Naam fonds Doelstellingen van het fo fondsDovnload 326.13 Kb.
Pagina4/4
Datum25.08.2016
Grootte326.13 Kb.
1   2   3   4
E-mail

eurocult@eurocult.org

Internet 

www.eurocult.org

Fonds Bolsward Dronrijp 1993

De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk verhogen van de kwaliteit van de samenleving onder meer door het al dan niet met financiële en/of operationele hulp van anderen (natuurlijke- of rechtspersonen) verlenen van (financiële) steun aan projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of sociale strekking.

Aanvragen voor financiële steun kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier van het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds of is te downloaden via www.bolswarddronrijp.nl.

Postadres

Postbus 137, 8700 AC Bolsward

Bezoekadres

Broerestraat 6, 8701 HM Bolsward

Contactpersoon

 

Telefoon

06-20247238

Faxnummer
E-mail

fonds@bolswarddronrijp.nl

Internet

 


www.bolswarddronrijp.nl

 


Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting


De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen.

1. Stuur een brief van ongeveer 1 à 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft.

2. Uw brief wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag binnen de doelstellingen van de Fundatie of één van de aanverwante fondsen valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt.


3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen:

- uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

- statuten

- jaarverslagen (financieel en sociaal)

- specificatie van de projectkosten

- dekkingsplan.


5. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen door het curatorium.
6. Over het besluit ontvangt u twee weken na een curatorenvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en een kwitantie.
7. Pas nadat u de kwitantie met handtekening van twee bestuursleden heeft teruggestuurd naar het secretariaat, wordt het bedrag van de gift overgemaakt.
N.B. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren.

Postadres

Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam

Bezoekadres

 

Contactpersoon

Mw. drs. E.M.L. den Braber

Telefoon

020 623 32 46

Faxnummer

 

E-mail

info@fundatiesobbe.nl  

Internet

 


www.fundatiesobbe.nl

Haëlla Stichting

De Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de volgende aandachtsgebieden: Geloof & Samenleving, Vrede & Mensenrechten, Milieu en Mensen in Nederland in een achterstandssituatie.

Alleen schriftelijk, per post of per e-mail (niet beide) of via digitaal aanvraagformulier op de website.

Postadres

Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW 's-Gravenhage

Bezoekadres

Idem

Contactpersoon

Mw. dr. G.E. Zanen

Telefoon

070-3249929

Faxnummer

070-3282210

E-mail

info@haella.nl

Internet

 www.haella.nl

Ir. H.G. Boumeester Stichting

De stichting wil de middelbare, hogere en universitaire opleiding bevorderen van personen uit Azië of Afrika die daartoe niet zelfstandig in staat zijn. Hierbij gaat haar voorkeur uit naar het steunen van personen die over meer dan gemiddeld talent beschikken.

Uitsluitend schriftelijk. Aanvraagformulier (Engelstalig) op de website te downloaden, Deze mag in het Nederlands worden ingevuld. Het registratienummer dat is gekoppeld aan de aanvraag dient op alle documenten te worden vermeld. De stichting streeft ernaar binnen vier weken op een aanvraag te reageren.

Postadres

WTC B Tower 5th floor, Schiphol boulevard 231, 1118 BH Schiphol

Bezoekadres

 

Contactpersoon

 Dhr. mr. H.J. Mulder (secretaris)

Telefoon

 020 405 47 48

Faxnummer

 

E-mail

info@boumeesterfoundation.org

Internet

 


www.boumeesterfoundation.org

K.F. Hein Fonds

Het bevorderen van:

- monumentenzorg

- natuurbehoud

- volksgezondheid

- cultuur en volksontwikkeling

- maatschappelijk werk

- podiumkunsten.


Schriftelijk.

Via de website.
Postadres

Maliesingel 28, 3581 BH Utrecht

Bezoekadres

Idem

Contactpersoon

Dhr. M.A. Wiegman MA

Telefoon

030 232 21 14 

Faxnummer

030 232 85 55

E-mail

hein@kfhein.nl

Internet

www.kfhein.nl

Lutfia Rabbani Stichting

De Lutfia Rabbani Stichting stelt zich ten doel culturele uitwisseling tussen Europa – in het bijzonder Nederland – en de Arabische wereld en de bevordering van het wederzijds begrip door studie en dialoog.

Uitsluitend schriftelijk, evt. na telefonisch overleg of de aanvraag in aanmerking komt. Vergaderfrequentie circa om de drie maanden.

Postadres

Postbus 352, 2501 CJ 's-Gravenhage

Bezoekadres

 Amaliastraat 3-5, 's-Gravenhage

Contactpersoon

Dhr. M. Schröder

Telefoon

070-3658841

Faxnummer

070-3658835 

E-mail

info@rabbanifoundation.org

Internet 

www.rabbanifoundation.org


Mediafonds (Stimulerings fonds Nederlandse Culturele Mediaproducties)

Het subsidiëren van:

- culturele programma-onderdelen (radio, televisie en e-cultuur) van en voor de regionale en landelijke publieke zendgemachtigden in Nederland- het ontwikkelen van ideeën daarvoor.

Via website www.mediafonds.nl.Postadres

Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam


Bezoekadres

 

Contactpersoon

Dhr. S. Huismans

Telefoon

020 623 39 01

Faxnummer

020 625 74 56

E-mail

info@mediafonds.nl

Internet

www.mediafonds.nl  

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds investeert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, in de kwaliteit en diversiteit van de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Voor alle subsidieregelingen door middel van speciale aanvraagformulieren die bij het secretariaat kunnen worden aangevraagd of via de website gedownload. Informatie over regelingen en aanvraagtermijnen wordt via de website gegeven.

Postadres

Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam

Bezoekadres

Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon

020-5207300

Faxnummer

020-5207399

E-mail

post@letterenfonds.nl

Internet 

www.letterenfonds.nl

Stichting Abellio

Het bevorderen van de contacten op cultureel gebied tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.


Schriftelijk, gericht aan de secretaris.

Postadres

Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht

Bezoekadres

 

Contactpersoon
Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

foundation@abellio.com  

Internet 
Stichting Anton Jurgens Fonds


Het verhelpen en vooral voorkomen van materiële en immateriële noden, in het bijzonder van economisch zwakkere mensen, door het steunen van organisaties en hun projecten.

Uitsluitend schriftelijk/ e-mail. Het aanvraagformulier kunt u van de website downloaden.


Postadres

Kwakkenbergweg 62-1, 6523 MN Nijmegen

Bezoekadres

Idem

Contactpersoon

Mw. G. Wagemans en mw. N.de Zoete (projectmanagers).


Telefoon

024 360 99 10 

Faxnummer

 

E-mail

info@antonjurgensfonds.nl

Internet

www.antonjurgensfonds.nl

Stichting Carel Nengerman Fonds


Het bevorderen van cultuur, wetenschap en natuur door het verlenen van steun aan personen en/of instellingen, die op deze gebieden werkzaam zijn.


Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet men schriftelijke aanvragen minstens vijf maanden tevoren indienen, voorzien van begroting van baten en kosten en verwachte financiering.

Postadres

Postbus 2049, 3500 GA Utrecht

Bezoekadres
Contactpersoon

Mw. M. van Schaaik

Telefoon

030-2264410

Faxnummer
E-mail

mandy.vanschaaik@fortis.com

Internet

 

Stichting Harten Fonds

Het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke personen en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren.

Schriftelijk, met vermelding van gevraagd bedrag, begroting en dekkingsplan.

Postadres

Voorschoterlaan 94, 3062 KS Rotterdam


Bezoekadres
Contactpersoon

Dhr. Mr. A.R. Leemreis

Telefoon

010-4149260 of 070-3611384

Faxnummer

010-4131686

E-mail
Internet 
Stichting Jongeren Cultuur Fonds

Kinderen die opgroeien in gezinnen met een minimum inkomen ook te laten deelnemen aan culturele activiteiten. "Ieder kind een kans op kunst".


Het aanvraagformulier is te downloaden van de website. Aanvragen worden over het algemeen binnen 14 dagen beoordeeld.

Postadres

Postbus 75334, 1070 AH Amsterdam


Bezoekadres
Contactpersoon

 

Telefoon
Faxnummer
E-mail

info@jongerencultuurfonds.nl

Internet 

www.jongerencultuurfonds.nl

Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk

De Stichting heeft tot doel financiële bijdragen te verstrekken ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kunstgeschiedenis van voornamelijk de 17e en 19e eeuw en daaruit voortkomende publicaties en andere manifestaties.

Alleen schriftelijk. Zie ook de website.


Postadres

Berenstraat 23, 1016 GG Amsterdam

Bezoekadres

 

Contactpersoon

Mw. J. Haverkorn van Rijsewijk

Telefoon

020-4202238

Faxnummer
E-mail

secretariaat@stichtingpieterhaverkornvanrijsewijk.nl

Internet

http://www.stichtingpieterhaverkornvanrijsewijk.nl/

Stichting SNS REAAL Fonds

Het fonds wil ondernemende initiatieven in de sectoren cultuur, cultuureducatie en wetenschap op een eenvoudige wijze mogelijk maken.

Na registratie op de website kan je het aanvraagformulier invullen. www.snsreaalfonds.nl.

Postadres

Postbus 13364, 3507 LJ Utrecht

Bezoekadres

Maliebaan 14, 3581 CN Utrecht

Contactpersoon

Mw. M.H.N.G. Cornips

Telefoon

033-2337600

Faxnummer

033-2337605

E-mail

info@snsreaalfonds.nl

Internet

www.snsreaalfonds.nl  

Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900

Doel is het verdiepen van de kennis van haar leden, het wekken van belangstelling voor kunst rond 1900 en het bevorderen van studie en publicatie over kunst in de periode 1880-1940.

Schriftelijk via de website.

Postadres
Bezoekadres
Contactpersoon

T. de Hilster penningmeester VVNK 1900 (penningm@vvnk.nl )

Telefoon
Faxnummer

 

E-mail
Internet

www.vvnk.nl

Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst / Mondriaanfonds

Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst is de landelijke instelling die het beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars mogelijk maakt hun werk op velerlei wijzen te ontwikkelen. Het beleid van het Fonds BKVB is daarbij in te delen in drie sporen: subsidies, internationalisering en bijzondere projecten.

Schriftelijk, aanvraagformulier staat op de website.

Postadres

Postbus 773, 1000 AT Amsterdam

Contactpersoon

Brouwersgracht 276, 1013 HG Amsterdam

Telefoon

020- 523 15 23

Faxnummer

020 -523 15 41 

E-mail

post@fondsbkvb.nl

Internet

http://fondsbkvb.nl

Banken Rabobank


Rabobank: Het sponsor- en donatiebeleid: culturele projecten en evenementen.Contact opnemen met een lokaal Rabobank filiaal.

Zie: http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/ sponsoring/sponsorfilosofie/Postadres

 

Contactpersoon

 

Telefoon

 

Faxnummer

 

E-mail

 

Internet

www.rabobank.nl
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina