Naam fonds Doelstellingen van het fo fondsDovnload 326.13 Kb.
Pagina1/4
Datum25.08.2016
Grootte326.13 Kb.
  1   2   3   4

Fondsen ten behoeven van Kunst

Naam fonds

Doelstellingen van het fo fonds

Procedure

Contactgegevens

Stichting A.F.V.O.M.S. (Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziek Studerenden)

De doelstelling van de Stichting A.F.V.O.M.S. luidt:
“… aan diegenen, die naar het oordeel van het bestuur van begaafdheid op enig gebied van de toonkunst blijk geven en die niet of niet in voldoende mate over geldelijke of andere middelen beschikken om zich op dat gebied te bekwamen, verder te ontwikkelen en/of het bereikte niveau te handhaven, die middelen te verschaffen…..”.

Brief met uigebreide documentatie (referenties, financiële informatie etc.) opsturen naar correspondentieadres of zie de website.

Postadres

Jacob de Witstraat 11, 2102 BL Heemstede

Contactpersoon

Mr  L.J. van Apeldoorn 

Telefoon

023-5280614 / 023-5319387

Faxnummer

 

E-mail

apeldoorn@smithuijsen.nl

Internet

 


www.afvoms.nl

 


Mondriaan fonds

Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst is de landelijke instelling die het beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars mogelijk maakt hun werk op velerlei wijzen te ontwikkelen. Het beleid van het Fonds BKVB is daarbij in te delen in drie sporen: subsidies, internationalisering en bijzondere projecten.

D.m.v. aanvraagformulieren, op verzoek verkrijgbaar bij het fonds of via de website te downloaden. Naast het formulier dient men visuele documentatie mee te sturen van werk van de laatste drie jaren (voor startstipendia van de laatste twee jaren).


Postadres

Postbus 773, 1000 AT Amsterdam

Bezoekadres

Brouwersgracht 276, Amsterdam

Contactpersoon

 

Telefoon

020-5231523

Faxnummer

020-5231541

E-mail

post@fondsbkvb.nl

Internet

 


www.fondsbkvb.nl

Eduard van Beinum Stichting

Hoofddoelstelling: het bevorderen van het professionele muziekleven in Nederland. Het verlenen van financiële steun aan – zo mogelijk internationale – culturele manifestaties op muziekgebied op professioneel niveau.

Alleen schriftelijk.

Postadres

Postbus 327, 1200 AH Hilversum

Bezoekadres

Tafelbergweg 6, 1251 AE Laren

Contactpersoon

Mw. A. Hamel

Telefoon

035-6245788

E-mail

info@eduardvanbeinumstichting.nl

Internet

 


www.eduardvanbeinumstichting.nl

 


Van Bijleveltstichting

Het steunen van professionals ( toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde.) tijdens het begin van hun loopbaan.

Aanvraagformulier via de website. Zie ook de verdere info voor de aanvraag op de site.

Postadres

Postbus 75553, 1070 AN Amsterdam

Contactpersoon

Dhr. mr. A.J. Quant

Telefoon

020-8940700

Faxnummer
E-mail

info@vanbijleveltstichting.nl

Internet

www.VanBijleveltstichting.nl

Stichting Bonhomme Tielens

-Het beheren van de roerende goederen / kunstcollectie van de oprichtster mevrouw Arnoldine Eras-Bonhomme (1908-1995) te Maastricht.

-Het uitbreiden van de kunstcollectie met andere (Maastrichtse) families en meer specifiek Maastrichtse kunst(nijverheids)voorwerpen.

-Het voor het publiek tentoonstellen van bezittingen van de stichting in een daartoe passende omgeving. Een deel van de collectie is op dit moment te bezichtigen in het Museum aan het Vrijthof (voorheen museum Spaans Gouvernement) te Maastricht.

-Het door middel van subsidie ondersteunen van restauratie van roerende kunstvoorwerpen en antiquiteiten in Nederland, in het bezit van instellingen / rechtspersonen en particulieren.


Aan rijks-, provinciale of gemeentelijke overheden en instellingen worden geen subsidies verstrekt.

-Het onderhouden van de graven van de familie Bonhomme en aanverwante families.Elke aanvraag dient schriftelijk te geschieden. In alle gevallen dient u de website te raadplegen voor de meest actuele contactgegevens en de toetsingscriteria.
Het bestuur behoudt zich het recht voor aanvragen die buiten de doelstelling of de aangegeven activiteiten en/of doelstelling vallen niet te beantwoorden.


Postadres

Postbus 3081, 6202 NB Maastricht

Bezoekadres

Avenue Céramique, 6221 KV Maastricht

Contactpersoon

Dhr. Mr. M.P.P.F. Groutars

Telefoon

043-3282750

Faxnummer

043-3216053

E-mail

info@bonhommetielens.nl   

Internet

 


www.bonhommetielens.nl

 

 Bouwfonds Cultuurfonds

Bouwfonds Cultuurfonds richt zich op de ondersteuning van projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Schriftelijk, aanvraagformulier is op de website; http://ontwikkeling.bouwfonds.nl

verkrijgbaar.Postadres

Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken

Bezoekadres

Westerdorpsstraat 66, Hoevelaken

Contactpersoon

Dhr. A.A.P. van Meijgaarden

Telefoon

033-2539231

Faxnummer

033-2539234

E-mail

cultuurfonds@bouwfonds.nl

Internet

www.ontwikkeling.bouwfonds.nl

Stichting Nederlands Filmfonds

Het Fonds geeft filmmakers financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van filmproducties. Het is betrokken bij de totstand-koming van speelfilms, documentaire films, onderzoe-kende en grensverleggende films, korte films en animatie-films. Het stimuleert daarbij een evenwichtig aanbod van kinder- en jeugdfilms tot main-stream films en kunstzinnige films voor jongeren en volwas-senen. Daarnaast ondersteunt het Fonds bijzondere activiteiten op filmgebied.

Alle aanvragen voor ontwikkeling, realisering, filmactiviteiten en suppletie bij het Filmfonds zijn volledig digitaal. Aanvragers dienen als individu en/of als organisatie een account aan te vragen. Als u een account heeft aangevraagd, krijgt u binnen enkele dagen een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd en kunt u inloggen in Frame, het nieuwe projectbeheersysteem van het Fonds.

Postadres

Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam

Bezoekadres

Idem

Contactpersoon

 

Telefoon

020-5707676

Faxnummer

020-5707689

E-mail

info@filmfonds.nl

Internet

www.filmfonds.nl

 

 

VandenEnde Foundation

Het verlenen van financiële hulp dan wel anderszins het verlenen van steun aan: instellingen en projecten die de bevordering van kunst en/of wetenschap (mede) beogen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, die op het gebied van podiumkunsten en andere kunstvormen; personen die zich bewegen op het gebied van kunst en/of wetenschap.

Alle relevante informatie betreffende de VandenEnde Foundation zoals criteria, bijdragevoorwaarden en verleende bijdragen, is te vinden op de website van de VandenEnde Foundation: www.vdef.nl. Alvorens een formele aanvraag bij de Foundation in te dienen, wordt aanvragers geadviseerd eerst telefonisch contact op te nemen om te bespreken of de aanvraag voldoet aan de actuele criteria en prioriteiten van de VandenEnde Foundation.
Voor het aanvragen van een financiële bijdrage moet gebruik gemaakt worden van een standaard aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te vinden (en van daaruit in te vullen en te printen) op de website www.vdef.nl . Aanvragen kunnen niet per e-mail worden gedaan.
De VandenEnde Foundation kent geen subsidieronden. Aanvragen worden vooralsnog in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Postadres

Johannes Vermeerstraat 20, 1071 DR Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 20, Amsterdam

Contactpersoon

 

Telefoon

020-5745075

Faxnummer

020-5745085

E-mail

info@vdef.nl


Internet

www.vdef.nl


Suzanne Hovinga Stichting

De stichting stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de studie van de Biopharmaceutische Wetenschappen en de Medische Biologie;
b. het bevorderen van activiteiten op het gebied van literatuur, klassieke muziek en beeldende kunst;
c. het bevorderen van activiteiten op het gebied van milieubescherming en natuurbescherming.

Het aanvragen van een bijdrage start met het invullen en verzenden van het aanvraagformulier zie website: www.suzannehovingastichting.nl Binnen 2 weken verneemt u of de door u aangeleverde gegevens aanleiding geven u uit te nodigen om meer informatie toe te sturen. Als u geen uitnodiging ontvangt betekent dit dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen.


Postadres

Leidseweg 75, 3531 BE Utrecht

Bezoekadres

 

Contactpersoon

 

Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

info@suzannehovingastichting.nl

Internet

 


www.suzannehovingastichting.nl

 


Fonds 1818

Fonds 1818 steunt, stimuleert en initieert projecten van algemeen belang die er op gericht zijn mensen zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het fonds steunt projecten en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, jeugd, kunst en cultuur alsmede natuur en milieu.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van ons digitale aanvraagformulier of een eigen aanvraag opstellen. U kunt ook een volledig projectplan met bijbehorende stukken sturen naar aanvraag@fonds1818.nl of naar ons postadres.

Wij ontvangen aanvragen bij voorkeur per e-mail.


Voor jongeren onder de 24 jaar gelden speciale spelregels. kijk hiervoor op www.fonds1818-24.nl

Postadres

Postbus 895, 2501 CW Den Haag

Bezoekadres

Riviervismarkt 4, 2513 AM Den Haag

Contactpersoon

Afd. voorlichting en communicatie 

Telefoon

070-3641141

Faxnummer

070-3641891

E-mail

info@fonds1818.nl

Internet

 


www.fonds1818.nl

 


Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds

De stichting is in beginsel een educatief fonds en wil het begrip voor en de kennis over beeldende kunst bevorderen bij een breed publiek. De stichting geeft financiële steun aan kunsteducatie en voor de aankoop of vervaardiging van reproducties.

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend en moet begeleid gaan van een gedocumenteerd projectvoorstel en een begroting van het project, inclusief een dekkingsplan. Voorts dient u, gezien de doelstellingen van ons fonds, aan te geven welke publieksgroepen u wilt bereiken en hoe u deze wilt bereiken. Gezien de omvang van het fonds zijn er beperkingen gesteld aan de hoogte van de bijdrage. De aanvraag kan gericht worden aan bovengenoemd adres. De aanvraag dient twee weken voor het begin van de maand (maart, september of december) in het bezit te zijn van het secretariaat. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag.Postadres

p/a Rijksakademie van beeldende kunsten Sarphatistraat 470, 1018 GW Amsterdam

Bezoekadres

Idem  

Contactpersoon

Mw. F. Heidecker-Mulders

Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

degijselaarhintzen@gmail.com  

Internet

http://www.ccaa.nl/page/13054/nl  


Kasander Stichting

Het bevorderen van de uitvoering van Nederlandse klassieke en moderne muziek.

Schriftelijk in viervoud bij de contactpersoon.

Zie website voor verder info.Postadres

Breestraat 68, 3811 BL Amersfoort

Bezoekadres

 

Contactpersoon

Mw. Lidy Bartels

Telefoon

033-4334439

Faxnummer

 

E-mail

johnkasander@planet.nl

Internet 

www.johnkasander.nl

Stichting Lira Fonds

Het in algemene zin bevorderen en ontwikkelen van het Nederlandse literaire, literair -dramatische en muziekdramatische repertoire en het gebruik ervan.

Aanvraagformulier beschikbaar op de website lirafonds@cedar.nl.

Schriftelijk, drie weken voor de vergadering in achtvoud met duidelijk dekkingsplan en beschrijving. Vergaderdata zie website.
Postadres

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Bezoekadres

Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp 

Contactpersoon

Dhr. B. Schomaker

Telefoon

023-8700203

Faxnummer

023-8700210

E-mail

lirafonds@cedar.nl

Internet

www.lira.nl/Lira-Fonds  

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten

Verstrekt in opdracht van Min. OCenW subsidies voor activiteiten op het gebied van amateurkunst en de professionele podiumkunsten

Aanvraagformulieren, die telefonisch, via de website of per email bij het fonds verkrijgbaar zijn

Postadres

Postbus 85974, 2508 CR Den Haag

Bezoekadres

Koningin Julianaplein2, 2595 AA Den Haag

Contactpersoon

 

Telefoon

070-7072700

Faxnummer

070--3584715

E-mail

info@fondspodiumkunsten.nl

Internet

www.fondspodiumkunsten.nl

Stichting Het Geesje Poutsma Leen, gevestigd te Leeuwarden

Het doel van de stichting is het mogelijk maken van het volgen van een universitaire studie op het gebied van techniek en wetenschap en het studeren aan het conservatorium.


Aanvangsleeftijd tussen 17 en 23 jaar voor toonkunstenares en voor wetenschap of techniek tussen 19 en 23 jaar.
De pensie wordt verleend voor 4 jaar, met beleggingsmogelijkheid. Aanvragen te richten aan het bestuur.

Postadres

Ludekenskamp 39, 8014 ES Zwolle

Bezoekadres

 

Contactpersoon

 

Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

 

Internet 

   1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina