NB. bureauonderzoeken dienen ook in Archis te worden aangemeldDovnload 12.45 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte12.45 Kb.
Bureauonderzoek

NB. bureauonderzoeken dienen ook in Archis te worden aangemeld.


Algemeen

- titel noemt plangebied, gemeente, type onderzoek (bij booronderzoek aangeven of het om verkennend, karterend of waarderend onderzoek gaat) en (indien relevant) type en datering vindplaats

- pagina's zijn genummerd

- voet-/koptekst bevat naam uitvoerder, titel, versienr., datum

- alle relevante kaarten worden als afbeelding opgenomen in het rapport in het kader van de toetsbaarheid van het onderzoek

- afbeeldingen bevatten de omgrenzing van het plangebied

- aanlevering: conceptonderzoeken mogen per email.

Bevoegd gezag ontvangt (afgezien van de rapporten die gevraagd worden voor verlening van de bouwvergunning of vrijstelling) twee papieren rapporten en een digitaal exemplaar (goedkeuring opdrachtgever vragen) voor publicatie op website. Bedrijf dient zelf aan te geven indien rapport vertrouwelijk is.- bij melding in Archis ook vermelden of het bevoegd gezag accoord is gegaan met de aanbevelingen

- Let op: alle digitale documentatie dient binnen 2 jaar na afronding van het onderzoek aan e-Depot te worden aangeleverd. Alle vondsten en monsters binnen twee jaar aan het depot van de Provincie Utrecht.

- gelijk met de definitieve versie van de rapportage wordt aan de provincie een samenvatting met foto’s geleverd ten behoeve van de Archeologische Kroniek van de provincie Utrecht (Auteursrichtlijnen zijn op te vragen via provinciaal archeoloog).
Administratieve gegevens

uitvoerder / authorisatie

opdrachtgever (naam contactpersoon)

bevoegd gezag (naam deskundige)

datum

uitvoerder en autorisator (met telefoonnr. en emailadres)periode van uitvoering

concept/definitief rapport

beheerder/plaats onderzoeksdocumentatie

ISBN-nr
provincie

gemeente

plaats


toponiem

4 coordinatenparen

kadastrale gegevens

kaartblad

oppervlakte plangebied

CMA-nr indien van toepassing


vrijstellingsprocedure/bouwvergunning/andere RO-procedure

onderbouwing voor eis van bevoegd gezag dat archeologisch onderzoek gedaan moet worden

onderzoeksmeldingsnummer
begrenzing plangebied en inrichting nieuwbouw op topografische kaart; voldoende uitgezoomd dat de ligging herkenbaar is
Inleiding

beschrijving voorgenomen plan:

- toekomstig grondgebruik

- omvang en diepte ontgravingen


bepaling onderzoeksgebied
Doel- en vraagstellingen

Doel- en vraagstellingen, in ieder geval:
Methode

- geraadpleegde bronnen noemen, incl. kaarten, digitale bronnen, geraadpleegde archieven en personen.


Minimaal te raadplegen zijn:

geologische kaart 1:50.000

geomorfologische kaart 1:50.000

bodemkaart 1:50.000

gegevens uit bodemkundig- of milieuonderzoek

historische kaarten vanaf de 16e / 17e eeuw

amateurarcheoloog Mart Scheer

streekarchief/Rob Alkemade

CHS

Archeologische archief van de provincie Utrecht (via meldpunt archeologie, Ton van Rooijen, 030-2582134)Tastbare Tijd

Archeologische Kroniek Utrecht

relevante onderzoeksrapporten

beleidskaart gemeente Woerden

Es, J. van en S. van Ginkel-Meester, 2000: Woerden, geschiedenis en architectuur, Utrecht.

Loeff, K. en E. Smeets, 2000: Harmelen, geschiedenis en architectuur, Zeist/Utrecht.


Voor buitengebied tevens raadplegen:

luchtfoto's

AHN

Haartsen, A., 2003: Het land van Woerden, Woerden.17e eeuwse historische kaarten van Vingboons en Floris Balthasarszn. van Berckenrode
Voor binnenstad Woerden tevens raadplegen:

Blijdenstijn, R., 1999: Waardevol Woerden, Woerden.


Resultaten

- geologie

- huidig en historisch grondgebruik, vervuiling en verstoringen

- archeologie (incl. onderzoeks- en waarnemingsnrs., of indien niet aanwezig in Archis: bronvermelding en invoeren in Archis). Per vindplaats wordt vermeldt: datering, complextype, omvang en diepteligging, prospectiekenmerken.

- kaart plangebied en omgeving met IKAW, AMK-terreinen, Archis-waarnemingen en vondstmeldingen, uitgevoerde onderzoeken en andere relevante archeologische gegevens. Indien relevant geologische kenmerken en verstoringen op kaart aangeven.
Conclusie en advies

- samenvatting resultaten, interpretatie en gespecificeerde verwachting

- aangeven of behoud door planaanpassing of vervolgonderzoek nodig is. Zo ja, omschrijven welke aanpassingen gedaan dienen te worden of welk type vervolgonderzoek nodig is (met doel- en vraagstellingen)

- vervolgonderzoek indien relevant aangeven op kaart

- In het rapport dient een zinsnede opgenomen te worden dat over de onderzoeksresultaten en het uitgebrachte advies contact opgenomen dient te worden met het bevoegd gezag

- aanbevelingen dienen aan te sluiten bij het beleid van de gemeente.


LiteratuurDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina