Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 18 december 1996Dovnload 56.93 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte56.93 Kb.

Z.I.V./G.V.

Nationaal akkoord van 18-12-1996

NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN VAN 18 DECEMBER 1996

(Belgisch Staatsblad 01-05-1997)

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, die heeft vergaderd onder het voorzitterschap van Dokter Jérôme DEJARDIN, heeft op 18 december 1996 het volgende akkoord gesloten, dat geldt voor de jaren 1997 en 1998. Dit akkoord is in de vergadering van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 21 april 1997 aangepast na toepassing van de procedure die is vastgesteld in artikel 51, § 1, vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

A. ACCREDITERING VAN TANDHEELKUNDIGEN

1. De partijen komen overeen een systeem van accreditering van de tandheelkundigen in werking te brengen onder de algemene voorwaarden die zijn vastgesteld in het document "Accreditering" dat als bijlage bij dit akkoord gaat: de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen kan dat document in het licht van de ervaring aanpassen op voorstel van de Stuurgroep kwaliteitsbevordering.

2. De accreditering heeft op zijn vroegst uitwerking met ingang van 1 januari 1998: daartoe stelt de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen vóór 1 december 1997 het bedrag van het onder punt 7 van dit document bedoeld jaarlijks forfaitair honorarium vast.

3. Het bedrag van 200 miljoen waarin voor 1997 is voorzien in de rubriek F. Correctiemaatregelen, van dit akkoord, wordt automatisch bij de financiële middelen gevoegd die zullen worden vastgesteld voor het dienstjaar 1998, om de behoeften inzake tandverzorging, inclusief de lasten die voortvloeien uit de accreditering, te dekken.

B. NOMENCLATUUR

1. De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen waarnaar in dit akkoord wordt verwezen, is die welke gold op 31 december 1996 mits de wijzigingen die de Technische tandheelkundige raad op 22 maart 1996 heeft voorgesteld en die het Verzekeringscomité op 22 juli 1996 heeft goedgekeurd.

2. Geen enkele wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, buiten de onder punt F, bedoelde correctiemaatregelen, kan tegen de tandheelkundige worden aangevoerd tot het einde van het jaar tijdens hetwelk hij de bedingen van het akkoord heeft aanvaard.

Bij ontstentenis van een andersluidende wilsuiting van de tandheelkundige binnen dertig dagen na de bekendmaking van een dergelijke wijziging, wordt deze evenwel geacht begrepen te zijn in de bedingen van dit akkoord.

C. HONORARIA

De bedragen van de honoraria voor de verstrekkingen die zijn opgenomen in artikel 5 van de nomenclatuur, blijven vastgesteld op de bedragen die gelding hadden op 31 december 1996.

In het raam van de wettelijke beperkingen zal vóór 30 november 1997 over de indexering van de honoraria worden onderhandeld opdat ze op 1 januari 1998 in werking treedt.

D. PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE RECHTHEBBENDE

Voor de verstrekkingen nrs 304430 - 304441 (opbouw van een knobbel of van een incisale rand van een blijvende tand vanaf de 18de verjaardag) en 304452 - 304463 (volledige opbouw van de kroon van een blijvende tand vanaf de 18de verjaardag) wordt voorgesteld het bedrag van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende te verminderen van 477 frank tot 290 frank.

E. DERDEBETALERSREGELING

1. De partijen komen overeen op het eind van elk jaar het effect van de bepalingen betreffende de derdebetalersregeling te evalueren en de maatregelen voor te stellen die door de resultaten van die evaluatie zouden kunnen worden aangegeven.

2. De partijen komen overeen in de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen de Paritaire groep te behouden die ermee belast is de geschillen te onderzoeken die voortvloeien uit de toepassing van de derdebetalersregeling en die was opgericht bij het Akkoord van 9 december 1992.

3. De partijen komen overeen de verruiming voor te stellen van het verbod van de derdebetalersregeling tot de verstrekkingen nr. 302514 en 302536 (verzegelen van groeven en putjes). Voor de uitvoering van dat voorstel zal het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 betreffende de derdebetalersregeling moeten worden gewijzigd.

F. CORRECTIEMAATREGELEN

De partiële begrotingsdoelstelling goedgekeurd door het Verzekeringscomité bedraagt 14.720,5 miljoen frank. Dit bedrag wordt onderverdeeld in rubrieken zodat een afzonderlijke evaluatie mogelijk is:Rubriek

Bedragen in miljoenen frank

Preventieve behandelingen

938,4

Radiografieën

960,9

Tandprothesen

2.372,0

Orthodontische behandelingen

842,4

Andere verstrekkingen (conserverende verzorging + extracties + raadplegingen)

9.263,1

Aanpassing van het bedrag van het persoonlijk aandeel

(cf. punt D)

143,7

Accreditering

200,0

TOTAAL

14.720,5

Indien op grond van de uitgaven van het 1ste semester van 1997 de partiële begrotingsdoelstelling 1997 of de doelstelling per rubriek met meer dan respectievelijk 3 pct. en 5 pct. wordt overschreden of dreigt te worden overschreden of indien op grond van de gegevens over de vier kwartalen van 1997 de partiële begrotingsdoelstelling of de doelstelling per rubriek met respectievelijk 1,5 pct. en 2,5 pct. wordt overschreden, kunnen met ingang van 1 januari 1998 of 1 juli 1998, uitsluitend op voorstel van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, correctiemaatregelen worden toegepast, die betrekking hebben op de betrokken rubriek of rubrieken.

Ingeval bovengenoemd mechanisme ontoereikend is, is voorzien in een automatische en onmiddellijk toepasselijke vermindering van de honoraria en van de vergoedingstarieven voor de verstrekkingen uit de rubrieken die aan de oorsprong liggen van de beduidende overschrijding of van het risico op beduidende overschrijding van de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling; die vermindering is evenredig aan het bedrag van de overschrijding of van het risico op overschrijding.

Indien de uitgaven van het eerste semester 1997 wijzen op een boni van meer dan 5 pct. ten aanzien van de partiële begrotingsdoelstelling of de doelstelling per rubriek, zullen uitsluitend op voorstel van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen correcties worden aangebracht.

Die herwaardering compenseert het verlies in de betrokken rubrieken tot een maximumwaarde van 2 pct. onder de vastgestelde begrotingsdoelstelling. Die correctie treedt in werking op 1 januari 1998 met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

G. SOCIAAL STATUUT

Voor de jaren 1997 en 1998 brengt de Commissie het advies uit dat die voordelen jaarlijks zouden moeten worden geïndexeerd overeenkomstig de evolutie van de gezondheidsindex zoals die op 31 oktober van het vorige jaar is vastgesteld.

H. DUUR VAN HET AKKOORD

Dit akkoord wordt gesloten voor een periode van twee jaar die verstrijkt op 31 december 1998; het mag evenwel met een ter post aangetekende gemotiveerde brief die is gericht aan de Voorzitter van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, worden opgezegd:1. door één van de partijen:

a) vóór 1 december 1997 voor het volgend jaar, wanneer die partij meent dat één van de punten van dit akkoord niet in acht is genomen;

b) binnen dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, van correctiemaatregelen die niet voortvloeien uit de toepassing van punt F en van correctiemaatregelen die niet zijn goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de tandheelkundigen overeenkomstig de regelen die zijn vastgesteld in artikel 50, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Die opzegging kan algemeen zijn of beperkt zijn tot bepaalde verstrekkingen of groepen van verstrekkingen, waarop de correctiemaatregelen betrekking hebben.

In geval van gedeeltelijke opzegging moet in de aangetekende brief ook duidelijk worden verwezen naar de verstrekkingen of naar de groepen van verstrekkingen die worden beoogd.

Die opzegging heeft uitwerking op de datum waarop de bedoelde correctiemaatregelen in werking treden.

Een partij is deugdelijk vertegenwoordigd als zij op zijn minst zes van de leden die haar vertegenwoordigen, verenigt;

c) vóór 1 december 1997 voor het volgend jaar als er geen maatregelen zijn genomen in verband met de beperking van het onder punt I bedoeld aanbod aan tandheelkundigen.2. door een tandheelkundige:

a) binnen dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van correctiemaatregelen zoals bedoeld onder punt 1. b) hiervoren.

Die opzegging kan algemeen zijn of beperkt zijn tot bepaalde verstrekkingen of groepen van verstrekkingen.

In geval van gedeeltelijke opzegging moet in de aangetekende brief ook duidelijk worden verwezen naar de verstrekkingen of naar de groepen van verstrekkingen die worden beoogd.

Die opzegging heeft uitwerking op de datum waarop de bedoelde correctiemaatregelen in werking treden.

b) vóór 15 december 1997 voor het volgende jaar.

In geval van beperkte opzegging van het akkoord in de loop van het jaar 1997 wordt de opzegging geacht betrekking te hebben op het hele akkoord vanaf 1 januari 1998.

I. BEPERKING VAN HET AANBOD

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen herinnert aan de eenparige steun die ze heeft betuigd aan het voorstel dat ertoe strekt zo vlug mogelijk de maatregelen te nemen aan de hand waarvan het aanbod aan tandheelkundigen kan worden beperkt, met inbegrip van de maatregelen op korte termijn die de vrijwillige uittreding in de hand moeten werken van de praktizerenden die het beroep vroegtijdig wensen te verlaten.

J. EXTRACTIES

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen belast de Technische tandheelkundige raad ermee een verslag op te maken waarin wordt bestudeerd wat de gevolgen zijn van de afschaffing van de vergoeding van de extracties door het Akkoord van 9 december 1992 en eventuele correcties voor te stellen.

K. WERKGROEP

De partijen beslissen de werkgroep "Commissie voor dentibuccale medicometrie" te behouden die is opgericht ingevolge de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 19 december 1995.

L. VOORWAARDEN WAARONDER HET AKKOORD WORDT TOEGEPAST

1. Behalve ingeval de rechthebbende bijzondere eisen stelt, worden de honorariumbedragen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, toegepast op de raadplegingen en op de technische verstrekkingen die onder de volgende voorwaarden worden verricht:

a) wanneer de tandheelkundige geheel of gedeeltelijk in een verplegingsinrichting praktizeert, indien zijn activiteit volgens de voorwaarden van het akkoord, hetzij een duur van ten minste 36 uren per week welke zijn activiteit in de verplegingsinrichting en/of zijn activiteit in zijn eigen spreekkamer omvat, hetzij 3/4 van zijn totale activiteit vertegenwoordigt;

b) wanneer de tandheelkundige uitsluitend praktizeert buiten een verplegingsinrichting, indien zijn activiteit in de spreekkamer volgens de voorwaarden van het akkoord zo wordt georganiseerd dat ze hetzij ten minste 36 uren bedrijvigheid per week verdeeld over ten minste vier dagen, hetzij 3/4 van zijn totale activiteit vertegenwoordigt, op uren die normaal passen voor de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Voor de toepassing van dit akkoord wordt onder bijzondere eisen verstaan:

1. het verzoek om opneming in een afzonderlijke kamer (1 bed) om persoonlijke redenen;

2. de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om consulten aangevraagd door de behandelend geneesheer;

3. de verstrekkingen gevraagd buiten de in het vorige lid bedoelde consulten en wanneer die raadplegingen op afspraak georganiseerd worden, de verstrekkingen gevraagd buiten die afspraken.

2. Ingeval de bij dit akkoord vastgestelde honoraria worden overschreden, mag de rechthebbende van de tandheelkundige een vaste vergoeding vorderen gelijk aan drie maal het bedrag van de overschrijding, met een minimum van 500 frank.

3. Het brutogrensbedrag van de jaarlijkse inkomsten tot hetwelk de in dit akkoord vastgestelde honorariabedragen worden toegepast, wordt vastgesteld op:

 1.560.000 frank per gezin, verhoogd met 52.000 frank per persoon ten laste, wanneer er maar één gerechtigde is;

 1.040.000 frank per gerechtigde, verhoogd met 52.000 frank per persoon ten laste, wanneer er verscheidene gerechtigden zijn.

4. De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen is bevoegd om de geschillen bij te leggen die kunnen rijzen inzake de interpretatie of de uitvoering van de akkoorden; zij kan het advies van de Technische tandheelkundige raad inwinnen wanneer het geschil betrekking heeft op de interpretatie van de nomenclatuur.

M. FORMALITEITEN

1. De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van dit akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, waarvan de zetel is gevestigd in de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

In die brief moet het volgende staan:

Ik, ondergetekende,

Naam en voornamen:

Volledig adres:

R.I.Z.I.V.-identificatienummer:

verklaar dat ik weiger toe te treden tot termen van het op 18 december 1996 gesloten Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen.

Datum:

Handtekening:2. De andere tandheelkundigen dan degene die, overeenkomstig de bepalingen welke zijn vermeld onder 1, kennis hebben gegeven van hun weigering tot toetreding tot de termen van het akkoord dat op 18 december 1996 in de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen is gesloten, worden ambtshalve geacht tot dit akkoord te zijn toegetreden voor hun volledige beroepsactiviteit, behalve als zij, binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben meegedeeld waaronder zij, overeenkomstig de bedingen van dit akkoord:

a) de honorariumbedragen zullen toepassen die daarin zijn vastgesteld;

b) de honorariumbedragen niet zullen toepassen die daarin zijn vastgesteld.

Die mededeling moet worden gedaan met een ter post aangetekende brief, gericht aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen op het onder 1 vermelde adres. In de brief moet het volgende staan:

Ik, ondergetekende,

Naam en voornaam:

Volledig adres:

R.I.Z.I.V.-identificatienummer:

verklaar mijn beroepsactiviteit, uitgeoefend overeenkomstig de bedin­gen van het op 18 december 1996 gesloten Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen, te beperken onder de volgende voorwaarden inzake tijd en plaats:

a) Tandheelkundige die zijn beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk uitoefent in een verplegingsinrichting:- Beroepsactiviteit die ten minste zesendertig uren per week omvat:

Voltijds:
Inrichting

Totaal aantal uren per week

Deeltijds:Inrichting

Dagen

UrenSpreekkamer:Plaats

Dagen

Uren

- Beroepsactiviteit die ten minste drie vierde van de beroepsactiviteit omvat:

Plaats

Dagen

Uren

De activiteit, uitgeoefend buiten de voorwaarden van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen, is de volgende:

Plaats

Dagen

Uren

b) Tandheelkundige die zijn beroepsactiviteit uitsluitend buiten een verplegingsinrich­ting uitoefent:

- Raadplegingen in de spreekkamer die ten minste zesendertig uren per week omvatten:Plaats

Dagen

Uren

- Raadplegingen in de spreekkamer die ten minste drie vierde van de beroepsactiviteit omvatten:

Plaats

Dagen

Uren

De activiteit, uitgeoefend buiten de voorwaarden van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen, is de volgende:

Plaats

Dagen

Uren

Datum:

Handtekening:

3. Alle latere wijzigingen van de voorwaarden inzake tijd en plaats waaronder de onder 2 bedoelde tandheelkundigen, overeenkomstig de bedingen van het akkoord, de daarin vastgestelde honorariumbedragen zullen toepassen, mogen worden toegepast, ofwel na een opzegging van dertig dagen, ofwel, zonder opzegging, na aanplakking van die wijzigingen in hun spreekkamer.

Die wijzigingen moeten door de betrokken praktizerenden worden meegedeeld aan het secretariaat van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, ofwel onverwijld, van bij de toepassing ervan, als ze worden toegepast na aanplakking en zonder opzegging, ofwel dertig dagen vóór de toepassing ervan, waarbij de datum van de mededeling ervan de aanvang van de in het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn is.

4. De tandheelkundigen die binnen de bij de wet vastgestelde termijn geen kennis hebben gegeven van hun weigering tot toetreding tot het akkoord, moeten in hun wachtkamer en, waar het gaat om de inrichtingen, ofwel in de wachtkamers, ofwel in het ontvangstlokaal, ofwel in het inschrijvingslokaal, een document aanplakken dat is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en waarin is vermeld of zij tot het akkoord zijn toegetreden en waarin ook de raadplegingsdagen en -uren zijn opgegeven waarop ze de tarieven van dit akkoord toepassen alsmede de raadplegingsdagen en -uren waarop ze die tarieven niet toepassen.

Bijlage bij het akkoord van 18 december 1996

ACCREDITERING

1. Om mee te werken aan het selecteren van de beste verzorging en de beste voorwaarden inzake kostprijs te garanderen, moet een bijzondere inspanning worden gedaan voor de promotie van zowel de kwaliteit als de economie van de tandverzorging.

2. Daartoe wordt een Stuurgroep «kwaliteitspromotie» opgericht die bestaat uit:

a) zes effectieve en zes plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de representatieve beroepsverenigingen;

b) zes effectieve en zes plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen;

c) zes effectieve en zes plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de universiteiten.

Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid maakt met raadgevende stem deel uit van de Stuurgroep.

De leden van de Stuurgroep worden aangesteld door de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.

De leden voorzien onder a) en b) worden voorgedragen door hun respectievelijke instanties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.

De leden onder c) worden voorgedragen door de leidende organen van de universiteit die zij vertegenwoordigen.

De beslissingen in de Stuurgroep worden genomen bij eenvoudige meerderheid van iedere onder a), b) en c) vertegenwoordigde groep.

3. Vóór 1 juli 1997 werkt de Stuurgroep, aan de hand van de onder punt 4 vermelde principes, de procedure en de modaliteiten uit waaraan de tandheelkundigen moeten voldoen zodat, na goedkeuring ervan door de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, de individuele accreditering kan van start gaan vanaf 1 januari 1998.

Bij de uitwerking van de procedure wordt eveneens voorgesteld over welke domeinen de Stuurgroep autonoom zal beslissen.

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen behoudt echter over alle domeinen van de accreditering een initiatiefrecht.

4. Principes.

a) Praktijkregister.

Bij het aanvragen van de accreditering zal de tandheelkundige een aantal gegevens over zijn praktijk meedelen. Enkel de tandheelkundigen die werken in één of meerdere praktijken die wettelijk in orde zijn komen in aanmerking voor accreditering.

Het praktijkregisterformulier zal de volgende basisgegevens omvatten:

- beschikbaarheid door opgave van aantal uren per week per kabinet;

- solo werken of in groep;

- exclusief uitoefenen van een vakgroep of een discipline in de tandheelkunde;

- uitrusting:

- hoeveel installaties ?

- RX-apparatuur:

- aantal;

- type (intra-oraal, pano, tele, digi­taal);

- controlerend organisme;

- afvalverwerking:

- AA-separator: aantal en type;

- ophaling gevaarlijke afvalstoffen: erkend organisme;

- andere afvalstoffen: hoe ?

b) Bijscholing

Om te worden geaccrediteerd en te blijven moet (in een eerste fase) jaarlijks een minimum hoeveelheid bijscholing worden gevolgd. In een latere fase kan worden overgestapt naar pakketten van meerdere jaren.

De hoeveelheid bijscholing en de waardering ervan wordt bepaald met een uit te werken puntensysteem. In het bijscholingspakket worden elementen opgenomen die handelen over de ethische en economische aspecten van de praktijkvoering.

De organisatoren van de cursussen moeten hiervoor worden erkend en via follow up constant worden geëvalueerd.

c) Intercollegiale evaluatie van de praktijk of peer review

Het beroep zal debat-ontmoetingen organiseren met een maximum aantal deelnemers. Een uitwisseling van ervaring, gebaseerd op eenieders persoonlijke ervaring, zal bij de deelnemers leiden tot een betere waardering van hun persoonlijke praktijk.

De peer reviewgroeperingen kunnen van de diensten van het R.I.Z.I.V. en van de werkgroep Medicometrie van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen de voor hun evaluatie nuttige statistische gegevens krijgen.

Deel uitmaken van een dergelijke discussiegroep (peer review) is een accrediteringsvoorwaarde.

d) Dataregistratie

Om te worden geaccrediteerd moet de tandheelkundige bereid zijn om mee te werken aan dataregistratie m.b.t. de tandheelkundige praktijk. Deze dataregistratie moet doenbaar zijn en in overeenstemming zijn met het concrete tandverzorgingsbeleid zoals dit wordt bepaald in de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen en de Technische tandheelkundige raad. Vorm en inhoud van deze dataregistratie moeten verder worden uitgewerkt.

e) De procedure voorziet in een beoordeling op naamloze dossiers.

5. De Stuurgroep heeft de opdracht om, vóór 1 juli 1997, aan de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen voorstellen over te maken betreffende het definiëren van de inhoud en de aanwending van een tandheelkundig dossier.

6. De tandheelkundigen die, binnen de drie maanden volgend op hun inschrijving bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, hiervoor een aanvraag indienen, kunnen voorlopig worden geaccrediteerd voor 1 jaar zonder te moeten voldoen aan de bepalingen van punt 4, b). Een verlenging van de accreditering kan worden bekomen indien is voldaan aan alle gestelde vereisten.7. De geaccrediteerde tandheelkundige ontvangt een vast bedrag per jaar als accrediteringshonorarium.

UB/375
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina