Nederland leeft met Water Theaterhotel De Oranjerie, Roermond 20 januari 2009Dovnload 18.48 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte18.48 Kb.
Nederland leeft met Water

Theaterhotel De Oranjerie, Roermond

20 januari 2009
Door: Irma Lit

Nederland is een waterrijk land. Water is belangrijk voor de primaire levensbehoefte en onmisbaar voor een gezonde werk- en leefomgeving. Belangrijk voor de natuur, landbouw, industrie, toerisme en recreatie. Het klimaat en de samenleving zijn in beweging. Daardoor ontstaat soms wateroverlast en heeft de natuur en landbouw met droogte te maken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ontwerpplannen opgesteld voor schoner, mooier en veiliger water.Op 20 januari 2009 vond in Theaterhotel De Oranjerie de eerste van een reeks inspraakavonden plaats, waar belangstellenden en belanghebbenden zich konden informeren over de waterplannen en een zienswijze konden indienen tijdens een hoorzitting. De informatiemarkt, die vooraf ging aan de presentatie en de hoorzitting in Roermond, werd bezocht door ongeveer 70 belangstellenden.
Om 19.00 uur stond een twintigtal vertegenwoordigers (projectleiders en schrijvers) klaar om bezoekers te informeren die meer wilden weten over de drie nieuwe rijksplannen op gebied van water (Nationaal Waterplan, Stroomgebiedbeheerplan Kaderrichtlijn Water maas en Beheerplan Rijkswateren). Ze werden bijgestaan door collega’s van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, alsook van de Provincie Limburg die informatie konden verschaffen over de beheerplannen van de twee Limburgse waterschappen en het waterplan van de Provincie Limburg.
De voorzitter van de avond, Jaap van der Doef, gaf een korte uitleg over de bedoeling van deze informatiebijeenkomst.
Willem-Jan Goosen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat nam de aanwezigen mee in de waterplannen die vanuit het Rijk ontwikkeld zijn. Hij gaf een toelichting op de samenhang van de verschillende waterplannen:

  • Het Nationaal Waterplan dat de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding is;

  • Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010 – 2015

  • Stroomgebiedplannen

In de loop van het jaar zullen alle plannen worden vastgesteld.


Nationaal Waterplan

In het algemeen staat veiligheid staat in het hele land voorop. De Deltacommissie heeft een aantal adviezen hierover uitgebracht. Per gebied worden in het Nationaal Waterplan keuzes gemaakt. Voor het gebied Rijn en Maas, wordt nauwkeurig gekeken naar de piekafvoering van het water, waarvoor extra ruimte zal moeten.


Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010 – 2015

Dit uitvoeringsprogramma van Rijkswaterstaat bevat maatregelen en voorzieningen. Hierin staat hoe Rijkswaterstaat werkt als water- en vaarwegbeheerder onder normale en bijzondere omstandigheden.


Stroomgebiedbeheerplannen

De stroomgebiedplannen betreffen de gebieden rond de Rijn, Maas, Schelde en Eem. Deze plannen zijn gebaseerd op EU wetgeving uit 2000.

Limburg en een deel van Brabant en Zuid Holland vormen het Maasstroomgebied. Doel van deze plannen is het verbeteren van de waterkwaliteit. In 2015 moet het oppervlaktewater chemisch en ecologisch schoon zijn.
Tenslotte gaf Willem-Jan Goosen een overzicht van de maatregelen die tussen 2010 en 2015 gaan plaatsvinden.
Fred van den Brink van de provincie Limburg sprak mede namens Gert Midden van waterschap Peel en Maas en Harrie Winteraeken van het waterschap Roer en Overmaas.

Hij ging in op de rollen van de Limburgse waterbeheerders (provincie en waterschappen). Specifiek in Limburg werken de waterbeheerders aan een klimaatbestendig en gezond functionerend watersysteem van goede kwaliteit voor alle functies, die in de inleiding van dit artikel zijn genoemd. Belangrijkste thema´s zijn veiligheid, beperken van wateroverlast en watertekort, herstel van beken en grondwaterafhankelijke natuur.


Voor een duurzame drinkwatervoorziening zijn de plannen gericht op minder winningen, maar wel een betere bescherming van de waterwingebieden.
Aansluitend aan de presentatie vond een paneldiscussie plaats. Het panel wordt gevormd door:

Willem-Jan Goosen, René Vrugt, Gert-Jan de Maagd, Harrie Winteraeken, Fred van den Brink en Gert Middel.


Op de vraag naar warmte en koudeopslag van grondwater antwoorde Gert-Jan de Maagd dat in het Nationaal Waterplan een actie hierover is opgenomen. Het ministerie van VROM zal hier nader onderzoek naar doen. Bij het bezoek van de opstellers van het Nationaal Waterplan aan de provincie Noord-Brabant en Flevoland kwam naar voren dat er veel behoefte is aan helderheid over warmte- en koudeopslag. Spreker informeert of er informatie is over de effecten op lange termijn. Fred van den Brink legt uit dat de provincie Limburg in het programma Energieopslag aandacht aan dit onderwerp besteedt. Bepaalde gebieden zijn vanwege risico´s voor het grondwater uitgesloten van warmte en koudeopslag.
Naar aanleiding van een vraag werd gesproken over het verdwijnen van de functietoekenning ‘Water voor Zalmachtigen’ van de Grensmaas, omdat het niet mogelijk is gebleken aan de eisen te voldoen. Willem-Jan Goossen geeft aan dat de kaderrichtlijn is opgesteld om af te komen van aantal verschillende elkaar - deels - overlappende richtlijnen. De Grensmaas maakt deel uit van Natura 2000. Daarbij zijn de vissoorten aangewezen die voor dit gebied beschermd moeten worden. Dit betekent dat voor die vissoorten de waterkwaliteit moet voldoen aan de bijbehorende doelstellingen. Aan de functietoekenning ‘Water voor Zalmachtigen’ zit een hogere doelstelling voor zuurstof vast dan op basis van de doelsoorten nodig is en die bovendien met de stroomsnelheden in de Grensmaas niet haalbaar is.
Een andere belangstellende spreekt over de samenhang van de plannen en hij constateert dat uitvoering van waterbeleid in competitie met andere beleidsvelden plaatsvindt. Dat is een juiste constatering en betekent dat er voor moeten worden gezorgd dat de plannen betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Hiervoor zijn zijn voorzieningen opgenomen in de financiële paragraaf van de waterplannen. Fred van den Brink legde uit dat de waterschappen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de uitvoering van hun plannen gefinancierd worden uit de waterschapslasten. Dat houdt ook in dat er keuzes gemaakt zijn voor maatregelen en het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in ruimte en tijd.
Op de vraag of er plannen zijn om in de Maas maatregelen te treffen waardoor temperatuurstijging van het water minder dramatisch zal zijn.

De temperatuur speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van het water. Het grote voordeel is dat in de plannen nu is opgeschreven wat de doelstelling is. De aanpak zal echter per stroomgebied nog moeten worden uitgewerkt. Waaronder ook maatregelen in het buitenland. Er zal een nieuwe fase gaan ontstaan van internationale samenwerking om te borgen dat de temperaturen gehaald worden. Hij onderschrijft het probleem en dat er maatregelen genomen moeten worden. Het is ook de bedoeling om te reageren op de plannen van Frankrijk en België. Daarvoor zijn ook inspraakprocedures waar Nederland ook gebruik van zal maken. De Franse plannen hebben vorig jaar voor inspraak voorgelegen. De procedure in België loopt in dezelfde periode als de inspraakprocedure in Nederland. De Nederlandse belangen worden daarin naar voren gebracht. De processen zijn lang en taai, maar er zit wel een bepaalde richting in. De Rijncommissie is een belangrijke voorloper. Het belang van de Kaderrichtlijn Water zit erin dat de Europese Commissie nu over de schouder belangstellend meekijkt. Daar kan de komende jaren versnelling uit voortkomen.


Watersportvereniging Nautilus vroeg aandacht voor recreatie en onderhandelt al twee drie jaar met lokale overheden over een nieuw stukje snelstromend water (stuw) om wildwaterkanosport te beoefenen, in het bijzonder voor de jeugd.

Het Nationaal Waterplan besteedt aandacht aan recreatie. Er is een afspraak om meer dan in het verleden aandacht te besteden aan recreatieve gebruikers. Rijkswaterstaat wil als gastheer optreden naar mensen die recreëren. Per gebied wordt een afweging gemaakt van de mogelijkheden. Veiligheid staat voorop. Rijkswaterstaat Limburg kijkt specifiek naar de mogelijkheden in dit stroomgebied.


Een andere spreker sprak zijn zorgen uit over de termijn waarbinnen de plannen gerealiseerd moeten zijn. Medio 2009 komt een overzicht van alle plannen. De maatregelen die in GGOR staan, worden onderdeel van de beheerplannen en N2000.

Gert Middel van het Waterschap bevestigt druk bezig te zijn met opstelling eisen van de GGOR. Hij verwacht dat alle partijen hun deel zullen uitvoeren.


Op de opmerking over de relatie uitvoering van de plannen en lastenstijging, antwoordde Harry Winteraeken dat op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen is wat er gaat gebeuren omdat nog niet alle details bekend zijn. Alles doorrekenend wordt een lastenstijging van 2% lastenstijging per jaar verwacht. Dit is een door het waterschapsbestuur geaccepteerde kostenstijging. Het inflatiepercentage ligt ook rond dit getal. Het waterschap doet alles zo veel mogelijk binnen de beschikbare middelen en budgetten en heeft daarnaast voordeel van vrijval van kapitaallasten die besteed kan worden aan investeringen.
Tenslotte werd een vraag gesteld over de vistrap die gebouwd is om de negatieve effecten van de waterkrachtcentrale op te vangen. Spreker benadrukt het belang van het aanbrengen van visgeleidingssystemen bij de waterkrachtcentrale. Rene Vugts onderkende dit belang en zegt dat waar nodig en mogelijk visgeleidingssystemen zullen worden aangebracht. Er zullen visstandbeheercommissies per gebied komen die concrete maatregelen gaan uitwerken.Nederland leeft met Water

Roermond, 20 januari 2009
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina