Nl brussel, 1 augustus 2012 Ter attentie van de leden van de commissie Milieu, Klimaatverandering en EnergieDovnload 102.01 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte102.01 Kb.


Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie
De voorzitter
NL


Brussel, 1 augustus 2012Ter attentie van de leden van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie

Betreft: Vergadering van de commissie ENVE en conferentie over het onderwerp "Bevorderen van de synergie tussen regionale ontwikkeling en de bescherming van de biodiversiteit", 20 en 21 september 2012, Pescara (Italië)
Beste collega,
Hierbij ingesloten vindt u de ontwerpagenda van de externe vergadering van de commissie ENVE en de aankondiging van de conferentie over het thema "Bevorderen van de synergie tussen regionale ontwikkeling en de bescherming van de biodiversiteit", die op uitnodiging van Gianni Chiodi, voorzitter van de regio Abruzzo, op 20 en 21 september 2012 in Pescara (Italië) zullen worden gehouden.
Graag wil ik u vragen


 • uiterlijk op 30 augustus een keuze te maken uit één van de voorgestelde hotels en rechtstreeks bij dit hotel te boeken;

 • uw deelname te bevestigen of iemand anders te machtigen om in uw plaats hieraan deel te nemen. Hiertoe dient u uitsluitend gebruik te maken van het nieuwe onlinesysteem, waar u via het ledenportaal op de homepage van het CvdR toegang toe heeft, na invoering van uw gebruikersnaam en wachtwoord (www.cor.europa.eu/members);

 • het inschrijvingsformulier voor de activiteiten en vlucht-/hotelgegevens in te vullen en dit vóór 30 augustus naar het secretariaat van de commissie ENVE (+32-2-282 21 33, enve@cor.europa.eu) te faxen of te mailen.


Conform artikel 61 van het reglement van orde verklaar ik hierbij dat u tot dinsdag 4 september om middernacht de tijd heeft om voorstellen voor wijzigingen van de ontwerpadviezen in te dienen. Ik hoop zo snel mogelijk iets van u te horen en het zou me bijzonder verheugen u in Pescara te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
(w.g.)

Ilmar Reepalu


De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

Belliardstraat 101 — 1040 Brussel — BELGIË — Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325

Bijgevoegd: bijlagen volgen
ENVE-VNL

Brussel, 26 juli 2012CONVOCATIE


COMMISSIE MILIEU, KLIMAATVERANDERING EN ENERGIE

Ilmar Reepalu (SE/PSE), voorzitter, nodigt u uit voor de 15e vergadering van de commissie ENVE, die op vrijdag 21 september 2012 van 9.30 tot 14 uur zal worden gehouden in de Aula Magna, IPSIAS, Via Arapietra 112, Pescara (Italië).


Van 9 tot 9.30 uur: Vergadering van de fractiecoördinatoren achter gesloten deuren.


Belliardstraat 101 — 1040 Brussel — BELGIË —

Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.eu

De ontwerpagenda ziet er als volgt uit:


Van 9.30 tot 14 uur

1.Goedkeuring van de ontwerpagenda (CdR 1274/2012)
2.Goedkeuring van de notulen van de 14e vergadering (CdR 1692/2012)
3.Toespraak door de aftredende voorzitter – Eindemandaatsverslag (CdR 1738/2012)
4.Aanwijzing van de nieuwe voorzitter en vicevoorzitters van de commissie ENVE

  1. Aanwijzing van de nieuwe voorzitter van de commissie ENVE

  2. Aanwijzing van de vicevoorzitters

  3. Fractiecoördinatoren (ter informatie)
5.Toespraak door de nieuwe voorzitter van de commissie ENVE
6.Organisatie van toekomstige werkzaamhedenVoor besluit


 1. Aanwijzing van rapporteurs

 2. Besluiten om geen advies op te stellen (CdR 1739/2012)

 3. Externe activiteiten in 2013 (brief CdR 1654/2012, CdR 1741/2012)


Ter informatie


 1. Programma van lopende werkzaamheden (CdR 1742/2012)

 2. Follow-up van adviezen (CdR 1708/2012)

7.Advies over "De ontwikkeling van een 7e MAP met het oog op een betere tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving"


Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Meer voordelen door EU milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren

COM(2012) 95 final

Rapporteur: Nilgun Canver (UK/PSE)

CdR 1119/2012 rev.1 - ENVE-V-024
 • Presentatie van het ontwerpadvies door de rapporteur

 • Uiteenzetting door een vertegenwoordiger van de Commissie (ntb)

 • Eerste discussie en stemming over het ontwerpadvies

 • Goedkeuring gepland voor de zitting van 29 en 30 november 2012.8.Advies over "Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid"

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

COM(2011) 876 final – 2011/0429 (COD)

Rapporteur: Urve Erikson (EE/EA)


CdR 1120/2012 - ENVE-V-025


 • Presentatie van het ontwerpadvies door de rapporteur

 • Uiteenzetting door een vertegenwoordiger van de Commissie (ntb)

 • Eerste discussie en stemming over het ontwerpadvies

 • Goedkeuring gepland voor de zitting van 29 en 30 november 2012.9.Advies over "De tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming"

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – De tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming en lopende activiteiten

COM(2012) 46 final


Rapporteur: Corrie McChord (UK/PSE)

CdR 1121/2012 rev.1 - ENVE-V-026
 • Presentatie van het ontwerpadvies door de rapporteur

 • Uiteenzetting door een vertegenwoordiger van de Commissie

 • Eerste discussie en stemming over het ontwerpadvies

 • Goedkeuring gepland voor de zitting van 29 en 30 november 2012.10.Advies over "Aanpassing aan de klimaatverandering en regionale reacties wat betreft kustregio's"

Raadpleging door het Cypriotische EU-voorzitterschap over "Aanpassing aan de klimaatverandering en regionale reacties wat betreft kustregio's"


Algemeen rapporteur: Ugo Cappellacci (IT/EVP)

CdR 1751/2012 - ENVE-V-028
 • Presentatie van het ontwerpadvies door de rapporteur

 • Uiteenzetting door een vertegenwoordiger van de Commissie (ntb)

 • Oriënterend debat (art. 41, lid 3 van het rvo)

 • Goedkeuring gepland voor de zitting van 8 t/m 10 oktober 201211.Diversen
12.Bevestiging van de datum voor de volgende vergadering: donderdag 6 december 2012, in Brussel

Werktalen:

22/22

BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV

Vertolking:

12/10

FR/DE/EN/IT/ES/NL/SV/ET/HU/PL/CS/RO (in deze talen kan worden gesproken)

FR/DE/EN/IT/ES/NL/SV/ET/HU/PL (naar deze talen kan worden geluisterd)

Wijzigingsvoorstellen moeten uiterlijk op dinsdag 4 september 2012 om middernacht (Belgische tijd) via het nieuwe onlinesysteem zijn ingediend (zie het ledenportaal: http://cor.europa.eu/members).


N.B.: Uitsluitend leden van deze commissie en voor deze vergadering aangewezen plaatsvervangers komen in aanmerking voor terugbetaling van reiskosten en ontvangen een dagvergoeding.
De leden wordt verzocht om het secretariaat via het nieuwe online-systeem mee te delen of zij aan de vergadering zullen deelnemen dan wel overeenkomstig art. 5, lid 2 van het reglement van orde een ander lid of plaatsvervanger zullen afvaardigen. Het onlinesysteem is toegankelijk via het ledenportaal op de homepage van het CvdR. Leden kunnen tot en met donderdag 20 september 2012 om 00.00 uur (middernacht vóór de vergadering) een ander lid of plaatsvervanger als vertegenwoordiger aanwijzen.
Voor assistentie kunt u een beroep doen op de Helpdesk (+32 2 546 9697; e mail: helpdesk@cor.europa.eu).

PROGRAMMA

Donderdag 20 september 2012

Locatie van de conferentie: IPSIAS (beroepsinstituut van de overheid voor industrie, ambacht en dienstensector "Di Marzio-Michetti"), via Arapietra 112, Pescara
8 uur De bussen vertrekken van de hotels voor het studiebezoek
Studiebezoek aan het beschermde merengebied van Penne en het nationaal park Gran Sasso/Monti della Laga
13 – 14 uur Lunch in IPSIAS
13.30 uur Aanmelding voor de conferentie
14 – 18 uur Conferentie "Bevorderen van synergie tussen regionale ontwikkeling en bescherming van de biodiversiteit" in de Aula Magna van IPSIAS
18 uur Vervoer per bus terug naar de hotels
20.30 uur Officieel diner, aangeboden door de regio Abruzzo

Locatie: Hotel Esplanade, Piazza Primo Maggio 46


Vrijdag 21 september 2012

Plaats van bijeenkomst: IPSIAS (beroepsinstituut van de overheid voor industrie, ambacht en dienstensector "Di Marzio-Michetti"), via Arapietra 112, Pescara
8 uur Vervoer per bus van de hotels naar IPSIAS
8.30 uur Vergadering van de fracties
9 uur Vergadering van de fractiecoördinatoren (achter gesloten deuren)
9.30 - ongeveer 14 uur Vergadering van de commissie ENVE
Na afloop van de vergadering van de commissie ENVE zorgt het CvdR voor vervoer per bus van IPSIAS naar de luchthaven Rome Fiumicino, het vliegveld van Pescara en de hotels.ONTWERPPROGRAMMA
Conferentie
"Bevorderen van synergie tussen regionale ontwikkeling en bescherming van de biodiversiteit"


Pescara (Italië), 20 september 2012


Europa herbergt een unieke schat aan biodiversiteit. Helaas gaat steeds meer van die biodiversiteit verloren waardoor onmisbare ecosysteemdiensten waarvan de bestaanskwaliteit en de economie afhangen, in het gedrang dreigen te komen. Ecosystemen leveren diensten aan de samenleving die het leven op aarde mogelijk helpen maken: schoon water, lucht en bodem, klimaatbeheersing, recyclage van voedingsmiddelen en veschaffing van levensmiddelen en grondstoffen.
Lokale en regionale overheden beseffen dit maar al te goed. In hun hoedanigheid van landbeheerders en -inrichters zijn zij verantwoordelijk voor nationale parken en nartuurreservaten, waaronder locaties van NATURA 2000, een van de belangrijkste vraagtukken van de recente EU-strategie voor biodiversiteit tot 2020. Ook zijn het de lokale en regionale overheden die burgers kunnen doordringen van het doorslaggevende belang van de bescherming van biodiversiteit voor de ontwikkeling van een regio, vooral als er conflicten ontstaan, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van grote vleesetende dieren.
Door deze conferentie zullen de schijnwerpers worden gericht op voorbeelden van geslaagde methoden bij het beheer van ecosystemen en de bescherming van de biodiversiteit. Ook zal worden nagegaan welke strategieën regio's hebben toegepast om hun beschermde gebieden te beheren, door vernuftig gebruik te maken van de beschikbare financiële middelen en door de invoering van regelingen voor geschillenbeslechting.

8 uur De bussen vertrekken van de hotels voor het studiebezoek


Studiebezoek aan het beschermde merengebied van Penne en het nationaal park Gran Sasso/Monti della Laga
13-14 uur Lunch in IPSIAS, Pescara
Conferentie "Bevorderen van synergie tussen regionale ontwikkeling en bescherming van de biodiversiteit" – Aula Magna, IPSIAS (beroepsinstituut van de overheid voor industrie, ambacht en dienstensector "Di Marzio-Michetti"), via Arapietra 112, Pescara
13.30 – 14 uur Aanmelding
Gespreksleider: Nino Germano, RAI - Radio Televisione Italiana
14 uur Opening van de conferentie
Welkomstwoord
Gianni Chiodi (IT/EVP), voorzitter van de regio Abruzzo

Ilmar Reepalu (SE/PSE), voorzitter van de commissie ENVE en burgemeester van Malmö
Thematoespraak:
Nationale steun voor lokale en regionale biodiversiteit
Corrado Clini, Italiaans minister van Milieu, Land en Zee (ntb)

Video-boodschap van Janez Potočnik, eurocommissaris voor het milieu


14.30 uur sessie 1: BIODIVERSITEIT ALS BRON VAN regionale ontwikkeling

Deze sessie zal inzicht bieden in de beste praktijkvoorbeelden van de bevordering van synergiewerking tussen beheer van ecosystemen, bescherming van biodiversiteit en regionale ontwikkeling. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het promoten van labels voor duurzame lokale producten, diensten en toerisme in beschermde gebieden, alsook aan de bevordering van milieumaatregelen in de landbouw enerzijds en evaluatie van ecosysteemdiensten anderzijds.


Erkenning van de economische voordelen van gezonde ecosystemen en hun diensten in beschermde gebieden – lokale en regionale benaderingen
Boris Erg, programmadirecteur van het bureau voor Zuid-Oost-Europa, Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en de Natuurlijke Hulpbronnen (IUCN), Belgrado
Lering die is getrokken uit de Franse regionale natuurparken inzake op regionale ontwikkeling gericht beheer van natuurlijk erfgoed
Jean-Louis Joseph (FR/PSE), voorzitter van het Franse nationale verbond van regionale natuurparken, CvdR-lid en burgemeester van La Bastidonne (Frankrijk)
Groene infrastructuur promoten bij regionale ontwikkeling en ruimtelijke ordening
Kadri Tillemann (ET/EVP), CvdR-lid en burgemeester van de plattelandsgemeente Keila (Estland)
Lokale case-studies
Parken en beschermde gebieden in de regio Abruzzo

Antonio Sorgi, algemeen directeur, regio Abruzzo
Duurzaam toerisme met respect voor natuurlijk erfgoed
Daniele Kihlgren, "Albergo diffuso" van Santo Stefano di Sessanio, provincie L'Aquila
Case-study IKEA Abruzzo

Riccardo Giordano, milieubeheerder Italië, IKEA retail Srl
Discussie
16 uur SessiE 2: succesvol beheer van beschermde gebieden

Deze sessie is gewijd aan de strategieën en raamvoorwaarden die regio's in staat stellen met succes hun beschermde gebieden te beheren en aan Natura 2000 deel te nemen. Daarbij zal o.m. worden ingegaan op beschikbare middelen en wetgeving op Europees en nationaal niveau, op regelingen om eventuele conflicten op te lossen en op methoden om op dit gebied gemeenten en lokale stakeholders te sensibiliseren en hun een grotere rol toe te bedelen.


Regio's en hun Natura 2000-successen
Pia Bucella, directeur Natuur, Biodiversiteit en Bodemgebruik bij de Commissie
Naar een succesvolle rol van gemeenten en lokale stakeholders bij de oprichting en het beheer van nationale parken
Giampiero Sammuri, lid van de raad van de EUROPARC-federatie, voorzitter van Federparchi – EUROPARC Italië
Bevordering van succesvol beheer van beschermde gebieden in een pan-Europese context
Thierry Lucas, milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)
Subsidiariteit en het beheer van beschermde gebieden

Luciano Caveri (IT/ALDE), hoofd van de Italiaanse delegatie in het CvdR en lid van de regioraad van Valle d'Aosta
Ervaringen die in de Dubrovnik-Neretva-regio met succesvol beheer van het natuurlijk erfgoed zijn opgedaan

Nikola Dobroslavić, voorzitter van de Dubrovnik-Neretva-regio (Kroatië)
Lokale case-study:
Hoe grote vleesetende dieren onder beheer kunnen worden gehouden – het voorbeeld van de bruine beer in Majella
Luigi Boitani, hoogleraar biologie aan de universiteit La Sapienza, Rome (ntb)
Discussie
17.30 uur CONCLUSIES
Gianni Chiodi (IT/EVP), voorzitter van de regio Abruzzo

Ilmar Reepalu (SE/PSE), voorzitter van de commissie ENVE en burgemeester van Malmö
18 uur Einde van de conferentie
Vervoer per bus terug naar de hotels
Vertolking
Voor de vertolking geldt de volgende regeling:

8: ES/CS/DE/EN/FR/IT/PL/SK (in deze talen kan worden gesproken)

6: ES/CS/EN/FR/IT/PL (naar deze talen kan worden geluisterd)
REGISTRATION FORM

Meeting and conference of the ENVE Commission, 20-21 September 2012Please use BLOCK CAPITALS

Last name:

Ms Mr First name:

 Member

 Interpreter

 Speaker

 Observer

I will be accompanied by:
 1. PARTICIPATION IN EVENTS:

I/we will be taking part in the following activities (Please specify if the accompanying person will not take part in the same activities as you):Study visit, 20 September from 9 p.m. to 12 p.m.
 Conference on 20 September from 2 p.m. to 6 p.m.

Official Dinner on 20 September at 8 p.m.


 1. FLIGHT INFORMATION


Date of arrival


Time of arrival at

 Rome airport Pescara airportPlease specify the airport


Flight number
Date of departure


Time of departure from
 Rome airport Pescara airport

Please specify the airport


Flight number

 1. HOTEL INFORMATION (Hotel must be booked directly by participants)
Name of the Hotel:
DATE……………………………………… SIGNATURE…………………………………


Please return this form to the ENVE commission secretariat by fax (+ 32 2 282 21 33)
or by email enve@cor.europa.eu, by 30 August 2012


PRAKTISCHE INFORMATIE
Externe vergadering en conferentie van de commissie ENVE

"Bevorderen van synergie tussen regionale ontwikkeling en bescherming van de biodiversiteit"

op donderdag 20 september en vrijdag 21 september 2012 in Pescara (Italië)
Locatie
Zowel de conferentie (op 20 september) als de vergadering van de commissie ENVE (op 21 september) zullen worden gehouden in de Aula Magna, IPSIAS, Pescara.
IPSIAS - Beroepsinstituut van de overheid voor industrie, ambacht en dienstensector "Di Marzio-Michetti"

Via Arapietra 112

IT – 65124 Pescara (PE)

Tel: + 39085412087.


Vertolking
Voor de vertolking tijdens de vergadering geldt de volgende regeling:

12: ES/CS/DE/ET/EN/FR/IT/HU/NL/PL/RO/SV (in deze talen kan worden gesproken)

10: ES/DE/ET/EN/FR/IT/HU/NL/PL/SV (naar deze talen kan worden geluisterd)
Tijdens de conferentie zal voor vertolking in de volgende talen worden gezorgd:

8: ES/CS/DE/EN/FR/IT/PL/SK (in deze talen kan worden gesproken)

6: ES/CS/EN/FR/IT/PL (naar deze talen kan worden geluisterd)
Inschrijving
U wordt verzocht om het inschrijvingsformulier voor de activiteiten en de vlucht- en hotelgegevens uiterlijk op 30 augustus 2012 ingevuld naar het secretariaat van de commissie ENVE (enve@cor.europa.eu of fax +32 2 282 2133) te mailen of te faxen.
De ENVE-leden wordt verzocht om uitsluitend via het nieuwe online-systeem een plaatsvervanger op te geven of een bevestiging van deelname aan de conferentie van 20 september en de commissievergadering van 21 september te sturen. Dit nieuwe online-systeem is toegankelijk via het ledenportaal: www.cor.europa.eu/members. De leden mogen tot woensdag 19 september 2012 (om middernacht vóór de vergadering) een plaatsvervanger opgeven.
Voor assistentie kunt u een beroep doen op de Helpdesk (e-mail: helpdesk@cor.europa.eu of tel.: +32 2 546 9697).
Hotels
De deelnemers wordt verzocht uiterlijk op 30 augustus rechtstreeks het hotel van hun keuze te boeken, via de contactpersonen die in de tabel hieronder vermeld staan.

Alle hotels liggen dicht bij het busstation voor de bussen van en naar de luchthaven Rome Fiumicino.

Gelieve de naam van het door u gekozen hotel op het inschrijvingsformulier voor de activiteiten en de vlucht- en hotelgegevens te vermelden.

U kunt betalen met een kredietkaart. Rekeningen worden enkel in euro opgesteld.
HOTELS

CONTACTS FOR RESERVATION

PRICE PER NIGHT

Hotel Esplanade (4*)

Piazza 1 Maggio 46


65122 Pescara

http://www.esplanade.net/index_en.html


Please book before 30 August via:
Tel: +39 085 292141

Fax: +39 085 4217540

e-mail: reservations@esplanade.net


Single room: € 80/night
Double room: € 110/night

Prices include breakfast and VAT.
Hotel Carlton (4*)

Viale della Riviera 35


65123 Pescara

http://www.carltonpescara.it/Please book before 30 August via:
Tel: +39 085 373125

Fax: +39 085.4213922

e-mail: prenotazioni@carltonpescara.it


Single room: € 79/night
Double room for one person: € 129/night

Prices include breakfast.Hotel Plaza Best Western (4*)

P.zza Sacro Cuore 55


65122 Pescara

http://www.plazapescara.it/en/home-page.aspx


Please book before 30 August via:
Tel: +39 085 4214625

Fax: +39 085 4213267

e-mail: plaza.pe@bestwestern.it


Single room: € 89/night
Double room for one person: € 112/night

Prices include breakfast and VAT.
Hotel Victoria (4*)

http://www.victoriapescara.com/Please book before 30 August via:
Tel: +39 085 374132

Fax: +xxx

e-mail: hotel@victoriapescara.com


Twin room: € 100/night
Double room: € 135/night
Triple room: € 155/night

Prices include breakfast, parking slot and VAT.
Hotel MAYA s.r.l. (4*)

Viale Riviera, 199/201
65123 Pescara


http://www.hotelmaja.it/eng/index_it.php


Please book before 30 August via:
Tel: +39 085 4711545

Fax: +39 085 4713095

e-mail: hmaja@tin.it


Single room: € 60/night
Double room for one person: € 75/night

Double room for two persons: € 90/night

Prices include breakfast and VAT.
Hotel SALUS s.r.l. (3*)

Lungomare Matteotti 13-1
65100 Pescara


http://www.salushotel.it/


Please book before 30 August via:
Tel: +39 085 374196

Fax: +39 085 374103

e-mail: prenotazioni@salushotel.it


Twin room: € 50/night
Double room: € 60/night
Triple room: € 75/night
Prices include breakfast and VAT.

Het CvdR is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden in de hierboven gegeven informatie.


Kaart van de hotels en de locaties voor de bijeenkomsten
Kijk voor deze kaart op: https://maps.google.co.uk/maps/ms?msid=211577989682009282444.0004c9064f8087ba51b27&msa=0&ll=42.456141,14.232273&spn=0.070798,0.116386
Studiebezoek op donderdag 20 september
De bussen zullen om 8 uur van de hotels in Pescara vertrekken. Deelnemers worden eerst meegenomen op studiebezoek en vervolgens weer teruggebracht naar IPSIAS (Pescara) voor de lunch en de conferentie (aankomst in IPSIAS om 13 uur).
Bij uw aankomst in uw hotel krijgt u nog meer informatie.
Vervoer per bus tussen de hotels en de locatie van de conferentie en de vergadering van de commissie ENVE, IPSIAS, Pescara
Op 20 september zullen de deelnemers, na de conferentie, met bussen worden teruggebracht naar hun hotels.
Op 21 september vertrekken om 8 uur bussen van de hotels naar de vergadering van de commissie ENVE, ook voor de bijeenkomst van de fracties.
De meeste hotels liggen op een afstand van 2 à 3 kilometer van IPSIAS (Pescara), waar de conferentie en de vergadering van de commissie ENVE zullen worden gehouden. Bij aankomst in uw hotel krijgt u meer informatie over het vervoer per bus.
Officieel diner op donderdag 20 september in Pescara
De plaats waar om 20.30 uur het officiële diner door de regio Abruzzo wordt aangeboden, is: Hotel Esplanade, Piazza Primo Maggio 46.
Assistenten, begeleidende personen en tolken zijn ook welkom, op voorwaarde dat hun deelname vermeld staat op het inschrijvingsformulier voor de activiteiten.
Bij uw aankomst in uw hotel krijgt u nog meer informatie.
De weg naar Pescara
Om Pescara te bereiken, bestaan de volgende mogelijkheden:

 • dagelijkse rechtstreekse vluchten tussen Milaan (luchthaven Linate) en Pescara (luchthaven Abruzzo);

 • rechtstreekse vluchten tussen Pescara (luchthaven Abruzzo) en talrijke bestemmingen in Europa en Italië;

 • vluchten van en naar de luchthaven Rome Fiumicino, gecombineerd met vervoer per bus (zie hieronder) tussen de luchthaven Rome Fiumicino en hotels in Pescara.


Vervoer tussen de luchthavens en de vergaderplaats/hotels
1) Tussen de luchthaven Rome Fiumicino en hotels in Pescara


 • Prontobus (www.prontobus.org) verzorgt een openbare-vervoersdienst.

De dienstregeling staat op: www.dierresoft.it/PRONTO_BUS_IIa/ORARIO_PENNE_CIVITAVECCHIA/index.php

"Tutti i giorni" betekent "alle dagen", "feriali" betekent "op werkdagen" en "festivi" betekent "op feestdagen". In Pescara moet u uitstappen aan de halte "Pescara City Centre-Railway Station".


 • De lijn Rome-Pescara-Rome wordt ook bediend door een andere busmaatschappij, Arpa, met vertrek vanaf het treinstation Tiburtina (vanaf de luchthaven Rome Fiumicino zijn er om het kwartier treinen).

Zie: www.arpaonline.it/?page=or_peroma
2) Tussen de luchthaven van Pescara (luchthaven Abruzzo) en hotels in Pescara
Voor informatie in het Engels over vervoer van het vliegveld van Pescara naar de stad Pescara kunt u kijken op: http://www.abruzzoairport.com/Interna.aspx?lnk=GUs02OLgtUM=&lang=en 
Gestione Trasporti Metropolitani Spa (www.gtm.pe.it) verzorgt een openbare busverbinding.

U kunt naar het centrum van Pescara met lijnbus 38 (uitstappen aan de halte "Pescara City Centre-Railway Station". Lijnbus 38 vertrekt van een halte tegenover de uitgang van de luchthaven van Pescara. De kaartjes worden verkocht aan een automaat in de aankomsthall van het vliegveld. De dienstregeling staat op http://www.gtm.pe.it (klikken op Linee e mappe, daarna Linea 38 kiezen). Let op: Feriali betekent: alleen op werkdagen (van maandag tot vrijdag) en Festivi: alleen op feestdagen (incl. zondag).


3) Extra bussen vertrekken op 21 september van IPSIAS, Pescara (plaats waar de vergadering van de commissie ENVE wordt gehouden) naar de luchthaven Rome Fiumicino, het vliegveld van Pescara en de hotels.
De bussen vertrekken op vrijdag 21 september na afloop van de vergadering van de commissie ENVE. Bij aankomst in uw hotel krijgt u meer informatie.
Taxi's in Pescara
Het telefoonnummer voor taxi's in Pescara is: + 3908535155
Aanvullende informatie
Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/EnveArePescara2012
Voor een eerste indruk van de mooie regio Abruzzo kunt u kijken op:

http://www.youtube.com/watch?v=LQHLndRsop4 en http://www.youtube.com/watch?v=5CR9SSGvTIs
_____________

CdR 1274/2012 rev.1 en/VDS/cg .../...
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina