N. V. Aren a jozef ii-straat 36-38Dovnload 395.38 Kb.
Pagina1/5
Datum24.08.2016
Grootte395.38 Kb.
  1   2   3   4   5

N.V. A R E N A

JOZEF II-STRAAT 36-38

1000 BRUSSELN.V. NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN


onderneming toegelaten code 0124

om alle takken BOAR te beoefenen


Tel.: (02)512.03.04 - Fax: (02)512.70.94
BIJZONDERE VOORWAARDENPOLIS “LICHAMELIJKE ONGEVALLEN” NR. : 1.113.009
EN
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID” NR. : 1.113.010
CODE : 49.400

DE VERZEKERINGSNEMER : FEDERATION FRANCOPHONE DE FULL

CONTACT ET DISCIPLINES ASSIMILEES

( afgekort : F.F.FC.C.E.D.A. )VERTEGENWOORDIGD DOOR : DE RAAD VAN BESTUUR
SECRETARIAAT : De Heer Paolo VILLANI

Jan Breydelstraat 89 te 8530 HARELBEKE

DE MAATSCHAPPIJ : N.V. NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN

PER N.V. ARENA - Onderschrijvingsagent

AANVANGSDATUM : 27.05.1999

VERVALDAG : 27/05


I N H O U D S O P G A V E

INTENTIEVERKLARING / VOORWOORD

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

AFD. I : - Standaard Bijzondere Voorwaarden.
AFD. II : - Bijzondere Voorwaarden eigen aan het risico.

AFD. III : - Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

- Algemene Voorwaarden.
AFD. IV : - Bijzondere Voorwaarden m.b.t. de verzekering van
bijkomende verzekeringsopties voor de sportbeoefenaars

INTENTIEVERKLARING
1. De federatie-verzekeringsnemer heeft zich er mee gelast een verzekeringspolis af te sluiten voor rekening van haar leden en allen die zich later zouden aansluiten.
2. De rol van de federatie bij het tot stand komen van onderhavige polis heeft een onderhandelend karakter waarbij zij optreedt in naam van de bij haar aangesloten

klubs en leden dewelke in de kontekst van de polis als partij de verzekerden zijn, tegen wie de kontraktuele bepalingen en verplichtingen tegenstelbaar zijn.

Het is de taak van de federatie om in samenwerking met de maatschappij, de nodige schikkingen te treffen teneinde deze bepalingen en verplichtingen aan de klubs

en de leden ervan kenbaar te maken, deze aldus in staat stellend met kennis van zaken te handelen. Zo zal elke klub in het bezit worden gesteld van een eksemplaar

van onderhavige polis.
3. De bijzondere voorwaarden die volgen vervangen elke clausule der algemene voorwaarden die haar tegenstrijdig zouden zijn.
VOORWOORD
1. Onderhavige polis werd “voor rekening van” afgesloten tussen de federatie als verzekeringsnemer enerzijds en de maatschappij als verzekeraar anderzijds, op basis

van tussen beiden overeengekomen gegevens en beschikkingen bepalend voor het tot stand komen van polisvoorwaarden/premiebepalingen.

De bedoeling is voor de leden een verzekeringsdekking tot stand te brengen dewelke hen waarborgt tegen de specifieke risico’s die betrekking hebben op de in de polis verzekerde sportactiviteiten en waarvan men de dekking meestal niet terugvindt in de verzekeringspolissen gewoonlijk door particulieren ondergeschreven, zodat bovendien premies voor dubbele gebruiken in onderhavige polis worden vermeden.
2. De onder onderhavige polis verzekerden verwerven die hoedanigheid op grond van het louter feit dat ze als lid bij de verzekeringsnemer zijn aangesloten op een ogenblik dat de tussen deze laatste en de maatschappij afgesloten polisovereenkomst van kracht is.

Met andere woorden verzekert de maatschappij via onderhavige polis een groep van personen waaromtrent ze over geen enkel gebruikelijk individueel prerisico-aanvaardingsgegeven beschikt, en dit gedurende een periode beperkt in tijdsduur en bovendien binnen die tijdsduur gelimiteerd tot die specifieke aktiviteiten van de verzekerde die deze als lid van de verzekeringsnemer uitoefent. Tegenover de verzekerden en klubs individueel ziet de maatschappij wegens het kollektieve karakter van de overeenkomst bovendien af van haar opzegrecht na ongeval.


3. T.o.v. de maatschappij zal in deze kontekst het te verzekeren effektief aldus enkel op een toevallige en onvoorwaardelijke manier tot stand kunnen komen, terugslaand bovendien op in de tijd gelimiteerde periodes.

Binnen deze aldus ontstane relatie situeren zich een reeks nader omschreven tussen de verzekeringsnemer en de maatschappij overeengekomen voorwaarden waaraan de verzekerden dienen te voldoen indien zij aanspraak willen maken op polistussenkomst

- onwetendheid inzake deze polisvoorwaarden kan in geen enkele omstandigheid tegen de maatschappij worden ingeroepen

- een verzekerde kan geen tussenkomst eisen op basis van een interpretatie of voorwaarde die afwijkt van de gegevens en voorwaarden tussen de kontraktanten,

t.t.z. verzekeringsnemer en de maatschappij, overeengekomen.
4. De gevolgen van aangegeven ongevallen worden vergoed in de mate dat wordt aangetoond dat het inderdaad een ongeval of een door de polis eveneens gewaar-

borgde gebeurtenis betreft ; dat het zich voordeed binnen onder de polistoepassing vallende activiteiten en dat de aangegeven letsels en optredende verergeringen

het exclusief gevolg zijn van het aangegeven ongeval. De polis voorziet met betrekking tot de bewijslevering in dit verband enkele mededelingsvoorschriften.

Hierbij wordt van het princiep uitgegaan dat het bewijs en de mogelijkheid tot tegenbewijs identiek waarneembare en controleerbare feiten tot voorwerp moeten

hebben. Elke valse verklaring afgelegd in verband met een ongeval heeft de door de wet voorziene sancties tot gevolg. Indien bovendien zou blijken dat een

bestuurslid hieraan medeplichtig is, zal de maatschappij een dossier samenstellen en overmaken aan de federatie voor verder onderzoek.

Deze procedure is eveneens van toepassing wanneer zou blijken dat een klub onjuiste gegevens bekend maakt met betrekking tot haar voor premiebetaling in aanmerking komend verzekerdenbestand.

Naar gelang de bevindingen die uit het onderzoek naar voor komen, zullen dan de passende, door de wet voorziene sancties getroffen worden.

De maatschappij zal steeds het recht hebben op door haar gekozen tijdstippen door haar ontvangen ongevalsaangiftes ter verificatie aan de federatie voor te leggen.
5. Liefhebbers

De uitsluiting van mutualiteitstussenkomst op grond van de beschikkingen van art. 136§3 van de bij K.B. van 14.07.94 gekoördineerde Z.I.V.-wet is niet van toepassing op de onder onderhavige polis verzekerde sportbeoefening, dewelke zich situeert binnen het domein van liefhebberij en vrije-tijdsbesteding.


6. Risico-appreciatie

Een der belangrijkste elementen aan de basis van de polisovereenkomst is uiteraard de risico-appreciatie waarbij meer bepaald de veiligheidsvoorschriften die via reglementen, regels, voorschriften en wettelijke bepalingen het risico omkaderen, van fundamenteel belang zijn. Het is duidelijk dat wanneer men aan deze

gereglementeerde veiligheidsvoorschriften geen gevolg geeft, men buiten de toepassingssfeer van de verzekeringsdekking treedt.

Het inrichten en het beoefenen van de onder de polisovereenkomst verzekerde sportactiviteiten dienen dan ook steeds te beantwoorden aan de regels, reglementen,

voorschriften en wettelijke bepalingen terzake vastgelegd door de bevoegde overheid en/of de federatie, dewelke op haar beurt voor wat het beheren betreft, dient te beantwoorden aan de regels, reglementen, voorschriften en wettelijke bepalingen uitgaande van de bevoegde overheid en/of de internationale federale organismen waarvan zij deel uitmaakt.

Dit gegeven is een essentiëel bestanddeel van de risico-appreciatie en ongevallen toe te schrijven aan en/of beïnvloed door het feit van geen rekening te houden met/of het op een onverantwoorde manier toepassen van de regels, reglementen, voorschriften en wettelijke bepalingen, gekoncipiëerd in het belang van de veiligheid, zijn uit de poliswaarborg gesloten.

Activiteiten die van overheidswege onderworpen zijn aan een voorafgaande administratieve toelating en/of specifiek opgelegde voorzorgsmaatregelen vallen in

het geheel niet onder de polistoepassing wanneer aan deze voorwaarden niet voldaan werd.BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN - WET VAN 08.12.1992
Ledenlijsten waarnaar wordt verwezen in het kader van “ARENA”-sportpolissen, hebben voornamelijk de bedoeling enerzijds bij ongevalsaangifte te kunnen nagaan of het slachtoffer inderdaad verzekerde is en anderzijds in voorkomend geval het ledenaantal te kennen nodig voor het berekenen van de premies.

Voor zover de polis voorziet dat deze ledenlijsten aan de maatschappij dienen overgemaakt, kunnen de te verstrekken gegevens zich beperken tot opgave van naam, voornaam en geboortedatum der verzekerde leden, eventueel per aangesloten klub indien het een federale polis betreft.

De maatschappij stelt zich tevreden met een kopij van bedoelde ledengegevens, terwijl ze indien ze een kontrole wenst uit te voeren, de originele en meer volledige gegevens in het bezit van de verzekeringsnemer kan en mag konsulteren. Voor polissen waarvoor voor risico-aanvaarding een medisch attest vereist is, dienen evenwel de originele gegevens overgemaakt.

In die kontekst dient de wet van 08.12.1992 gesitueerd.

Deze wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens verschaft een recht van toegang aan de personen over wie gegevens worden verzameld met het oog op geautomatiseerde of manuele verwerking daarvan.

De elementen die de verzekerden nodig hebben om hun rechten uit te oefenen zijn :

- de verzamelde gegevens die op de verzekerden betrekking hebben kunnen worden gebruikt met het volgend doel : opname in een algemeen bestand ; uitgifte en beheer van de verzekeringskontrakten; opstelling van statistieken; mogelijke kontakten met commerciële doeleinden met medeweten van de verzekeringsnemer en in de kontekst van de verzekerde aktiviteiten en voor wat polissen betreft waar voor een risicoaanvaarding een medisch attest vereist is, bovendien acceptatie en evaluatie van de risico’s.

- de verzekerden kunnen, na bewijs van hun identiteit, en mits betaling van de vergoeding, vastgelegd bij K.B. van 07.09.1993, vragen dat de gegevens die op hen betrekking hebben, hen worden medegedeeld en zij kunnen ook de rechtzetting daarvan vragen, door kontakt op te nemen met de N.V. ARENA (sekretariaat), die houder is van het bestand.

- zij kunnen tevens het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen (Ministerie van Justitie - Poelaertplein 3 te 1000 Brussel).

De verzekeringsnemer, houder van het origineel ledenbestand, zal zijn leden, die in het kader van de verzekeringspolis het voorwerp uimaken van aan de maatschappij mede te delen ledenlijsten, van dit gebruik op de hoogte brengen.

Voor wat bijkomende gegevens betreft, specifiek te verstrekken in het kader van een ongevalsaangifte, stelt de maatschappij via de in de polis voorziene kanalen bovendien een bericht aan het slachtoffer ter beschikking, waarin o.m. verwezen wordt naar de implicaties van de wet van 08.12.1992.
*****************************

AFDELING I

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN VERZEKERING
GRENZEN DER TOEGESTANE DEKKINGEN
De bedoeling van onderhavige polis is het vergoeden, binnen de perken en conform de bepalingen der algemene en bijzondere voorwaarden, van de geldelijke gevolgen die voortspruiten uit verzekerde lichamelijke letsels in de mate dat aangetoond is dat ze het directe en exclusieve gevolg zijn van een door de polis verzekerd ongeval overkomen aan de verzekerden tijdens het beoefenen van de verzekerde activiteiten.A. WIE ZIJN VERZEKERD ?


a/ De beoefenaars van de verzekerde, verder onder Afdeling II vermelde sportaktiviteiten

Alle aangesloten leden-beoefenaars van de onder beheer van de federatie georganiseerde sportaktiviteiten, in die hoedanigheid titularis van een regelmatige aansluitingskaart.


b/ De niet-beoefenaars : zijn met de beoefenaars op gelijke voet gesteld en als dusdanig eveneens door onderhavige polis verzekerd :

De scheidsrechters, officiëlen, juryleden, kortom alle personen die naar de termen van haar reglement bij de federatie zijn aangesloten en door deze laatste worden afgevaardigd of opgeroepen om officiële opdrachten uit te voeren, die uiteraard moeten kaderen binnen hun functie. Ook de leden der klubs door deze laatsten afgevaardigd om een officiële funktie uit te oefenen in het kader der verzekerde sportaktiviteiten, zoals daar zijn; afgevaardigden, kommissarissen en zij die een dergelijke officiële funktie waarnemen, genieten eveneens van de voordelen van onderhavige polis.

B. WANNEER IS MEN VERZEKERD ?


a/ De beoefenaars : tijdens deelname aan de verzekerde sportaktiviteiten waarvoor ze door de federatie, respektievelijk de klubs, met toestemming van de federatie,

worden opgeroepen.


b/ De niet-beoefenaars: tijdens het uitvoeren van officiële opdrachten overeenkomstig hun funktie waartoe ze door de federatie, respektievelijk de klubs, met toestemming van de federatie, worden aangeduid.

Worden niet als officiële opdrachten of het uitvoeren van officiële funkties beschouwd en vallen bijgevolg nooit onder de polisdekking; alle aktiviteiten die zich situeren buiten de gebruikelijke en onmiddellijk herkenbare prerogatieven, specifiek eigen aan dergelijke officiële funktie in de kontekst van een sportklub of een sportfederatie in het algemeen. Zo zullen o.m. alle aktiviteiten die met het uitoefenen van een beroepsbezigheid kunnen worden geassimileerd, niet gedekt zijn.
C. WAAR IS MEN VERZEKERD ?

Enkel op die plaatsen waar het beoefenen der verzekerde sportaktiviteiten plaatsvindt en die hiervoor algemeen als geschikt worden erkend.


Uitbreiding :

Evenwel worden ongevallen overkomen in kleedkamers, stortbaden en dergelijke installaties dewelke steeds worden beschouwd, wat ook hun ligging is,

als integraal deel uitmakend der klubinstellingen, in de waarborg begrepen. Dit laatste geldt eveneens voor de ongevallen overkomen op de weg tussen de

kleedkamers en de plaats waar de sportaktiviteit plaats heeft en terug.

Alle ongevallen op andere plaatsen overkomen dan deze waar de verzekerde sportaktiviteiten worden ingericht, zijn derhalve uit de waarborgen van

onderhavige polis gesloten.

D.HOE IS MEN VERZEKERD?


A/ IN GEVAL VAN OVERLIJDEN : een kapitaal van € 2.500-.
B/ IN GEVAL VAN VOLLEDIGE BESTENDIGE INVALIDITEIT : herleidbaar in geval van gedeeltelijke bestendige invaliditeit volgens in artikel 7 der

algemene voorwaarden aangehaalde tabel, een kapitaal groot : € 10.000-.

Artikel 5 der algemene voorwaarden § 2 wordt als volgt vervolledigd : Iedere aanvraag om vergoeding wegens bestendige invaliditeit, moet ingediend worden

binnen de zes maanden volgend op de verzending van het konsolidatie-attest. Het door de verzekeraars gedane voorstel zal als aangenomen worden beschouwd

indien het niet betwist wordt binnen de zestig dagen volgend op het verzenden van het voorstel tot regeling. Voor het vaststellen van een vergoeding zal de

maatschappij geen rekening houden met het beroep van het slachtoffer, noch met het feit dat het slachtoffer ingevolge het ongeval niet meer zal kunnen deelnemen

aan verdere sportaktiviteiten.
Vrijstelling : Consolidaties met invaliditeitspercentages gelijk aan of lager dan 5% worden niet door de maatschappij ten laste genomen.
C/ BEHANDELINGSKOSTEN : betaalbaar, binnen de perken der polisvoorwaarden, gedurende maximum 75 weken, te rekenen vanaf de datum van het ongeval.

Deze waarborg is gesitueerd binnen het kader van het officiëel R.I.Z.I.V.-tarief. De dekking is gekoncipieerd als supplement op de terugbetalingsbarema’s van

de mutualiteiten voorzien in de verplichte en/of vrije Z.I.V.-verzekeringssektor.
Vertrekkende van dit gegeven zal de waarborg door de maatschappij verleend inzake behandelingskosten zich dan ook beperken tot :
1. Uitsluitend tussenkomst in door het R.I.Z.I.V. erkende zorgenverstrekkingen voor dewelke bovendien de mutualiteit tussenkomst voorziet in de verplichte

en/of vrije Z.I.V.-verzekeringssektoren er dekking verlenend voor de zogeheten grote en kleine risico’s.


2. En dit ten belope van maximum het verschil tussen het officiële Z.I.V.-tarief der bedoelde verstrekkingen enerzijds en het tussenkomstbarema van de

mutualiteit terzake voorzien in de Verplichte en/of Vrije Z.I.V.-verzekeringssektoren anderzijds, of deze voorziene tussenkomst er daadwerkelijk is of niet.

Voor wat door de R.I.Z.I.V. erkende prestaties betreft waarvoor geen tarief zou bestaan wordt de tussenkomst van de mutualiteit beschouwd als 100% van

het Z.I.V.-tarief.

De waarborg geldt niet voor verschillen waarvan de terugbetaling in tegenstrijd is met wettelijke bepalingen.


Verduidelijkingen in verband met het voorafgaande
1. Voor elke niet door het R.I.Z.I.V. erkende medische of para-medische prestatie is er geen tussenkomst.
2. Voor een door het R.I.Z.I.V. erkende medische prestatie, waarvoor de als Vrije en/of Verplichte Z.I.V.-verzekerden in regel zijnden, niet uitkeringsgerechtigd zijn

bij de mutualiteit, op grond van een in de Z.I.V.-wet ten hunnen opzichte ingebouwde reglementering, is er geen tussenkomst (vb. tandprothesen).


3. Farmaceutische produkten, bandages, verbanden en braces allerlei, moeten om in aanmerking te komen voor tussenkomst, niet alleen erkend zijn door het

R.I.Z.I.V. en het voorwerp uitmaken van mutualiteitstussenkomst, ze moeten bovendien door een geneesheer in het raam van het verzekerd ongeval zijn

voorgeschreven.
4. Voor hospitalisatie-ligdagen wordt als officieel Z.I.V.-tarief enkel de officiële ligdagprijs in een gemeenschappelijke kamer in aanmerking genomen.
5. Onder Verplichte en/of Vrije Z.I.V.-verzekerden worden ook de hiervan ten laste vallenden begrepen.

Bijzondere gevallen
a) Niet mutualiteitstussenkomstuitkeringsgerechtigden :

1. Voor hen die niet in regel zijn als Verplicht en/of Vrij Z.I.V.-verzekerde, geldt het princiep dat zij geen polistussenkomsten kunnen eisen die niet worden toegekend aan hen die wel in regel zijn, wat wil zeggen dat de maatschappij nooit mutualiteitstussenkomsten zal ten laste nemen, waarvan ze zouden hebben kunnen genieten indien ze als Verplicht en/of Vrij Z.I.V.- verzekerden wel in regel zouden zijn geweest.

2. In geval een gekwetste kan aantonen dat hij op het ogenblik van het ongeval volledig in regel was als Verplicht en Vrij Z.I.V.- verzekerde, doch voor geen enkele tussenkomst noch voor kleine, noch voor grote risico’s uitkeringsgerechtigd is bij de mutualiteit op grond van een in de Z.I.V.-wet ingebouwde reglementering, t.o.v. in regel zijnde Verplicht en Vrij verzekerden (vb. stageperiode) zal de maatschappij haar tussenkomsten uitbreiden tot de mutualiteitstussenkomsten waarvan hij zou kunnen genoten hebben ware hij wel uitkeringsgerechtigd geweest. Wanneer men in de Verplichte verzekeringssektor wel, doch in de Vrije verzekeringssektor niet uitkeringsgerechtigd is, geldt de waarborguitbreiding niet voor de kleine risico’s.

Geen enkele andere omstandigheid, ook niet in geval van niet-tussenkomst van de mutualiteit bij ongevallen overkomen in het buitenland, komt voor

dergelijke dekkingsuitbreiding in aanmerking, evenmin de uitsluiting van mutualiteitstussenkomsten op grond van art.136§3 van de bij K.B. van 14.07.1994 gekoördineerde Z.I.V.-wet.

Het blijft anderzijds wel te verstaan dat de tussenkomst van de maatschappij in geen geval het maximum verzekerd bedrag zal overschrijden.b) Niet in België wonende buitenlanders :
Voor niet in België wonende buitenlanders die uiteraard noch verplicht, noch vrij verzekerd kunnen zijn bij het belgische R.I.Z.I.V. geldt eveneens het princiep dat zij geen aanspraak kunnen maken op polistussenkomsten die de polis niet uitkeert, in dit geval, aan belgische verzekerden.

De tussenkomsten worden per analogie berekend, t.t.z. de prestaties worden geprojecteerd op het belgische R.I.Z.I.V.-tarief en de hiervoor in de verplichte en vrije verzekeringssektoren voorziene tussenkomsten van de belgische mutualiteit.

De polistussenkomst zal dan in ieder geval maximaal het verschil tussen beiden bedragen.

De toepassing van onderhavig artikel geldt eveneens voor belgen aangesloten bij een mutualiteit in het buitenland.Aanvraag toelating
Voorafgaande toelatingen tot speciale behandelingen, massage, hospitalisatie, heelkundige ingrepen, dienen aan de maatschappij slechts aangevraagd en door deze laatste schriftelijk toegestaan voor zover men hiervoor geen tussenkomst vanwege de mutualiteit geniet. Het feit slechts een aanvraag te moeten doen bij de mutualiteit impliceert evenwel geen erkenning vanwege de maatschappij voor wat de ontvankelijkheid van een ongeval betreft. De toelating dient op voorhand aangevraagd en bekomen, behalve in gevallen van bewezen hoogdringendheid, waarbij een voorafgaande toelatingsaanvraag niet verwezenlijkbaar was. In dit laatste geval dient de maatschappij zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de toestand. In termen van terugbetaling beperkt een toelating vanwege de maatschappij zich uiteraard steeds tot de kontraktueel voorziene tussenkomsten.

Gedeeltelijke tussenkomsten
De maatschappij gaat akkoord tussenkomsten te verlenen voor gedeeltelijke onkosten voor zover vaststaat dat op het ogenblik van de introductie van deze onkosten, de gekwetste nog niet genezen en/of sportbeoefeningsbekwaam is.

Waarborg-wedersamenstellingsclausule
Wanneer ingevolge wetten, besluiten of aanpassingen binnen de R.I.Z.I.V. de tussenkomsten van de mutualiteit inzake behandelingskosten beduidend zouden worden

verminderd t.o.v. de tussenkomsten van kracht op het ogenblik van het afsluiten van onderhavige polis, zal de maatschappij haar eigen tussenkomsten niet aanpassen om deze tussenkomstenvermindering op te vangen, ingeval dergelijke situatie een gevoelige verhoging van haar eigen tussenkomst tot gevolg zou hebben.

De maatschappij zal met andere woorden haar tussenkomsten in dat geval blijven berekenen en toekennen op basis van de vóór de wijzigingen bestaande toestand waarbij de premie uiteraard ongewijzigd blijft. Het naar aanleiding van bedoelde R.I.Z.I.V.-bepalingen geschapen tussenkomsttekort kan in de polisdekking worden opgenomen via een waarborgwedersamenstelling met aangepaste premie konform de op het ogenblik van de aanvraag ertoe in voege zijnde tarieven, door de maat-

schappij voor te stellen vóór de daadwerkelijke toepassing van bovenvermelde beschikkingen. In geen geval zal de maatschappij echter jaarvrijstellingen of vergelijk-

bare toepassingen door het R.I.Z.I.V. voorzien of te voorzien inzake terugbetaling van genezingskosten ten laste nemen. Dit geldt eveneens voor vrijstellingen door buitenlandse mutualiteiten toegepast.

K.B. van 21.09.1993 - Verhoogde persoonlijke aandelen
De verhoogde persoonlijke aandelen van toepassing op de zorgenverstrekkingen opgenomen in het K.B. van 21.09.1993 zijn verzekerd en dit zolang er geen verzekeringsverbod rust op bedoelde verhoogde persoonlijke aandelen in uitvoering van de bepalingen binnen de Z.I.V.-wet van 09.08.1963 geïntroduceerd door de wet van 06.08.1993 (art. 5).

Kontraktuele vrijstellingen


  • N I H I L  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina