N. V. Aren a jozef ii-straat 36-38Dovnload 395.38 Kb.
Pagina2/5
Datum24.08.2016
Grootte395.38 Kb.
1   2   3   4   5

D/ DAGVERGOEDING : deze waarborg is niet verzekerd.

De artikels van de algemene en bijzondere voorwaarden hiernaar verwijzend zijn dan ook zonder voorwerp.

E. ALGEMENE BESCHIKKINGENa) Begrippen van ongeval/Beperkingen/Uitsluitingen bijkomend aan elders in de polis voorziene uitsluitingen
Zoals in de aanvangsartikels omschreven zijn er in tegenstelling tot wat het geval is bij persoonlijk onderschreven polissen, verschillende gegevens met betrekking

tot de verzekerden waarover de maatschappij niet beschikt wegens de aard van polissen onderschreven voor rekening van een groep verzekerden, zodat zij ook

haar mogelijkheden tot opzeg, weigering of uitsluiting van bepaalde risico-oorzaken niet kan toepassen op die verzekerden individueel.

Deze toestand mag voor de maatschappij evenwel geen nadelige konsekwenties hebben en de toepassing van de polisclausules die verband houden met

voornamelijk de fysieke konditie der verzekerden, zoals o.m. in enkele van de hiernavolgende artikels dient dan ook mede in dit perspektief benadrukt.
1) Ongevallen die het gevolg zijn van handelingen die onverenigbaar zijn met het algemeen gebruikelijk beoefeningspatroon van de verzekerde sportaktiviteiten

zijn uitgesloten, evenals ongevallen overkomen aan verzekerden tijdens de beoefening van een verzekerde aktiviteit waarvoor zij niet voldoen aan wettelijke of

reglementair vereiste beoefeningskwalificaties.
2) Alle letsels die het gevolg zijn van herhaalde microtraumata zijn uitgesloten, tenzij uiteraard kan bewezen dat het vaststaat dat ze inderdaad exclusief post-

traumatisch zijn. Dergelijke letsels zijn bijgevolg slechts gedekt voor zover het onomstoten vaststaat dat ze volledig en exclusief het gevolg zijn van het

aangegeven ongeval. Nochtans wordt, op grond van het sportverzekeringsgerichte karakter van de polis, zonder evenwel afbreuk te doen aan de onder

4/ hieronder opgenomen polisbepalingen inzake hervallen, voor tendinitis, pubalgies (liesletsels) en degeneratieve meniscale letsels toch een dekking verleend

voor zover er niet reeds antecedenten zijn geweest van soortgelijke letsels. De verleende dekking is in ieder geval beperkt tot 50% van de tussenkomst die

normaal zou worden uitgekeerd inzake “Behandelingskosten” en “Dagvergoeding”.


3) Het is wel te verstaan dat de maatschappij zal ophouden tussen te komen vanaf het ogenblik dat de verzekerde door de behandelende geneesheer genezen en /

of sportbeoefeningsbekwaam wordt geacht. Ingeval het hervatten der sportbeoefening tegen het advies van de geneesheer of zonder toestemming van deze

laatste geschiedt, komen de gevolgen van het aangegeven ongeval niet in aanmerking voor tussenkomsten.
4) Een hervalling van een vroeger onder onderhavige polis gedekt ongeval zal, ook indien men genezen werd verklaard, nooit beschouwd worden als een nieuw

ongeval. Bij het uitkeren van vergoedingen voor de gevolgen van de hervalling zal bijgevolg steeds rekening worden gehouden met de periodes en

vergoedingen, het voorwerp uitmakend van het origineel ongeval. Onderhavig artikel doet evenwel geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 4, laatste § der

algemene voorwaarden indien de maatschappij de toepassing ervan kan en wenst in te roepen, wat o.m. het geval zal zijn bij hervalling van een vroeger niet

onder onderhavige polis gedekt ongeval.
5) Het feit na een ongeval het beoefenen van de verzekerde sportaktiviteiten niet te kunnen verderzetten wordt niet in aanmerking genomen als element voor het

toekennen der poliswaarborgen.


6) Bij ongeval zal steeds het bewijs moeten kunnen voorgelegd dat men zonder voorbehoud medisch geschikt werd geacht de verzekerde sportaktiviteiten te

beoefenen. Ongevallen die in verband kunnen worden gebracht met enig medisch voorbehoud zijn uitgesloten. Zolang men niet volledig genezen is verklaard

van een ongeval zal men geen beroep kunnen doen op polistussenkomst voor een later ongeval.

b) Enkele kontraktuele bepalingen
1) Betaling der vergoedingen

a) Artikel 8 der algemene voorwaarden dient als volgt aangevuld :

Kumulering is niet van toepassing indien er een aktie wegens burgerlijke aansprakelijkheid tegen de federatie, de klubs of de verantwoordelijke leden

gevoerd wordt. Op dat ogenblik zullen de verzekeraars enkel de door de rechtbank toegestane vergoedingen vereffenen met afhouding van de reeds

gedane uitkeringen indien de uitspraak tegen de maatschappij gericht is. In geval de beslissing van de rechtbank de verzekeraars gunstig is, zullen de

verzekeraars de vergoeding uitbetalen uit hoofde van onderhavige polis, na aftrek van de reeds betaalde procedurekosten.


b) De vergoedingen inzake behandelingskosten en dagvergoedingen, uit te betalen bij ongeval overkomen aan één der begunstigden van onderhavig

kontrakt, worden geregeld in handen van de klubsekretaris of een andere door de klub gevolmachtigde persoon die volledige ontlasting zal geven aan

de maatschappij en er zich toe verplicht de ontvangen vergoedingen aan de rechthebbende personen over te maken.
2) Subrogatie

Voor wat de gevolgen betreft van tijdens binnen het toepassingsgebied van de polis vallende rellen, opzettelijk toegebrachte verwondingen zal de maatschappij

ook voor wat de poliswaarborgen met forfaitair karakter betreft gesubrogeerd zijn in de rechten van de verzekerde tegenover gebeurlijk aansprakelijken tot

beloop van haar vergoedingen. Dezelfde bepaling is eveneens van toepassing bij ongevallen overkomen tijdens verkeersrisico’s die door de polis zouden

verzekerd zijn. In de optiek van premiebeheersing is het de bedoeling van de partijen uit de er op betrekking hebbende poliswaarborgen de vergoedingen uit

te sluiten waarop een verzekerde als zwakke weggebruiker wettelijk aanspraak kan maken. In geval de maatschappij toch een voorschot zou hebben toege-

staan op dergelijke vergoedingen, zal zij in overeenstemming met voormeld beding over een subrogatierecht beschikken tegenover hen die zelfs zonder

aansprakelijkheid gehouden zijn tot vergoeding (op basis van Hoofdstuk V/bis van de wet van 21.11.89 betrekking hebbend op de verplichte aansprakelijk-

heidsverzekering inzake motorrijtuigen).
3) Samenloop van verzekeringen van verschillende aard

Voor wat polissen betreft afgesloten voor rekening van meerdere verzekerden, t.t.z. groepspolissen, is volgende clausule van toepassing :“De vergoedingen uit hoofde van de in de polis voorziene waarborgen met indemnitair karakter worden verminderd met de prestaties waarvan een ver-

zekerde geniet in uitvoering van een samenlopende verzekering van een andere aard (art. 40 van de wet van 25.06.1992 op de landverzekeringsovereen-

komst).” Onderhavig artikel schrijft zich in in de optiek van premiebeheersing met betrekking tot groepspolissen.
4) Samenloop van verzekeringen van dezelfde aard

Hier gelden de bepalingen van artikel 45 van de wet van 25.06.92 op de landverzekeringsovereenkomst of van de hierop aansluitende B.V.V.O.-overeenkomst

530. De subsidiariteit die voor polissen afgesloten “voor rekening van” in het kader van de B.V.V.O.-overeenkomst 530 geldt ten opzichte van polissen die

persoonlijk afgesloten worden is eveneens van toepassing ten opzichte van verzekeringsovereenkomsten gesloten met verzekeringsorganismen die niet onder

toepassing vallen van de wet van 25.06.92 op de landverzekeringsovereenkomst. Onder indemnitaire waarborgen binnen de context van artikel 45 worden in

onderhavige polis verstaan : de behandelingskosten en de dagvergoeding gewaarborgd mits bewijs van inkomenverlies.5) Het aangeven en opvolgen van ongevallen / Bewijslevering : Schikkingen

a) Mede te delen gegevens :

1) De duurtijd om een ongevalsaangifte aan te geven aan de maatschappij staat vermeld in de algemene voorwaarden.

2) Telkens de t.o.v. de door de maatschappij, via ongevalsaangifte of mededeling gekende gevolgen van een ongeval ongunstig evolueren, dient zij hiervan

onmiddellijk en spontaan middels een medisch attest op de hoogte te worden gebracht zodat zij op elk moment volledig op de hoogte is van de ware

toedracht van het ongeval , haar aldus in staat stellend steeds met kennis van zaken te kunnen handelen teneinde :

1/ Aan meer bepaald het ongeval zelf de, in het perspectief van de ware toedracht ervan, juiste aandacht te kunnen besteden op het daartoe meest

opportune moment o.m. in het licht van het efficiënt kunnen aanwenden van kontrolemogelijkheden of aanbevelingen.

2/ Meer algemeen, bij polissen onderschreven voor rekening van een groep verzekerden die allen als slachtoffer van een ongeval polistussenkomst kunnen

solliciteren, zich een overzichtelijk en in alle opzichten verantwoord polisbeheer te kunnen waarborgen.

3) Hierop aansluitend dient o.m. inzake werkonbekwaamheid elke verlenging van de door de behandelende geneesheer voorziene periode van werkonbe-

kwaamheid, het voorwerp uit te maken van een nieuw medisch attest binnen de 8 dagen spontaan aan de maatschappij over te maken.De poliswaarborg wordt toegestaan op basis van de konform de hierboven vermelde bepalingen, aan de maatschappij bekend gemaakte gevolgen van

het ongeval.

4) Bij genezing dient een dokterscertificaat van genezing te worden afgeleverd, vermeldend de periode van werkonbekwaamheid, datum van genezing en

datum waarop de beoefening van de verzekerde sportaktiviteit mag hernomen worden.

b) In ieder geval wordt telkens een ongeval aan de maatschappij wordt aangegeven, door deze laatste een ontvangstbewijs en bericht voor de gekwetste

teruggestuurd, samen met een regelingsdokument hetwelk alle elementen omvat dewelke dienen overgemaakt om een ongeval te kunnen vergoeden, zoals daar

zijn, getuigschrift van de behandelende geneesheer, bewijs van loonverlies in te vullen door de werkgever, attest van tussenkomst vanwege de mutualiteit in

het loonverlies en voor zover de waarborg “behandelingskosten” gedekt is, staat der erelonen en onkosten met attest van tussenkomst van de mutualiteit voor

deze posten. De persoon door de klub gelast met het beheer der ongevallendossiers verplicht er zich toe de dokumenten waarvan hierboven sprake bij de

maatschappij aan te vragen zo hij ze niet binnen de week volgend op het versturen van de ongevalsaangifte zou ontvangen hebben.

Dezelfde procedure geldt bij het opsturen der medische attesten, bedoeld onder a) 2) en 3) hierboven.

In ieder geval wordt met het aangeven, het opsturen of het overmaken van alle onder a) hierboven bedoelde dokumenten, steeds het doen toekomen ervan bij

de maatschappij te verstaan.

c) De federatie of klub verplicht er zich toe de beschikkingen hierboven vermeld na te leven en indien zij de verzekerde zelf met de afwikkeling gelast, deze

laatste van de te respekteren kontraktuele bepalingen op de hoogte te brengen. Onwetendheid terzake van wie dan ook, kan nooit geldig worden ingeroepen.

d) 1. Teneinde bij ongeval de maatschappij in staat te stellen de bepalingen en overeenkomsten in de kontekst van samenlopende verzekeringen toe te passen,

dient elke in aanmerking komende polis bekend gemaakt waaronder het aangegeven ongeval eveneens wordt verzekerd, door wie dergelijke polissen ook

moge zijn onderschreven.
2. Bovendien dient de identiteit van gebeurlijke aansprakelijken aan de maatschappij kenbaar gemaakt, teneinde haar in staat te stellen haar subrogatierecht

uit te oefenen.6) Taksen en kosten
De taksen en kosten worden vastgesteld op het percentage der nettopremie, zoals verder bepaald. Elke verhoging der taksen en kosten van overheidswege

vallen ten laste van de federatie, of verzekerde klubs, of verzekerde leden.
7) Indexatie
De federatie heeft het recht elk jaar gedurende de indexatie der verzekerde waarborgen in funktie van de index der komsumptieprijzen aan te vragen, waarbij

de premie overeenkomstig wordt aangepast.
8) a) Omtrent de : 1. De verzekerde sportaktiviteiten

2. Premie-Ledenregister

3. Haalbaarheid der premie

4. Aanvang en duurtijd der polis

5. Toe te passen taksen
wordt melding gemaakt in Afdeling II der onderhavige bijzondere voorwaarden.
b) Omtrent de bijkomende verzekeringsopties wordt melding gemaakt in Afdeling IV .


9) De door de maatschappij verschuldigde bedragen brengen nooit intrest op, om het even om welke reden de uitbetaling uitgesteld werd, tenzij, in voorkomend

geval een rechtbank er anders over zou oordelen.AFDELING II

AFDELING II


A. VERZEKERDE SPORTAKTIVITEITEN

De sporttak door de onderschrijvende federatie beheerd en met haar toestemming door de bij haar aangesloten klubs voor de leden ingericht, onder die voorwaarden, met uitsluiting van elke hierna niet gepreciseerde variante beoefeningsvorm ervan, de onder onderhavige polis, binnen de perken der algemene en bijzondere polisvoor-waarden, verzekerde sportaktiviteiten uitmakend, betreft :
  • KICKBOXING (amerikaanse boks) en aanverwante disciplines

De algemene- en bijzondere polisvoorwaarden dienen bijgevolg geïnterpreteerd in die optiek.Toepassingsmodaliteiten
1. Tijdens de wedstrijden worden de leden verzekerd wier namen voorkomen op de officiële deelnemerslijsten der wedstrijdinrichtingen onder beheer en jurisdiktie

van de federatie vallend. Om door de polis gedekt te zijn, dient voor het betwisten van vriendschappelijke wedstrijden of tornooien steeds de toestemming van de

federatie bekomen. Dit geldt eveneens voor tornooien en wedstrijden in het buitenland betwist waarvoor de polis dan automatisch dekkingsuitbreiding toestaat in

geval de federatie haar toestemming verleende. Voor alle dergelijke wedstrijden en tornooien zal de klub steeds het bewijs van de federale toestemming moeten

kunnen voorleggen indien daarom gevraagd.
2. Onder de sportaktiviteiten worden eveneens de oefenstonden en het rekreatief beoefenen van de sporttak begrepen. Slechts oefenstonden of rekreatie-beoefening

door de klubs ingericht voor hun leden, titularis van een federale aansluitingskaart, op daartoe vastgestelde dagen en uren vallen onder de polisdekking.

Oefenstonden die eventueel ook kunnen bestaan uit door de klubs begeleide gemeenschappelijk opgezette lichaamsoefeningen, met het oog op het op peil houden

van de lichaamskonditie van de verzekerde moeten ingericht tijdens het competitieseizoen in funktie van en in onmiddellijk verband staan met deelname aan

verzekerde officiële competities. Ongevallen overkomen tijdens de oefenstonden en rekreatieve beoefening niet beantwoordend aan bovenvermelde criteria zijn

niet gedekt.


3. Oefenstonden en wedstrijden in het kader van interprovinciale-, nationale- en internationale ontmoetingen ingericht door de federale instanties zelf zijn eveneens

door de polis gedekt.

B. LEDENREGISTER / PREMIE

1. Bij de aanvang van de polis doet de federatie opgave aan de maatschappij van het op dat ogenblik gekende ledenaantal. Dit bestand zal als basis dienen voor het berekenen van de jaarlijkse voorraadpremie. Op het einde van elk verzekeringsjaar zal de federatie aan de maatschappij opgave doen van het effektief in de loop

van het vervallen verzekeringsjaar van de polis genoten hebbend ledenbestand. Indien dit bestand gewijzigd is t.o.v. het voorraadpremiebestand zal het verschil

afgerekend worden middels een afrekeningspremie.

De jaarlijkse voorraadpremie zal nooit lager mogen zijn dan de premie voor 80% van het gekende ledenbestand bij het begin van de verzekeringsjaren volgend op

het eerste verzekeringsjaar en zal bijgevolg telkens dit nodig blijkt in die zin worden aangepast.

Alle leden staan ingeschreven in een ledenregister hetwelk zich op de zetel van de federatie bevindt en hetwelk daar ten alle tijde door de maatschappij mag worden

gekonsulteerd.

Ongevallen overkomen aan personen wier namen niet in dit register zijn opgenomen, zijn niet gedekt.

Aan de maatschappij zal de federatie bij het begin van elk verzekeringsjaar tevens een lijst overmaken waarin alle aangesloten klubs worden opgenomen per provincie en nadien dient elke wijziging aan die lijst in de loop van het verzekeringsjaar zij het toevoegingen, zij het schrappingen, onmiddellijk aan de

maatschappij medegedeeld.

Voor wat lijsten der leden betreft, hiervan dient een dubbel eksemplaar aangelegd en bijgehouden hetwelk regelmatig aan de maatschappij zal dienen overgemaakt

ter informatie.

Het is evenwel het officiële ledenregister waarvan sprake dat als basis zal dienen voor kontroles vanwege de maatschappij, dewelke aanvaardt dat de haar over te

maken ledenlijsten administratief niet altijd up-to-date kunnen zijn.

Wanneer het ledeneffektief is opgedeeld in verschillende kategorieën waarop verschillende premies van toepassing zijn, dienen de ledenlijsten en ledenregisters

waarvan hierboven sprake uiteraard uitgesplitst per kategorie.
De premie per verzekerde wordt als volgt vastgesteld (inklusief de dekking B.A. - Afdeling III -) :
Het betreft een minimumpremie verschuldigd ongeacht het aantal deelnames aan de verzekerde sportaktiviteiten gedurende de periode dat men als verzekerd lid is

ingeschreven in de loop van een polisverzekeringsjaar. In ieder geval neemt voor elk verzekerd lid de dekking een einde op de jaarlijkse gemeenschappelijke

vervaldag van de polis.

De jaarvoorraadpremdie wordt vastgesteld op basis van -300- leden .

2. Nieuw aangesloten leden

De maatschappij verleent onmiddellijk dekking voor elk nieuw risico, t.t.z. vanaf het ogenblik van de inschrijving van een nieuwe aangeslotene in het ledenregister

dat zich op de zetel van de onderschrijvende federatie bevindt.

Moest het gebeuren dat een nieuw lid nog niet in het ledenregister van de federatie zou zijn opgenomen, zal bij ongeval steeds het bewijs dienen geleverd van de

datum waarop het lid bij de klub werd ingeschreven en er de premie regelde.

3. Uittredende leden

Iedere verzekerde die in de loop van het verzekeringsjaar, om welke reden dan ook, afgeschreven wordt als lid van de onderschrijvende federatie, zal vanaf het

ogenblik der uittreding geen dekking meer genieten uit hoofde van onderhavige polis voor latere ongevallen.

4. Leden aangesloten bij een andere federatie

Voor leden ook aangesloten bij andere federaties zal de polisdekking slechts gelden wanneer vaststaat dat de beoefende sportaktiviteiten zijn ingericht door een

bij de onderschrijvende federatie aangesloten klub, onder haar beheer, reglementen en jurisdiktie.C. AANVANG EN DUURTIJD DER POLIS

1. Aanvangsdatum : 27.05.1999

2. Duurtijd :

Onderhavig kontrakt is afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar, waarna het stilzwijgend hernieuwd wordt voor gelijkaardige periodes, tenzij één der partijen haar

bedoeling zou te kennen geven, middels een ter post aangetekend schrijven te versturen drie maanden vóór het einde der kontraktuele periodes, het kontrakt te willen

beïndigen.


D. PREMIE-BETALING BIJ GROEPSPOLISSEN / WEERSLAG OP DE VERZEKERINGSDEKKING

1. Premies volgens overeenkomst tussen partijen, te innen via de federatie :

In geval de federatie binnen de 30 dagen nà de vervaldag(en) niet de volledige premie zou kunnen betalen wegens wanbetaling van premies door bij haar aangesloten

klubs waarvoor nochtans een verzekeringsaanvraag aan de maatschappij werd overgemaakt, heeft zij de mogelijkheid ontlast te worden van de premiebetaling

betrekking hebbend op betrokken wanbetalende klubs door er de identiteit van kenbaar te maken aan de maatschappij.

In dat geval wordt tussen partijen overeengekomen dat de betrokken klubs volledig of gedeeltelijk (in geval er voor een gedeelte van de verzekeringsdekking werd

betaald) van de op de voor hun rekening afgesloten polis aangevraagde verzekeringsdekking afzien en er geen gebruik van wensen te maken.

Er wordt echter toegestaan dat in geval de betrokken klubs de premie toch nog zouden voldoen, de er op betrekking hebbende verzekeringsdekking verworven is

vanaf de dag dat de premiebetaling door de maatschappij is ontvangen tot het einde van de lopende verzekeringsperiode.

Deze procedure is bij elke jaarlijkse dekkingshernieuwing van toepassing.

2. Premies volgens overeenkomst tussen partijen, te innen via de klubs :

In geval van verzekeringsdekkingen onder onderhavige polis door de klubs aangevraagd voor rekening van hun leden waarvan de premies, met toestemming van de

federatie, bij de klubs rechtstreeks worden geïnd, zijn deze klubs onderworpen aan de polisbepalingen of hiervan afwijkende via mededelingen bekend gemaakte

bedingen inzake de premiebetalingen. De premiebetalingen mogen evenwel niet gefraktioneerd worden.

De dekking vervalt automatisch op het einde van elk verzekeringsjaar. Bij het begin van elk verzekeringsjaar dient de aanvraag derhalve hernieuwd, zij het voor de-

zelfde waarborgen, zij het voor andere waarborgen, zonder dat daar echter enige verplichting toe bestaat.

Bij elke jaarlijkse hernieuwing worden de premies beschouwd als eerste premie, waarbij de er het voorwerp van uitmakende verzekeringsdekking pas aanvangt nà de

betaling ervan.

Tussen partijen wordt in dit verband overeengekomen dat klubs automatisch van hun dekkingsaanvraag afzien indien zij de premie er op betrekking hebbend niet

betaald hebben op de aangeduide vervaldag. Het is wel te verstaan dat de bepalingen van artikel 11 der algemene voorwaarden hier van toepassing zijn.

Er wordt echter toegestaan dat in geval de betrokken klubs de premie toch nog zouden voldoen, de er op betrekking hebbende verzekeringsdekking verworven is

vanaf de dag dat de premiebetaling door de maatschappij is ontvangen tot het einde van de lopende verzekeringsperiode.


Geldende overeenkomst : De premies worden geïnd door de federatie.

E. TOE TE PASSEN TAKSEN OP DE NETTOPREMIE


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina