N. V. Aren a jozef ii-straat 36-38Dovnload 395.38 Kb.
Pagina3/5
Datum24.08.2016
Grootte395.38 Kb.
1   2   3   4   5  • 9,25 % inbegrepen in de (bruto)premie-opgaves.F. BETALINGSMODALITEITEN DER PREMIE  • N I H I L


G. SPECIALE BESCHIKKINGEN


  • N I H I L


VERZEKERING “LICHAMELIJKE ONGEVALLEN”
ALGEMENE VOORWAARDENBEPALINGEN : voor de toepassing van het kontrakt verstaat men

door :


-de maatschappij : de verzekeringsonderneming, vermeld

in de bijzondere voorwaarden, waarmee de overeenkomst

gesloten wordt.

-de verzekeringsnemer : de natuurlijke of rechtspersoon

die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

-de verzekerde : degene in wiens persoon het risico van

het zich voordoen van het verzekerde voorval gelegen is.

-de begunstigde : de persoon aangeduid om op grond van

deze polis de contraktueel voorziene vergoedingen te

ontvangen.


DOEL EN OMVANG DER VERZEKERING
Artikel 1
De maatschappij verplicht er zich toe de verzekerden

te vergoeden voor de geldelijke gevolgen voortspruitend

uit lichamelijke letsels die hun rechtstreekse en uitslui-

tende oorzaak vinden in een ongeval overkomen zoals

bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Artikel 2
Er wordt overeengekomen dat de waarborgen van onder-

havige polis zich uitstrekken tot de ongevallen overkomen

in België, binnen de perken der bijzondere voorwaarden.
Artikel 3
Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis

waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het

organisme van het slachtoffer ligt en die een lichame-

lijk letsel of de dood tot gevolg heeft.

Worden eveneens gewaarborgd, voor zover zich binnen

het toepassingsgebied van het verzekerd risico situerend,

lichamelijke letsels en dood :

-ingevolge verstikkingen en verbrandingen, voortkomend uit

het onvrijwillig opnemen van giftige of bijtende stoffen, ofwel

van een toevallig vrijkomen van giftige gassen of stoom.

-ingevolge verdrinking met een niet-endogene oorzaak.

-ingevolge voedselvergiftiging veroorzaakt door het opnemen

van spijzen en dranken.

-ingevolge prikken of beten van dieren.

-veroorzaakt door bliksem of voortkomend uit een toevallig

elektrische ontlading.

-overkomen bij het redden van in gevaar verkerende personen of

goederen en verwondingen opgelopen in geval van wettige zelfverdediging.

-de ontwrichtingen, spierverrekkingen en spierscheuringen

ingevolge een plotse inspanning.

-de aantasting van de gezondheid ten gevolge van een

gewaarborgd ongeval.

Onder de in de polis vermelde verwijzingen naar ongeval in de zin van

een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot het uitkeren van de in de

polis voorziene vergoedingen worden eveneens de hierboven vermelde

waarborguitbreidingen bedoeld.


Artikel 4 - UITGESLOTEN RISICO’S
De polis dekt niet de gevolgen van verzwakking,

verkoudheid, bevriezing, bloedaandrang, zonnesteken en

hun gevolgen, bloedbesmetting, vergiftiging,

beroerten, vallende ziekte en andere soortgelijke

aandoeningen, breuken en darmtoesluitingen, om het

even de oorzaken daarvan; alle, zelfs de door ongeval

veroorzaakte gevolgen van een heelkundige bewerking

welke voor het ongeval plaats heeft gehad; aderspat of

wonden van aan aderspat lijdende weefsels; de gevolgen

van een vechtpartij voor zover het slachtoffer de aan-

rander is. Onder door de waarborgen dezer polis niet

gedekte breuk, dient te verstaan de breuk uit zwakte in de

wetenschappelijke betekenis van het woord, waarvan de

oorzaken niet in het ongeval zelf te vinden zijn.

Evenzo wordt bloedvergiftiging dan alleen van de waarborgen

van deze polis uitgesloten, wanneer ze niet voortspruit uit

een verwonding, veroorzaakt door een ongeval.

De waarborg van de polis omvat niet de ziekten, van welke

aard ook, noch de letsels veroorzaakt door de X-stralen.
Zijn uit de verzekering gesloten :
a) zelfmoord of poging tot zelfmoord
b) de gevolgen van gevaarlijke onverantwoorde of

roekeloze daden of oefeningen, weddingschappen,

uitdagingen of deelnemingen aan misdaden.
c) ongevallen overkomen in tijd van oorlog, bij invasie,

burgerlijke onlusten, oproer, staking, aanslagen,

natuurrampen, terzij de begunstigde het bewijs

levert dat er geen verband bestaat tussen het ongeval

en de voornoemde gebeurtenissen.
d) ongevallen voortspruitend uit geestesstoornissen, mis-

bruik van alcohol, gebruik van verdovende middelen,

tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen oorzakelijk

verband bestaat tussen voormelde omstandigheden en

het ongeval.
e) ongevallen opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde

of de begunstigde.


f) de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen :

1) van de thermische, mechanische, radioactieve en

andere uitwerkingen, voortkomend van een wijziging

van de atoombouw van de stof;

2) van de kunstmatige versnelling van de atoomdeeltjes;

3) van de uitstraling voortkomende van de radio-isotopen.


In geval een voor het ongeval bestaande pathologische toestand het ongeval

heeft beïnvloed, t.t.z. het ongeval en/of de gevolgen ervan heeft teweeg-

gebracht of heeft verergerd of er rechtstreeks of onrecht-streeks heeft toe

bijgedragen, wordt de vergoeding berekend op basis van de lichamelijke

letsels en hun verloop die een persoon die in een normale lichamelijke

conditie en gezondheidstoestand verkeert in identieke omstandigheden

zou hebben opgelopen.

WAARBORGEN
Artikel 5
De vergoedingen bij ongeval worden onder volgende voor-

waarden toegekend :


1. In geval van overlijden :

Wanneer de verzekerde overlijdt ingevolge een ongeval,

binnen de 12 maanden te rekenen vanaf de dag van het

ongeval betaalt de maatschappij het verzekerd kapitaal aan

de in de bijzondere voorwaarden aangeduide begunstigde of bij

ontstentenis aan de samenwonende huwelijkspartner, bij ontstentenis

aan de wettelijke erfgenamen, tot en met de vierde graad.

Bij ontstentenis betaalt de maatschappij enkel de ver-

rechtvaardigde begrafeniskosten terug tot beloop van het

verzekerd kapitaal.

De betaling geschiedt binnen de 15 dagen nadat de maat-

schappij in het bezit gesteld werd van de documenten, die

bewijzen dat de verzekerde is overleden ingevolge een

gedekt ongeval en die de hoedanigheid van de begunstigden

bewijzen.
2. In geval van bestendige invaliditeit :

Zoals zij hierna worden voorzien en als zij te wijten is aan

een ongeval, een kapitaal onmiddellijk na het definitief

vaststellen van de graad van invaliditeit aan de verzekerde

te betalen.
3. In geval van tijdelijke onbekwaamheid :

Wanneer het ongeval de oorzaak is van een tijdelijke onge-

schiktheid betaalt de maatschappij aan de verzekerde de

overeengekomen dagelijkse vergoeding, en dit vanaf de

aanvangsdatum van de medische behandeling of vanaf de

dag volgend op het verstrijken van de in de bijzondere

voorwaarden voorziene wachttijd.

De vergoeding wordt toegekend tot aan de consolidatie der

letsels maar ten hoogste gedurende 300 dagen aanvang ne-

mend op de dag van het ongeval, of de duur vastgesteld in

de bijzondere voorwaarden.

De vergoeding zal naar verhouding verminderd worden, zo-

dra de verzekerde gedeeltelijk zijn werk hernemen kan.

Zodra de werkonbekwaamheid minder dan 25% bedraagt, is

de maatschappij geen vergoeding meer schuldig.
4. Behandelingskosten :

De maatschappij waarborgt de terugbetaling van de behandelings-

kosten die normaal en algemeen gebruikelijk nodig zijn voor het herstel

van de gezondheid naar aanleiding van een onder toepassing van onder-

havige polis vallend ongeval.

De waarborg wordt toegestaan tot aan de consolidatie der letsels,

zonder evenwel de waarborgperiode voorzien in de bijzondere voor-

waarden te kunnen overschrijden en zulks ten belope van de in de

bijzondere voorwaarden vermelde som, binnen de perken en overeen-

komstig de bepalingen voorzien in deze bijzondere voorwaarden.

Deze terugbetalingen worden slechts toegestaan op voorlegging van

originele bewijsstukken.


Artikel 6
De oorzaken van het overlijden, van de bestendige

invaliditeit of van de tijdelijke onbekwaamheid,

alsmede de graad van de bestendige invaliditeit, en

de duur van de tijdelijke onbekwaamheid worden,

hetzij bij gemeenschappelijk akkoord vastgesteld

tussen de maatschappij en de gebeurlijke begunstigden

hetzij bij gebrek aan akkoord door twee geneesheren,

waarvan één aangeduid door iedere partij.

Bij meningsverschil tussen beiden kan er, in gemeen-

schappelijk akkoord, beroep worden gedaan op een

scheidsrechterlijke uitspraak in welk geval de twee

geneesheren de zaak door een derde geneesheer

laten beslechten.

De benoeming van een derde expert zal, zo nodig,

gebeuren door de Rechter in kortgeding in de woonplaats

van de verzekerde, op verzoek van de meest gerede partij.

Iedere partij neemt het ereloon en de kosten van de door

haar aangeduide geneesheer ten laste, deze van de derde

geneesheer worden door elke partij voor de helft gedragen.
Artikel 7
De bestendige invaliditeit wordt ingedeeld in :

a) De bestendige gehele invaliditeit : welke op het volledige

voor dit geval aangeduide bedrag recht geeft en welke

bestaat uit, hetzij de ongeneeslijke krankzinnigheid,

hetzij het volledig verlies (het volledige gebruiksverlies

van een lid of van een orgaan wordt gelijkgesteld met

het volledige verlies zelf) van beide ogen, beide armen,

beide handen, beide benen, beide voeten, een arm en

een been, een arm en een voet, een hand en een been

of een hand en een voet.

b) De bestendige gedeeltelijke invaliditeit : welk recht geeft

op de hierna aangeduide percenten van het kapitaal,

verzekerd door de bestendige, gehele invaliditeit en welke

uit één of meerdere van volgende kwetsuren of letsels

bestaat :

RECHTS LINKS

-volledig verlies van een arm 75% 60%

-volledig verlies van de voorarm 65% 55%

-volledig verlies van de hand 60% 50%

-volledig verlies van de schouder-

beweging 30% 25%

-volledig verlies van de elleboog-

beweging 25% 20%

-volledig verlies van de polsbewe-

ging 25% 20%

-volledig verlies van de duim 20% 18%

-volledig verlies van de wijsvinger 16% 14%

-volledig verlies van de midden-

vinger 12% 10%

-volledig verlies van de ringvinger

of pink 10% 8%

-volledig verlies van een dij 60%

-volledig verlies van een been of 50%

een voet

-gedeeltelijk verlies van een voet waarbij

al de tenen 30%

-wegneming van het onderste kaaksbeen 30%

-volledig verlies van een oog of vermin-

dering op de helft van de gezichts-

scherpte der beide ogen 30%

-volslagen doofheid der beide oren 40%

-volslagen doofheid van één oor 15%

-breuk van een voet of van een been,

zonder stevige samengroeiïng 30%

-volledig verlies van de heup- of

kniebeweging 25%

-breuk van een knieschijf, zonder stevige

samengroeiïng 25%

-onderste lidmaat met minstens 5 cm

verkort 15%

-onderste lidmaat met minstens 3 cm

verkort 10%

-volledig verlies van de grote teen 10%

-volledig verlies van een andere teen 5%
De hierboven niet aangeduide invaliditeiten worden,

zelfs wanneer zij minder ernstig zijn, vergoed naar

verhouding tot hun ernst vergeleken bij de opge-

noemde gevallen, en dit zonder met het beroep van

de verzekerde rekening te houden.

Voor een linkshandige zullen de percenten vastge-

steld voor het rechter bovenste lidmaat, toegepast

worden op het linker bovenste lidmaat en omgekeerd.


Artikel 8
Eenzelfde ongeval kan geen aanleiding geven tot het

uitbetalen van een vergoeding voor overlijden en een

vergoeding voor bestendige onbekwaamheid.

De betaling van de vergoeding voor tijdelijke onbe-

kwaamheid (dagelijkse vergoeding) heeft plaats zonder

nadeel voor deze verschuldigd voor het geval van dood

of bestendige invaliditeit.

De totale vergoeding verschuldigd voor meerdere invali-

diteiten die het gevolg zijn van een zelfde ongeval, wordt

bekomen door samentelling, zonder het volledig verzekerde

bedrag voor bestendige gehele invaliditeit te kunnen over-

schrijden.

Indien na de betaling van een vergoeding voor bestendige

invaliditeit de verzekerde zou komen te overlijden binnen

het jaar te rekenen van de dag van het ongeval, zal de

maatschappij het kapitaal te betalen hebben, voorzien voor

het geval van dood na aftrek van de reeds betaalde som

voor bestendige invaliditeit en dit voor zover het overlijden

onbetwistbaar het uitsluitend gevolg is van het ongeval.

De begunstigde van het kapitaal verzekerd voor het geval van

dood zal de vermindering die het verzekerd kapitaal uit dien

hoofde ondergaat, niet mogen betwisten. In alle andere gevallen

is de maatschappij door het betalen van de vergoeding definitief

van alle andere verplichtingen ontslagen.


Artikel 9
De waarborg geldt enkel voor de gevolgen van het

ongeval zelf en voor zover geen ziekte of invaliditeit

als factor in de kwetsuren of hun gevolgen is tussen-

gekomen.


Het verlies van ledematen of organen die vóór het

ongeval buiten gebruik waren, geeft geen recht op

vergoeding en het kwetsen van reeds door invaliditeit

aangetaste ledematen of organen wordt slechts vergoed

naargelang het verschil van hun staat vóór en na het

ongeval. De kwetsuren aan gezonde, door het ongeval

getroffen ledematen of organen moeten geschat worden

zonder rekening te houden met een voorgaande staat

van invaliditeit die andere ledematen of organen zou

kunnen aantasten.

De maatschappij is geen enkele vergoeding verschuldigd

in geval van overlijden door ziekte, zelfs indien deze

verergerd werd door een ongeval, overkomen hetzij samen

met, hetzij na de ziekte.

Anderzijds zal de vergoeding iedere maal dat de gevolgen

van een ongeval verergeren door oorzaken, omstandigheden

of een gezondheids- of invaliditeitstoestand die onafhanke-

lijk zijn van het feit van het ongeval, berekend worden naar

de gevolgen die het ongeval zou gehad hebben bij een persoon

die in normale lichamelijke gezondheidstoestand verkeert en de

werking van die oorzaken en omstandigheden niet ondergaat.
Artikel 10 - VERPLICHTINGEN BIJ ONGEVAL
Ieder ongeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de

acht dagen nadat het is voorgevallen schriftelijk worden aange-

geven aan de maatschappij. Deze verplichting rust op alle

verzekerden.

De ongevalsaangifte moet in de mate van het mogelijke de

oorzaken, de omstandigheden, de dag, het uur en de plaats

van het ongeval, de naam, de voornamen en de woorplaats

van het slachtoffer en van de getuigen vermelden.

De ongevalsaangifte moet vergezeld zijn van een medisch

certificaat, hetwelk melding dient te maken van de vermoe-

delijke gevolgen van het ongeval en de duur van de arbeids-

ongeschiktheid te voorzien als gevolg van het ongeval.

Voor zover mogelijk wordt de ongevalsaangifte gedaan op

het formulier daartoe door de maatschappij ter beschikking

gesteld.

Voor elk ongeval met dodelijke afloop moet de maatschappij

er onmiddellijk van worden verwittigd en in ieder geval tijdig

genoeg om haar toe te laten haar recht op kontrole uit te

oefenen en zo nodig tot lijkschouwing te doen overgaan.

Dadelijk na het ongeval is de gekwetste verplicht een dokter

in de geneeskunde te raadplegen, indien zijn toestand het

vereist.


De personen die het voordeel der verzekering geniet, moet

bewijzen dat de dood, de bestendige invaliditeit, de tijdelijke

arbeidsongeschiktheid of de behandelingskosten, rechtstreeks

uitsluitend hun oorzaak vonden in het ongeval dat door de

polis gedekt wordt.

Hij moet ook aan de maatschappij of aan haar afgevaardigde,

al de met het ongeval verband houdende inlichtingen verstrek-

ken en de bewijsstukken inleveren, welke hem mochten ge-

vraagd worden.

De dokters en de afgevaardigden van de maatschappij moeten

slechts bij de gekwetsten toegelaten worden, wanneer ze zijn

toestand willen nagaan.

Bij overlijden behoudt de maatschappij zich het recht voor, tot

lijkschouwing te doen overgaan.

Tenzij het onomstootbaar vaststaat dat het een ongeval betreft

hetwelk onder toepassing van de polis valt, is het geval van

overlijden waarvoor de maatschappij haar recht op controle niet

heeft kunnen uitoefenen en/of niet heeft kunnen laten overgaan

tot lijkschouwing als gevolg van een tekortkoming aan de hier-

boven vermelde verplichtingen, uit de waarborg uitgesloten.


Artikel 11 - OPZEG NA SCHADEGEVAL
Behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden,

behoudt de maatschappij zich het recht voor de overeenkomst

na het zich voordoen van een schadegeval op te zeggen.

De verzekeringsnemer beschikt in dat geval over hetzelfde recht.

De opzegging geschiedt ten laatste een maand na de uitbetaling

of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.


BETALING DER PREMIES
Artikel 12
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de ver-

valdagen vooruit betaald worden op verzoek van de maatschappij

of van elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen

persoon.


Artikel 13
De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de verval-

dag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst

opzeggen indien de verzekeringsnemer in gebreke is gesteld bij

deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.

De schorsing van de dekking, of de opzegging gaat in na het ver-

strijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag

volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangete-

kende brief.

Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzeker-

ingsnemer van de achterstallige premies, in voorkomend geval

vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aan-

maning of gerechterlijke uitspraak, een einde aan die schorsing.

Wanneer de maatschappij haar verplichting tot het verlenen van

dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst nog opzeggen

indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebreke-

stelling, bedoeld in het eerste lid; in dat geval wordt de opzegging,

ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de

schorsing, van kracht. Indien de maatschappij zich die mogelijkheid

niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe

aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht

van de maatschappij de later nog te vervallen premies te

eisen op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke

werd gesteld overeenkomstig het eerste lid.

Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot

de premies voor twee opeenvolgende jaren.

Geen enkel ongeval overkomen tijdens de periode van dekkings-

schorsing valt ten laste van de maatschappij.


BESCHRIJVING EN WIJZIGING VAN HET RISICO / MEDE-

DELINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER
Artikel 14
De verzekeringsnemer is verplicht bij het sluiten van de over-

eenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mede

te delen die hij rederlijkerwijs moet beschouwen als gegevens

die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico

door de maatschappij. Indien op sommige schriftelijke vragen

van de maatschappij niet wordt geantwoord, vb. op de vragen

in het verzekeringsvoorstel, en de maatschappij toch de over-

eenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval van

bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. Dit is even-

eens het geval indien de maatschappij de overeenkomst zonder

een behoorlijk ingevuld verzekeringsvoorstel heeft gesloten.

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist

meedelen van gegevens over het risico de maatschappij mis-

leidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst

nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waar-

op de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk

verzwijgen of het opzettelijk onjuist mededelen van gegevens,

komen haar toe.

Wanneer het verzwijgen of het onjuist mededelen van gegevens

niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij, binnen de

termijn van één maand, te rekenen van de dag waarop zij van

het verzwijgen of van het onjuist mededelen van gegevens

kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met

uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het

verzwijgen of van het onjuist mededelen.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de

verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrijken

van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van

dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de maatschappij

de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen.

Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat

zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de overeenkomst

opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de

dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist mededelen

van gegevens kennis heeft gekregen.
Artikel 15
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringsnemer de

verplichting, om onder de voorwaarden van artikel 14, de nieuwe

omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te

geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende ver-


zwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,

te bewerkstelligen.

Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet

zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring

bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere

voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn

van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de ver-

zwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst

voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de ver-

zwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst

door de verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien, bij het ver-

strijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ont-

vangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de

maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen.

Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde

risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst

opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de

dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.

Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het ver-

zekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd

is en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het

sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden

zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering

van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering

van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het

over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de

aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze

laatste de overeenkomst opzeggen.
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina