[Naam invoegen] [ Adres invoegen]Dovnload 19.18 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte19.18 Kb.
Concept brief om door lokale groepen aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden

College van Gedeputeerde Staten van de provincie [Naam invoegen][ Adres invoegen]
Per aangetekende brief
[Datum invoegen]

Zeer geacht College,


Namens [Naam actiegroep invoegen], maar ook persoonlijk, [het is beter dat het verzoek ook op naam van een bepaalde persoon komt te staan] leg ik het hiernavolgende, op artikel 3, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur gebaseerde verzoek om informatie aan U voor, meer in het bijzonder milieu-informatie als omschreven in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.
Het verzoek betreft het beschikbaar stellen van, dan wel inzage verlenen in, documenten waarin, in het kader van het op- en vaststellen van het provinciaal beleid inzake windenergie, een afweging wordt gemaakt van de maatschappelijke voor- en nadelen van windenergie voor de provincie [naam invoegen]. Kern van dit beleid is dat de provincie zich verplicht heeft tot het realiseren, uiterlijk in 2020, van [hier getal invoegen] MW opgesteld vermogen windenergie binnen de grenzen van de provincie. [Naam actiegroep invoegen] wenst te weten op grond van welke afweging tussen maatschappelijke voordelen en maatschappelijke nadelen van windenergie voor onze provincie die verplichting werd aangegaan.
Uiteraard is [Naam actiegroep invoegen] bekend met tal van studies, veelal reeds openbaar toegankelijk, die ingaan op één of meerdere deelaspecten van de voor- en nadelen van windenergie. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het recente advies van het Centraal Planbureau “KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land”. Echter, dit advies beperkt zich tot financieel-economische aspecten. Ik kan ook verwijzen naar diverse MER-rapportages (zoals recentelijk voor de ontwerp-Structuurvisie Wind op Land), maar ook hierin gaat het enkel om bepaalde deelaspecten, in dit geval met betrekking tot natuur, milieu en landschap. En tenslotte, ook het Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen van 2010 bevat niet een brede afweging van alle relevante aspecten, in elk geval niet voor windenergie. Bovendien: geen van deze studies is specifiek voor onze provincie.
[Als er specifieke provinciale studies/rapporten zijn die over aspecten van kosten-baten gaan (of lijken te gaan) die ook noemen in een afzonderlijke alinea. Reden daarvoor is te voorkomen dat GS er zich van afmaakt door te wijzen op die studies/rapporten. Dus ook zeggen dat zij niet de informatie bevatten die verzocht wordt.]
Het is om deze reden dat ons verzoek betrekking heeft op een afweging op basis van zoveel mogelijk relevante aspecten.. Voor wat betreft de mogelijke voordelen van windenergie gaat het daarbij onder meer om: bijdrage van windenergie aan de reductie van CO2 uitstoot; bijdrage van windenergie aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie en/of energieverbruik; bijdrage van windenergie aan de zekerheid van de energievoorziening; bijdrage van windenergie aan het verlagen van energieprijzen, dan wel beperken van de stijging daarvan, etc. En als het om mogelijke nadelen van windenergie gaat: aantasting van natuur en landschap; negatieve effecten op andere vormen van economische bedrijvigheid; negatieve effecten op de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in het algemeen; waardedaling van huizen en bedrijfspanden in de directe omgeving van windturbines; nadelige of schadelijke effecten op het welzijn, het welbevinden en de gezondheid van mensen die leven of werken in de nabijheid van windturbines; etc. Dit alles uiteraard specifiek in relatie tot onze provincie.
Ons is natuurlijk bekend dat de ambitie van [hier getal invoegen] MW opgesteld vermogen in 2020 is neergelegd in het z.g. “IPO akkoord”. Dit neemt evenwel niet weg dat behoorlijke besluitvorming over windenergie op provinciaal niveau niet mogelijk is zonder de zojuist geschetste brede afweging van de voor- en nadelen voor onze provincie of, zo U wilt, van de maatschappelijke baten en kosten. Daarom vertrouwt de [Naam actiegroep] er gaarne op dat een dergelijke afweging binnen Uw College is gemaakt en dat U de documenten waarin die afweging is neergelegd aan de [Naam actiegroep] ter beschikking zult stellen.
Tenslotte, het lijkt mij passend en zorgvuldig U nu reeds te wijzen op het feit dat de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) overweegt een klacht in te dienen tegen de Staat der Nederlanden bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus wegens schending van dat Verdrag, onder andere van de bepalingen inzake toegang tot informatie en inzake deelname aan besluitvorming. Dit betekent dat wij Uw reactie op bovenvermeld verzoek zullen voorleggen aan de NLVOW en dat de NLVOW die reactie niet enkel zal toetsen aan de eisen en voorschriften van de Wet openbaarheid van bestuur, maar ook aan de verplichtingen van de Staat der Nederlanden onder het Verdrag van Aarhus. Dit geldt tevens voor Richtlijn 2003/4/EG waarvan artikel 8 onder meer bepaalt dat de Lidstaten er voor dienen te zorgen dat de door hen op verzoek samengestelde informatie “actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar” is
Ik neem gaarne aan dat ik Uw reactie binnen de wettelijke termijn tegemoet kan zien.

Hoogachtend,
[Naam en adres]

[Zou geen email adres opgeven om al te vlotte email babbels tegen te gaan]

Vooraf

Waar ingevolge het IPO akkoord alle provincies zich bezig houden met windenergie, is dit niet het geval met alle gemeenten. Onderstaande brief is uiteraard alleen zinvol als er sprake is van gemeentelijk beleid inzake windenergie, dan wel van het ontwikkelen van dat beleid. En natuurlijk ook als er vergunning is gevraagd voor een windturbine of windpark binnen de gemeentegrenzen ]

Concept brief om door lokale groepen aan Burgemeester en Wethouders te worden verzonden

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente [Naam invoegen][ Adres invoegen]
Per aangetekende brief
[Datum invoegen]

Zeer geacht College,


Namens [Naam actiegroep invoegen], maar ook persoonlijk, [het is beter dat het verzoek ook op naam van een bepaalde persoon komt te staan] leg ik het hiernavolgende, op artikel 3, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur gebaseerde verzoek om informatie aan U voor, meer in het bijzonder milieu-informatie als omschreven in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.
Het verzoek betreft het beschikbaar stellen van, dan wel inzage verlenen in, documenten waarin, in het kader van het vaststellen van gemeentelijk beleid inzake windenergie, dan wel het verleen van toestemming voor het plaatsen van windturbines, een afweging wordt gemaakt van de maatschappelijke voor- en nadelen van windenergie voor de gemeente [naam invoegen]. Kern van het gemeentelijke beleid is dat er toestemming is verleend, dan wel is aangevraagd of aangevraagd zal worden, voor het plaatsen van een aantal windturbines binnen de grenzen van de gemeente. [Aanvullen met lokale informatie]. [Naam actiegroep invoegen] wenst te weten op grond van welke afweging tussen maatschappelijke voordelen en maatschappelijke nadelen van windenergie voor onze gemeente die toestemming werd verleend of verleend zal worden.
Uiteraard is [Naam actiegroep invoegen] bekend met tal van studies, veelal reeds openbaar toegankelijk, die ingaan op één of meerdere deelaspecten van de voor- en nadelen van windenergie. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het recente advies van het Centraal Planbureau “KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land”. Echter, dit advies beperkt zich tot financieel-economische aspecten. Ik kan ook verwijzen naar diverse MER-rapportages (zoals recentelijk voor de ontwerp-Structuurvisie Wind op Land), maar ook hierin gaat het enkel om bepaalde deelaspecten, in dit geval met betrekking tot natuur, milieu en landschap. En tenslotte, ook het Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen van 2010 bevat niet een brede afweging van alle relevante aspecten, in elk geval niet voor windenergie. Bovendien: geen van deze studies is specifiek voor onze gemeente.
[Als er specifieke gemeentelijk of provinciale studies/rapporten zijn die over aspecten van kosten-baten gaan (of lijken te gaan) die ook noemen in een afzonderlijke alinea. Reden daarvoor is te voorkomen dat B&W er zich van afmaakt door te wijzen op die studies/rapporten. Dus ook zeggen dat zij niet de informatie bevatten die verzocht wordt.]
Het is om deze reden dat het ons verzoek betrekking heeft op een afweging op basis van zoveel mogelijk relevante aspecten. Voor wat betreft de mogelijke voordelen van windenergie gaat het daarbij onder meer om: bijdrage van windenergie aan de reductie van CO2 uitstoot; bijdrage van windenergie aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie en/of energieverbruik; bijdrage van windenergie aan de zekerheid van de energievoorziening; bijdrage van windenergie aan het verlagen van energieprijzen, dan wel beperken van de stijging daarvan, etc. En als het om mogelijke nadelen van windenergie gaat: aantasting van natuur en landschap; negatieve effecten op andere vormen van economische bedrijvigheid; negatieve effecten op de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in het algemeen; waardedaling van huizen en bedrijfspanden in de directe omgeving van windturbines; nadelige of schadelijke effecten op het welzijn, het welbevinden en de gezondheid van mensen die leven of werken in de nabijheid van windturbines; etc. Dit alles uiteraard specifiek in relatie tot onze gemeente.
Ons is natuurlijk bekend dat het gemeentelijk beleid sterk wordt beïnvloed door het provinciale beleid en dat weer door het landelijke. Dit neemt evenwel niet weg dat behoorlijke besluitvorming over windenergie ook op gemeentelijk niveau niet mogelijk is zonder de zojuist geschetste brede afweging van de voor- en nadelen voor onze gemeente of, zo U wilt, van de maatschappelijke baten en kosten. Daarom vertrouwt de [Naam actiegroep] er gaarne op dat een dergelijke afweging binnen Uw College is gemaakt en dat U de documenten waarin die afweging is neergelegd aan de [Naam actiegroep] ter beschikking zult stellen.
Tenslotte, het lijkt mij passend en zorgvuldig U nu reeds te wijzen op het feit dat de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) overweegt een klacht in te dienen tegen de Staat der Nederlanden bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus wegens schending van dat Verdrag, onder andere van de bepalingen inzake toegang tot informatie en inzake deelname aan besluitvorming. Dit betekent dat wij Uw reactie op bovenvermeld verzoek zullen voorleggen aan de NLVOW en dat de NLVOW die reactie niet enkel zal toetsen aan de eisen en voorschriften van de Wet openbaarheid van bestuur, maar ook aan de verplichtingen van de Staat der Nederlanden onder het Verdrag van Aarhus. Dit geldt tevens voor Richtlijn 2003/4/EG waarvan artikel 8 onder meer bepaalt dat de Lidstaten er voor dienen te zorgen dat de door hen op verzoek samengestelde informatie “actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar” is
Ik neem gaarne aan dat ik Uw reactie binnen de wettelijke termijn tegemoet kan zien.

Hoogachtend,
[Naam en adres]

[Zou geen email adres opgeven om al te vlotte email babbels tegen te gaan]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina