Natuurbeleving in de Goudse HoutDovnload 14.42 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte14.42 Kb.
Reactie op het Rapport van Watersnip-Advies

Natuurbeleving in de Goudse Hout” (John v. Gemeren c.s.)


Afzender: Bestuur Vrienden v.d. Goudse Hout.
Allereerst onze waardering voor het feit dat een plan gemaakt is vanuit een “groen” en kindgericht uitgangspunt. Het voorstel om de Goudse Hout avontuurlijker in te richten voor kinderen heeft onze volle instemming.

Op meer specifieke punten willen wij hierbij graag commentaar leveren.


De waterkwaliteit, een basisvoorwaarde

Allereerst zijn we zeer gelukkig met de opmerking dat de baggerachterstand spoedig aangepakt zal moeten worden, ondiepe sloten hebben meer kans op blauwalg in de zomer en belemmert de doorstroming. Het is waar dat de waterkwaliteit in het hele Goudse Hout verbeterd zou moeten worden, vooral door beperking van inlaat van vervuild gebiedsvreemd water en berging van regenwater(inlaat is nu aan de W-zijde van de Hout.)

De planten-soorten rijkdom langs de sloten hangt sterk samen met de waterkwaliteit, in de centrale vijver kan nu helaas nog steeds niet veilig worden gezwommen.

De verantwoordelijke waterbeheerder Hoogheemraad Rijnland is in het Reeuwijkse Plassengebied met allerlei experimenten en maatregelen begonnen om daar de waterkwaliteit eindelijk te verbeteren, wellicht kan de Hout hiervan meeprofiteren?

In het rapport wordt voor(gedeeltelijke) afsluiting gepleit, zoals ook de heemtuin minder problemen heeft met haar eigen waterpeil en –beheer . Voor de hele Goudse Hout lijkt ons dit voorlopig een te rigoreus project,want zeer veel duikers en sloten moeten dan afgesloten worden en hiervoor is de goedkeuring van HH. Rijnland nodig. Goede doorstroming is in de zomermaanden i.v.m. blauwalg heel belangrijk. Wij weten echter te weinig van dit technische onderwerp af,in elk geval moeten de waterhuishoudingplannen kloppen met wat er rondom de Goudse Hout aan nieuwe plannen zijn.

Wanneer door de voorgestelde maatregelen o.a.:sloten aan een zijde afsluiten, flauwere oevers en diepere bodems, meer rietkragen , de waterkwaliteit omhoog kan gaan, dan lijkt ons dit een voortreffelijk idee. Het zou prachtig zijn wanneer de huidige monotonie van de vrij kale rechte slootoevers veranderd kan worden in een mooie, gevarieerde inheemse plantengroei.


Zichtlijnen het ruimtelijk effect, de hoge beplanting
Wij hebben de indruk dat de meeste gebruikers de beslotenheid van de Goudse Hout op prijs stellen. De drastische plannen om het ruimtelijke beeld van de Goudse Hout te veranderen, hebben dan ook niet onze instemming. De voorgestelde zichtheuvel bij de ligweide is als activiteitenaanbod aardig, maar misstaat in het cultuur-historische platte veen-weidelandschap. Een serie gezonde wilgenbomen, die ter wille van de zichtlijn gekapt zouden moeten worden zijn juist prachtig en passen perfect in dit landschap. Deze rijen wilgenbomen zijn overigens ver weg van het uitzichtpunt en storen dus niet het vergezicht naar achterliggende weidengebieden.

Voor verplaatsing van het ooievaarsnest zien wij eveneens geen enkele reden.


Er wordt gesteld dat de bomen op de eilanden veel te groot zijn geworden en het voortbestaan van de eilanden in gevaar zou kunnen brengen. Mocht er tot kap besloten worden, dan hopen wij dat heraanplant zal plaatsvinden.Een grondige snoeibeurt is ook een oplossing, wellicht aantrekkelijk als vrijwilligersactiviteit?
Er wordt gepleit voor camouflagebegroeiing bij het gebouw van de Meiden-Scouts

(platteweg 44) Dit wordt voorgesteld in het kader van de zichtlijn ontwikkeling

Deze camouflagebegroeiing op zichzelf, ook zonder zichtlijn, is zeer wenselijk .

Maar daaraan verbonden zouden wij ook voor andere plaatsen in de Goudse Hout een afdoende camouflagebegroeiing willen zien. Denk daarbij aan de kassen van den Hertog (is inmiddels gedeeltelijk in voorzien, maar weer weggemaaid) en aan het clubgebouw van Excelsior.


Speel/ligweide

De opmerkingen over de lig/speelweide onderschrijven wij. De ganzenoverlast is/was onverenigbaar met de functie van lig/speelweide Inmiddels is dat probleem voorlopig goed opgelost door de GZH..

Wij zijn het eens met het pleidooi voor grote bomen op de speel/ligweide . Helaas zijn de centrale 3 nieuwe berken door vandalen in de fik gestoken in de zomer 200. Veel hondenbezitters uit de woonwijk Achterwillens laten graag hun hond vanaf de speelweide zwemmen en vrij rennen; vanaf 1 april tot 1oktober is dit verboden, maar er is nog geen acceptabel alternatief bedacht. ( bijv.:speel-ligweide- gedeelte. verkleinen of een duidelijke verdeling maken,want deze moerassige weide heeft nog nooit als speel/ligweide gefunctioneerd!
Wij zijn het van harte eens met de opmerkingen die gemaakt worden over de monocultuur in de Goudse Hout. Een aantrekkelijke bermbegroeiing langs sommige wandelpaden.,voorjaarsbloeiers in de bosjes en meer soorten bloemen in de weilanden.zou de belevingswaarde zeker verhogen (Dit hangt ook samen met het maaibeleid, afgelopen voorjaar is er vroeg gemaaid voordat de weide bloemen uitgebloeid waren en in zaad gezet) Wandelen tussen twee brandnetelvelden is niet erg opbeurend. Misschien kunnen de plannen op dit punt nog aangevuld worden.

. Grazende koeien en schapen in het weidegebied zijn ook heel aantrekkelijk, daarom zou een deel van de weilanden weer bemest mogen worden van ons


Activiteiten

Een aantal van de voorstellen om avontuurlijke terreininrichting voor kinderen te maken vinden wij uitermate sympathiek. Het smulbos is een fantastisch idee. Een rietlabyrinth is avontuurlijk maar ook gewoon heel mooi. Het speel/struinbos met aansluitend ruige bosgroei is een prima idee. Het Robinsoneiland is ook ook een heel leuk idee.De Heemtuin-vrijwilligers maken zich terecht zorgen over eventueel vandalisme.en verrommeling Misschien kan het Robinsoneiland beter op een andere plaats gesitueerd worden.,dichter bij de nieuwe horeca en skeelerbaan? Voordeel is dat er ook meer kinderen daar mogen/zullen spelen dankzij enige sociale controle.

Ook is er enige zorg of en hoe het noodzakelijke onderhoud/toezicht kan plaatsvinden? De recente beleid bij de avontuurlijke speelplek Steinse Groen. zijn dat het speelterrein elke avond afgesloten wordt en er met toezicht en intensief onderhoud functioneert het nu heel goed.
Honden-beleid

Een belangrijke activiteit in de Hout alle vier de seizoenen is het uitlaten van de hond. Voor deze grote groep regelmatige gebruikers pleiten wij opnieuw voor het aanleggen van een hondenstrandje (wellicht bij het snipperpad langs de grote vijver?). Tot nu toe was het hondenbeleid in de Goudse Hout zeer ruimhartig en in goed overleg tot stand gekomen. Vele hondenbezitters maken zich zorgen over te weinig losloopgebieden i.v.m. de voorstellen van Watersnip-advies. Dat er restricties komen voor het speelbos en voor grote delen van de barbercue en lig/speelweide vinden wij vanzelfsprekend. Echter een heel nieuw en strenger hondenbeleid , die besluitvorming dient plaatst te vinden in overleg met een (grote) groep gebruikers.


Borden

In het plan wordt iedere “activiteit” voorzien van een bord, om de aandacht te vestigen op de gebruiksmogelijkheden. Door een overmaat aan borden wordt de natuurwaarde van het gebied echter geweld aangedaan. Wij stellen voor het aantal borden tot een uiterst minimum terug te brengen. Daar waar het plaatsen van een bord onvermijdelijk is, denken wij aan weinig opvallende bordjes van natuurlijke materialen.


Goudse Hout-gids/informatieboekje

Wij zijn een groot voorstander van het uitgeven van een Goudse Houtgids. De locatie van alle aanwezige recreatieve activiteiten en bijzondere natuurplekjes kunnen dan hierin staan en ook de gedragsregels!. Tevens een recente inventarisatie van de aanwezige flora (deels beschermd!) en fauna (vogels,insecten en zoogdieren) met tekening of foto. In deze brochure zal natuurlijk ook een kaart opgenomen worden van de Hout en het gebied eromheen (i.v.m fiets/wandel en skeelerroutes) Tevens goed bruikbaar voor diverse scholen en scoutingactiviteiten. Er zijn mooie gratis brochures van de Goudse Natuurgebieden van Cyclus .


Veilige oversteek Goudse Houtsingel voor kinderen

Wij missen in het adviesplan een opmerking over een veilige toegankelijkheid tot de Goudse Hout voor kinderen vanuit de twee woonwijken: Achterwillens en nieuwe wijk Middenwillens .Er is nu een gefaseerde oversteekplek bij beide wijken.

De Goudse Houtsingel is een 50 km.auto- weg maar er wordt meestal veel harder gereden en tijdens de spitsuren zeer druk! De skeeler/wielerbaan wordt waarschijnlijk om die reden nog te weinig door de jeugd benut. Het is voor leerkrachten van de Luidenschool zeker te riskant om met een hele klas zonder extra ouders op Natuur-excursie te gaan of even een buitenspel op de speelweide te doen.
Besluitvorming

De besluitvorming over de verdere inrichting (en financiering) van de Goudse Hout zal in fases plaatsvinden door het DB en AB van het Recreatieschap.

Wij hebben begrepen dat er binnenkort bij de GZH een integrale gebiedsvisie behandeld en bekend gemaakt zal worden, waarbij dit adviesrapport als de belangrijke inspiratie en informatiebron zal functioneren

Als bestuur van de Vrienden van de Goudse Hout willen wij natuurlijk bij de besluitvorming en uitwerking van de te realiseren deelprojecten tijdig ge’informeerd en betrokken worden. Dit bleek ook zo te leven bij vele aanwezigen op de info-avond op 16 juni 2008 in de cantine van Excelsior.Dit is ons mondeling door de GZH –bestuurders toegezegd.
Concept: zomer 2008- bestuur VGH

Deze versie: maart 2009
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina