N. V. Aren a jozef ii-straat 36-38Dovnload 395.38 Kb.
Pagina4/5
Datum24.08.2016
Grootte395.38 Kb.
1   2   3   4   5

Artikel 16 - WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOOR-

WAARDEN EN VAN HET TARIEF
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief

of enkel haar tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst aan op de

volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de verzekeringsnemer van

deze aanpassing in kennis minstens 90 dagen vóór die vervaldag.

De verzekeringsnemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen

binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassing. Door deze

opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse

vervaldag.

De in vorige lid bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet

wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekerings-

voorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door

de bevoegde overheid wordt opgelegd en die, in de toepassing ervan,

gelijk is voor alle maatschappijen.

De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van

artikel 17.

DUURTIJD-VERNIEUWING, EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 17
De duur van de overeenkomst is één jaar. Op het einde van de ver-

zekeringsperiode wordt de overeenkomst van jaar tot jaar vernieuwd,

tenzij ze door een van de partijen ten minste drie maanden voor het

verstrijken van de lopende periode, werd opgezegd.Artikel 18
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen :

- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig art. 17.

- in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste

mededeling van gegevens betreffende het risico in de loop van de

overeenkomst.

- in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke

onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving

van het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals

bepaald in art. 15.

- in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig art. 13.

- Behoudens andersluidend beding zoals voorzien in art. 11, na

elke schade-aangifte, maar uiterlijk een maand na de uitbetaling

of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.
Artikel 19
De verzekeringsnemer kan de overeenkomst opzeggen :

- Tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig

art. 17.

- behoudens andersluidend beding zoals voorzien in art. 11,

na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand

na de kennisgeving door de maatschappij van de uitbetaling of de

weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.

- in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van

het tarief of alleen van het tarief, overeenkomstig art. 16.

- in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in art. 15.

- wanneer tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum

een termijn van meer dan één jaar verloopt. Deze opzegging

dient betekend, uiterlijk drie maanden vóór de aanvangsdatum

van de overeenkomst.Artikel 20
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende

brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikels 13, 16 en 17, gaat

de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand,

te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van

het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te

rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post.

De opzegging van de overeenkomst door de maatschappij na aangifte

van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan,

wanneer de verzekeringsnemer, of de verzekerde één van zijn ver-

plichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met

de bedoeling de verzekeraar te misleiden.Artikel 21 - AFSTAND VAN HET VERHAAL
De maatschappij doet afstand van alle verhaal tegen de aansprake-

lijke voor het ongeval behalve voor wat haar tussenkomst betreft

inzake de poliswaarborgen die de vergoeding van schade beogen en

dit overeenkomstig de bepalingen van art. 41 van de wet van 25.06.92

op de landverzekeringsovereenkomsten.

Artikel 22 - MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN
De voor de maatschappij bestemde mededelingen en kennisgevingen

moeten gedaan worden aan één van haar zetels in België of aan elke

met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangeduide persoon.

De voor de verzekeringsnemer bestemde mededelingen en kennisge-

vingen moeten worden gedaan aan het laatste door de maatschappij

gekende adres.Artikel 23 - TEKSTWIJZIGINGEN
Verwijzigingen, verbeteringen met doorhalingen of afwijkingen,

kortom elke wijziging aangebracht aan de gedrukte of ge-

schreven polisclausules zijn slechts aan de maatschappij

tegenstelbaar voor zover zij ter goedkeuring voorzien zijn

van de paraaf of stempel van de direktie van de maatschappij.

Artikel 24 - PLURALITEIT VAN VERZEKERINGEN
Voor wat de poliswaarborgen betreft die de vergoeding

van schade beogen wordt, in geval van pluraliteit van

verzekeringen die simultaan hetzelfde belang tegen

dezelfde risico’s dekken, de last van het schadegeval

verdeeld konform de bepalingen en overeenkomsten in

het kader van art. 45 van de wet van 25.06.1992 op de

landsverzekeringsovereenkomst.


AFDELING III


BIJZONDERE VOORWAARDEN
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

1. De dekking ”Burgerlijke Aansprakelijkheid” vormt een connexe polis aan het kontrakt “Lichamelijke Ongevallen Verzekering”. Zij is evenwel beperkt tot enkel de

in dat kontrakt, konform de erin omschreven voorwaarden, verzekerde sportaktiviteiten.


2. Onderhavige polis heeft tot doel, binnen de perken der algemene- en bijzondere voorwaarden, de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden te waarborgen voor ongevallen dewelke hen krachtens artikels 1382 tot 1384 van het B.W. of voor wat verzekerde sportaktiviteiten in het buitenland betreft, krachtens buitenlandse rechtsbepalingen van analoge strekking, door derden kunnen worden ten laste gelegd in het kader der verzekerde in Afdeling II omschreven sportaktiviteiten. De inrichting en beoefening van de verzekerde sportaktiviteiten situeren zich binnen het domein van vrijwilligerswerk en liefhebberij.

Voor wat betreft de relatie tussen de federatie en de klubs enerzijds en de leden-beoefenaars anderzijds valt enkel de relatie waarbij de leden-beoefenaars de hoedanigheid hebben van toetredende leden en derhalve niet die van aangestelden of werknemer onder de polistoepassing.


3. Verzekerden
a) Risico’s van beheer :
Het federaal beheer :

De federale bestuurders, komiteitsleden en aangestelden in de hoedanigheid van waarnemers van het federaal beheer overeenkomstig de bondsreglementen, met

betrekking tot de verzekerde sportaktiviteiten dewelke onder hun jurisdiktie en beheersverantwoordelijkheid vallen, ingericht met toestemming van de federatie

door de aangesloten klubs voor de aangesloten leden en dit voor ongevallen overkomen tijdens bedoelde verzekerde sportaktiviteiten, exclusief toe te schrijven

aan en als onmiddellijke oorzaak hebbend het feit van dit beheer.
Wedstrijdleiding :

In de risico’s van beheer zijn inbegrepen deze van wedstrijdleiding van door de polis verzekerde sportaktiviteiten door de federatie toevertrouwd aan en

uitgevoerd,konform de federale reglementen, door door de federatie opgeleide of erkende scheidsrechters, kamprechters, juryleden e.d. en dit voor ongevallen

overkomen tijdens de verzekerde sportaktiviteiten exclusief toe te schrijven aan en als onmiddellijke oorzaak hebbend het feit van dergelijke wedstrijdleiding.


b) Risico’s van inrichting :
De aangesloten klubs :

De klubbestuurders, komiteitsleden en aangestelden verzekerd in de hoedanigheid van inrichter van de door de polis verzekerde sportaktiviteiten dewelke onder

toestemming, jurisdiktie en beheer vallen van de onderschrijvende federatie en dit voor ongevallen overkomen tijdens, exclusief toe te schrijven aan en als

onmiddellijke oorzaak hebbend het feit van dit inrichten.


De federatie zelf :

De federale bestuurders, komiteitsleden en aangestelden in de hoedanigheid van inrichter van de door de polis verzekerde onder jurisdiktie en beheer van de

federatie vallende sportaktiviteiten door deze laatste zelf ingericht en dit voor ongevallen overkomen tijdens, exclusief toe te schrijven aan en als onmiddellijke

oorzaak hebbend het feit van dit inrichten.


Enkel risico’s die algemeen kunnen worden beschouwd als deel uitmakend van het inrichten van de verzekerde sportaktiviteiten, t.t.z. waarmee elke inrichter van

dergelijke sportaktiviteit gekonfronteerd wordt, vallen onder de polistoepassing.


Opleiding :

In de risico’s van inrichting zijn inbegrepen deze van opleiding inzake door de polis verzekerde sportaktiviteiten door de federatie of de aangesloten klubs toever-

trouwd aan en uitgevoerd, konform de federale reglementen, door door de federatie opgeleide of erkende instrukteurs, monitors of trainers en dit voor ongevallen

overkomen tijdens de verzekerde sportaktiviteiten, exclusief toe te schrijven aan en als onmiddellijke oorzaak hebbend het feit van dergelijke opleiding.


c) Risico’s van beoefening :
De leden-beoefenaars :

De leden-beoefenaars in de hoedanigheid van beoefenaar van de verzekerde sportaktiviteiten waaraan ze als lid van de klub waarbij ze zijn aangesloten deelnemen

en dit voor ongevallen overkomen tijdens, exclusief toe te schrijven aan en als onmiddellijke oorzaak hebbend het feit van deze beoefening.
4. Derden
Alle personen vreemd aan de onderschrijvende federatie, respektievelijk klubs en leden als dusdanig niet de hoedanigheid van verzekerde hebbend. Evenwel worden personen dewelke kosteloos hun medewerking verlenen aan de inrichting der verzekerde sportaktiviteiten, als derden beschouwd, voor zover ze niet onder toepassing vallen op de wet op arbeidsongevallen. Tevens worden leden-beoefenaars in hun hoedanigheid van beoefenaars van de door de federatie beheerde, door de klubs met toestemming van de federatie ingerichte sportaktiviteiten, onder elkaar als derden beschouwd voor ongevallen overkomen tijdens en door het feit van dit beoefenen, waarbij (behoudens andersluidend beding) voor wat de waarborg “Stoffelijke Schade” betreft, de schade aan kledingstukken, brillen, persoonlijke voorwerpen, sportmateriaal en -uitrusting zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor schade aan niet door de polis verzekerde sportbeoefenaars (bij door de polis verzekerde ontmoetingen

tegen klubs/sportbeoefenaars die niet verzekerd zijn door onderhavige polis).


5. Uitbreidingen


  • Artikel 1385 B.W.

Deze uitbreiding tot artikel 1385 B.W. geldt enkel voor verzekerde sportactiviteiten voor de beoefening van dewelke er gebruik dient gemaakt van dieren.

De waarborg is verworven voor tijdens verzekerde sportactiviteiten overkomen ongevallen dewelke aan de verzekerden kunnen worden ten laste gelegd door

het feit van een dier gebruikt bij de beoefening van deze verzekerde sportactiviteiten.


  • Artikel 1386 B.W.

Er wordt nader bepaald dat de waarborg der polis zich eveneens uitstrekt tot de ongevallen dewelke kunnen toegeschreven aan installaties dewelke noodzakelijk

inherent zijn tot de normale uitoefening der onder onderhavige polis gewaarborgde sportaktiviteiten, inklusief de gebouwen dienstig als vergaderlokalen of

kantines,zulks voor zover verzekerden van deze installaties of gebouwen eigenaar zijn en voor zover zij door henzelf gebruikt worden op het ogenblik van het

ongeval.


6. Preventiemaatregelen/Uitsluitingen
Onafgezien het feit of er regels, reglementen of voorschriften voor bestaan, zoals bedoeld in artikel 6 van het “Voorwoord”, dient het beheren, het inrichten en

het beoefenen van de onder de polisovereenkomst verzekerde sportaktiviteiten, steeds te beantwoorden aan het treffen van elementaire voorzorgsmaatregelen

zonder dewelke een normaal verloop onmogelijk kan worden gewaarborgd.

In die optiek worden buiten de uitsluitingen die het voorwerp uitmaken van dit artikel 6 van het “Voorwoord” en deze elders in de algemene en bijzondere polis-

voorwaarden voorzien, eveneens uit de waarborgen uitgesloten :
a) Risico’s van beheer

Ongevallen toe te schrijven aan het niet-uitvoeren van beheersopdrachten volgens de federale reglementen voorzien met betrekking tot de risico’s van de

door de aangesloten klubs ingerichte en door de aangesloten leden beoefende sportaktiviteiten.

b) Risico’s van inrichting

Ongevallen toe te schrijven aan het met het oog op de preventie van schadegevallen niet treffen van aan de aanwezige omstandigheden aangepaste voorzorgs-maatregelen bij het inrichten der verzekerde sportaktiviteiten, d.w.z. ongevallen die, rekening houdend met de aanwezige omstandigheden, voorspelbaar zijn

en waarvan niet onweerlegbaar kan worden aangetoond dat ze, uitzonderlijk zich voordoende situaties te buiten gelaten, zonder het treffen van bedoelde

voorzorgsmaatregelen kunnen worden voorkomen. Voor wat drankgelegenheden betreft dewelke gebeurlijk deel uitmaken van de onder punt 5. hierboven

geviseerde installaties of gebouwen, valt de aansprakelijkheid uit hoofde van de uitbating ervan niet onder toepassing van onderhavige polis.

c) Risico’s van beoefening

Voor wat het beoefenen der verzekerde sportaktiviteiten betreft, ongevallen toe te schrijven aan handelingen die onverenigbaar zijn met het algemeen gebruikelijk beoefeningspatroon van de verzekerde sportaktiviteiten.

d) Algemeen


  • Ongevallen toe te schrijven aan het feit dat een verzekerde niet over de reglementaire of wettelijke of algemeen gangbare kwalificaties beschikt vereist

voor de handelingen tijdens en door dewelke deze ongevallen zijn veroorzaakt.

  • Voor wat betreft de inrichtings- en beoefeningsrisico’s waarbij het gebruik van met motor uitgeruste voer- , vaar- of vliegtuigen te pas komen worden

schades toegebracht aan of door deze voer- , vaar- of vliegtuigen uitgesloten.
7. Waar gelden de waarborgen ?
a) Als inrichting : op de plaatsen waar de klubs de onder toepassing van onderhavige polis vallende verzekerde sportaktiviteiten inrichten.
b) Als beoefening : op de plaatsen waar de verzekerde leden de onder toepassing van onderhavige polis vallende verzekerde sportaktiviteiten beoefenen.
Deze plaatsen dienen algemeen als geschikt te worden erkend om de verzekerde sportaktiviteiten te beoefenen.
8. Verzekerde waarborgen
Maximum per ongeval of reeksen van ongevallen voortspruitend uit één en dezelfde gebeurtenis :
a) Lichamelijke schade : Per slachtoffer : € 250.000-

Absolute limiet voor het geheel van alle slachtoffers : € 2.500.000-


b) Stoffelijke schade : € 125.000- maximum per ongeval of reeksen van ongevallen voortspruitend uit één en dezelfde gebeurtenis.
- Vrijstelling :

Er wordt er rekening gehouden met de implicaties van de bepalingen en overeenkomsten binnen het kader van art. 45 van de wet van 25.06.1992, betrekking

hebbend op pluraliteit van verzekeringen zoals bedoeld in art. 24 der algemene polisvoorwaarden.

Hierbij gelden volgende bepalingen :

a) In geval er bij een verzekerd schadegeval een daadwerkelijke prioritaire tussenkomst is uit hoofde van een private verzekeringspolis “Burgerlijke

Aansprakelijkheid”is de waarborg van onderhavige polis aanvullend.

b) In geval er bij een verzekerd schadegeval geen prioritaire doch een daadwerkelijke mede-tussenkomst is uit hoofde van een andere verzekeringspolis

“Burgerlijke Aansprakelijkheid” wordt de polistussenkomst vastgesteld konform de voorzieningen in het artikel 45 van de wet van 25.06.1992 opgenomen.

c) In geval van een verzekerd schadegeval dat niet kadert binnen de bepalingen van het K.B. van 04.07.1978 : een vrijstelling is van toepassing gelijk aan 125%

van deze bepaald in het K.B. van 12.01.1984, gewijzigd door het K.B. van 12.09.1985, 01.02.1988 en 24.12.1992 (Burgerlijke Aansprakelijkheid - Privaat

Leven) en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 5 van dit K.B. (BF. 5.000- / Index 119,64 / Basis 1981).


  1. In de kontekst van de beschikkingen van de wet van 16.03.1994 (B.S. van 04.05.1994) wordt de betaling van interesten, kosten en honoraria geviseerd in art. 2 der

algemene voorwaarden, alsook de reddingskosten geviseerd in art. 52 van de wet van 25.06.1992, gelimiteerd overeenkomstig de beschikkingen van het K.B. van

29.12.1994.


d) Verhaal : De poliswaarborgen worden verleend onverminderd het verhaal van de verzekeraar t.o.v. niet door de polis gewaarborgde partijen die, onder welke

vorm dan ook, bij de door de polis verzekerde risico’s betrokken zijn. Met betrekking tot door de polis wel gewaarborgde bij het risico betrokken partijen geldt

ten aanzien van de samenlopende polissen waardoor ze verzekerd zijn de toepassing van de beschikkingen voorzien in art. 45 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
Deze waarborgen zijn beperkt per verzekeringsjaar, doch kunnen gerekonstitueerd worden.

In geval er meerdere voor hetzelfde ongeval of ongevalsgebeurtenis aansprakelijk gestelde partijen zouden gewaarborgd zijn door onderhavige polis (gemeen-

schappelijke en samenlopende fouten) zullen, conform de hierboven vermelde bepalingen, de maximum verzekerde waarborgen per ongeval of reeksen van

ongevallen voortspruitend uit dezelfde gebeurtenis niet kunnen worden overschreden, ongeacht het aantal aansprakelijk gestelde door de polis gewaarborgde

partijen in welke hoedanigheid ook.
9. Omtrent de :
1. Verzekerde sportaktiviteiten.

2. Premie - Ledenregister.

3. Haalbaarheid der premie.

4. Aanvang en duurtijd der polis.

5. Toe te passen taksen.

wordt melding gemaakt in Afdeling II.


10. Pluraliteit van verzekeringen :
Teneinde bij schadegeval de maatschappij in staat te stellen de bepalingen en overeenkomsten in de kontekst van artikel 45 van de wet van 25.06.1992 toe te

passen,dient in het raam van artikel 24 der algemene polisvoorwaarden elke in aanmerking komende polis bekend gemaakt waaronder het aangegeven schadegeval

eveneens wordt verzekerd, door wie dergelijke polissen ook moge zijn onderschreven.
Gedaan te Brussel, op 04.04.2005 , in zoveel exemplaren als partijen, om ter goeder trouw te worden uitgevoerd.
DE VERZEKERINGSNEMER DE MAATSCHAPPIJVERZEKERING “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN”
ALGEMENE VOORWAARDEN
BEPALINGEN : voor de toepassing van het contract

verstaat men door :

-de maatschappij : de verzekeringsonderneming vermeld

in de bijzondere voorwaarden, waarmee de overeenkomst

gesloten wordt.

-de verzekeringsnemer : de natuurlijke of rechtspersoon

die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

-de verzekerde : iedere persoon van wie de aansprakelijk-

heid door de overeenkomst gedekt is.

-de benadeelden : de personen die schade hebben geleden

welke aanleiding geeft tot toepassing van de overeen-

komst alsook hun rechthebbenden.


DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING
Artikel 1
De maatschappij waarborgt de geldelijke gevolgen van de

Burgerlijke Verantwoordelijkheid welke, krachtens de be-

schikkingen van artikels 1382 tot 1384 van het Burgerlijk

Wetboek, op de verzekerde kan rusten wegens, lichame-

lijke en stoffelijke ongevallen die in België aan derden

worden veroorzaakt en die het uitsluitende en rechtstreekse

gevolg zijn van het door onderhavige verzekering gedekte

risico, zoals dit in de bijzondere voorwaarden wordt

omschreven.

Er wordt nader bepaald dat men hier door ongeval dient te

verstaan, alle lichamelijke en stoffelijke schade, immateriële schade

niet inbebrepen, waardoor derden worden getroffen door het feit ener

uitwendige, plotselinge en geweldige oorzaak.

De verzekeringswaarborg slaat op de ingestelde vorderingen zoals uiteen-

gezet in art. 78 § 2 van de wet van 25.05.1992.
Artikel 2
De waarborg van de maatschappij is voor elk ongeval beperkt

tot de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde sommen.

De boete, een straf zijnde, is uit de waarborg gesloten.

Ten belope van deze waarborg betaalt de maatschappij de

in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding.

De maatschappij betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen,

de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding.

De maatschappij betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen,

de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook

honoraria en de kosten van de advokaten en de deskundigen,

maar alleen in zover die kosten door haar of met haar toe-

stemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat

niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet

onredelijk zijn gemaakt.

Indien de burgerlijke herstelling uit een rente bestaat en indien

er, voor zekerheid van haar betaling, een aanschaffing van

titels bevolen wordt, verplicht de maatschappij zich, het

beschikbaar bedrag van haar waarborg te besteden aan de

aankoop van titels welke voor de naakte eigendom zullen

ingeschreven worden op de naam van de maatschappij en,

voor het vruchtgebruik, op naam van de kredietrenteniers.

Indien er geen aankoop van titels voorgeschreven wordt, zal

de maatschappij de achterstallige rente tot uitputting van

bovenvermelde waarborg betalen.


Artikel 3
Zijn uit de waarborg gesloten :
1) de stoffelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks

berokkend door water, vuur, ontploffing, rook en

grondverzakking.
2) de lichamelijke ongevallen en stoffelijke schade welke :

a) het gevolg van de vrijwillige daad gesteld door een der verzekerde

personen.

b) te wijten aan oorlogsgebeurtenissen of -tuigen,stakingen, oproer,

burgerlijke onlusten

c) die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt

worden door een atoomontploffing of door

radioaktieve uitwasemingen te wijten aan een

verschijnsel van wijziging van de atoomkern.
3) de ongevallen veroorzaakt door elk voertuig.
4) de schade veroorzaakt :

a) aan de onroerende goederen, aan

grondstoffen, voorwerpen en dieren waarvan

de verzekeringsnemer en/of de verzekerde inrichter

huurder of bewaarder zijn of die hen voor

gebruik of een ander doel zijn toevertrouwd

b) opzettelijk

c) in staat van dronkenschap, geestesstoornis,

alcoholintoxicatie of onder invloed van

verdovende middelen

d) ingevolge twist, rel of aanranding en van

uiteraard, of kennelijk gevaarlijke of roekeloze

handelingen.

5) De objektieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing op basis

van de wet van 30.07.1979 en de K.B.’s van 25.02.1991 en

05.08.1991.1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina