Mutatieformulier s v. ‘s-GravelandDovnload 17.92 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte17.92 Kb.
Mutatieformulier s.v. ‘s-Graveland


O Nieuw lid O Wijziging bestaande gegevens:
Achternaam : .................................................................... Voorletter(s) : ................ Roepnaam : ......................................
Geslacht : O man O vrouw ……………………………..…… Geboortedatum en – plaats : ……………..………………………..
Telefoon : 0.............……………. Mobiel: 06- ..….………… E-mailadres : ....................@.....................................................
Adres : .............................................................................. Postcode :...................... Woonplaats :…..................................
E-mailadres : ....................@............................................. Nationaliteit : ..............................................................................
ID-bewijs: soort en nummer (vanaf 16 jaar) : …..………………………………………………………………………………………..
Ten behoeve van de KNVB is voor alle leden vanaf 10 jaar een spelerspas vereist. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier tevens een pasfoto bijvoegen (zwart/wit of kleur). Op achterzijde van de foto s.v.p. naam en geboortedatum vermelden.

Ik wil lid worden van s.v. ’s-Graveland : O veldvoetbal O zaalvoetbal

Ik ben eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging: O nee O ja

Indien ja: vereniging …………………………………………….en datum laatst gespeelde wedstrijd:………………………………SEPA Doorlopende machtiging

De contributie wordt middels automatisch incasso geïncasseerd. Door ondertekening wordt hier toestemming voor verleend.


s.v. ‘s-Graveland Incassant-id: NL00SVS405165650000

Kininelaantje 1

1243 LD ‘s-Graveland
Machtigingskenmerk (in te vullen door s.v. ’s-Graveland ) : …………...............

IBAN : ................................................................................................................

Naam rekeninghouder : …………………………………………………………….…

Afschrijving dient te geschieden: O Ineens O In 3 termijnen (Aankondiging incasso geschiedt via brief)


Handtekening :………………………………………………………………………


Ondergetekende verklaart door invulling en ondertekening van dit aanmeldingsformulier:

- dat hij/zij zich zal conformeren aan de reglementen van de s.v. ’s-Graveland (statuten en huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij de secretaris;

- dat hij/zij ervan op de hoogte is dat het lidmaatschap zonder opzegging automatisch elk jaar wordt verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gedaan worden en voor 31 mei van enig jaar. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni;

- dat hij/zij er van op de hoogte is dat de contributie voor een heel seizoen is verschuldigd en dat hij/zij de s.v.’s-Graveland heeft gemachtigd om dit periodiek van zijn/haar bank-/girorekening af te laten schrijven.


Naam: ………………………………………………………………….. Datum : …..… - …..… - ……………
Handtekening (bij jeugd (tot en met 18 jaar) door ouder/verzorger) : ..........................................................

De s.v.'s-Graveland is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 500 (niet-) spelende leden. Hiervan zijn er velen als vrijwilliger actief zijn binnen de vereniging. Dit vrijwilligerskorps kan altijd uitgebreid worden om de werkzaamheden te verdelen, waardoor het vrijwilligerswerk ook leuk blijft om te doen.

Wil jij/wilt u zich inzetten voor de s.v. ’s-Graveland en waarvoor? Ja, ………………………………………………….Er kan met mij contact op worden genomen door de vrijwilligerscoördinator, O ja O nee
Dit formulier dient u volledig ingevuld in te leveren bij de ledenadministratie van de s.v.’s-Graveland:
Marc Degekamp / telnr 035-6565828 / mail secretaris@svsgraveland.com

Adres: Arnoud Voetlaan 10 / 1244 PJ AnkeveenVan harte welkom bij s.v. ‘s-Graveland

TOELICHTING AANMELDINGSFORMULIER


Identiteitsbewijs
Op grond van de KNVB reglementen verplicht.

Nog lid of eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging?
De KNVB verleent niet zonder meer goedkeuring aan uw aanmelding. De goedkeuring hangt af van de datum waarop u de laatste bindende wedstrijd hebt gespeeld voor die andere vereniging. Is dat minder dan drie jaar geleden, dan moet u gebruik maken van de mogelijkheid tot overschrijving. Daar zijn wel beperkingen aan verbonden. Voor pupillen geldt een alternatieve regeling. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de secretaris.
Het is wel mogelijk om een lidmaatschap van een veldvoetbalvereniging te hebben en bij een andere vereniging een lidmaatschap voor zaalvoetbal.
Contributie
De betaling van de contributie dient te geschieden door middel van automatisch incasso. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van s.v. ’s-Graveland.
Ondertekening
De ondertekening bij jeugd door ouder/verzorger geldt indien uw kind op de datum van aanmelding de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
Na aanmelding
Jeugd :

Voor zover bij aanmelding nog niet is gesproken met een van de coördinatoren, zal er contact met u worden opgenomen over de indeling van uw kind en nader geïnformeerd over de teamindeling, trainingstijd, trainers, leiders, trainingen, wedstrijden etc..


Senioren:

Voor zover bij aanmelding nog niet is gesproken met een van de leden van de seniorencommissie zal er contact met u worden opgenomen door een van de leden van de seniorencommissie.Op onze website vindt u veel informatie over s.v. ’s-Graveland

www.svsgraveland.com
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina