Nieuwsbrief van de Wereld Federalisten Beweging NederlandDovnload 53.34 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte53.34 Kb.
Jaargang 35, zomer 2010

ÉÉN WERELD

Nieuwsbrief van de Wereld Federalisten Beweging Nederland
_______________________________________________________________________

Retouradres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD Den Haag

Inhoud

Pag
2-4

Vice-voorzitter staat pal voor Universele Verklaring Mensenrechten

4

Garry Davis “still alive”

5

Tweede Kamer bevrijd van dichtgetimmerd regeerbeleid?

6

Toerist ontmoet straks Bushmaster op de Veluwe

7

Kosovo en Servië. Welke kemphaan heeft er eigenlijk gewonnen?

8

Fundament rechtsstaat aangetast

9

Israël blokkeert vrede. VN in actie

10

Mager zesje voor Europese banken

11

Nieuwe Boeken

12

Column: Bouterse vrijuit

12

Colofon

Universele Verklaring is wereldgrondwet

De basis waarop de dingen in de wereld gebeuren”

Floris Methorst in de
Unesco Bibliotheek


De UVRM ofwel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een echte wereldgrondwet meent Floris Johannes Methorst. De vice-voorzitter van de Wereld Federalisten Beweging Nederland: “Dat suffe Nederland moest in de afgelopen tijd in dat opzicht af en toe iets worden opgestookt. Een dergelijke normstelling is belangrijk. Met mensen als Lodewijk de Waal (FNV) hebben we Nederland daarvan kunnen overtuigen, over het dode punt kunnen helpen als het ware. Ik heb het dus niet alléén gedaan, maar wel op het essentiële moment in gang gezet”. Op die manier werd dat in 1998 een heel grote campagne in Nederland: Vijftig jaar UVRM.

“Het is belangrijk dat dingen ook werkelijk gebeuren”, aldus Floris, die in zijn 72 jaar al heel veel te strijden heeft gehad. Bij voorbeeld in de Utrechtse Kliëntenraad waar hij opkwam voor de rechten van de uitkeringsgerechtigden. Ontmoette PPR-voorvrouw Ria Beckers bij de Raad van State. “Toch ben ik een bescheiden mens”, stelt hij over deze en andere ervaringen. “Ik houd mij dan ook graag op de achtergrond, maar ben natuurlijk blij dat de Universele Verklaring is overgenomen. Zelfs in de negerhutten in Afrika is deze al opgeprikt. Die UVRM is echt de basis waarop dingen in de wereld gebeuren”.Liga

Hebben wij als Nederlanders veelal het idee, dat rechten vanzelfsprekend zijn, Floris werd indertijd met de neus op de feiten gedrukt, toen hij zich ooit als uitkeringsgerechtigde een paar minuten te laat aan het desbetreffende loket had gemeld en de ambtenaar hem letterlijk met een kluitje in het riet wegstuurde. “Nergens in onze wetgeving is dit geregeld. Er is geen juridische basis waarop je dan kunt teruggrijpen. Ik vond die basis, juridisch zowel als moreel wel in die UVRM, waarop ik hier in Utrecht de Liga voor de Rechten van de Mens van de grond heb getild”.

Een kleine halve eeuw geleden en in die tijd sociaal-culturele wetenschappen studerend was de uit Beekbergen afkomstige 25-jarige zich gaan bezig houden met de situatie aan de Nederlandse universiteiten. “Er was onbegrip, een afstand tussen de hoogleraar en de student. En het aantal studenten nam enorm toe. Ik heb toen een model voor een radenstelsel uitgewerkt. Dan kom je ook bij de Rector-Magnificus, die mij – ik weet nog letterlijk wat hij toen zei – ‘Zeg jongeman, zou jij je baard niet eens afscheren’ en dat heb ik toen maar gedaan, want ik wilde wel mijn plan erdoor heen zien te krijgen en dat is ook gelukt. Mijn plan is iets later wel degelijk in de landelijke wetgeving opgenomen”.

Booming times

Ook al had Floris er bij de studenten evenmin meteen de handen voor op elkaar gekregen, naderhand kreeg hij van de toenmalige studentenvoorzitter toch gelijk. “Ja, wat wil je. Soms werd wel zeven keer op een dag vergaderd. Booming times. Als ieder het weet is het eenvoudig toch niet tegen te houden? Ik was bloedserieus bezig. Ik denk over de dingen na”.

Gaat ieder, die de 70 passeert, het dan liefst iets kalmer aan doen, zo niet de huidige vice-voorzitter van de WFBN. In EMMA (Elkaar Motiveren tot Mondiale Aktiviteiten), in de Cremerstraat in Utrecht, waar hij sinds acht jaar en dag als voorzitter de leiding heeft, vertelt hij de interviewer in de Unesco Bibliotheek, dat hij ook, zo gauw hij maar eventjes kan, graag bijeenkomsten van andere organisaties bijwoont: “Ja ik ben aangesloten bij de Theosofische Vereniging, ben lid van het Nederlands Genootschap Internationale Zaken, van de Vereniging Basisinkomen en ook lid van de NVVN, de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, waar ik me inzet als voorzitter van de onderwijscommissie”.

Zweeds wittebrood

En ook nog tijd voor de WFBN? “Tot de Wereld Federalisten Beweging Nederland voelde ik me al van huis uit aangetrokken. Mijn familie was er druk mee. Grootvader zat in de eerste Raad van Advies/ Op zijn beurt was deze voor het wereldfederalisme enthousiast geworden door Gunnar Knös, een Zweed, die als eerste vice-voorzitter een soort motor was en vond dat je je voor de wereldvrede moest inspannen. Opa: ‘Tja die man heeft gelijk’. Ik was indertijd een jaar of tien, maar zo is het wel gegaan. We lachten er wel eens om in de familie, zo van die Gunnar is met het Zweedse wittebrood meegekomen. Maar zelf ben ik in de jaren 70 bij de WFBN gekomen na een bijeenkomst in de Utrechtse jaarbeurs, waar Tinbergen een rede hield”.

Twee zaken blijken dus voor de vice-voorzitter heel erg belangrijk. Allereerst die UVRM, waarvoor hij tezamen met andere leden van de NVVN, medewerkers van de Radboud Universiteit en met ook Jan Wijenberg, oud-ambassadeur van Nederland de contouren heeft opgezet, en ook zijn stokpaard, het Basisinkomen. “Toen ik met andere WFBN-ers bij het gouden jubileumfeest van de Verenigde Naties in San Francisco was, heb ik de gelegenheid aangegrepen om aan een zaal vol liberale Amerikanen de principes van het basisinkomen uit te leggen. Maar dat viel niet zo in goede aarde daar. Uit dat Amerikaans typische knauwknauw taaltje begreep ik dat zij het een wel erg Europees communistisch idee vonden”.

Niettemin blijft de Vereniging Basisinkomen in ons land druk bezig er propaganda voor te voeren met het doel iedereen in ons land een goed bestaan te garanderen. En Floris is evenmin afgeknapt op die VN. Met de genoemde onderwijscommissie probeert hij jongeren juist enthousiasme voor deze wereldorganisatie bij te brengen. “Amerikaanse ambtenaren hebben zich er in die laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog erg voor ingespannen. Ik heb toen bij dat jubileum in 1995 ook rondgelopen in het fameuze Fairmont Hotel, waar ooit een halve eeuw eerder de oprichtingsbijeenkomst van de VN is gehouden. Fantastisch toch?”

Jammer vindt de vice-voorzitter het, dat die VN in het dagelijks leven en beleven van ons Nederlanders slechts een bescheiden rol heeft. Ook de leden van de WFBN zelf mogen er naar zijn mening best beter bij betrokken zijn. “Zo gaat er jaarlijks altijd een delegatie ambtenaren van Buitenlandse Zaken naar New York om de andere landen uit te leggen wat Nederland in de komende tijd gaat doen. Tevoren wordt een op een dag in eigen land opening van zaken gegeven, eerst ’s morgens aan leden van het parlement en ’s middags aan een soort BZ-fanclub, dus vertegenwoordigers van organisaties, die eveneens in het buitenlands beleid van ons land belang stellen. Moeilijke vragen zijn taboe, maar met wat geduld en later bij de borrel is men vaak wat toeschietelijker met informatie”.

Hoofddoekje

Een goede zaak is dat er jaarlijks dan ook een jongeren- en een vrouwenvertegenwoordiger van Nederland naar New York worden gekozen en afgevaardigd. “De jongeren worden nu door, zeg maar, een hoofddoekje vertegenwoordigd. Een erg goede zaak. Ik vind het altijd belangrijk bij zo een bijeenkomst aanwezig te zijn. Ik ga daar heel bewust naar toe. Het gaat uiteindelijk toch om de opbouw van wereldzaken”.

Op aandrang onder andere van de nu onlangs overleden Mies Brouwer, aktief in Wilpf en WFBN, werd Floris ook enthousiast voorstander van propanda bij de jongeren voor de VN. Dat in de vorm van lespakketten, één voor leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs (10 tot 12 jaar) en een uitgebreider pakket voor leerlingen van het vervolgonderwijs (van 12 tot 18 jaar), zowel in Nederland als in Vlaanderen.

VN Arena

In samenwerking met docenten, verenigingen en een inspecteur van het onderwijs is dit digitaal en onder de naam VN Arena opgezet. In Tilburg en op de politieacademie in Apeldoorn zijn inmiddels al proeflessen gegeven. Ook is een VN Canon in ontwikkeling. Maar is er ook belangstelling van de zijde van het onderwijs? Floris: “Ja zeker. We hebben gemeten, dat tachtig procent van de belangstellenden uit Nederlandse onderwijskringen afkomstig is, vijftien procent uit Vlaanderen en de resterende vijf procent uit andere landen”.De website is aan te klikken op www.cmo.nl/VNarena school voor wereldburgers”. Floris Methorst is bereikbaar via telefoonnummer 030-2617723 of floris.methorst@planet.nl of via EMMA, Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht telefoon 030-2938717.

Ben Cornelissen

Garry Davis ‘still alive’

Garry is niet dood, hij leeft maar wel woedde er onlangs in zijn huis een hevige brand, die ook een deel van zijn wereldburgerarchief vernietigde. Zelf is hij op internet zichtbaar, alwaar hij stevig verslag doet. Ook vierde hij onlangs, op 27 juli, nog zijn 89 ste verjaardag. De oudere generatie zal zich zijn naam herinneren. Het is de man, die vlak na Wereldoorlog Twee, nadat hij als oorlogsvlieger flink wat Duitse steden had gebombardeerd, de waanzin van dit alles beseffend, zichzelf tot eerste wereldburger uitriep. Een absoluut moedige daad.

En helemaal haalde hij het wereldnieuws, toen hij op 25 april 1948 op een vliegveld bij Parijs, zijn kostbare Amerikaanse paspoort in brand stak, er veel problemen mee kreeg en zelfs in de gevangenis belandde.

Bij het 50 jarig bestaan van de VN, in 1995, ik was met een WFBN delegatie in San Francisco, liep ik deze NAAM tot mijn grote verrassing tegen het lijf. Hij legde me uit, hoe hij met zijn wereldburgerproject bezig was en ik kocht voor veel dollars "zijn" wereldburgerpaspoort. Ik zag ook hoezeer hij in de kringen van de Amerikaanse liberals werd gewaardeerd!

En inmiddels heeft Garry bijna een miljoen wereldburgerpaspoorten over onze aardbol weten te verspreiden. Deels verkocht om zijn ideële projecten te financieren, maar voor het grootste deel aan statenloze vluchtelingen gegeven om hen een hart onder de riem te steken. En misschien helpt het. Van de vijf verschillende wereldburgerpaspoorten, die ik verzameld heb, is dat van Garry zeker het mooiste.

“Ach", was zijn slotzin toen in 1995, "Eigenlijk ben ik vooral een toneelspeler".

Floris Methorst


Parlement krijgt zijn functie

Deense regering geeft het voorbeeld

De democratie wint er bij, zodra in Nederland een regering aantreedt, die het voortouw tot besluiten neemt met wisselende steun in de volksvertegenwoordiging. In Denemarken met het éénkamer-parlement, Folketing, is dat al jaren de praktijk. Sociaal-democraten, linkssocialisten, conservatieven en liberalen lukt het nooit meerderheidscombinaties te vormen. Al jaren is er steeds een minderheidskabinet, gesteund door de Deense Volkspartij.

Convenanten en regeerafspraken, ze klinken o zo mooi, maar maken de oppositie monddood. Het kan nooit de bedoeling van een democraat als Johan Rudolf Thorbecke zijn geweest om een partijendictatuur op te leggen die alles wat er mis gaat bij het regeren onder het tapijt veegt. Bovendien groeit in ons land een onbehagen tegen hetgeen “Den Haag” steeds weer besluit. Buiten de Randstad heeft men al te veel het gevoel, dat met de specifieke economische en culturele belangen van de eigen provincie niet of nauwelijks rekening wordt gehouden. Dat is al jaren het geval en hebben de laatste proteststemmen bij de verkiezingen ten overvloede weer eens aangetoond.

De wetgevende macht, die volgens de uitgangspunten bij de grondwetsherziening van 1848 op initiatief van de liberale staatsman Thorbecke onderdeel van de Trias Politica uitmaakt, ligt in handen van het parlement, onze Tweede èn Eerste Kamer. De regering is volgens deze ideeën van Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu slechts de Uitvoerende Macht, terwijl de derde poot de Rechterlijke Macht uitoefent. Het is allemaal bedoeld om willekeur uit te sluiten en de democratie te waarborgen.

Toch kleeft er ook een gevaar aan zo een minderheidsregering, die de steun krijgt van de Partij voor de Vrijheid. De Deense Volkspartij (Dansk Folkeparti) heeft erg radicale ideeën en neemt steeds de gelegenheid te baat om de bevolking te vertellen, dat de vreemdeling van elders niet welkom is. Het principe daarvan doet weinig humanistisch, liberaal, socialistisch, christelijks of joods aan. Vanuit de uitgangspunten van idealistische partijen moeten mensen, die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden zich juist welkom voelen in een democratische samenleving van weldenkende mensen.

Natuurlijk bemoeit de Wereld Federalisten Beweging Nederland zich niet met binnenlandse politiek. Het is te hopen, dat het een regering van Liberalen en Christen-Democraten zal gelukken om het land goed te leiden en de belangen van Nederlanders en andere Ingezetenen en Buitenlanders te dienen en veilig te stellen. En tevens houdt de Eerste Kamer, die al te haastige wetsontwerpen van de andere kamer nogal eens prullemandiseert, wel een oogje in het zeil. De Provinciale Verkiezingen van volgend jaar kunnen dan ook voor de komende samenstelling van die senaat van groot belang zijn.

Het parlement wordt een duidelijke waakhond, maar de politieke partijen mogen niet zoals bij onze sterk verdeelde Zuiderburen op hol slaan bij het vliegen afvangen en elkaar tegenwerken om zelf meer zetels in de wacht te slepen bij de eerstvolgende verkiezingen. Ook een Cordon Sanitaire instellen is door de functie van onze Eerste Kamer niet nodig om ongrondwettelijke ideeën binnen de perken te houden.Ben Cornelissen

Bushmaster oefent straks op Veluwe

Je hebt er niets aan, maar leuk om naar te kijken

Nu het begin is gemaakt met de terugtrekking van de Nederlandse militairen uit de ISAF-missie in Afghanistan gaat er één voertuig naar ons land, dat nooit eerder deel van het legermateriëel heeft uitgemaakt. Maar wat moeten we er eigenlijk mee: oefenen op de Veluwe? Bermbommen, waartegen het pantservoertuig is beschermd, ontbreken vooralsnog in Europa. De Russen blijken niet gevaarlijk meer en ook Duitsers hebben geen oorlogszuchtige plannen.

“Het Nederlandse leger is met de Bushmaster op alles voorbereid”. De pantser ziet er niet uit maar is wel effectief. Laat de bermbom maar komen. Geen tankhuzaar die er nog bang voor is. De Australische gevechtswagen is sinds 2006 vast onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan. En ook al hebben we daar beroepsmilitairen ingezet, ook die zijn blij om heelhuids naar huis mogen terugkeren.

Explosieven, landmijnen, mitrailleurs van de vijand hebben al de nodige slachtoffers gemaakt. Australië staat – in tegenstelling tot Nederland - niet bepaald bekend als een land met een superieure wapenindustrie. Toch heeft het Franse bedrijf Thales, dat eerder in Hengelo al Hollands Signaal aankocht, in het Australische stadje Bendigo het bedrijf ADI overgenomen, waardoor Thales wereldwijd nu 70.000 mannen en vrouwen op de loonlijst heeft staan. De Bushmaster eerder in het model van een boot dan met het uiterlijk van een YPR rupsvoertuig is inmiddels de vaandeldrager van het concern geworden.

Vanaf 2006 hebben monteurs van het Nederlandse leger regelmatig vanaf 2006 in Australië opleidingen gevolgd om eventuele mankementen aan de Bushmaster te verhelpen. Maar ook al liepen de tien huzaren in de tank geen direct levensgevaar zodra hun voertuig op een bermbom reed, vijftien van de ruim tachtig aangeschafte Bushmasters zijn in die vier jaar toch geheel of gedeeltelijk door de Talibaan zo beschadigd, dat ze naar de fabriek in Bendigo terug moesten.

Het is natuurlijk maar één soort materiëel, dat wordt teruggetrokken. Een gigantische operatie is die terugtrekking. En als die Nederlandse aanwezigheid daar nu veel had opgeleverd dan hoefden we er geen spijt van te hebben. Eén voor allen, allen voor één is het devies van de NAVO, waar vele politici in ons land hun hart nog altijd aan hebben verpand. Het doel van de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie schijnt nogal vaak de middelen te heiligen, want amper was de vijand in de Tweede Wereldoorlog verslagen of landen als Duitsland, Spanje en Griekenland, waar nog altijd veel antidemocratisch gespuis rondliep, moesten helpen de Russische Beer te temmen.

Enfin, het is gelukt: deze beer is getemd maar wat nu. Is er nog een vijand te bevechten? We moeten onze wapens toch kunnen verkopen. En Amerika te vriend houden. Waarom eigenlijk? Eigenlijk had Nederland met een eeuwenoude neutralistische traditie zich toen meteen moeten terugtrekken. Een klein handelsland kan zich helemaal niet permitteren een grote broek op te houden. De tijden zijn veranderd. De JSF hebben wij niet nodig, de Bushmaster evenmin.Ben Cornelissen

Kosovo wel of niet los van Servië

Verklaring niet in strijd met recht

Is Kosovo nu onafhankelijk van Servië of niet? En een staat geworden en aldus erkend? Niemand weet het nog. De uitspraak op 21 juli van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag geeft geen antwoord op deze vragen. Het enige, wat naar buiten kwam, was, dat de onafhankelijkheidsverklaring door Kosovo volgens tien van de vijftien juristen van het hof niet in strijd is met het internationaal recht. De Chinese rechter was niet bij de stemming aanwezig geweest. De vier anderen namen een minderheidsstandpunt in.

Wel of niet onafhankelijk, de uitslag van de procedure op verzoek van de Verenigde Naties zowel als door Servië gedaan, was een diepe teleurstelling voor Servië niet alleen maar ook voor Rusland, Spanje en Frankrijk. Deze landen waren overigens erg benauwd voor een besluit, dat nog meer in het nadeel van Servië zou uitpakken. Indertijd had Nederland lang geaarzeld, maar ging uiteindelijk toch mee met pleitbezorgers voor een onafhankelijk Kosovo als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Maar in tegenstelling tot Russen, Spanjaarden en Fransen hoeven wij ons in Nederland geen zorgen te maken voor eventuele claims op onafhankelijkheid van regio’s of delen van de eigen bevolking.

Peter Tomka, de Slowaakse vice-president van het Internationaal Gerechtshof, doet dat wel vanwege etnische Hongaren in zijn land. Hij distanciëert zich met drie andere rechters aan het hof van het besluit van hun tien collega’s. Die laatsten hadden een – volgens onze oudminister van Buitenlandse Zaken Peter Kooymans – wel “erg gekunstelde, spitsvondige en teleurstellende uitspraak” gedaan. Was het eenzijdig uitroepen anderhalf jaar geleden van de onafhankelijkheid van Kosovo door interimregering en parlement van de etnisch Albanezen nu wel of niet een schending van de territoriale integriteit van Servië? Kosovo vormde hiervan toch tot begin 2008 wel degelijk een provincie?

De vroegere CDA-politicus en oud-rechter bij het VN-hof Kooymans meent, dat de tien rechters met hun uitspraak in een document van ruim veertig pagina’s vervat de moeilijkheden uit de weg zijn gegaan. Het internationaal recht verbiedt geen eenzijdige onafhankelijkheidsverklaringen. Resolutie 1244 van juni 1999 van de Veiligheidsraad staat dit evenmin in de weg. En, het zogenaamd ‘bestuurlijk kader’ dat voorziet in een interim-bestuur voor Kosovo onder leiding van een speciale VN-gezant, is evenmin strijdig met het uitroepen van de onafhankelijkheid.Adviserende mening

En, nu de hamvraag, is de uitspraak bindend? Het antwoord is nee. Het is een advisory opinion, uitgebracht op verzoek, al in oktober 2008 gedaan, van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Catherine Ashton, Europees minister van Buitenlandse Zaken, heeft aangedrongen op een verdere dialoog tussen Servië en Kosovo. Tot nu toe wilde Vuk Jeremic BZ-minister van Servië wel onderhandelen met zijn collega Skender Hyseni van Kosovo. De laatste wil dit slechts doen indien dit als soevereine staten gebeurt.

Tussen beide buurlanden bestaan nog talrijke geschillen en problemen. De Europese Unie is er bij gebaat, dat deze zo spoedig mogelijk zullen worden opgelost.

Ben Cornelissen


Fundament rechtsstaat gevaarlijk aangetast

Als vervolg op de twee artikelen over de juridische aspecten van de hype over de Mexicaanse Griep, zal ik de komende edities verslag doen van drie juridische acties, die naast hun inhoudelijke impact, ook rechtstreeks te maken hebben met de essentie van onze rechtsstaat.

De Trias Politica (scheiding van wetgevende – uitvoerende – rechtsprekende macht = respectievelijk. Volksvertegenwoordiging - ministerie van Justitie/politiekorps - Openbaar Ministerie/de rechtbanken) is mijns inziens de belangrijkste pijler onder een rechtsstaat.  1. Demissionair minister van Justitie, Hirsch Ballin, heeft op 28 juli een wetsvoorstel ingediend om de Officier van Justitiezonder voorafgaande toetsing door de Rechterde bevoegdheid te geven om websites te laten blokkeren of te verwijderen. Tot 30 september bestaat de mogelijkheid hiertegen een Zienswijze in te dienen. Dat zullen wij doen met aankondiging van formeel Bezwaar, aangezien de minister met dit voorstel de scheiding tussen uitvoerende en rechtsprekende macht doorkruist.

  2. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft op 30 juli besloten alsnog een onderzoek in te stellen naar de van kindermisbruik beschuldigde secretaris-generaal Joris Demmink. Eerdere aangiften werden steeds geseponeerd. Ondanks negatieve rapporten van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), de MID (Militaire Inlichtingen Dienst) en de vorige secretaris-generaal Harrie Borghouts heeft minister Donner in 2002 besloten Joris Demmink tot hoogste ambtenaar op Justitie te benoemen. Huidig demissionair minister Hirsch Ballin weigert zijn ambtenaar te schorsen gedurende de periode van dit onderzoek, waardoor de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Het vertrouwen in een rechtsstaat wordt door deze affaire, die al sinds 1997 gaande is ernstig ondermijnd. Wij zullen dit proces met juridische acties en straatonderzoek ondersteunen.

  3. In zijn advies aan Hare Majesteit heeft informateur Tjeenk Willink haar geadviseerd genoegen te nemen met een korte formatieperiode en een beperkt regeerakkoord, omdat initiatieven vanuit het parlement genegeerd kunnen worden door de betrokken minister (vertaling uit het Latijns = dienaar) zijnContra-Seignte laten weigeren. Een contraseign is de handtekening die een minister ter bekrachtiging zet onder een wet(swijziging), naast die van het (ongekozen) staatshoofd. Zonder beide handtekeningen is een wet niet bekrachtigd en kan daardoor niet in werking treden.

De voorwaarden waaronder de soevereiniteit van onze volksvertegenwoordiging geschonden mag worden strekken zich uit over zo ongeveer de gehele politieke werkelijkheid, namelijk als [1] de beginselen van de democratische rechtsstaat, [2] de internationale positie van Nederland of [3] de financiële uitgangspunten in het geding zijn. Dat is dus zo'n beetje alles. De JSF, Uruzgan, hypotheekrenteaftrek, maar ook het Europees toegestane methaangehalte in varkensmest is altijd wel op de één of andere manier onder een van deze drie categorieën te schuiven. Als de wettelijk gekozen volksvertegenwoordiging in meerderheid met een initiatief komt, dan is het advies van Tjeenk Willink aan Hare Majesteit dat desgewenst botweg te negeren. Zulk gedrag is ontoelaatbaar in een democratie en onderwerp van een aantal juridische acties.

Luuk van Dinter, juridisch adviseur Stralingsarm Nederland, voorzitter platform De Hoogste Tijd.

Israël blokkeert vrede

Besef breekt door bij VN en Nederlandse politici

Ze zijn stom verbaasd. Hans van den Broek, Frans Andriessen, Bert de Vries en Tineke Lodders van het CDA, de VVD-er Wim van Eekelen en ook bijvoorbeeld Laurens-Jan Brinkhorst van D 66. Net als andere vrienden van de Joodse pioniers vragen zich af waar de huidige leiding van Israël mee bezig is. De democratische staat van weleer schoffeert de wereld. De oud-politici begrijpen er niets meer van. Net als Dries van Agt is – zoals De Vries het uitdrukt – hun “beeld van die kleine, dappere staat in het Midden-Oosten volledig gekanteld. Geen land ter wereld mag zomaar internationale regels aan de laars lappen. Ook Israël niet”.

Guus Valk, NRC-correspondent, constateert, dat oud-collega’s van Maxime Verhagen als Pieter Kooijmans en Hans Van den Broek niet de enigen zijn, die niets begrijpen van de huidige politieke opstelling van Nederland in de Palestijnse kwestie. Zij schamen zich voor Verhagen. Zelf, druk met de kabinetsformatie, laat deze de kritiek van zich afglijden: “Politici moeten verantwoordelijkheid nemen op het moment, dat ze die dragen”.

Mogen politici later dan wel van mening veranderen? Zoals de jurist Van Agt deed, nadat hij – eenmaal gepensioneerd – er iets meer de tijd er voor nam om te zien, wat Israël vanaf de oprichting van de staat in 1948 totnutoe heeft aangericht.

Hebben Palestijnen ook rechten? Toen pas drong tot hem door hoe de opstelling van zijn land steeds een bevredigende vredesregeling in de weg blijft staan.Toch onderzoek

Ondanks het verzet van Nederland, de Verenigde Staten en Italië in de UN-commissie voor de Mensenrechten tegen een internationaal onderzoek naar de recente actie van de Israëlische commando’s, komt het er toch. “Een gemengde internationale commissie gaat op onderzoek uit”, aldus VN-chef Ban Ki Moon. Een konvooi met hulpgoederen op weg naar Gaza werd al in internationale wateren overvallen nadat dit een Israëlische blokkade van Gaza wilde omzeilen.

Tegen een gewapende overval is weinig in te brengen. Men gaf zich dus over maar terwijl witte vlaggen werden gehezen, vielen er doden, waren er ernstig gewonden. “Niet alleen de bemanningsleden van de ‘Mavi Marmara’ en de andere vijf schepen maar ook opvarenden, allemaal ongewapend, werden ruw behandeld, vervolgens met geweld gedwongen onware verklaringen te ondertekenen en – als zij dit niet deden - gevangen genomen”, aldus Anne de Jong, een van de twee Nederlandse hulpverleners, die was meegegaan. De Nederlandse antropologe, zat nog onder de blauwe plekken, toen ze naderhand in Istanboel haar emotionele verhaal kon doen.

Maar Israël komt er dus nu niet langer mee weg. De journalist Valk interviewde diverse Israëlische schrijvers, die zich door persoonlijke ervaringen ernstig ongerust maken over de houding van hun regering. Etgar Keret: “De kloof tussen Israël en de wereld wordt steeds groter”. Zeev Sternhell: Sinds enkele jaren ziet de wereld ons als boosdoener”. Amos Oz: “Sinds enkele jaren kunnen wij zelf geweld inzetten. Deze macht heeft Israël vergiftigd”.Ben Cornelissen

Banken doorstaan CEBS stresstest, of niet?

Spaarder en speculant gerustgesteld

Stresstest geeft voorlopig rust, schrijft NRC-Handelsblad op zaterdag 24 juli jongstleden naar aanleiding van een bekendmaking van het College van Europese Banktoezichthouders (CEBS), die 91 banken en bankcombinaties onder het financiële vergrootglas heeft gehouden. En: “Los bancos españoles aprueban”, aldus El País. De Spaanse banken voldoen aan de eisen, kopt de grootste Spaanse krant. Niets aan de hand dus. Er blijken wel enige bankcombinaties onder de maat. In Spanje zijn dat vijf lokale spaarbanken: Banca Civíca (Caja Navarra, Caja Canarias en Caja Burgos), Unnim (gevormd door Caixa Sabadell, Terrassa en Manileu), Cajasur, Caja Duero-Caja España en de bankencombinatie Caixa Catalunya, Tarragona en Manresa.

In het buitenland blijken twee banken onvoldoende weerbaar te zijn, te weten de Duitse vastgoedbank Hypo Real Estate in Beieren en de Griekse boerenleenbank Atebank, die in Athene het hoofdkantoor heeft. Zodra het economisch tij wat slechter gaat uitpakken moeten spaarder en speculant eieren voor hun geld kiezen. De andere 84 Europese banken hebben volgens het college voldoende kapitaal in huis indien de macro-economie in Europa in slecht weer belandt. Over twee jaar zou dat wel eens het geval kunnen zijn aldus de vroegere ABN-Amro topman en huidig hoogleraar Van den Brink.

Kan de huizenmarkt opnieuw gaan instorten? Dalen straks de beurskoersen weer? Stijgt de rente zodanig, dat niemand de moed heeft een bedrijf op te zetten? Het zou zo maar eens kunnen gebeuren. En wat zijn de staatsobligaties van de Europese landen, die de banken in bezit hebben, eigenlijk waard? Peter Thal Larsen steekt blijkens een brief aan NRC-Handelsblad alvast de waarschuwende vinger op. Het publiceren van de portefeuilles aan staatsobligaties van iedere bank zou volgens hem de aanzet moeten zijn van een betere test, een begin voor een meer gedetailleerd verslag.

Het college toezichthouders zou dat laatste nu reeds kunnen, maar houdt de ingezamelde gegevens geheim. Wat zijn die staatsobligaties waard, zodra men ze te gelde wil brengen? Ongetwijfeld hebben ze nu een bepaalde waarde in het banking book van de bank, maar wat zijn ze waard bij een bankroet?

De Spaanse, onvoldoende scorende, banken kunnen lenen uit een herstructureringsfonds om deze te laten fuseren tot grotere eenheden, filialen af te stoten en personeel in te krimpen. Het aantal spaarbanken in Spanje is in korte tijd al teruggebracht van 45 naar 21. Veertien miljard is uit het herstructureringsfonds geleend. De Spaanse regering zag de stresstest aankomen en nam tijdig maatregelen om de belastingbetaler te ontzien. Ook de andere twee banken Hypo Real Estate, die het slechtste examencijfer haalde, en de Atebank zullen moeten lenen. De Spaanse regering verklaarde meer banken en gedetailleerder te hebben gecontroleerd, hetgeen Peter Thal Larsen dus ook bij de andere banken voorstelt te moeten doen.

Niettemin is de kou dus uit de lucht. Het College van Europese Banktoezichthouders is er blij mee. De Europese Centrale Bank (ECB) verwoordt het aldus: De uitkomst van de stresstest bevestigt de veerkracht van het Europees banksysteem. CEBS en ECB gaven een duidelijk signaal in de richting van critici in Europa en de Verenigde Staten: Heb vertrouwen in Europa en de Euro.Ben Cornelissen

NIEUWE BOEKEN

Over Bevolking” De NVSH geeft een geheel nieuwe vertaling uit van het beroemde Essay on the principle of population van Thomas Robert Malthus. Dik Brummel en Stieneke Kamp zijn hier verantwoordelijk voor. De zeer lezenswaardige verhandeling over honger en ellende, die de arme bevolking van Groot-Brittannië en de verdere wereld door overbevolking te wachten staat omvat 176 bladzijden en is geprijsd € 19,50.

Volksbeving, van babyboom tot bevolkingscrash” (Peoplequake) geschreven door de journalist Fred Pearce is vertaald door Jos den Bekker en telt 315 bladzijden. Pearce is ongerust over het Westerse consumptiepatroon, dat wellicht door Aziaten wordt nagevolgd. De bevolking groeit echter minder hard en gezinnen worden kleiner. Bij uitgever Jan van Arkel verkrijgbaar voor € 14,95.

Pechvogels en gelukzoekers. Leven in een Afrikaanse stad” van de journalist Rik Delhaas vertelt over de steeds snellere verstedelijking in Afrika en trek naar steden als Nairobi, Kampala, Addis Abeba en Johannesburg. Een overlevingstocht van plattelandsjongeren. Uitgeverij Contact, 240 bladzijden, € 19,95.

Hand in hand in het donker. Over leven en liefde in Noord-Korea” van Barbara Demick. Op satellietfoto’s is het land een donker gat. De bevolking wil er weg, maar blijft vanwege de familie. Uitgeverij Meulenhoff. € 19,95.

Molotovs Toverlantaarn” Een reis door de Russische geschiedenis door Rachel Polonsky. Meeslepend maar niet overmatig lyrisch met prachtige anekdotes. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam. € 24,95.

De eenzame polygamist”. Erica Feberwee vertaalde The lonely polygamist van Brady Udall. Belevenissen van man met vier vrouwen en 28 kinderen. Uitgeverij Meulenhoff, 620 bladzijden, € 22,50.

Belijdenissen van een Italiaan” van Ippolito Nievo in vertaling van Jan van Geldrop vertelt in meer dan duizend bladzijden de eenwording van Italië in de negentiende eeuw. Uitgeverij Athenaeum-Polak en Van Gennep. € 39,95.

Congo. Een geschiedenis” van David van Reybrouck. Uitgeverij De Bezige Bij, 680 bladzijden, € 24,90.

Passendale. Slagveld van de eerste wereldoorlog” van Peter Barton en uitgegeven door Lannoo in 470 bladzijden is nu tijdelijk als ramsj telefonisch 024-3221734 te bestellen bij Roelants in Nijmegen. Afgeprijsd van € 49,95 voor € 16,50.

Maritieme geschiedenis van Nederland” paperback van 238 bladzijden van de stichting Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam is nu bij Martyrium Amsterdam verkrijgbaar voor € 12,50.

Nog een jaar”, roman van de Oekraiens-Georgische schrijfster Sana Krasikov en vertaald door Regina Willemse gaat over emigranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Uitgeverij De Geus. € 19,90.


Column

Bouterse vrijuit

Mogen wij, vroegere kolonialen, onze neus steken in de zaken van een ander land? Nee, maar toch .......

Het argument om een misdadiger als Desi niet meteen zodra hij op Schiphol op een ander vliegtuig overstapt, bij zijn neus te pakken is, dat een gekozen staatshoofd onaantastbaar is.

Al voor de presidentsverkiezingen in Suriname verklaarde Maxime, dat de vroegere sportinstructeur van ons leger hier niet welkom is.

De Rechtbank in Haarlem heeft hem indertijd wegens drugshandel tot zes jaar gevang veroordeeld.

Toch zal de nieuwe BZ-minister hem een visum verstrekken, zodra hij hier zijn neus laat zien.

Hij heeft overigens een bijzondere neus. Een gok, die het gevaar al van verre schijnt te kunnen ruiken.

En, dat heeft hij in ons leger geleerd: een sporter kan ook hard lopen. Je komt er dus snel mee weg als je weer eens zegt: “Ik was er helemaal niet bij”.

De stoere sporter gokt er kennelijk op, dat hij inmiddels alle getuigen om zeep heeft geholpen.

Het blijft merkwaardig.BencoContributie

De contributie bedraagt vijftien euro per jaar.

Gironummer 9764 ten name van Wereld Federalisten Beweging Nederland te Den Haag


Colofon

Adres:

Wereldfederalisten Beweging Nederland


Laan van Nieuw Oost-Indië
252 2593 CD Den Haag
telefoon 070 3478196

Website: www.wfbn.nl

Iedere aardbewoner heeft recht op welzijn en welvaart. De WFBN in 1948 opgericht streeft naar een duurzame en democratische wereldrechtsorde. Benadrukt door middel van het vragen van aandacht voor wereld-wijde problemen de noodzaak tot inter-nationale samenwerking en versterking van de Verenigde Naties op federale basis.

De WFBN, Centrum voor inschrijving van Wereldburgers, is dan ook verbonden met de Citoyens du Monde en World Federalist Movement

Raad van advies

Prof.mr.drs J.Berkouwer, prof.dr. Th. van Boven, dr. P. Terhal en drs L.Wecke.Redactie Eén Wereld

E-mail: redactie.wfbn@gmail.com

Bestuur:

Peter Davidse, voorzitter 070 785 4063,


Floris Methorst, vice-vz. 030 261 7723,
Luuk van Dinter, secretaris 0412 451141
Ton Máčel internat.secr. 070 3585 481
Leonard Kater 030 281 7481 en
Ben Cornelissen penningmr 0317 425 347.

Bijeenkomsten Wereldrechtsorde:

De WRO-werkgroep komt bijeen op 28 augustus, 18 september, 16 oktober en 11 december 2010.


Plaats:
COS gebouw
Telingstraat 2 in Utrecht.
Nadere informatie bij Johanna Steijlen, 0313 619 600

Overig:

Kamer van Koophandel Amsterdam:


V 530085 - ISSN 1871-2754

Eén Wereld wordt gedrukt bij Drukkerij Modern te Bennekom.


- -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina