Museum Rijswijk met de tiende papierbiënnaleDovnload 21.3 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte21.3 Kb.
Persbericht
Papier Biënnale Rijswijk 2014 – 14 juni tot en met 26 oktober
Op 14 juni 2014 jubileert Museum Rijswijk met de tiende papierbiënnale. Deze internationale tentoonstelling is te zien tot en met 26 oktober.
Kunst kruipt waar het niet gaan kan. Als water stroomt de installatie van Wade Kavanaugh & Stephen B. Nguyen door het museum. Museum Rijswijk heeft nooit eerder wateroverlast gehad, maar nu wordt het spannend … Het is maar goed dat de watervallen van papier blijken, evenals alle andere bijdragen van liefst 25 internationale kunstenaars, die niet eerder in Nederland exposeerden.
Al twintig jaar organiseert Museum Rijswijk de Papierbiënnale. In tien gejureerde edities toonden meer dan 200 kunstenaars hun kunnen, met als gemeenschappelijk element: papier.

Papier is dienstig als drager van schetsen en gedachten, beschermer van vluchtige invallen. Steeds vaker inspireert papier zelf en wordt het hoofdonderwerp van een kunstwerk: boodschap en materiaal zijn onlosmakelijk verbonden. Kunstenaars kiezen er bewust voor om zelf met vezels en water papier te maken of bewerken juist bestaand papier door het te kreukelen, vouwen, snijden, knippen, scheuren, samen te persen of opnieuw te verpulpen.


Ondergang & wedergeboorte bedrukt papier

De digitale revolutie leidt tot een afname van bedrukt papier. Als liefhebber kun je bij de pakken neerzitten of de zinnen verzetten. Nathalie Boutté laat zien dat twee werelden zijn te verenigen. Ze hervond het handmatige contact met het materiaal door pixelend haar collages op te bouwen uit stroken gerecycleerd papier. Guy Laramée draagt graag aan bij aan de ondergang van het papieren boek. Zandstralend en met een haakse slijper maait hij door encyclopedische naslagwerken om de gebundelde kennis weg te vagen en er zijn symbolische visie op de natuur voor terug te geven: beschilderde reliëfs in de vorm van eilanden en bergen.

Een onleesbaar gemaakte krant heeft niet erg veel nieuwswaarde meer. Vanuit de beeldende kwaliteiten van foto's, tekstkolommen in diverse lettertypen en lay-out snijdt Myriam Dion naar hartenlust de visuele en tekstuele ruis uit volle voorpagina's. Krant wordt kant.

Is bij haar de krant nog wel herkenbaar als basismateriaal, wat Ole Müller aanricht met oude tijdschriften zal de forensisch onderzoeker ontmoedigen. Hij comprimeert de geboden informatie onder grote druk, verlijmt en lakt, om na droging te slijpen, te schaven en weer bloot te leggen.

De vrolijke zuurstokkleuren van de werken van François du Plessis verhullen het basismateriaal volledig. Zijn dwarsdoorsneden van gebundelde (linnen) kaften, stapels bedrukt papier, boekenleggers en omslagen geven zijn preoccupatie prijs. Inhoud telt niet, een boek is voor hem materiaal.

Beletterd papier kan ook weer worden ingezet voor nieuwe woordvormen. Pablo Lehmann transcribeert teksten. Letterlijk. Hij versnijdt boeken en maakt met de woorden nieuwe netwerken. Niet alleen door ze anders aan elkaar te plakken, maar vooral ruimtelijk. Zijn woordwebben dagen de lezer uit verbanden te leggen.

Ook Mélanie Bourlon gebruikt 'oud papier'. Haar curieuze creaturen van papier-mâché verenigen de tegenpolen van het natuurlijke en het artificiële. Elegant geklede dieren uit een sprookjeswereld betoveren museum en bezoeker.
Empirisch onderzoek

Vader en zoon Martin & Erik & Demaine zijn uitzonderlijke uitvinders met gemeenschappelijke passies voor glas en papier, vouwen en ontvouwen, en het bedenken en oplossen van puzzels. Ze combineren computational origami met blind geblazen glas. Wetenschap en kunst in optima forma.

Het werk van Helene Briels laat zich niet eenduidig bekijken. Dat is ook precies de bedoeling. Haar wybertjes in subtiel verlopende kleurschakeringen reageren als een school vissen op een roofdier. Afhankelijk van kijkhoek en daarmee lichtinval ontstaan er voortdurend veranderende (kleur)patronen.
Alle kunstenaars

Lucrezia Bieler (CH), Paul Bourgeois (BE), Mélanie Bourlon (FR), Nathalie Boutté (FR), Helene Briels (NL), Jiyoung Chung (KR), Erik & Martin Demaine (CA/US), Myriam Dion (CA), Andrée-Anne Dupuis-Bourret (CA), Ji-Yun (KR/FR), Wade Kavanaugh & Stephen B. Nguyen (US), Joris Kuipers (NL), Guy Laramée (CA), Pablo Lehmann (AR), Ulrike Lindner (DE), Ole Müller (DE), Katrin Paul (DE), Matthew Picton (GB), François du Plessis (ZA/DE), Mathilde Roussel (FR), Simon le Ruez (GB), Richard Shipps (VS), Nobuko Ueda (JP)


Catalogus

Bij de Papierbiënnale verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus met een overzicht van de deelnemende kunstenaars en een bespiegeling over de tien edities (Ned/Eng). Auteur: kunsthistoricus Frank van der Ploeg. ISBN/EAN 978-90-821807-1-8. Verkoopprijs € 19,75.


Papiermarkt

Op zondag 14 september wordt van 13-17 uur een grote papiermarkt georganiseerd op het voorplein van het museum en in de Oude Kerk tegenover het museum.


Meer informatie en/of persfoto’s: a.kloosterboer@museumrijswijk.nl of

www.museumrijswijk.nl/papierbiennale2014/index.html
Museum Rijswijk

Herenstraat 67

NL-2282 BR Rijswijk
Open: dinsdag t/m zondag 11-17 uur

Press release
Paper Biennial Rijswijk 2014 – 14 June until 26 October
On 14 June 2014, Museum Rijswijk will be celebrating its tenth Paper Biennial. This internationally renowned exhibition can be viewed up till 26 October.
Like water at high tide, art has the power to gush and gurgle. And Wade Kavanaugh & Stephen B. Nguyen’s installation surges through the museum very much like water. Museum Rijswijk has never in its history suffered from flooding, but this time it will be touch and go… it’s a good thing the waterfalls turn out to be made of paper, just like all the other contributions on display of the 25 international artists, none of whom have previously exhibited in the Netherlands.
Museum Rijswijk has been organising the Paper Biennial for the past 20 years, and its ten jurored editions have enabled more than 200 artists to display their diverse talents, with paper as the only common denominator.

Paper serves as the humble carrier of sketches and thoughts, the guardian of fleeting brainwaves. It is also increasingly a source of inspiration for many, forming the main subject of an artwork: message and material have become inextricably entwined. Artists are choosing consciously to create paper themselves from fibres and water, or they manipulate paper that already exists by crumpling it, folding, cutting, tearing, and crushing it, or turning it into pulp again.


Fall & rebirth of printed paper

The digital revolution has led to a decrease in the use of printed paper. As a devotee, you have the choice of passively accepting the situation or rebelling against it. Nathalie Boutté demonstrates how the two worlds can be integrated. She has re-discovered the physical contact with the material by composing her collages from strips of recycled paper, through pixeling. Guy Laramée loves nothing more than contributing to the demise of the paper book. Sandblasting and mowing his way through encyclopaedic reference books with an angle grinder, he obliterates the knowledge embedded in them, replacing it with his symbolic vision on nature: painted reliefs in the form of islands and mountains.

A newspaper rendered illegible has little or no news value. Focussing on the pictorial qualities of photographs, text columns in various fonts, and the layout, Myriam Dion cuts out the visual and textual ‘noise’ from the front pages with a passion. Lace prevails over legibility.

While paper in her hands remains recognisable as such, what Ole Müller manages to do with old magazines would drive the forensic scientist to desperation. He compresses the information at hand under huge pressure, agglutinates and lacquers it and, once it has dried, files and grinds it to re-expose it again.

The brash seaside-rock colours of the works of François du Plessis disguise the basic material completely. His cross-sections of bundled (linen) book covers, stacks of printed paper, bookends and dust jackets reveal his preoccupation. For him, content has no value, a book is material.

Lettered paper can also be re-used to create new word forms. Pablo Lehmann transcribes texts. Literally. He cuts up books to create new networks with the words. Not simply by pasting them together in a different configuration, but especially spatially. His webs of words challenge the reader to pursue connections.Mélanie Bourlon also uses 'old paper'. Her curious creatures made from papier-mâché combine the opposite poles of the natural and the artificial. Elegantly clothed animals from fairytale lands bewitch the museum and its visitors.
Empirical research

Father and son Martin & Erik & Demaine form a pair of extraordinary inventors with their common passion for glass and paper, folding and unfolding, and the creating and solving of puzzles. They combine computational origami with blind blown glass. Science and art in optima forma.

The work of Helene Briels is impossible to pigeonhole. And that is precisely her aim. Her diamond-shaped forms in subtle shades of colours free flowing into each other respond as a school of fish would to a predator. According to one's perspective, and therefore on how the light falls, the patterns of colour change constantly.
The artists

Lucrezia Bieler (SWI), Paul Bourgeois (BEL), Mélanie Bourlon (FRA), Nathalie Boutté (FRA), Helene Briels (HOL), Jiyoung Chung (KOR), Erik & Martin Demaine (CAN/USA), Myriam Dion (CAN), Andrée-Anne Dupuis-Bourret (CAN), Ji-Yun (KOR/FRA), Wade Kavanaugh & Stephen B. Nguyen (USA), Joris Kuipers (HOL), Guy Laramée (CAN), Pablo Lehmann (ARG), Ulrike Lindner (GER), Ole Müller (GER), Katrin Paul (GER), Matthew Picton (GB), François du Plessis (SA/GER), Mathilde Roussel (FRA), Simon le Ruez (GB), Richard Shipps (USA), Nobuko Ueda (JAP).


Catalogue

To accompany the Paper Biennial, a lavishly illustrated catalogue containing an overview of all the participating artists will be available, including a reflection on the previous nine editions (Dutch/English). Author: art historian Frank van der Ploeg. ISBN/EAN 978-90-821807-1-8. Price: €19.75.


Paper market

On Sunday 14 September from 13.00-17.00, a large-scale paper market will be held on the front square of the museum and in the Oude Kerk opposite the museum.


Museum Rijswijk

Herenstraat 67

2282 BR Rijswijk

The Netherlands
Opening hours: Tuesday until Sunday 11.00-17.00
For more information and/or press photos: a.kloosterboer@museumrijswijk.nl or

www.museumrijswijk.nl/papierbiennale2014/home.html
: persberichten
persberichten -> Kom bij het Rescue Heroes team, red de wereld en word een echte held!
persberichten -> Ford maakt prijzen en uitrusting van nieuwe Mondeo bekend
persberichten -> Ford maakt prijzen en specificaties Transit Connect bekend
persberichten -> 'Ik wil koffie!' Uw wens is ons bevel. Ford sync 3 komt naar Europa
persberichten -> Jongeren in rouw: ‘Hoe nu verder zonder jou’!!
persberichten -> Verslag van de individuele 19 daagse reis naar Java en Bali van Peter en Willy Wijnen
persberichten -> Persbericht Op 5 oktober 2004 start de tournee van Bambie 9, de nieuwe voorstelling van mimetheatergroep Bambie in Frascati 2 in Amsterdam. De voorstelling is daar tot en met zaterdag 9 oktober te zien
persberichten -> Activiteiten sinds november 2011 tot heden
persberichten -> Persbericht Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland kent € 146. 300 toe Arnhem, 21 maart 2006
persberichten -> Persbericht 28
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina