Nieuwsbrief jaargang 9 nummer 2 november 2009 VoorwoordDovnload 32.38 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte32.38 Kb.NIEUWSBRIEF

jaargang 9 nummer 2 november 2009Voorwoord
2009 was weer een jaar vol activiteiten. Huurdersbond Ede e.o. is bij heel wat projecten en bijeenkomsten betrokken. Dat vraagt veel van de bestuursleden.

Inmiddels zit onze voorzitter ook in het bestuur van de Woonbond en dat zorgt ervoor dat wij ook ‘dicht bij het vuur zitten’ wat landelijke ontwikkelingen betreft.

Wij zijn Koos Dreef echter niet vergeten en dat willen wij ook niet. Op initiatief van de Huurdersbond zal in 2010 een plaquette worden aangebracht op een bank in een plantsoen in Veldhuizen ter herinnering aan de gedreven man, die 10 jaar voorzitter was van Huurdersbond Ede e.o..

In de afgelopen tijd zijn diverse bestuursleden naar symposia geweest over o.a. energie en volkshuisvesting door de jaren heen.

Er is een mooie nieuwe folder gemaakt en deze wordt ruim verspreid, o.a. door Woonstede die hem meegeeft aan nieuwe huurders. Er is reclamemateriaal besteld om de Huurdersbond nog meer te promoten.
In dit nummer vindt u onder meer:

► Uitnodiging A.L.V.

► Kort verslag vorige vergadering

► Nieuws vanuit de Woonbond
Contributie 2009


Als u de contributie voor 2009 nog niet betaald heeft, wilt u deze dan alsnog zo spoedig mogelijk overmaken? Hartelijk dank!

U kunt nu ook bijgaande machtigingskaart voor automatische incasso invullen en opsturen.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van Huurdersbond Ede e.o. nodigt alle leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Deze vindt plaats op dinsdag 1 december 2009 om 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de Zuiderkroon, Doornlaan 18, 6717 BR Ede (zijweg Verlengde Parkweg).
Agenda


Het bestuur stelt de volgende agenda voor
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene Leden-

vergadering 12-5-2009
4. Mutatieopzicht en -onderhoud

Dhr. J. Groeneveld van Woonstede geeft uitleg over het gehanteerde beleid bij mutatie.


5. Mededelingen
6. Vaststellen Beleids-en Werkplan 2010
7. Vaststellen concept Begroting 2010
8. Rondvraag en sluiting

Het verslag en de stukken zijn vanaf 25 november verkrijgbaar op het kantoor of worden op aanvraag gemaild of toegezonden.

Ook staan de stukken vanaf die datum op de website: www.hb-ede.woonbond.netKort verslag Alg. Ledenvergadering

op 12-5-2009
In deze vergadering komen twee onderwerpen aan de orde:

Een huurderscommissaris aan het woord’:

de heer Léon Koolen, het nieuwbenoemde lid van de Raad van Commissarissen stelt zich voor en vertelt wat het betekent ‘huurderscommissaris’ te zijn. Voor de invulling van deze functie is een benoemingsadvies-commissie vanuit de Huurdersbond aan het werk geweest. De huurdersbelangen-vereniging mag namelijk twee commissarissen voordragen. De huurderscommissaris werkt vervolgens wel zonder last of ruggespraak.

Samenwerkingsovereenkomst’:

Deze presentatie wordt verzorgd door dhr. Theo Profijt, adviseur van de Woonbond.

In het kader van de nieuwe overlegwet wordt de samenwerkingsovereenkomst aangepast. Een belangrijke wijziging is, dat de bewonerscommissies ook een belangrijke plek krijgen in deze overeenkomst. Duidelijk moet eerst worden welke commissie de bewoners-commissies willen zijn en ook wat er bij de Huurdersbond of bij de bewonerscommissie hoort. Het wordt voor alle partijen beter, verwacht de adviseur.

De begroting 2009 wordt alsnog goedgekeurd. Het jaarverslag en het financieel verslag worden vervolgens behandeld en vastgesteld. De kascontrolecommissie heeft de boeken in orde bevonden.

Initiatiefrecht
Al enige tijd wordt er over het initiatiefrecht woningverbetering gesproken in Den Haag. Het initiatiefrecht is door de ministerraad vastgesteld en ter advisering doorgestuurd naar de Raad van State. De advisering door de Raad van State is nu ook gepasseerd en de Tweede Kamer heeft al een eerste vragen-ronde over het wetsvoorstel gehouden. Na beantwoording door de minister van WWI kan er in de Tweede Kamer over besloten worden en daarna gaat het naar de Eerste Kamer.

Het zal dus nog wel even duren voor het in de praktijk als recht geldt, maar het gaat de goede kant op.


Het wetsvoorstel regelt een initiatiefrecht van de huurder, waarmee het initiatiefrecht voor huurders uitgebreid wordt tot alle mogelijke veranderingen en toevoegingen die in redelijkheid van de verhuurder kunnen worden gevergd. Het voorstel voor renovatie van de huurder moet ten minste een omschrijving van de voorgestelde renovatiewerkzaamheden, een raming van de daarmee gemoeide kosten en een voorstel voor de door de huurder te betalen huurverhoging bevatten. Ook voor een collectieve renovatie van een complex van meer dan 10 woningen die een bouwkundige eenheid vormen, is een regeling opgenomen. Bij een collectieve renovatie zal 70% van de betrokken bewoners zich moeten kunnen vinden in de verbetervoorstellen. De verhuurder kan de onredelijkheid van het initiatief als reden geven voor het niet overnemen van een initiatief. Dit kan bijvoorbeeld als de voorstellen de bouwkundige, technische of esthetische waarde van de woning of het complex aantasten. Wanneer de verhuurder met het voorstel van de huurder(s) niet instemt, kan de verplichting van de verhuurder tot het uitvoeren van de renovatie worden opgelegd door de rechter.
Kort gezegd kan dus een huurder of een groep huurders concrete voorstellen doen aan de verhuurder om te investeren in de woning of woningen. Door te onderbouwen wat de bedoeling is, de geschatte kosten en de extra huur die daarvoor betaald kan worden, wordt van de verhuurder verwacht dat deze serieus op het initiatief van de huurder(s) ingaat.

Kort nieuws van de Woonbond
Maximale huurverhoging in 2010 waarschijnlijk 1 procent

Minister van der Laan (WWI) heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het maximale percentage voor de huurverhoging in 2010 waarschijnlijk zal vaststellen op 1 procent. Hij volgt daarmee de lijn die in het Coalitieakkoord is vastgelegd om de stijging van de huren te koppelen aan de inflatie. Het CPB verwacht dat het gerealiseerde inflatiepercentage in 2009 uitkomt op 1 procent. Na publicatie door het CBS van het daadwerkelijk gerealiseerde inflatiepercentage over 2009, komt er begin 2010 een circulaire met het definitieve percentage voor de jaarlijkse huurverhoging.


Tweede Kamer wil verbetering huurtoeslag

In oktober 2009 is de begroting van WWI (onderdelen wonen en wijken) behandeld in de Tweede Kamer. Het debat stond in het teken van de discussie die volgend voorjaar gevoerd wordt over de heroverweging van de woningmarkt. Zoals bekend zijn er twintig ambtelijke werkgroepen die bezig gaan met heroverwegingen en bezuinigingen op tal van overheidsterreinen. Eén van die werkgroepen gaat over de woningmarkt.

De kamerleden en de minister formuleerden een aantal uitgangspunten voor de toekomstige woningmarkt. Een belangrijk uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In dat kader is voor een meerderheid van de kamer de beperking van de hypotheekrenteaftrek niet langer taboe.
Op verzoek van kamerlid Depla van de PVDA, die aangaf dat het belangrijk is om alle betrokken sectorpartijen te betrekken bij de discussie over de woningmarkt, zal de minister binnenkort niet alleen met Aedes maar ook met de Woonbond overleggen over de 'heroverwegingen'.
Omdat er een structurele meevaller van € 87 miljoen is wil de Kamer de huurtoeslag verbeteren. Hiervoor lagen een groot aantal voorstellen: ongedaan maken van de extra kortingen in 2011 en 2012, verruiming huurtoeslag voor grotere gezinnen, huurtoeslag verbeteren om de armoedeval te bestrijden en huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimte. Besloten is om deze discussie in het voorjaar van 2010 te voeren.

Over de doelgroepgrens als gevolg van het ‘akkoord’ met Brussel heeft de Woonbond met Aedes deze week een brief geschreven met een pleidooi om een brede doelgroepdefinitie te hanteren. Volgens de minister biedt het ‘akkoord’ voldoende ruimte om een brede huursector in Nederland te handhaven, die ook mensen met een bescheiden inkomen van woonruimte kan voorzien. Omdat het akkoord nog niet op papier staat zal de Tweede Kamer hierover later dit najaar debatteren.Contributie
Het bestuur heeft het innen van de contributie onder de loep genomen en besloten mee te gaan met de tijd.

Wij willen graag overstappen op het werken met machtigingen, waarbij u de Huurdersbond machtigt om jaarlijks de contributie automatisch te innen.

Dit heeft voor u de volgende voordelen:

U kunt de betaling niet meer vergeten en krijgt geen herinnering meer als u de betaling inderdaad bent vergeten.

Voor Huurdersbond Ede e.o. scheelt deze betalingswijze tijd en geld: de contributie is jaarlijks op tijd binnen en er hoeven geen herinneringen te worden verstuurd.

U vindt het machtigingsformulier bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief. Wilt u deze kaart ingevuld in de brievenbus doen of opsturen naar ons kantooradres? Natuurlijk kunt u de kaart ook inleveren op één van onze spreekuren.

Als u ons machtigt heeft u 30 dagen de tijd om de afschrijving van de contributie ongedaan te maken. Als u ons niet machtigt kunt u de contributie via een acceptgiro overmaken, maar daar horen voor de Huurdersbond hogere extra kosten bij.

In 2010 wordt automatisch € 10,- geïncasseerd en daarmee is de contributie van zowel 2010 als 2011 betaald. Dit is een eenmalige

aanbieding, omdat de Huurdersbond in 2010 tien jaar bestaat. Huurdersbond Ede e.o. hoopt dat dit een stimulans zal zijn om lid te blijven en misschien kunt u anderen nu overtuigen om lid te worden.

Mutatieopzichters
Vorig jaar heeft Huurdersbond Ede e.o. als probleem aangekaart, dat de oude huurder bij mutatie soms geen contact kan hebben met de nieuwe huurder om eventueel spullen over te dragen. Dat is het geval als de nieuwe huurder nog niet bekend is. De oude huurder moet dan alles verwijderen, terwijl een nieuwe huurder misschien best blij was geweest met de vloerbedekking, de gordijnrails, een nieuw zonnescherm. De Huurdersbond noemt dit kapitaalvernietiging.

Woonstede verklaarde zich toen bereid om te onderzoeken hoe dit probleem voorkomen zou kunnen worden. In beginsel zou de oude huurder mogen wachten tot de nieuwe huurder bekend was. Zo zouden beiden dan kunnen overleggen wat overgenomen kan worden en wat daarna moet worden verwijderd.


Herhaalde malen is het mutatieopzicht aan de orde geweest bij het overleg met de directie van Woonstede, want regelmatig hoorden wij toch over problemen op dit gebied. Gevraagd is of bewonerscommissies eens mee mochten lopen met de mutatieopzichters. De directie van Woonstede wilde dit probleem echter eerst intern bespreken en op die manier verbeteren.

Dat is kennelijk niet gelukt, want vorige maand was er weer een bericht, ditmaal vanuit de Kleefsehof, dat alles verwijderd moest worden.

De bewonerscommissie heeft dit bij mutatieopzicht en bij de Huurdersbond aangekaart. Niemand begrijpt waarom dit niet beter geregeld kan worden. Oude en nieuwe huurders zijn hierbij gebaat!
De voorzitter van Huurdersbond Ede e.o. heeft inmiddels een gesprek gehad met de heren Van der Kruijf en Groeneveld van Woonstede. Hieruit bleek, dat er vanuit het Servicepunt geen pogingen worden ondernomen om oude en nieuwe huurders bij elkaar te brengen.

Praktische bezwaren lijken ook de uitvoering van de toezegging van Woonstede in de weg te staan. Bovendien lijkt elke mutatieopzichter een eigen invulling hieraan te geven.

Opnieuw laat de Huurdersbond dit punt voor het overleg met Woonstede op de agenda zetten.

Ook is de heer Jaap Groeneveld uitgenodigd om tijdens de ledenvergadering uitleg te komen geven over het gevoerde beleid bij mutatieopzicht en mutatieonderhoud.


Huurdersbond Ede e.o. heeft ten behoeve van de bespreking met de directie van Woonstede enkele adviezen op papier gezet:

-Stel de spelregels vast bij mutatie

-Informeer de huurder, die de huur opzegt, over die spelregels en het ZAV-beleid

-Zorg, dat er snel een beoordeling plaats vindt als er een geschil ontstaat

-Leg vast bij wie het risico ligt als er overgedragen zaken tussen huurders in het geding zijn (b.v. bij mutatieonderhoud)

Publiek Private Samenwerking
Voor de zomervakantie heeft Huurdersbond Ede e.o. de volgende brief gezonden aan de voorzitters van de politieke partijen in Ede:
Geachte voorzitter,
In 2010 vinden de gemeentelijke verkiezingen plaats. Uw fractie zal ongetwijfeld bezig zijn met het opstellen van het verkiezings-programma waarbij het aspect wonen zeker niet zal ontbreken.
Huurdersbond Ede e.o. maakt zich ongerust over de -om allerlei redenen- opgelopen achterstand in de productie van de sociale woningbouw. Woonstede en de gemeente Ede hebben weliswaar de verwachting uitgesproken dat de achterstand wordt ingelopen, maar de Huurdersbond geeft er de voorkeur aan om nu al afspraken te maken in plaats van verwachtingen te hebben.
De wachttijd in Ede voor de goedkopere woningen is veel te hoog en daar zal voorlopig weinig verandering in komen. Zeker niet als het aantal sociale woningen dat gesloopt wordt hoger is dan wat er in deze sector gebouwd wordt.

Tijdens het laatste bestuurlijk overleg met de Gemeente Ede is door Huurdersbond Ede e.o. gevraagd of Publiek Private Samenwerking voor de sociale woningbouw voor een bepaalde periode bekeken kan worden. Dit betekent dat een consortium bestaande uit Woonstede, Gemeente Ede en drie of vier bouwmaatschappijen nu al afspreken om in een bepaalde periode de ruim 1000 geplande woningen voor de sociale sector kostendekkend te gaan bouwen. Dit geeft de bouw de mogelijkheid om werk te behouden. In Leeuwarden is dit jaar al een dergelijk initiatief gestart.

Het antwoord dat zoiets in het verleden al geprobeerd is van de grond te krijgen gaf ons niet de indruk dat er voortvarend naar gekeken gaat worden.
Derhalve verzoekt de Huurdersbond aan u als politieke partij om de mogelijkheid van Publiek Private Samenwerking op te nemen in uw verkiezingsprogramma. Hopelijk zal de productie van de sociale woningbouw daarmee weer voortvarend ter hand genomen worden.

Tenslotte: wij zijn bereid om deze brief nader toe te lichten, alsmede ook andere zaken op het gebied van wonen in Ede.
In de verwachting dat u gebruik maakt van ons advies,

met vriendelijke groet,

namens Huurdersbond Ede e.o.,

Hans Kregting, voorzitter
Tot nu toe heeft nog geen enkele politieke partij vragen gesteld aan de Huurdersbond.

Wij moeten dus afwachten of hierover iets terug te vinden is in de programma’s van de partijen.Spreekuren Huurdersbond:
Iedere woensdagochtend (met uitzondering van schoolvakanties) van 09.30 – 11.30 uur in het kantoor van Huurdersbond Ede e.o..
(Bij de ingang links op de cijfers 1 6 0 drukken en daarna op drukknopbel)
Spreekuur Veldhuizen:

Iedere dinsdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur in het kantoor op de Luynhorst

Spreekuur Scherpenzeel:

Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur, Dorpsstraat 234

 


Kantoor en secretariaat Huurdersbond Ede en Omgeving

Nieuwe Maanderbuurtweg 160, 6717 BE Ede, tel.0318-690388huurdersbondede@planet.nl www.hb-ede.woonbond.net

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina