Naam en adres van indiener zienswijzeDovnload 26.65 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte26.65 Kb.
Datum……….
Naam en adres van indiener zienswijze:

Naam…….


Adres……..

e-mail….


Geachte Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Hierbij dien ik mijn zienswijze in mbt de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (NRD) milieueffectrapportage voor de herstructurering windenergie op land Noord-Holland.

Inspraak totstandkoming taakstelling windenergie op land.

De opgave voor windenergie op land in de provincie Noord-Holland is tot stand gekomen in overleg met andere provincies. Daarbij zijn verschillende organisaties betrokken. Echter, een afvaardiging of een organisatie die de belangen van omwonenden behartigt is daarbij niet betrokken, sterker buitengesloten. Dit acht ik onaanvaardbaar!


In het coalitieakkoord 2011-2015 van gedeputeerde staten van Noord-Holland is opgenomen dat het aantal windturbines, en het opgestelde windenergie vermogen niet zal toenemen. Bovendien heeft het college stellig beloofd dat nieuwe windturbines in de provincie Noord-Holland niet mag leiden tot een toename van de overlast. Het college erkent dat de huidige norm leidt tot overlast maar stelt vervolgens de voorwaarden ( 300m of 4 X masthoogte) die overeenkomt met de landelijke norm. De afspraken zoals verwoord in het coalitieakkoord worden niet nagekomen.
Advies: stel aanvullende normen om daarmee te voldoen aan de Motie M11-4/14-02-11: PS verzoeken GS:

- zich in te zetten dat het uitvoeringsprogramma wind op land leidt tot een afname van de bestaande (ernstige) overlast;


Aanvraag extra solitaire windturbines Wieringermeer, Noord Hollands kanaal.

Het is de bedoeling om in de Wieringermeer een windpark te realiseren terwijl de solitaire windturbines zullen verdwijnen. Op dit moment hebben alle eigenaren van solitaire windturbines een aanvraag gedaan voor het vervangen van deze oude turbines voor nieuwe. Ook voor de windturbines langs het Noord-Hollands kanaal zijn vergunningen aangevraagd voor de één op één vervanging. Alhoewel de eigenaren hebben aangegeven dat deze turbines weer zullen verdwijnen als het windpark Wieringermeer wordt gerealiseerd, heb ik er geen vertrouwen in dat dit zal gebeuren. Er zijn ook geen dwingende maatregelen die dit af kunnen dwingen. Deze situatie dient te worden betrokken bij de Milieu effect rapportage.


Maatschappelijk spoor

Het maatschappelijk spoor is in een later tijdstip toegevoegd aan het meersporen beleid. Burgerparticipatie is inderdaad een heel belangrijk onderdeel van een gedragen plan voor windturbines. Het informeren, faciliteren en organiseren van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten is echter een normale gang van zaken in een procedure zoals deze. Echte inspraak over invulling van windenergie op land bestaat uit meer dan de door u genoemde procedure. U hebt in drie regio’s gesprekken gevoerd met omwonenden. De aanbevelingen die hier naar voren gebracht zien wij onvoldoende terug in het plan. De intentie om hinder te voorkomen, de intentie om schadecompensatie en de intentie om omwonenden te betrekken bij de besluitvorming zijn niet genoeg om te spreken van een maatschappelijk spoor.


Advies: Geef prioriteit aan de invulling van het maatschappelijk spoor door directe inspraak van belangenorganisaties en omwonenden.

Leefomgeving

Een belangrijk aspect is de (geluids)hinder van windturbines voor omwonenden. Ook u hebt verklaard dat de minimale afstand tot woningen meer dan 300 meter of 4 maal de ashoogte zou moeten bedragen. Helaas merken wij op dat dit afstandscriterium nog steeds als voorwaarde geldt. Dit zal leiden tot eindeloze (juridische) procedures en planschade claims. Het RIVM heeft in haar rapport, “Evaluatie windturbinegeluid”, duidelijk aangegeven dat met de huidige gemiddelde norm van 47Lden het percentage ernstig gehinderden uitkomt op gemiddeld 9%. In de praktijk blijkt dit percentage zelfs nog veel hoger. Daarom heeft het RIVM geadviseerd om een lagere waarde van 40Lden te hanteren. Boven de 45 dB zijn in toenemende mate hinderklachten en gezondheidsproblemen te verwachten. Ik acht het onverantwoord en onacceptabel dat u vast blijft houden aan dit afstandscriterium in de wetenschap dat hinder optreed tot minimaal 1500 meter van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.


Advies: bescherming van woon en leefomgeving kan door het toepassen van een gedifferentieerde norm waarbij het achtergrondgeluid als referentieniveau wordt gehanteerd.
Toerisme

Windenergie en toerisme gaan niet samen vanwege de hinder voor natuur, cultuur en recreatie. Helaas zijn er voor toeristische verblijfsaccommodaties geen beperkingen. Het is immers voor de wet geen geluidsgevoelige bestemming. Ik doe daarom een dringend beroep op u om ook voor deze sector, die overigens voor een belangrijk deel economische belangen voor Noord-Holland vertegenwoordigen, aanvullende eisen te stellen.


Advies:De afstand tot recreatieve bestemmingen zoals campings en vakantiewoningen zou minimaal 2000 moeten bedragen.
Compensatie & Uitkoop

Er zijn al veel gevallen bekend van afwaardering woningen als gevolg van windturbines. In de praktijk blijkt dat initiatiefnemers en ontwikkelaars hier geen, of slechts voor een deel hun verantwoordelijkheid willen nemen. Een participatie mogelijkheid is misschien een goed initiatief, maar dan alleen voordat er op een eerlijke manier is overgegaan tot compensatie van de schade als gevolg van windturbines. In bepaalde gevallen zou uitkoop tot de mogelijkheid moeten behoren.


Advies: Stel een onafhankelijk commissie aan die de schade bepaalt die wordt veroorzaakt voor de woon en leefomgeving. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het noodzakelijk alle beschikbare informatie openbaar te publiceren.
Impulsachtig geluid windturbines

Op grond van de Handreiking Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en de Handreiking Meten Rekenen Industrielawaai geldt de volgende definitie van geluid met impulsachtig karakter: “een geluid dat bestaat uit geluidsstoten, die minder dan 1 seconde duren.

Voorts wordt geconcludeerd dat er geen objectieve methode bestaat voor het vaststellen en beoordelen van geluid met een impulsachtig karakter.

Ik ben van mening dat het geluid van windturbines kan worden gekarakteriseerd als impulsachtig en dat u daarom een deze bron van lawaai strenger moet beoordelen. Zoals ook de wet voorschrijft

Het onderzoeksbureau Peutz heeft enkele jaren geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar het aspect van impulsgeluid van windturbines en komt tot de conclusie

Al met al kan niet uitgesloten worden dat windturbinegeluid een impulsachtig karakter kan hebben. Of hiervan sprake is, dient per geval beoordeeld te worden. Immers, de beoordeling vindt op een subjectieve wijze plaats.
Laag frequent geluid

Over het aspect van Laag Frequent geluid van windturbines is in Nederland nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht. Alle informatie hierover komt uit literatuur studies uit het buitenland. Eén heel belangrijk onderzoek is verricht door de afdeling acoustics van de universiteit van Aalborg. Dit wetenschappelijk bureau heeft ook de Deense overheid geadviseerd waarna er aanvullende richtlijnen zijn opgenomen in de Deense regelgeving. U bent ook op de hoogte van een second opinion die dit wetenschappelijk bureau heeft uitgevoerd voor een windpark in Maastricht. Het eindoordeel was vernietigend voor de geluidsnormering zoals die in Nederland wordt gehanteerd. Niet alleen het aandeel Laaffrequent geluid wordt betrokken in de Nederlandse norm, ook de gemiddelde geluidsnorm van Lden 47 is volstrekt geen geschikte normeringmethode voor een geluidsbron die zo sterk fluctueert aldus Prof Moller van de universiteit van Aalborg.


Differentiatie van de geluidsnorm en maatwerk

Er is nu één gelijke geluidsnorm voor windturbines voor heel Nederland. Voor wat betreft andere industriële activiteiten is dit heel anders geregeld. Op een industrieterrein is de norm anders dan het rustige platteland. Als bevoegd gezag mag u aanvullende regels stellen voor windparken die gerealiseerd worden in de provincie Noord-Holland. Daarvan zou u ook gebruik moeten maken. Het coalitieakkoord en de aangenomen moties van provinciale staten zouden hier een leidraad moeten geven.


Advies: bescherming van woon en leefomgeving kan door het toepassen van een gedifferentieerde norm waarbij het achtergrondgeluid als referentieniveau wordt gehanteerd
Windparken in aardkundig monument

Bij Oudesluis is een windpark gelegen in een provinciaal aardkundig monument. Er zijn initiatieven voor het opschalen van dit windpark naar 6 grotere windturbines.

Gezien de voorwaarden ga ik ervan uit dat dit windpark niet zal worden gerealiseerd.

Sterker, de voorwaarden bieden kans om dit park, omdat dat als ongewenst wordt verklaard, te saneren.


Kaart met mogelijke locatie

Op de website van de provincie heeft u een kaart gepubliceerd met mogelijke locaties voor windturbines in Noord-Holland. Door deze publicatie veroorzaakt u ernstige schade. De inwoners en ondernemers van Noord-Holland die in of nabij deze gebieden wonen/werken lijden nu al schade. Ook al zullen er gebieden afvallen, de kaart geeft exact aan welke locaties er in de toekomst mogelijk worden aangewezen voor grootschalige windenergie.


Provinciaal monument West Friese Dijk

Langs het provinciaal monument Westfriese Omringdijk zijn meerdere gebieden aangewezen. Industriële windturbines horen absoluut niet thuis in de nabijheid van dit provinciaal monument.Handhaving bij overschrijding norm

Volgens de wet is er voor het handhaven van de norm geen meting meer noodzakelijk. Alle gegevens worden berekend aan de hand van (fabrieks) gegevens die door exploitant aangeleverd worden. In de praktijk, na een controle meting, blijkt het dat de opgegeven brongegevens vaak niet overeenkomen met de werkelijk waarden. Bovendien is pas achteraf, na een gemiddelde geluidsproductie van één jaar, of de windturbine voldoet aan de gestelde norm. Daarvoor moet de turbine eigenaar de gegevens registreren en op verzoek van het controlerende orgaan beschikbaar stellen. In de praktijk blijkt het handhaven van de norm voor een gemeente niet uitvoerbaar omdat turbine eigenaren niet beschikken over de gegevens of deze gegevens niet verstrekken.


Advies: Verplicht de drijver van de installatie om jaarlijks de turbinegegevens te publiceren. Dring er bij het ministerie van I&M op aan dat de handhaving beter moet worden geregeld.
Windbeleid & draagvlak Zijpe Anna Paulowna

In de Kop van Noord-Holland en in het bijzonder in de regio Zijpe, Anna Paulowna, Schagen heeft windenergiebeleid geleid tot jarenlange gemeentelijke discussies. Aanleiding was de enorme overlast van meerdere windturbines in dit karakteristieke deel van Noord-Holland. In 2011 heeft de voormalige gemeente Zijpe een brede maatschappelijke discussie gevoerd. De conclusie van deze brede maatschappelijke discussie was dat het draagvlak voor nieuwe windturbines in deze regio is gedaald tot een absoluut nulpunt. Dit is ook verwoord in een gezamenlijke brief van de gemeente Zijpe en Anna Paulowna aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de 2e kamer. Er is in deze regio geen draagvlak voor nieuwe windturbines. Draagvlak is ook voor u een absolute voorwaarde. De conclusie mag u zelf nemen.


MER Windenergie Nederland

In de landelijke Milieu Effect Rapportage (MER) worden de negatieve effecten voor landschap en milieu in kaart gebracht. De regio Kop van Noord-Holland (oa regio Zijpe/Schagen/Anna Paulowna) komt daarbij als minst kansrijk gebied met de grootste negatieve aspecten uit de bus. Citaat: “De kans op geluidhinder en slagschaduw door grootschalige windenergie is groot in de Kop van Noord-Holland en West Friesland vanwege de vele woonkernen en verspreid liggende bebouwing hier. Alleen inpassing van solitaire windturbines lijkt hier mogelijk.” Gezien de afspraken in het coalitieakkoord evenals de aangenomen Motie mbt het voorkomen van hinder ben ik van mening dat nieuwe windparken in deze regio niet toegestaan worden.Ecologische hoofdstructuur en verbindingszone

Afstand van 20 meter absoluut niet voldoende. De invloed van moderne windturbine van 200 meter tiphoogte is veel groter.


Advies: Hanteer een grotere afstandsnorm voor een Ecologische hoofdstructuur en Ecologische verbindingszone.
Weidevogelgebied.

Weidevogelgebied wordt volgens de voorwaarden uitgesloten voor windturbines. Ondanks deze uitsluiting wordt er voor polder F in de gemeente Schagen een visualisatiemodel ontwikkeld. De kosten die hiermee gemoeid gaan lijken mij overbodig omdat het gebied niet is aangewezen als windturbine locatie.


Afsluitdijk

Volgens de kaart waarbij kansrijke gebieden voor grootschalige windenergie worden aangegeven is de afsluitdijk ook een kansrijk gebied. Juist deze dijk is bij uitstek geschikt vanwege het ontbreken van woningen. Hinder is hier veel minder aan de orde. Daarom pleit ik er voor om juist de Afsluitdijk aan te wijzen als locatie voor grootschalige windturbines. Ook de dure grondposities voor windturbines op particuliere gronden is hiermee overbodig. De betaalde opstalrechten vloeien immers weer direct in de staatskas ten behoeve van alle Nederlanders. Ook uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste Nederlanders de Afsluitdijk een goede locatie voor windturbines. Dit in tegenstelling tot locatie in het landelijk gebied. Slechts 8 % van de Nederlanders vindt het landelijk gebied een goede plek voor windturbines.


Advies: Betrek deze informatie bij het uitvoeren van het maatschappelijk spoor
Schaal van de gehele provincie

Windturbines dragen niet positief bij tot het versterken van landschappelijke kenmerken. Helaas hebben sommige landschapsarchitecten hier een positief beeld bij. Uit diverse onderzoeken blijkt steeds meer dat moderne windturbines worden gezien als industriële objecten die niet in het landelijke gebied thuis horen. Volgens een onderzoek van Natuur & Milieu in samenwerking met de NWEA blijkt dat 92% van de Nederlanders windenergie niet thuis hoort in het landelijk gebied.


Advies: Betrek deze informatie bij het uitvoeren van het maatschappelijk spoor

Gezondheid & Windturbines

De GGD Friesland heeft een informatieblad beschreven over de gezondheidsklachten als gevolg van windturbines.

Een windturbine kan ernstige hinder veroorzaken bij omwonenden door bewegende wieken, slagschaduw, lichtschittering en geluid. De hinder kan leiden tot gezondheidsklachten en daardoor verlies van functioneren. De gezondheidsklachten treden op bij geluidsniveaus vanaf 45 dBA . De provincie Noord-Holland toetst de mogelijkheden voor windenergie aan de landelijke normstelling van 47 Lden wat een aanzienlijk hogere geluidsbelasting betekent. Ik vind dit ontoelaatbaar en getuigen van onbehoorlijk bestuur. Ik doe een dringend beroep op uw invloed om de huidige normering aan te passen middels maatwerk of anderszins. Naar mijn mening ligt er ook een taak om dit aspect aanhangig te maken bij het ministerie van infrastructuur & Milieu.


Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst

Naam……….. :
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina