Nederland: De Achterhoek. Omgeving van WinterswijkDovnload 17.25 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte17.25 Kb.

Nederland: De Achterhoek.

Omgeving van Winterswijk.

 • De buurtschappen rond Winterswijk tonen het Achterhoekse landschap bij uitstek: intiem met open ruimten afge­wisseld door singels, houtwallen, loof­ en naaldhout en kronkelende beken.

 • Met de klok mee, beginnend in het noorden komt eerst Meddo met het Meddose Veld.

 • De ondergrond is een oude grondmorene van de landijs­bedekking.

 • Het is een gebied met af­wisselend naald  en loofbos en bouw­ en weiland.

 • Hier is de grote steen gevonden die voor het stadhuis van Winterswijk ligt.

 • In Meddo staat voor het sportcomplex een goede tweede met zijn 38.000 kg en zijn hoogte van 4,20 m, gevonden in 1972.

 • Bij de grote Recreatieplas 't Hilgelo staat de Seevink malle uit 1869.

 • De molen is grondig verbouwd en doet als zodanig geen dienst meer.

 • In Huppel ligt het Notarisbos bij de Duitse grens.

 • De naam herinnert aan de notaris die bij de markeverdelingen een grote rol speelde.

 • Ook bevindt zich in Huppel het landgoed Waliën met een kleine ruïne: een keldermuur van het vroegere kasteel (eind 15de , begin 16de eeuw) met daarin gemet­seld een schoorsteenfries met een aan­tal familiewapens.

 • Henxel heeft Döttinkrade, ter plaatse Döttenkrö genoemd, in bezit van Natuurmonumenten.

 • Het bestaat uit oud loofbos met een zeer gevarieerde vegetatie langs de Ratumse beek, die zich door het landgoed slingert.

 • Het Landgoed Gossink, in bezit van Het Geldersch Landschap, ligt ter weerszijden van de Willinkbeek met rij­ke oeverflora.

 • Op het landgoed bevin­den zich twee mooie boerderijen.

 • Karakteristiek is ook de Boerderij Kössink, aan de weg naar Vreden, met houten topgevel en een spiker uit de 17de eeuw.

 • Ook Ratum telt enkele mooie Scholte­boerderijen: Scholtenhuis, Willink, Tenkink en Hesselink.

 • In de buurtkern is een zwerfsteen opgesteld; deze heeft een inscriptie betreffende de in­huldiging van koningin Juliana op 6 september 1948.

 • Vooral is Ratum echter bekend vanwe­ge de Steengroeve, enkele hectares groot.

 • Hier exploiteert de Winterswijkse Steen  en Kalkgroeve sinds 1932 kalksteen, bestaande uit Muschelkalk uit de geologische perio­de Trias, 240 miljoen jaar oud.

 • De kalk­steen wordt gebruikt als vulstof voor asfalt en voor kunstmest.

 • In de groeve worden mineralen en fossielen gevon­den: schedels, wervels en pootafdruk­ken van sauriërs, maar ook schelpen en wormsporen.

 • Door de winning van kalksteen (100.000 ton per jaar) wis­selt de situatie in de groeve telkens en is er voor de amateur-geologen steeds wat anders te vinden.

 • In Brinkheurne ligt het Buskersbos, in bezit van Natuurmonumenten, een soortenrijk oud loofbos, waar door­heen de Boven Slinge stroomt.

 • Even ten westen hiervan ligt de watermolen de Oliemölle.

 • In Kotten ligt de Borkense Baan, een vervallen spoorbaan, die in 1989 ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen werd geschonken aan Natuurmonumenten en Het Geldersch Landschap.

 • Naast planten zijn er veel dieren: broedvogels, reptielen en insek­ten (veel vlinders).

 • Ten noorden van de spoorbaan liggen de Italiaanse Me­ren, maar hier is het door een nabijge­legen camping wel wat druk.

 • Woold heeft het prachtige Bekendelle, een soortenrijk natuurterrein aan de Slinge.

 • In Beken­delle staat de watermolen Berenschot uit 1749, nu koffiehuis.

 • In het zuiden ligt het Wooldse Veen, gedeeltelijk in bezit van Natuurmonumenten, tussen particulier bezit.

 • Het gedeelte van Na­tuurmonumenten is niet toegankelijk.

 • Het overige deel is niet raadzaam zon­der begeleiding te betreden: het is tendele afgegraven, in de turfgaten is op­ nieuw hoogveen ontstaan.

 • De oude spoorbaan is wel toeganke­lijk.

 • Het is de spoorbaan naar Bocholt, waar nu een fietspad langs voert.

 • Ook in het zuiden ligt de Kulverhei­de, een landgoed met bos en weiland, houtwallen en bouwland.

 • Als Scholteboerderijen liggen hier Roerdink, Mentink, Aarnink en Meer­dink.

 • Aarnink en Meerdink zijn in be­zit van Het Geldersch Landschap en zijn karakteristieke boerderijen, die vooral winnen door hun omgeving met open ruimten, oud bos en hout­ singels.

 • Ook in Woold ligt een Zwerfsteen, in het zuiden aan de weg naar Bocholt, met een opschrift aangebracht ter ge­legenheid van de wegverharding in 1910.

 • In Miste staat de Meenkmolen, een beltmolen uit 1851.

 • Bij Corle ligt het Korenburgerveen, 235 ha, al sinds 1918 in bezit van Natuurmonumenten.

 • Het is een van de zeldzame hoogveengebieden in Neder­land.

 • Het Korenburgerveen ligt laag tussen hogere zandgronden, waardoor Meenkmolen het water van nature naar het veen toestroomt.

 • De keileemondergrond laat geen water door waardoor veen­ groei ontstaat.

 • In het verleden is in dit gebied op kleine schaal turf gewon­nen.

 • De petgaten of veenputten zijn weer verland, maar zijn nog wel verra­derlijk omdat de bodem nog niet vol­doende draagt.

 • Het gebied is dan ook alleen onder leiding toegankelijk.

 • De excursies vertrekken vroeg in de och­tend vanaf de opzichterwoning Den Oppas om de talrijke muggen voor te zijn.

 • Wandelen en fietsen Bij de VVV is een groot aantal beschreven wandelingen te verkrijgen.

 • Als bewegwijzerde route is hier het Scholtenpad, vier lussen, samen 105 km.

 • Als fietsroute gaan rond Winterswijk de Buurtschappen­ route Noord (37 km), de Buurtschap­penroute Zuid (45 km) en de 350 km lange Kastelenroute.
Samengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina