N. V. Aren a jozef ii-straat 36-38Dovnload 395.38 Kb.
Pagina5/5
Datum24.08.2016
Grootte395.38 Kb.
1   2   3   4   5

VERPLICHTINGEN BIJ ONGEVAL
Artikel 4
Ieder ongeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen

nadat het is voorgevallen schriftelijk worden aangegeven aan

de maatschappij. Deze verplichting rust op alle verzekerden

waarvan de aansprakelijkheid betrokken kan zijn.

De ongevalsaangifte moet in de mate van het mogelijke

melding maken van : de oorzaken, de omstandigheden en de

vermoedelijke gevolgen van het ongeval; datum, uur en plaats;

naam, voornamen en woonplaats van de slachtoffers en van de

getuigen zo er zijn; naam, voornamen, ouderdom, beroep en

woorplaats van de dader van het ongeval.

De verzekeringsnemer en de overige verzekerden zullen aan

de maatschappij of haar afgevaardigden alle andere nuttige

inlichtingen betreffende het ongeval moeten bezorgen.

Voor zover mogelijk wordt de ongevalsaangifte gedaan op het

formulier doortoe door de maatschappij ter beschikking

gesteld.
Artikel 5


Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van

dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is

zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de

grenzen van de dekking.

Ten aanzien van de burgerrechterlijke belangen en in zover

de belangen van de maatschappij en van de verzekerde

samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in de

plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde

te bestrijden. De maatschappij kan deze laatste ver-

goeden indien daartoe grond bestaat.

Die tussenkomst van de maatschappij houden geen

enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de

verzekerde en zij mogen hem geen nadeel berokkenen.

De definitieve schadevergoeding of de weigering om te

vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de verzeker-

ingsnemer medegedeeld.

De maatschappij die de schadevergoeding betaald heeft,

treed in de rechten en de vorderingen die de verzekerde

kunnen toebehoren.
Artikel 6
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke

vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding

of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder

schriftelijke toestemming van de maatschappij, is haar

niet tegenwerpbaar.

Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste

geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen

voor de maatschappij geen grond opleveren om haar

dekking te weigeren.
Artikel 7 - Overdracht van de stukken
Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechterlijke

en buitengerechterlijke dokumenten moeten door de ver-

zekerde aan de maatschappij of elke met dat doel in de

bijzondere voorwaarden aangewezen persoon bezorgd

worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde werden

afgegeven of betekend.


Artikel 8 - Niet-verschijning
Wanneer de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich

niet onderwerpt aan een door de Rechtband bevolen onder-

zoeksmaatregel, moet bij de schade die de maatschappij

zou hebben geleden vergoeden.


Artikel 9 - RECHTEN VAN DE BENADEELDE
a) Eigen recht van de benadeelde :

Deze verzekering geeft de benadeelde een eigen recht

tegen de maatschappij. De door de maatschappij

verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de

benadeelde, met uitsluiting van de overige

schuldeisers van de verzekerde.

b) Tegenstelbaarheid van de excepties, nietigheid en

verval van recht :

1) bij de verplichte burgerrechtelijke

aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen de

exepties, de nietigheid en het verval van recht

voortvloeiend uit de wet of de overeen-

komst en die hun oorzaak vinden in een feit dat

zich voor of na het schadegeval heeft

voorgedaan, aan de benadeelde niet worden

tegengeworpen.

Indien de nietigverklaring, de opzegging, de

beëindiging of de schorsing van de overeenkomst

geschied is voordat het schadegeval zich heeft

voorgedaan, kan zij echter aan de benadeelde

worden tegengeworpen.

2) Voor de andere soorten burgerrechtelijke

aansprakelijkheidsverzekeringen kan de

maatschappij slechts de excepties, de nietigheid

en het verval van recht voortvloeiend uit de wet

of de overeenkomst tegenwerpen aan de

benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak

vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.


Artikel 10 - RECHT VAN VERHAAL VAN DE

MAATSCHAPPIJ OP DE VERZEKERINGSNEMER
De maatschappij heeft, voor zover zij volgens de wet of de

verzekeringsovereenkomst, de prestaties had kunnen weigeren

of verminderen, een recht van verhaal tegen de verzekerings-

nemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde

die niet de verzekeringsnemer is.

De maatschappij is op straffe van verval van haar recht van

verhaal verplicht de verzekeringsnemer of, in voorkomend

geval, de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, kennis

te geven van haar voornemen om verhaal in te stellen zodra

zij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.VOOR VOLGENDE ARTIKELS DER ALGEMENE
VOORWAARDEN WORDT VERWEZEN NAAR DE
ERMEE OVEREENSTEMMENDE ARTIKELS DER
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERING
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN” :

 • OPZEG NA SCHADEGEVAL : Artikel 11 • BETALING DER PREMIES : Artikel 12 en Artikel 13 • BESCHRIJVING EN WIJZIGING VAN HET RISICO / MEDE-

DELINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER : Artikel 14

: Artikel 15 • W IJZIGING VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN

VAN HET TARIEF : Artikel 16 • DUURTIJD, VERNIEUWING, EINDE VAN DE OVEREEN-

KOMST : Artikel 17 - Artikel 18 - Artikel 19 en Artikel 20 • MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN : Artikel 22 • TEKSTWIJZIGINGEN : Artikel 23 • PLURALITEIT VAN VERZEKERINGEN : Artikel 24


AFDELING IV

BIJKOMENDE VERZEKERINGSOPTIES
PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING

Integraal deel uitmakend van onderhavige polis, derhalve onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen ervan, verlenen de hiernavermelde verzekeringsopties uitbreiding op de in Afdeling I omschreven waarborgen inzake behandelingskosten en dagelijkse vergoedingen. Deze opties zijn evenwel fakultatief en kunnen zowel door de federatie voor rekening van al haar leden worden onderschreven, als door de aangesloten klubs afzonderlijk voor hun klubleden. De onder de opties ressorterende dekking is evenwel beperkt tot de risico’s van beoefening van de verzekerde sportaktiviteiten.

A. BEHANDELINGSKOSTENOpties 1 tot 3

Ten belope van maximum het overeengekomen verzekerd forfaitair bedrag, waarborgt de maatschappij onder deze opties in aanvulling van de in Afdeling I

omschreven waarborg inzake behandelingskosten tussenkomsten voor :
a) Het verschil tussen enerzijds de aangerekende erelonen voor geleverde door het R.I.Z.I.V. erkende medische prestaties en anderzijds het officieel R.I.Z.I.V.-

tarief voor die prestaties in geval dit tarief door de zorgenverstrekkers zou overschreden zijn. Deze waarborguitbreiding geldt evenwel niet voor fysio- en

kinesitherapie, is evenmin bedoeld voor hospitalisatiekosten en is bovendien per prestatie steeds beperkt tot een maximale overschrijding van 50% van het

officiële Z.I.V.-tarief.


b) Een door het R.I.Z.I.V. erkende medische prestatie waarvoor, op grond van een reglementering (art. 136 §3 van de gekoördineerde Z.I.V.-wet uitgezonderd)

in de Z.I.V.-wet ingebouwd t.o.v. in regel zijnde Verplicht en/of Vrij Z.I.V.-verzekerden, een gekwetste niet uitkeringsgerechtigd is bij de mutualiteit.

Deze waarborg is evenwel steeds gelimiteerd tot het officieel Z.I.V.-tarief, behalve voor wat tandprothesen betreft, dewelke in het kader van deze optie gedekt

zijn ten belope van € 75- per tand , met een maximum van € 375- per ongeval. Voor hen die voor deze kosten wel van een mutualiteit kunnen genieten is deze

waarborg beperkt tot het verschil tussen de verzekerde bedragen en deze mutualiteitstussenkomst.
c) Vervoer en verplaatsingen :

De gebeurlijke kosten voor vervoer van de plaats van het ongeval naar het dichtsbijgelegen hospitaal kunnen insgelijks door de verzekeraar ten laste worden

genomen, indien de behandelende geneesheer de overbrenging noodzakelijk heeft geoordeeld met het oog op een opname of een eerste dringend radiografisch

onderzoek.

In deze kosten mogen diegenen begrepen worden die noodzakelijk zijn voor verplaatsingen in 2de klasse of een daarmee gelijkgestelde klasse per trein, tram,

trolley- of autobus, die een gekwetste moet nemen tussen zijn woning en de plaats waar hij een bijzonder kontrole-onderzoek door de verzekeraar opgelegd of

door deze laatste op voorhand schriftelijk toegestaan zowel voor wat het onderzoek als voor wat de verplaatsing betreft, ondergaat.

Wanneer er vanwege de mutualiteit geen daadwerkelijke tussenkomst is in deze onkosten, zal deze waarborg verworven zijn zonder onderliggende

mutualiteitstussenkomsten.”
d) Niet door de mutualiteit terugbetaalbare door het R.I.Z.I.V. erkende farmaceutische produkten (bandages, verbanden en braces allerlei uitgezonderd).


 • Opmerkingen : zijn niet gewaarborgd onder onderhavige optie :

 • De niet door de Z.I.V. erkende prestaties niet opgenomen in de officiële Z.I.V.-nomenclatuur (evenmin gedekt onder de basispolis).

 • De door de Z.I.V. wel erkende in de officiële Z.I.V.-nomenclatuur opgenomen prestaties inzake verbanden, bandages, braces en materialen allerlei

waarvoor er geen tussenkomst is voorzien in de tussenkomstbarema’s van de mutualiteit (evenmin gedekt in de basispolis).

Voor wat betreft de kosten voor bandages, verbanden en braces wordt verwezen naar de hierna vermelde optie nr. 4.

De kosten voor materialen allerlei zijn enkel gedekt wanneer het door de Z.I.V. erkende prestaties betreft en waarvoor een tussenkomst is voorzien in

de officiële terugbetalingsbarema’s van de mutualiteit. Dergelijke dekking valt onder de waarborg van de basispolis en van punt a) hierboven vermeld.

Optie 4

Bandages, verbanden en braces waarvoor de mutualiteit nooit tussenkomst voorziet zijn zowel in de basispolis als in de hierboven vermelde opties 1 tot 3 uitgesloten. Ten belope van maximum € 25- per toelevering en maximum € 75- per ongeval, waarborgt de maatschappij onder deze optie 4 de terugbetaling van bedoelde verbanden, bandages en braces, voor zover het aanschaffen ervan door een geneesheer in het kader van het ongeval werd voorgeschreven.

Weze verduidelijkt dat onder het begrip “Verbanden” eveneens gipsen worden begrepen.B. DAGVERGOEDINGOpties 5 tot 7

Ten belope van maximum de overeengekomen verzekerde forfaitaire dagsom, waarborgt de maatschappij onder deze opties in aanvulling van de in Afdeling I omschreven waarborg inzake dagvergoeding, een tussenkomst per dag, betaalbaar binnen de perken der polisvoorwaarden, tot maximum de 365ste dag nà het ongeval, eveneens per kalenderdag, aan alle een beroep uitoefenende verzekerden, die ingevolge een door de polis gedekt ongeval, minstens 66% werkongeschikt zijn en dit binnen de volgende perken betaalbaar :


1. Loontrekkenden die loonverlies kunnen bewijzen :

Vanaf de eerste werkdag, volgend op het verstrijken van de kontraktuele polis-wachttijdperiode van 30 dagen, aanvang nemend op de eerste werkdag volgend op het ongeval, of vanaf de 1-ste werkdag volgend op het verstrijken van de in hoofde van het dienstkontrakt van het slachtoffer statutair of wettelijk gewaarborgde inkomensperiode, in geval deze periode de kontraktuele poliswachttijd van 30 dagen overschrijdt.

Voor de hieropvolgende periode, zijnde de gedekte periode, zal de tussenkomst van de maatschappij per dag nooit hoger zijn dan de verzekerde dagsom en over de ganse duur nooit hoger zijn dan het verschil tussen het loon hetwelk als norm geldt voor de mutualiteitstussenkomsten in primaire en/of invaliditeitsuitkeringen enerzijds en deze mutualiteitstussenkomsten zelf waarop men als Verplicht en/of Vrij in regel zijnde Z.I.V.-verzekerde recht heeft anderzijds, met uitsluiting van alle andere inkomstendervingen. Voor loontrekkenden die genieten van dagvergoedingstussenkomsten in hoofde van de in Afdeling I voorziene waarborg inzake dagvergoeding, zal de onderhavige optiewaarborg nooit kumulatief zijn. Dit wil zeggen dat zij maar kunnen genieten van slechts één der beide waarborgen, namelijk deze die voor hen het meest gunstig is.

2. Zelfstandigen en Vrije Beroepen :

Vanaf de 91-ste dag nà het ongeval, t.t.z. na het verstrijken van de onder Afdeling I voorziene waarborgperiode en dit voor zover zij bewijzen dat ze in de onmogelijkheid waren hun beroep uit te oefenen voor minstens 66%.

Voor zelfstandigen en vrije beroepen die na de 90-ste dag werkongeschiktheid genieten van dagvergoedingstussenkomsten in hoofde van de in Afdeling I voorziene waarborg inzake dagvergoeding, zal de onderhavige optie nooit kumulatief zijn. Dit wil zeggen dat zij maar kunnen genieten van slechts één der beide waarborgen, namelijk deze die voor hen het meest gunstig
De tussenkomst van de maatschappij zal, per dag, de verzekerde dagsom nooit overschrijden.


OPTIEWAARBORGEN EN (BRUTO)BIJPREMIES PER LID , TAKSEN EN KOSTEN INBEGREPEN.FORFAITAIRE WAARBORGEN

BIJPREMIES PER LID

Genezingskosten

Genezingskosten

1. € 250-

Inbegrepen in de waarborg (Afd. II)

2. € 500-

2. € ---

3. € 750-

3. € ---

4. Bandages, braces, gips en andere verbanden

Max. € 25 per toelevering.

Max. € 75- per ongeval.


Inbegrepen in de waarborg (Afd. II)

Dagvergoeding

Dagvergoeding

5. € 3,75-

5. € ---

6. € 5,60-

6. € ---

7. € 8,70-

7. € ---C. INNING DER BIJPREMIES

Voor de inning der bijpremies zijn dezelfde voorwaarden toepasselijk als deze opgenomen in Afdeling II - litt. D/ “Premiebetalingen bij groepspolissen”.


Geldende overeenkomst : De premies worden geïnd door de federatie.

D. DOOR DE FEDERATIE VOOR REKENING VAN AL HAAR LEDEN-BEOEFENAARS ONDERSCHREVEN OPTIES

De federatie onderschrijft optie(s) : -1 en 4- voor rekening van al haar leden-beoefenaars.

De hieruit voortvloeiende bijpremie van --- per lid wordt toegevoegd aan de basispremie van Afdeling II, vormt ermee samen een totale jaarlijkse verschuldigde premie van --- , taksen en kosten inbegrepen, per lid en wordt er samen mee geïnd.

De voorraadpremie waarvan sprake in Afdeling II beloopt aldus : --- (taksen en kosten inbegrepen).
E. SPECIALE BESCHIKKINGEN
 • N I H I L


_______________________________________
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina