Nieuw partnerschapDovnload 19.72 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte19.72 Kb.


IP/03/961

Brussel, 9 juli 2003Commissie lanceert een "nieuw partnerschap" met Zuidoost-Azië

Vandaag heeft de Europese Commissie een mededeling over een nieuw partnerschap met Zuidoost-Azië goedgekeurd, waarin een alomvattende strategie voor de toekomstige betrekkingen van de EU met de regio uiteen worden gezet. De Commissie biedt de landen in de regio bilaterale overeenkomsten aan om de samenwerking te intensiveren, met een moderne agenda waarop mensenrechten, goed bestuur, kwesties op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en de strijd tegen het terrorisme staan. De Commissie stelt eveneens een regionaal handelsactieplan voor, het Trans-Regionale EU-ASEAN Handelsinitiatief (Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative, TREATI), dat streeft naar nauwere samenwerking tussen beide regio's op allerlei terreinen die verband houden met handel, investeringen en regelgeving. TREATI maakt op die manier een nauwere economische relatie tussen twee belangrijke handelsregio's mogelijk, zodat een potentiële vrijhandelsovereenkomst na een succesvolle afronding van de huidige WTO-ronde van handelsbesprekingen serieus kan worden overwogen. De mededeling bevat suggesties over de wijze waarop het huidige institutionele kader productiever gemaakt kan worden, door duidelijker vast te stellen met welke zaken de Ontmoeting Azië Europa, de ASEAN en het Regionaal Forum Azië zich moeten bezighouden. Zoals Commissaris Chris Patten voor Buitenlandse Betrekkingen het heeft uitgedrukt: "Azië dient altijd een hoge plaats te krijgen op de Europese agenda. Niet alleen zijn wij belangrijke handelspartners, wij zijn ook partners in de strijd tegen het terrorisme, de georganiseerde misdaad en de drugshandel. Europa is de eerste donor van ontwikkelingshulp om Zuidoost-Azië, en wil helpen de armoede te bestrijden en zo bij te dragen aan stabiliteit. De samenwerking kan echter nog worden uitgebreid, en de mededeling van vandaag beschrijft een flexibele strategie voor intensievere samenwerking met individuele landen binnen een regionaal kader". Commissaris Pascal Lamy voor handel voegt daar nog aan toe: "Vandaag begint een nieuw hoofdstuk in de handelsrelaties tussen de EU en de ASEAN. TREATI zal de vertrouwensband tussen de beide regio's versterken: onze inzet zal even groot zijn als de ambitie die zij in hun eigen proces van regionale integratie aan de dag leggen".

In de mededeling wordt voorgesteld de betrekkingen van de EU met de ASEAN en de landen van Zuidoost-Azië nieuw leven in te blazen. Er wordt van uitgegaan dat de landen van Europa en Zuidoost-Azië vele kenmerken en waarden gemeenschappelijk hebben, evenals belangrijke politieke en economische belangen. Hiertoe behoren een diep respect voor culturele, religieuze en linguïstische diversiteit, en een verbondenheid aan regionale integratie. Daarnaast neemt het besef toe dat vele problemen - terrorisme, achteruitgang van het milieu, ziektes, georganiseerde misdaad - een wezenlijk mondiaal karakter hebben en alleen effectief kunnen worden aangepakt door internationale samenwerking.

Economisch gezien staat Zuidoost-Azië op het punt één van de meest dynamische groei-regio's in de wereldeconomie te worden, en de EU wil dit in haar handelsbetrekkingen tot uiting brengen.

Er zijn zes strategische prioriteiten voor onze betrekkingen met Zuidoost-Azië vastgesteld, en een aantal maatregelen om deze betrekkingen te verbeteren:  1. Ondersteuning van regionale stabiliteit en de strijd tegen het terrorisme: Een krachtige ASEAN is waarschijnlijk de beste garantie voor vrede en stabiliteit in de regio. De EU kan hieraan bijdragen door de ASEAN en ASEM te gebruiken als kaders voor een beleidsdialoog, en door desgevraagd expertise op het gebied van regionale integratie te verstrekken. De EU staat klaar om maatregelen op het gebied van conflictpreventie en conflict-oplossing te ondersteunen. Wat terrorisme betreft is de EU bereid landen bij te staan bij het nemen van maatregelen tegen het internationale terrorisme zonder afbreuk te doen aan de eerbiediging van de basisprincipes op het gebied van mensenrechten en vreedzame politieke oppositie.

  2. Mensenrechten, democratische beginselen en goed bestuur moeten in alle aspecten van de beleidsdialoog en ontwikkelingssamenwerking van de EG tot uiting komen door het opzetten van constructieve partnerschappen met de ASEAN en de nationale regeringen, op basis van dialoog, aanmoediging en daadwerkelijke steun. Alle nieuwe bilaterale overeenkomsten met landen van de regio moeten de clausule bevatten dat de mensenrechten een essentieel element vormen van de overeenkomsten; ook kunnen de EU en bepaalde landen in de regio besluiten een specifieke bilaterale dialoog over mensenrechten aan te gaan.

  3. Beleidsintegratie van kwesties op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Bij het creëren van een ruimte van vrijheid, justitie en veiligheid in de EU is het van essentieel belang deze dimensie in onze externe betrekkingen te integreren. Kwesties als migratie, mensenhandel, witwassen, piraterij, georganiseerde misdaad en drugs moeten systematisch in onze regionale en bilaterale dialogen met Zuidoost-Azië worden geïntegreerd.

  4. Een nieuwe dynamiek voor de regionale betrekkingen op het gebied van handel en investeringen: De EU en de ASEAN hebben veel belang bij het aanhalen van hun economische banden. De Commissie stelt een handelsactieplan voor, het Trans-Regionale EU-ASEAN Handelsinitiatief, TREATI), om de handels- en investeringsstromen uit te breiden en een effectief kader in te stellen voor dialoog en samenwerking op het gebied van de regelgeving, met het oog op bevordering van de handel, markttoegang en investeringen tussen de twee regio's. TREATI zal het mogelijk maken de instelling van een vrijhandelsovereenkomst na een succesvolle afsluiting van de huidige ronde van multilaterale handelsonderhandelingen serieus te overwegen. Een dergelijke overeenkomst zal gebaseerd zijn op het "WTO-plus"-principe, zal afhankelijk zijn van voldoende vooruitgang op het gebied van harmonisatie van regelgeving, en zal tot wederzijds voordeel leiden.

  5. Verdere steun aan de ontwikkeling van minder welvarende landen: Armoedebestrijding blijft een belangrijke ontwikkelingsprioriteit voor de EU en wij blijven hulp bieden ter versterking van sociale infrastructuur van de armste landen in de regio, met name wat betreft gezondheidszorg en onderwijs. Andere prioritaire gebieden voor samenwerking zijn: goed bestuur, mensenrechten, milieu en bosbouw, technische bijstand op handelsgebied en terrorismebestrijding.

  6. Intensivering van dialoog en samenwerking op specifieke beleidsterreinen zal een belangrijke rol spelen bij het aanhalen van de betrekkingen tussen de EU en Zuidoost-Azië. Dergelijke sectoren zijn onder andere economische en handelskwesties, justitie en binnenlandse zaken, wetenschap en technologie, hoger onderwijs en cultuur, vervoer, energie, milieu en de informatiemaatschappij.

In haar streven de banden met Zuidoost-Azië op deze manier aan te halen, zal de EU de landen in de regio nieuwe bilaterale overeenkomsten aanbieden, en tegelijkertijd trachten optimaal gebruik te maken van de huidige institutionele kaders, zowel bilateraal als multilateraal. Ook zullen de beschikbare hulpbronnen, zoals het onlangs voltooide netwerk van Commissiedelegaties in Zuidoost-Azië ten volle worden benut.

Ten slotte is het belangrijk dat de intensivering van de samenwerking van de EU met Zuidoost-Azië, waaraan deze mededeling is gewijd, niet alleen zichtbaar is in regeringskringen, maar ook in een breder verband, zoals het zakenleven, universitaire kringen, de media, en uiteindelijk de gehele bevolking. Dit document stelt voor een nieuwe zichtbaarheidsstrategie te lanceren, waarbij de middelen van beide hoofdkwartieren, de delegaties en de lidstaten worden aangewend om een aantal belangrijke boodschappen over te brengen.Achtergrond

De huidige betrekkingen tussen de EU en Zuidoost-Azië

  • In 1980 trad een EG-ASEAN-overeenkomst in werking, waarin zijn opgenomen een Meestbegunstigingsclausule voor de handel tussen de twee regio's, een verbintenis tot gezamenlijke inspanningen ter verbetering van de commerciële, wetenschappelijke en investeringsrelaties, en bepalingen over ontwikkelingssamenwerking. De politieke dialoog vindt plaats via tweejaarlijkse ontmoetingen van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en de ASEAN, terwijl de economische dialoog wordt onderhouden in regelmatige vergaderingen van de Ministers van Economie van de EG en de ASEAN. De werkzaamheden in het kader van de EG-ASEAN-overeenkomst vinden plaats in een gemeenschappelijk samenwerkingscomité op hoog niveau, dat wordt ondersteund door een breed scala aan subcomités op technisch niveau, die zich met allerlei zaken bezighouden, variërend van handel tot drugs.

  • Drie bilaterale overeenkomsten van de "derde generatie" zijn gesloten met Vietnam in 1996, met Cambodja en Laos in 1999, voor deze landen toetreden tot de ASEAN. Deze overeenkomsten zijn breder, en bevatten meer gedetailleerde bepalingen dan de regionale EG-ASEAN-overeenkomst. Met name bevatten zij de clausule die bepaalt dat mensenrechten en democratische beginselen een fundamenteel onderdeel van de overeenkomst vormen. Andere bepalingen betreffen intellectuele-eigendomsrechten, milieu, voorlichting en bestrijding van drugsmisbruik, die niet zijn opgenomen in de EG-ASEAN-overeenkomst.

  • Momenteel worden, bij het ontbreken van een specifieke rechtsgrond, de bilaterale betrekkingen met andere landen in de regio (b.v. Indonesië, de Filipijnen, Thailand) onderhouden in ad hoc-vergaderingen voor hoge ambtenaren en andere bijeenkomsten. Deze ad hoc-vergaderingen bestrijken echter niet noodzakelijkerwijs alle kwesties die voor de twee partijen van belang zijn.

Wat is de rol van Birma/Myanmar in de strategie van de EU voor Zuidoost-Azië?

De EU blijft zich ernstig zorgen maken over de politieke situatie in Birma/Myanmar. Voor details van het gemeenschappelijk standpunt zie:http://europa.eu.int/comm/external_relations/myanmar/intro/gac.htm.

Birma maakt geen deel uit van de samenwerkingsovereenkomst EG-ASEAN, en de Commissie kan er niet mee akkoord gaan Birma in deze overeenkomst op te nemen alvorens een oplossing voor de politieke situatie gevonden is. Doel van de politieke dialoog die wij voeren met alle 10 ASEAN-landen - waartoe Birma behoort - is het bespreken van kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals terrorisme, illegale handel, democratie en mensenrechten. Deze nieuwe mededeling legt de nadruk op een flexibele aanpak, om te voorkomen dat dit bijzondere geval de ontwikkeling van de betrekkingen met de regio als geheel zal belemmeren.ASEAN

De Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN), bevat alle Zuidoost-Aziatische landen met uitzondering van Oost-Timor. De sleutelpositie in de Aziatische Stille Oceaan, de inzet voor vrede en stabiliteit in de regio en het grote economische gewicht maken de ASEAN tot een essentiële partner voor de Europese Unie in Azië. De ASEAN werd op 8 augustus 1967 in Bangkok (Thailand) opgericht met de ondertekening van de verklaring van Bangkok door de oorspronkelijke vijf lidstaten (Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore en Thailand). In 1984 werd Brunei Darussalam toegelaten als zesde land en in 1995 trad Vietnam toe; de Democratische Volksrepubliek Laos en Birma/Myanmar werden in 1997 lid en Cambodja in 1999. De lidstaten van de ASEAN hebben een gezamenlijk BBP van 656 miljard euro, maar er zijn grote onderlinge verschillen. Met een bevolking van 532 miljoen mensen vormen zij één van de grootste regionale markten ter wereld.

In 2002 was de EU de op één na grootste exportmarkt voor de ASEAN, en de op twee na grootste handelspartner, na de Verenigde Staten en Japan. De EU-invoer uit de ASEAN werden geschat op 61 miljard euro, en de EU-uitvoer naar de ASEAN op 42 miljard euro. Tot de belangrijkste invoerproducten in de EU behoren machines, textiel, landbouwproducten en chemicaliën.

ASEM

De Ontmoeting Europa-Azië (Asia Europe Meeting, ASEM) is een interregionale dialoog, geen internationale organisatie. Alle EU-landen en de Commissie nemen deel aan de ASEM, naast China, Japan, Korea en de ASEAN-landen, met drie uitzonderingen: Cambodja, Laos en Birma/Myanmar. Deze topontmoeting tussen Azië en Europa was grotendeels een initiatief van de Zuidoost-Aziaten, en weerspiegelt hun wens de betrekkingen met de Europese Unie op hetzelfde niveau te brengen als die met de Verenigde Staten, en Zuidoost-Azië in een echte multilaterale dialoog te betrekken. In tegenstelling tot de APEC bestrijkt de ASEM politieke, economische en culturele kwesties, en er nemen dan ook uitsluitend staten aan deel. De ASEM heeft zich ook ontwikkeld tot een open forum voor het bespreken van mondiale kwesties.ARF

Het Regionale Forum ASEAN (Asian Regional Forum, ARF) is een informele multilaterale dialoog die wordt georganiseerd en aangestuurd door de ASEAN, en waaraan wordt deelgenomen door Aziatische landen (China, Japan, India, Zuid-Korea, Noord-Korea) en andere wereldmachten (VS, Rusland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland) om veiligheidskwesties in de Aziatisch-Pacifische regio te bespreken.

De EU neemt via de trojka-formule deel aan de dialoog.

Voor meer informatie:http://europa.eu.int/comm/external_relations/asia/reg/sea.htm

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/asem/index_en.htm


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina