Nadere regels subsidie voor de aanleg van begroeide daken 2016 2020Dovnload 33.19 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte33.19 Kb.
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE
In het kader van de regeling

Nadere regels subsidie voor de aanleg van begroeide daken 2016 - 2020”Deel 1: Algemene gegevens


 1. Rechtsvorm

 Natuurlijk persoon.

Rechtsvorm, namelijk:

Woningcorporatie 1 Vereniging van eigenaren

NV 1 Vereniging 1

BV 1 Stichting 1

Overig, namelijk……………………………………………..

Overheid.


Opgericht in :…………………………………………………………………………………………

Inschrijvingnummer KvK :………………………………………….. Plaats:………………………………..
 1. Gegevens van de aanvrager (tekenbevoegd) 2 / 3 / 4:

Naam :………………………………………………………………………………..

Functie :………………………………………………………………………………..

Bezoekadres :………………………………………………………………………………..

Postcode :………………………… Plaats:…………………………………..

Postadres :……………………………………………………………………………….

Postcode :………………………… Plaats:…………………………………..

Telefoon :…………………………

E-mail :………………………………………………………………………………. 1. Contactpersoon / correspondentieadres

(alleen in te vullen als dit afwijkt van het adres onder vraag 2):
Naam :…………………………………………………………………………………

Naam contactpersoon :…………………………………………………………………………………

Adres :…………………………………………………………………………………

Postcode :…………………………….. Plaats:……………………………………

Telefoon :……………………………..

E-mail :………………………………………………………………………………..
 1. Financiële gegevens:

Rekeningnummer :………………………………….. T.n.v.:…………………………………


Deel 2: Specifieke gegevens 1. Subsidieaanvraag voor de locatie(s)


Adres: nummer(s) postcode Plaats/deelgemeente

…………………………………………… ………….. ………… ………………………..


…………………………………………… ………….. ………… ………………………..
…………………………………………… ………….. ………… ………………………..
…………………………………………… ………….. ………… ……………………….
…………………………………………… ………….. ………… ……………………….


  1. Dit verzoek heeft betrekking op:


Aantal: Adressen: nummer(s)
…..Huurwoning(en) ……………………….. ………..
…..Eigen woningen ……………………….. ………..
…..Bedrijfsruimte(n) ……………………….. ……….


  1. Betreft het een monument of beschermd stadsgezicht?

Ja / nee *
*) door halen wat niet van toepassing is


 1. Plangegevens
  1. Planning

(geplande) startdatum uitvoering begroeid dak: …………………………………………………


(geplande) oplevering begroeid dak: …………………………………………………


  1. Financiën

Begrootte kosten begroeid dak voorziening € ………..…………………………
  1. Specificatie begroeid dak systeem

Aantal m2 begroeid dak ……………………………… m2

Dakhelling (in graden) ……………………………… º

Type begroeid dak extensief / intensief *

Aanwezige lagen 5 wortelwerende laag / drainagelaag / substraatlaag /

vegetatielaag*

Type begroeiing mos / sedum / kruid / gras / struiken / bomen /

overig, namelijk: …………………………*


*) doorhalen wat niet van toepassing is.
Dikte substraatlaag (cm) …………………………………………………………
Type drainagelaag 6 …………………………………………………………
Waterbufferendvermogen (liter/m2) 6 …………………………………………………………


 1. Monitoring

Bereid om deel te nemen aan monitoringsprogramma 7 begroeide daken van de gemeente Rotterdam?

ja / nee*.
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 1. Gegevens aannemer

Naam :…………………………………………………………………………..

Contactpersoon :…………………………………………………………………………..

Adres :…………………………………………………………………………..

Postcode :……………………… Plaats :……………………………..

Telefoon :………………………

Inschrijvingnummer KvK :……………………… Plaats :.……………………………..


Eventuele opmerkingen / aanvullingen:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Deel 3: Verklaring / Ondertekening
Hierbij verklaart eigenaar / gemachtigde 8 (daartoe gemachtigd door het bestuur van de aanvrager) dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Naam :……………………………………………………………………………….

Functie :……………………………………………………………………………….


Datum :…………………………… Plaats:………………………………….
Handtekening :…………........................

Uploaden

Het geheel ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, dient u te uploaden via ‘Mijn Loket’ op de website van de gemeente Rotterdam. Indien hieraan niet is voldaan, kan uw verzoek niet worden behandeld.Checklist

Bij deze aanvraag dient u de volgende stukken te voegen:

  • Een bewijs van tekenbevoegdheid (bij niet natuurlijke personen).

  • Bewijs van eigendom, bijvoorbeeld door middel van een afschrift van de (koop)akte of een uitreksel uit de kadastrale legger.

  • Machtiging, wanneer aanvrager niet de eigenaar is (indien van toepassing).

  • Foto / kaart / technische tekening van het dak.

  • Productinformatie / productblad met aantal liter/m2 waterbufferend vermogen (dus niet in Volume %).

  • Planning werkzaamheden.

  • Gespecificeerde begroting / offerte (uren, hoeveelheden en materialen) van kosten van de begroeid dak voorzieningen, voorzien van aantal m2 en systeemopbouw.1 Beschikbare subsidie bijdragen: 50% (exclusief btw) met een maximum van € 25/m2 (in 2016) resp € 20/m2 (in 2017 en 2018) resp € 15/m2 (in 2019 en 2020)

2 Bewijs van tekenbevoegdheid toevoegen (niet van toepassing bij een natuurlijke persoon).

3 Bewijs van eigendom bijvoorbeeld door middel van een afschrift van de (koop)akte of een uitreksel uit de kadastrale legger.

4 Indien de aanvrager niet de eigenaar is, dient een machtiging van de eigenaar overlegd te worden. Indien het een vereniging van eigenaren betreft dan dienen het vergaderbesluit en een machtiging overlegd te worden.

5 Conform begroting / offerte

6 Conform productinformatie / productblad (minimaal 25 liter/m2)

7 Teneinde de veronderstelde positieve milieu-effecten te kunnen monitoren wil de gemeente Rotterdam meetgegevens verzamelen omtrent begroeide daken. Dit houdt in dat op reguliere basis van gegevens geregistreerd worden middels te plaatsen meetapparatuur (buitenshuis en/of binnenhuis). Het gaat hierbij om metingen ten behoeve van energieverbruik, temperatuur, wateropvang en afstroming, geluidsdemping, fijnstofbinding en ecologie. Eventuele deelname vind altijd in overleg met u plaats.

8 Indien de gemachtigde tekent dan dient tevens de machtiging te worden overlegd.

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie in het kader van de regeling “Nadere regels subsidie voor de aanleg van begroeide daken 2016 - 2020”Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina