Naam fonds Doelstellingen van het fo fondsDovnload 326.13 Kb.
Pagina2/4
Datum25.08.2016
Grootte326.13 Kb.
1   2   3   4
Stichting Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving

Het Materiaalfonds verstrekt rentelozen leningen aan professionele beeldend kunstenaars en vormgeving. De lening is bedoeld voor materiaal- en uitvoeringskosten van een project waarmee een kunstenaar zich wil profileren. Het kan gaan om deelname aan een expositie, maar ook om presentatiemateriaal om het eigen werk te promoten, zoals een website, een portfolio, een catalogus of een prototype. Algemene beroepskosten, reiskosten en kosten voor apparatuur en atelierinrichting komen niet in aanmerking voor een lening. Ook studenten aan een Tweede Fase opleidingen en eindexamenstudenten van kunstacademies kunnen, onder speciale vooraarden, een aanvraag indienen.

Een aanvraag moet altijd persoonlijk worden ingediend.

Een aanvraag bestaat uit:

- een cv

- professionele documentatie van recent werk

- korte brief aan het bestuur met daarin een omschrijving van het project en het te lenen bedrag

- een begroting, liefst aangevuld met offertes

- een afschrift van het meest recente aangiftebiljet inkomstenbelasting en een kopie van de aanslag(en)

- indien nodig een borgstelling (het bestuur houdt zich het recht voor te allen tijde een of meer persoonlijke borgstellingen te vragen). De commissie komt vijf keer per jaar bijeen. Zie voor data de website. De commissie, die bestaat uit vijf beeldend kunstenaars en vormgevers van verschillende disciplines, beoordeelt de aanvraag op professionaliteit, kwaliteit en zakelijke verantwoording.Postadres

Postbus 14625, 1001 LC Amsterdam

Bezoekadres

Oude Braak 22, 1012 PS Amsterdam

Contactpersoon

Mw. Mendelaar Francine

Telefoon

020-6255112

Faxnummer

 

E-mail

info@materiaalfonds.nl

Internet

 


www.materiaalfonds.nl

 


Vereniging Rembrandt

Het behouden van kunstschatten voor Nederland en het vermeerderen van het openbaar bezit aan kunstschatten in Nederland het verrijken van het Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis van roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties.
Aan Nederlandse musea kan op hun aanvraag door middel van al dan niet rentegevende voorschotten of van giften steun worden verleend bij het aankopen van kunstwerken ter verrijking van het openbare bezit aan kunstschatten in Nederland, indien zonder deze steun bedoelde aankoop naar het oordeel van het bestuur niet voldoende verzekerd zou zijn.

Schriftelijk, bij telefonische aanmelding kan een aanvraagformulier worden verkregen.

Postadres

Denneweg 124, 2514 CL Den Haag

Bezoekadres

idem

Contactpersoon

Dhr. F.M. Bijl de Vroe-Verloop

Telefoon

070-4271720 (09.00-13.00 uur)

Faxnummer

070-4271940

E-mail

bureau@verenigingrembrandt.nl

Internet

www.verenigingrembrandt.nl

 

 

Stichting Stokroos

Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven. Financiële ondersteuning en coaching behoren tot de mogelijkheden. Ambacht(elijke kwaliteit) en concept hebben onze belangstelling. De stichting biedt de mogelijkheid om naast geldelijke ondersteuning, de projecten ook zakelijk te begeleiden.

Schriftelijk. Via de website.

Postadres

Biltstraat 156, 3572 BN Utrecht

Bezoekadres

Biltstraat 156, 3572 BN Utrecht

Contactpersoon

Willem Noyons

Telefoon

06-41004305 di en vrij

Faxnummer

 

E-mail

mail@stokroos.nl

Internet

 


www.stokroos.nl

 


Stichting Nederlands Toneelverbond

Het Nederlands Toneelverbond (sinds 1870) ondersteunt denkers, schrijvers en journalisten die bijdragen aan een uitdagend openbaar debat over de podiumkunsten. Jaarlijks is 5000 euro subsidie te verdelen ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie van publicaties die hiertoe aanzetten.

Schriftelijke aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.


Postadres

Uithoornstraat 4-II, 1078 SX Amsterdam

Bezoekadres
Contactpersoon
Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

info@nederlandstoneelverbond.nl  

Internet

 


www.nederlandstoneelverbond.nl

Stichting Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars

Het financieel ondersteunen van toonkunstenaars of hun nagelaten betrekkingen, voor welke zij bij hun leven zorgden.
Het verlenen van financiële steun.

De aanvraag dient schriftelijk te geschieden, begeleid met een begroting en een kort cv. Het bestuur komt jaarlijks in mei en november bijeen. Aanvragers krijgen zo snel mogelijk bericht over de beslissing. In een enkel geval kan aanvullende informatie worden gevraagd.

Postadres

Geerdinkhof 365, 1103 RC Amsterdam

Bezoekadres

 

Contactpersoon
Telefoon

020-6405508

Faxnummer
E-mail
Internet
Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten

Activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij voornamelijk om de ondersteuning van incidentele subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten. Zie: "Voorwaarden Cultuurfonds". Daarnaast neemt het Cultuurfonds zelf initiatieven. Zie onder het kopje "Stimulering jong talent".

Alleen door middel van het aanvraagformulier (zie website) kunt u uw aanvraag indienen. Een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor u een bijdrage vraagt ontvangen we graag als bijlage direct bij de aanvraag. Verzoeken die niet door middel van dit aanvraagformulier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Postadres

Postbus 30305, 2500 GH 's-Gravenhage

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 's-Gravenhage

Contactpersoon

Dhr. drs. M.A.M. Meijs

Telefoon

070-3750837

Faxnummer

070-3750948

E-mail

cultuurfonds@bng.nl

Internet

 


www.bng.nl

 


Stichting VSBfonds

Steun aan projecten die bijdragen aan het behoud en verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving met het oog op een duurzame toekomst (alles in de ruimste zin van het woord).Vanuit de opvatting dat een leefbare samenleving wordt bevorderd door de deelname van zoveel mogelijk inwoners aan het maatschappelijk leven, steunt het VSBfonds in het bijzonder initiatieven die samenhangen met begrippen als participatie en ontplooiing. Aandachtsgebieden zijn: - zorg en welzijn: - natuur en milieu: - kunst en cultuur: - sport en vrije tijd.

Middels een aanvraagformulier. Aanvragen dienen minimaal 4 maanden voor aanvang van het project volledig door het VSBfonds te zijn ontvangen. Zie de website www.vsbfonds.nl


Postadres

Postbus 16, 3500 AA Utrecht

Bezoekadres

Newtonlaan 207, 3584 BH Utrecht

Contactpersoon

afd. Voorlichting en Communicatie

Telefoon

030-2303303

Faxnummer

030-2303399

E-mail

info@vsbfonds.nl

Internet 

www.vsbfonds.nl 

Stichting Het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaars, Leden der Maatschappij Arti et Amicitiae

De voor ondersteuning in aanmerking komende personen zijn:

a. leden van de Maatschappij – in de statuten van de Maatschappij ook aangeduid met 'ledenkunstenaars' en in deze statuten ook te noemen 'ledenkunstenaars' –, en die tot de stichting zijn toegetreden, deze personen verder aan te duiden als 'deelnemers';

b. weduwen, weduwnaars en ouders van overleden deelnemers. Alleen Arti-leden.


Schriftelijk bij het bestuur. Zie ook website.


Postadres

Rokin 112, 1012 LB Amsterdam

Bezoekadres

Rokin 112, Amsterdam

Contactpersoon

 

Telefoon

020-6245134

Faxnummer
E-mail

info@stichtingwwfonds.nl

Internet

http://stichtingwwfonds.nl/

Stichting Wilmans Winkel Fonds

Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de dansexpressie door het beschikbaar stellen van financiële middelen. Activiteiten op het gebied van dansexpressie, het geldelijk ondersteunen van bestaande activiteiten ter zake, het door een financiële bijdrage aanmoedigen van personen en instellingen die op dansexpressie - gebied een bepaalde prestatie hebben geleverd, respectievelijk van wie/welke een dergelijke prestatie verwacht mag worden.

Schriftelijk. Aanvraag standaardformulier bij de secretaris.

Postadres

Geestburg 15, 2171 DL Sassenheim

Bezoekadres

 

Contactpersoon

Dhr. G. Knoef

Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

sspweb@ziggo.nl

Internet

 

Schuurman Schimmel van Outeren Stichting

De stichting heeft ten doel verdienstelijke jonge mensen met een goed verstand, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zijn, in staat te stellen hun studie op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen, voort te zetten of te voltooien. Het verlenen van financiële steun aan fulltime BaMa doctoraal studenten aan instellingen van WO en aan HBO kunstenopleidingen waaronder Conservatoria in Nederland, in de leeftijd van 18-30 jaar, ongeacht geslacht, nationaliteit en geloofsovertuiging.

Aanvragen uitsluitend schriftelijk, met redenen omkleed en voorzien van een advies van de studentendecaan, alsmede een CV., een kopie van het laatste 'Bericht' van het IBG, een begroting en een overzicht van de behaalde cijfers. Zie ook de website.


Postadres

Postbus 2030, 2002 CA Haarlem

Bezoekadres

Kennemerplein 13, 2011 MH Haarlem

Contactpersoon

Mw. dra. E. Mocking

Telefoon

023-5317531

Faxnummer
E-mail

schuurman.schimmel.outeren@wxs.nl

Internet

 


schuurmanschimmelvanouterenstichting.nl

 


Triodos Cultuurfonds

Triodos Bank heeft een cultureel beleggingsfonds dat belegt in door de overheid erkende culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin wordt belegd zijn: musea, theaters, broedplaatsen en ateliers maar ook kleine culturele initiatieven.

Per e-mail (plus eventueel schriftelijk materiaal) In de projectbeschrijving dienen geschiedenis, betrokken mensen, doelstelling van het project, financiële onderbouwing en dekkingsplan beschreven te worden.

Postadres

Postbus 55, 3700 AB Zeist

Bezoekadres

Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist

Contactpersoon

Q.M. Dekker

Telefoon

030-6936535 (ma, di, do, en vr. 10.00 - 14.00 uur)

Faxnummer

 

E-mail

triodos.foundation@triodos.nl

Internet

 


www.triodosfoundation.nl

 


Mady Saks Fonds

Het financieel ondersteunen van documentairemakers voor de ontwikkeling van een documentaire over beeldende kunst, muziek, dans of architectuur

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Alleen voor de beurzen geldt een aparte procedure. Via de website is het mogelijk aanvraagformulieren te downloaden. 

Postadres

Postbus 18750, 1000 CB Amsterdam 

Bezoekadres

Herengracht 476, 1017 CB Amsterdam  

Contactpersoon

 

Telefoon

020-5206130  

Faxnummer

020-6238499  

E-mail

info@cultuurfonds.nl 

Internet 

www.cultuurfonds.nl 

Fonds voor cultuurparticipatie

Het Fonds heeft tot doel actieve cultuurparticipatie van alle inwoners van Nederland te bevorderen.

Om de missie van het fonds zo goed mogelijk te volbrengen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:  • bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen.

  • bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland.

bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstige toptalent in Nederland.

3 maanden voor project. Voor aanvraag al contact opnemen.

Zie website.Postadres

Postbus 465, 3500 AL Utrecht

Bezoekadres

Kromme Nieuwegracht 68-70, 3512 HL Utrecht

Contactpersoon

Noah van Klaveren

Telefoon

030-2336030

Faxnummer

 

E-mail

info@cultuurparticipatie.nl

Internet 

www.cultuurparticipatie.nl

Normafonds

NORMA heeft als doelstelling om - zonder winstoogmerk voor zichzelf - de collectieve belangen van uitvoerende kunstenaars op het gebied van het naburig recht te behartigen. Het financieren of anderszins ondersteunen van sociale en culturele activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de maatschappelijke positie van uitvoerend kunstenaars;

Zie website onder het kopje repartitiereglement.

Postadres

Postbus 2995, 1000 CZ Amsterdam

Bezoekadres

Louise Wentstraat 186, 1018 MS Amsterdam

Contactpersoon

 

Telefoon

020 - 627 27 98

Faxnummer

020 - 626 96 97

E-mail

info@stichtingnorma.nl

Internet 

www.stichtingnorma.nl 

Margarethe Petronella Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid in Nederland.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Alleen voor de beurzen geldt een aparte procedure. Via de website is het mogelijk aanvraagformulieren te downloaden. 

Postadres

Postbus 18750, 1000 CB Amsterdam 

Bezoekadres

Herengracht 476, 1017 CB Amsterdam  

Contactpersoon

 

Telefoon

020-5206130  

Faxnummer

020-6238499  

E-mail

info@cultuurfonds.nl 

Internet 

www.cultuurfonds.nl 

Magnus-Menko Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle musici, bij voorkeur fluitisten voor een vervolgopleiding of voor de aanschaf van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten van professionele- en amateur (fluit) ensembles met een landelijke uitstraling, in het bijzonder voor een compositieopdracht.


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina