Natura 2000-beheerplan Waddenzee


Toelichting bij de tabel -> kolom CategorieënDovnload 1.86 Mb.
Pagina29/29
Datum24.07.2016
Grootte1.86 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Toelichting bij de tabel -> kolom Categorieën:

Voor de handhaving van beperkingen die in het kader van het beheerplan gesteld worden aan activiteiten in het gebied, is het onderscheid tussen wel en niet vergunningplichtig van belang (geanticipeerd op CHW-2), in de volgende 4 categorieën:  1. Vergunningplichtig en vrijgesteld in beheerplan, zonder specifieke voorwaarden in beheerplan. Wel algemene voorwaarde: omvang activiteit blijft globaal conform getoetste situatie. Algemene voorwaarde is afdwingbaar via art. 19d-2 Natuurbeschermingswet (herleven vergunningplicht indien men zich niet aan de voorwaarden houdt)

  2. Vergunningplichtig en vrijgesteld in beheerplan, met specifieke voorwaarden in beheerplan. Voorwaarden in beheerplan zijn afdwingbaar via art. 19d-2 Natuurbeschermingswet (herleven vergunningplicht indien men zich niet aan de voorwaarden houdt)

  3. Vergunningplichtig en blijft vergund, dus niet vrijgesteld in beheerplan. Vergunningvoorschriften zijn direct afdwingbaar via art. 19d-1 Natuurbeschermingswet. Eventueel kader voor vergunningverlening in beheerplan wordt betrokken bij opstellen vergunningvoorschriften

  4. NIET-vergunningplichtig: Mitigerende maatregelen in beheerplan met betrekking tot deze activiteiten zijn niet direct afdwingbaar via art. 19d Natuurbeschermingswet, omdat geanticipeerd wordt op CHW-2 (alleen projecten nog vergunningplichtig, alle overige handelingen niet). De handhaafbaarheid dient te worden geborgd in het beheerplan en het handhavingsplan. Bijvoorbeeld via aanschrijving van bevoegd gezag (19c Natuurbeschermingswet) of via APV of andere manier.BIJLAGE 10 Overzicht cumulatie van activiteiten en overige factoren

BIJLAGE 11 Overzicht voor toezicht en handhaving relevante regelgeving

Wetgeving

Relevant artikel of wet

Bevoegd gezag

Natuurbeschermingswet 1998

Artikel 19d - vergunningplicht

GS of minister EL&I

Natuurbeschermingswet 1998

Artikel 19c - aanschrijvingsbevoegdheid

Minister EL&I of GS

Natuurbeschermingswet 1998

Artikel 19l – zorgplicht (in combinatie met gedragscodes in de zin van de Nbwet)

GS of minister EL&I (aangewezen ambtenaren)

Natuurbeschermingswet 1998

Artikel 20 - toegangsbeperkingen

GS of minister EL&I

Flora-en faunawet


Artikel 2: zorgplicht (alleen bestuursrechtelijk)

Artikel 8-12: verbodsbepalingen

Artikel 67 en 68

Artikel 79 lid 2: voorwaarden aan ontheffingen en vrijstellingen, waaronder gedragscodes in de zin van de FfwetMinister van EL&I

GS (voor beheer- en schadebestrijding)Flora- en faunawet

Art. 41: intrekken (o.a. van) jachtakte

Politie

Boswet

Ten behoeve van houtopstanden buiten bebouwde kom

(herplantplicht en soms kapverbod)Minister EL&I (provincie advies- en controlefunctie namens minister)

APV’s

Voorbeeld: evenementenvergunningen (indien bepaald in APV = omgevingsvergunning), bijvoorbeeld strandfeesten, strandlopen, paardrijden.

Gemeenten, provincies, waterschappen

Wetboek van Strafrecht

Artikel 461: verboden toegang

Rechthebbende (eigenaar)

Nautische wetgeving

Scheepvaartverkeerswet

BinnenvaartpolitiereglementRijkswaterstaat

Visserijwet

Vergunningplicht

Minister van EL&I

Ontgrondingenwet

De Ontgrondingenwet stelt regels ten aanzien van de winning van oppervlaktedelfstoffen, zoals zand, grind, klei en schelpen. Het belangrijkste instrument dat hierbij gehanteerd wordt is een vergunningenstelsel voor ontgrondingen.

GS

Rijkswaterstaat in rijkswaterenWet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 20 – verbod van o.a. gebruik zonder toelating of registratie

Minister EL&I

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (= gehouden dieren)

Artikel 36 en 37 GWD: geen pijn/letsel toebrengen en de nodige verzorging verlenen.

Minister EL&I

Waterwet

Artikel 6.8: zorgplicht ten aanzien van de waterbodem

Waterbeheerder

Wet Bodembescherming

Artikel 13: zorgplicht landbodems

Minister I&M, GS of grote gemeente

Besluit Bodemkwaliteit

Bijvoorbeeld opslag grond en baggerspecie, (nuttige) toepassing van grond etc. in N2000 gebieden

Gemeente

Wet milieugevaarlijke stoffen

(afsteken vuurwerk buitengebied)Bijvoorbeeld afsteken van vuurwerk in buitengebied/Natura 2000

Politie/boa’s

GS (vuurwerk in evenementen)Wet Wapens en Munitie


Bijvoorbeeld bij overtredingen door jagers

Zie ook intrekken jachtakte bij Ffwet.Politie

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan en beheersverordening

Gemeenten

Wabo (omgevingsvergunning; voorheen: Wm-vergunning)

Inrichtingen of mijnbouwwerken die schadelijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Minister van I&M of EL&I /GS/B&W


PM RWS: onderstaande tekst uit aangeleverde tekst toevoegen?

Let op: iedere wet beschermt een of meer belangen; bij bescherming van andere belangen kan op basis van de betreffende wet overtredingen van de Natuurbeschermingswet niet gehandhaafd worden.


BIJLAGE 12 Parameter en meetnetten monitoring Waddenzee

Tabel B7.1. Overzicht van de parameters en meetnetten ten behoeve van monitoring van habitattypen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. PM afkortingen.

Habitattypen (code)

 Doelstelling

Parameter

meetnet

H1110_A, H1140_A

Omvang

Diepte

lodingen (MWTL)

Kwaliteit

Zoobenthos

MWTL (H1140/(H1110)), IMARES (H1140)

Kwaliteit

Schelpdierbanken (incl. Leeftijdsopbouw)

IMARES (WOT)

Kwaliteit

Vis (leeftijdsopbouw,abund)

DFS en fuiken (EL&I (WOT NLP)/IMARES)

Kwaliteit

Zeegras

kartering Zeegras en Snavelruppia (MWTL)

Kwaliteit

Droogvalduur/diepte

lodingen (MWTL)

Kwaliteit

Sedimentsamenstelling

NIOZ/NAM (litoraal) (en MWTL)

Kwaliteit

Nutriënten, temp, doorzicht, toxic. (cf KRW)

waterkwaliteit (MWTL)

H1310_A, H1310_B, H1320, H1330_A

Omvang

Vegetatiekartering

VEGWAD (MWTL)

Kwaliteit

Vegetatiekartering

VEGWAD (MWTL)

Kwaliteit

Overige typische srtn: vogels

Broedvogelmeetnet (EL&I (NEM))

Kwaliteit

Hoogtemetingen (ikv opslibbing: knelpunt)

hoogtemetingen Waddendistrict, AHN (RWS)

H2110, H2120, H2130_A, H2130_B, H2160, H2190_B

Omvang

Vegetatiekartering

Griend, Rottum: VEGWAD (MWTL)

Kwaliteit

Vegetatiekartering

Griend: VEGWAD (MWTL); Rottum: kartering SBB

Kwaliteit

Overige typische srtn: vogels

Rottum: SBB

Kwaliteit

Overige typische srtn: dagvlinders

Rottum: SBB

Kwaliteit

Overige typische srtn: korstmossen

Rottum: SBB


Tabel B7.2. Overzicht van de parameters en meetnetten ten behoeve van monitoring van habitatsoorten van het Natura 2000-gebied Waddenzee. PM afkortingen.

Soorten Habitatrichtlijn

Doelstelling

Parameter

Meetnet

H1364 Grijze zeehond, H1365 Gewone zeehond

Aantallen

Tellingen

IMARES/EL&I

Leefgebied omv+kwal

Deskundigenoordeel

 

Leefgebied omv+kwal

Areaal ligplaatsen

gegevens habitattypen H1140 en H2110

Leefgebied kwaliteit

Biomassa kleine vis

DFS en fuiken (EL&I (WOT NLP)/IMARES)

Leefgebied kwaliteit

Prioritaire stoffen (cf KRW)

waterkwaliteit (MWTL)

H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik, H1103 Fint

Aantallen/trends

Fuiken/ankerkuil (bij intrekpunten)

fuiken (IMARES), Eems: ankerkuil (MWTL)

Leefgebied omv+kwal

Desk.oord. (incl.geg.bovenstrooms)

 

Leefgebied kwaliteit

Doortrekbaarheid

vistelemetrie-onderzoek (RWS)

Leefgebied kwaliteit

Algemene waterkwaliteit (cf KRW)

waterkwaliteit (MWTL)

H1014 Nauwe korfslak

Aantallen/trends

Aantallen

EL&I (NEM)/St. Anemoon (getrapte aanpak); Rottum: SBB

Leefgebied omv+kwal

Deskundigenoordeel

 


Tabel B7.3. Overzicht van de parameters en meetnetten ten behoeve van monitoring van vogels van het Natura 2000-gebied Waddenzee. PM afkortingen.

Vogels

Doelstelling

Parameter

Meetnet

39 niet broedvogelsoorten, 13 broedvogelsoorten

Aantallen

Tellingen

waterv/broedv.meetnet (MWTL/NEM/EL&I); broedsucces: Werkgroep Strandbroeders, TMAP/NEM/ELI

Leefgebied omv+kwal

Deskundigenoordeel

 

Leefgebied omvang

Gegevens habitattypen

zie monitoring habitattypen

Leefgebied omvang

Slaapplaatsen, ruigebieden

slaapgeb:. EL&I (NEM); ruigeb: Waddenunit (ws ook TMAP)

Leefgebied kwaliteit

Biomassa/lengte vis

DFS (EL&I (WOT NLP)/IMARES)

Leefgebied kwaliteit

Biomassa schelpdieren

IMARES

Leefgebied kwaliteit

Biomassa overige bodemfauna

IMARES, MWTL

Leefgebied kwaliteit

Waterkwal.: doorz/zwev st, temp, nutr

waterkwaliteit (MWTL)
1 In dit beheerplan, wanneer er staat van instandhouding is geschreven, wordt de landelijke staat van instandhouding bedoeld.

2 Voorwaarden en gedragsregels gericht op voorkómen en/of mitigeren van verstoringen opgenomen in Natura 2000-beheerplan of in vergunning Natuurbeschermingswet. In gesloten gebieden (art. 20 Nbwet) zijn alleen bij uitzondering activiteiten toegestaan, waarvoor vergunning Nbwet nodig is.

3 Concrete maatregelen, zoals herstel & inrichting, beperking toegankelijkheid, monitoringsonderzoek, verkenning.

4 Netwerk ecologische monitoring: het samenwerkingsverband van overheidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in Nederland.

5 “Zoeken” betreft het met enkele schepen steekproefsgewijs opvissen (en weer terugstorten) van mosselbestand binnen het voorgenomen visgebied, ter nadere bepaling van omvang & samenstelling van de voor de visserij in aanmerking komende mosselbanken.

6 Categorieën huidige activiteiten: 1) vergunningplichtig/vrijgesteld in beheerplan zonder specifieke voorwaarden 2) vergunningplichtig/vrijgesteld in beheerplan met specifieke voorwaarden 3) vergunningplichtig en blijft vergund en 4) NIET-vergunningplichting, met mitigatie. Zie voor nadere toelichting na de tabel.

7 Voorwaarden en gedragsregels gericht op voorkómen en/of mitigeren van verstoringen opgenomen in Natura 2000-beheerplan of in vergunning Natuurbeschermingswet. In gesloten gebieden (art. 20 NBwet) zijn alleen bij uitzondering activiteiten toegestaan, waarvoor vergunning NBwet nodig is.

8 Concrete maatregelen, zoals herstel & inrichting, beperking toegankelijkheid, monitoringsonderzoek, verkenning.

9 Nieuw v.a. 2009: indien ja: in werking ná Aanwijzingsbesluit feb. 2009, indien nee: reeds ingegaan vóór Aanwijzingsbesluit 2009.

10 Nieuw m.i.v. definitief N2000-beheerplan, verwacht in zomer 2013
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina