Nieuwbouw eengezinswoning lastenboe k ruwbouw 01/06/06 opdrachtgeverDovnload 190.77 Kb.
Pagina1/3
Datum24.08.2016
Grootte190.77 Kb.
  1   2   3
NIEUWBOUW EENGEZINSWONING

L A S T E N B O E K

RUWBOUW


01/06/06

OPDRACHTGEVERMichel VAN GYZEL & Ilse HUYGH

Stationstraat 64a bus 4

1730 ASSE

BOUWPLAATS


LINDENDRIES

1730 ASSE

ARCHITECT


Marc COPPENS D’EECKENBRUGGE

TERLINDENWEG 110

1730 ASSE

TEL 02 453 16 88

FAX 02 453 16 88

GSM 0476/401 347
AANNEMER

I. ALGEMENE BEPALINGEN


HOOFDSTUK 1.   ALGEMEENHEDENArtikel 1  Voorwerp van de aanneming.

De uit te voeren opdracht omvat: het bouwen van een nieuwbouw woning


Bouwplaats:
Lindendries

1730 ASSE

2e afd. Sectie B nrs. 577f
De aanneming omvat volgende loten:

RUWBOUW metsel -en betonwerken + staalconstructies.


Inbegrepen alle diensten, werken en leveringen die er integrerend deel van uitmaken.Artikel 2  Opdrachtgever
Michel VAN GYZEL & Ilse HUYGH

Stationstraat 64a bus 4

1730 ASSE

Artikel 3  Basis van de aanneming
De aanneming moet uitgevoerd worden overeenkomstig:


  1. De bepalingen van dit bijzonder bestek en de daarbij horende plannen, opgemaakt door


Architect Marc Coppens d’Eeckenbrugge, Terlindenweg 110, 1730 ASSE
Nr. plan Inhoud


  1. Liggingsplan

Omgevingsplan

Terreinprofiel

Gevels


  1. Inplantingsplan

Funderings, riolerings –en kelderplan

Grondplan

Verdiepingsplan

Dakenplan

Doorsnedes  1. de hierna volgende bijzondere technische studie(s):

Stabiliteitstudie voor het gewapend beton en staal:


Algemene Stabiliteits- en KonstruktieAdviezen

ASKA n.v.

Hogeweg 7

1730 ASBEEK (ASSE)

Tel: 02/453 06 09

Fax: 02/453 12 99

3. de tijdens de uitvoering verstrekte onderrichtingen en toelichtingen door de architect en de ontwerpers van de bijzondere technische studies.

4. de bepalingen van de hierna volgende typebestekken, normen, technische specificaties, enz... voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de bepalingen van dit bijzonder bestek.

Zie lijst met de voornaamste typebestekken en technische specificaties.


In geval van tegenspraak hebben de volgende bescheiden voorrang:

  het bijzonder bestek t.o.v. de plannen

  het bijzonder bestek t.o.v. de typebestekken, normen, technische specificaties, enz...

  de aannemingsovereenkomst t.o.v. het bijzonder bestek.


Er wordt geen prijsverhoging toegestaan voor:

  elk werk en / of levering vermeld in het bijzonder bestek en niet aangeduid op de plannen of omgekeerd.

  elk werk en / of levering die noch in het bijzonder bestek vermeld zijn, noch op de plannen aangeduid, maar die integrerend deel uitmaken van de aanneming.
De omvang van de werken blijkt uit de plans, details en de beschrijving. Elk werk in één van deze opgenomen is in de aanneming vervat en kan geenszins tot prijsverhogingen leiden.
Artikel 4  Wijze van gunning van de aanneming
De offerte wordt gegund bij beperkte aanbesteding.
Artikel 5  Aard van de aanneming
Deze aanneming maakt het voorwerp uit van een overeenkomst tegen een totale prijs.

HOOFDSTUK 2.   INSCHRIJVING EN TOEKENNING VAN DE AANNEMING.Artikel 6  Opmaken van de inschrijving
De inschrijving moet worden opgesteld volgens het bij dit bestek gevoegd model.
De in de opmetingsstaat vermelde hoeveelheden gelden louter als informatie. De inschrijver wordt geacht al deze hoeveelheden nagerekend en verbeterd te hebben. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de door hem vermelde gewijzigde hoeveelheden.

Na neerlegging van zijn aanbod kan de inschrijver zich niet meer beroepen op eventuele fouten of leemten in de door de architect opgemaakte opmetingsstaat.


Na eventuele verbeteringen en aanvullingen wordt de bij dit bestek gevoegde samenvattende opmetingsstaat aangevuld met de eenheidsprijzen, vermenigvuldigd met de hoeveelheden en bij de inschrijving gevoegd. Het inschrijvingsbedrag is gelijk aan het totaal van de gedeeltelijke sommen.
Alle prijzen (eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en totaal inschrijvingsbedrag) worden opgegeven exclusief BTW.

De BTW dient te worden vermeld in de daarvoor apart voorziene post.


Bij de inschrijving dienen eveneens de plannen en onderhavig bestek te worden gevoegd.
De inschrijving dient te worden ondertekend door de inschrijver.

Artikel 7  Indienen van de inschrijving
De inschrijving en de bijhorende stukken dienen te worden teruggestuurd naar de opdrachtgever.

Artikel 8  Opening van de inschrijving
De inschrijvingen worden door de opdrachtgever en de architect geopend en overwogen. De inschrijvers worden schriftelijk verwittigd door de architect of de werken hen al dan niet werden gegund.


Artikel 9  Verantwoordelijkheden van de inschrijver
De inschrijvers blijven door hun inschrijving gebonden gedurende een termijn van zestig kalenderdagen, ingaande vanaf de datum van opening.
Door hun bod verklaren de inschrijvers:

  zich bekwaam de aanneming uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de aannemings­bescheiden.

  het uitvoeringsdossier grondig ingestudeerd te hebben en hun inschrijving met volledige kennis van zaken opgesteld te hebben.

  de bouwplaats bezocht te hebben en kennis genomen te hebben van alle onmisbare inlichtingen, nodig voor een goede uitvoering.Artikel 10  Toekenning van de opdracht
Vooraf worden de eventuele rekenkundige en materiele fouten verbeterd en de inschrijvingsbedragen hieraan aangepast.
De eventuele toewijzing zal binnen de termijn van zestig kalenderdagen (zie artikel 9) aan de aangewezen aannemer medegedeeld worden.
Het indienen van een inschrijving kent de inschrijver geen enkel recht toe zolang de werken hem niet schriftelijk toegewezen zijn.
HOOFDSTUK 3.   UITVOERING VAN DE AANNEMING

Artikel 11  Aannemingsbescheiden
De aannemer aan wie het werk is gegund ontvangt koste­loos twee exemplaren van het volledige uitvoeringsdos­sier. Bijkomende exemplaren kunnen, tegen betaling, bij de architect worden bekomen.

Artikel 12  Reglementeringen
De aannemer zal zich gedurende heel de uitvoering hou­den aan:

  de voorschriften van de bouwvergunning;

  de plaatselijke reglementeringen en bouwverordenin­gen;

  de bepalingen van het arbeidsreglement, het politie­reglement en de bepalingen betreffende openbare orde, verkeer en veiligheid.


De aannemer zal tijdig contact opnemen met de gemeente­lijke technische diensten om deze in de mogelijkheid te stellen de bouwlijn aan te geven. Hij zal zich in verbinding stellen met de bevoegde overheid om alle nodige toelatingen te bekomen voor onder meer:

  het plaatsen van een bouwkeet, bouwmaterieel, af­sluitingen, stellingen, enz,... op het openbaar domein.

  het aansluiten van de huisriolering op het openbaar net.
Artikel 13  Aansprakelijkheid en plichten van de aannemer
Behalve de wettelijke en de burgerlijke aansprakelijk­heden is de aannemer verantwoordelijk voor:
1. De volledige en vakkundige uitvoering van alle door hem of zijn onderaannemers uit te voeren werken en leveringen; enkel bevoegde en door de opdrachtgever en de architect aanvaarde vaklui mogen tewerkgesteld worden.
2. De bewaking van alle door hem of door zijn onderaannemers uitgevoerde werken en leveringen tot op de datum van de voorlopige oplevering. Hiertoe neemt de aannemer alle nodige maatregelen om de werken en leveringen te vrijwaren van diefstal, kwaadwilligheid, vernieling als gevolg van weersomstandigheden, enz...
3. De aannemer verzekert persoonlijk de leiding van de werken of duidt een bevoegd afgevaardigde aan om hem, onder zijn verantwoordelijkheid, te vervangen.
4. De aannemer waakt over de goede samenwerking en coördinatie tussen hem en de onderaannemers en tussen de onderaannemers onderling, zodanig dat de uitvoering van de werken zonder onderbreking verloopt.

5. De aannemer zal zich schikken naar de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het welzijn van de werknemers (wet van 4 augustus 1996 en koninklijk besluit van 25 januari 2001) en zal deze tevens doen naleven door zijn onderaannemers.


6. Bij inbreuken op deze voorschriften en in het bijzonder bij een werkongeval zullen de aannemer en zijn rechtverkrijgenden zich onthouden iedere gerechtelijke actie tegenover de bouwheer, de architect, de ingenieur en de veiligheidscoördinator in te spannen, behalve indien één van hen opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt, zo niet aanleiding was van het bewuste werkongeval.

Daar deze clausule opgelegd wordt aan iemand anders, zal, de aannemer dezelfde clausule inlassen in zijn overeenkomsten met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract voor werkongevallen.


Voor aanvang van de werken zal de aannemer een kopie van dat contract mededelen aan de bouwheer die op zijn beurt een exemplaar ervan aan alle hoger vermelde personen zal overmaken.
De aannemer-werkgever zal dezelfde verplichtingen aan al zijn onderaannemers opleggen.

Artikel 14  Aanvang van de werken en uitvoeringstermijn.

De werken zijn gepland om zo snel mogelijk te worden aangevangen.


De uitvoeringstermijn voor het ruwbouwdossier bedraagt 75 werkdagen.
Worden niet als werkdagen gerekend:

  zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

  jaarlijks betaalde verlofdagen;

  dagen waarop ongunstige weersomstandigheden rechtstreeks of onrechtstreeks de uitvoering van de werken gedurende minstens vier uur onmogelijk maken.


Het aantal regendagen wordt bepaald volgens de gegevens van het Koninklijk Meteorologisch Instituut te Ukkel; de dagen van inactiviteit wegens sneeuw of vorst volgens de gegevens van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf.
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de werken of waardoor de aannemer gedwongen wordt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. (ongevallen, stakingen, lock out...)
Tijdelijke onderbrekingen wegens overmacht brengen van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn mee, gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig om de werken op de bouwplaats weer op gang te kunnen brengen.
De opdrachtgever en of de architect behouden het recht de uitvoering te onderbreken voor een termijn zo lang als nuttig geacht wordt in het belang van de werken en leveringen.
Indien de werken niet voltooid zijn binnen de gestelde termijn behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een vertragingsboete van 50,00 EUR per kalenderdag toe te passen.
Deze boetes kunnen zonder ingebrekestelling, van de aan de aannemer verschuldigde bedragen afgehouden worden.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina