Nota voor Burgemeester en Wethouders bb/bo onderwerpDovnload 41.23 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte41.23 Kb.

Agenda BenW
dd. 11 JAN 2000

NOTA voor Burgemeester en Wethouders BB/BO
Onderwerp : Evaluatie demontage bom tweede Wereld-Oorlog d.d. 26 november 1999


Notanr. : 99.21336

Opsteller : Stein

telefoon : 3214

Datum : dec. 1999

Portef.h. : van Lidth de Jeude

betrokken (bestuurs)orgaan

uiterste da­tum

Besluitenlijst

par. secr.

 B&W

 Raad


 Cie.

 .....


 O.R.
agendaak­koord­stuk­kenver­trou­welijk


ROUTING: par. dd. par. dd.

par. Dd.

 Afd.hfd. :

 Sect.hfd. :

 Strategische Bedrijfsvoering :

 :


 :

► burgemeester :

 weth. Scholten :

 weth. Knol :

 weth. Doornebos :

 weth. de Jager-Stegema­n :

 weth. Hiemstra : Adj.-secretaris :

 se­cre­taris :BIS  (paraaf Adjunct-secre­taris)

Bijlagen:
Extracten:


ONTWERP-BESLUIT: B&W dd. 11-1-2000

Besloten wordt:


  1. De evaluatie demontage bom tweede Wereld-Oorlog d.d. 26 november 1999 vast te stellen;

  2. De onder punt 1 genoemde evaluatie ter kennisneming toe te zenden aan de commissie ABZ;

vervolg
Notanr :

Onderwerp : evaluatie demontage bom tweede Wereld-Oorlog d.d. 26 november 1999

────────────────────────────────────────────────


VOORSTEL OPENBAARMAKING:

► dit besluit openbaar te maken

 ... (andere stukken, zoals nota, raadsvoorstel en -besluit, rapporten, notities e.d. ... openbaar te maken)

 dit besluit niet openbaar te maken vanwege ...

 ... (andere stukken) niet openbaar te maken vanwege ...
──────────────────────────────────────────────────────────
COMMUNICATIE:

INTERN: EXTERN

 e-mail  verpl. publicatie/bekendmaking  DevNu  persbericht

 nieuwsnet  folder  kabelkrant  persconferentie

 interkom  huis-aan-huis-brief  teletekst  toelichting op wekelijkse persconfe­rentie

 hoorzitting  informatiebijeenkomst

 zie bijgevoegd communicatieplan
────────────────────────────────────────────────────
FINANCIELE ASPECTEN:

In te vullen door de initiërende sector:

Financiële gevolgen gemeente?  ja  nee

Zo ja, gevolgen worden opgevangen:

 binnen het desbetreffende productbudget  via herschikking tussen eigen sectorproducten

 via taakstelling binnen eigen sector  reserves/voorzieningen van de sector

 tarieven burgers  bijdrage andere sectoren

 concern  ...........
────────────────────────────────────────────────────

TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Op 26 november 1999 is aan de Kapjeswellle een bom uit de tweede Wereld-Oorlog gedemonteerd. Van deze demontage is – aan de hand van een aantal intervies met direct betrokkenen - een korte evaluatie opgesteld.

Deze treft u achterliggend aan.


Algemene conclusie is dat de voorbereiding van de demontage en de samenwerking tussen de verschillende

(parate) diensten goed is verlopen.

Tijdens de voorbereidingen van de demontage bleek wel dat een aantal zaken nog niet optimaal is geregeld.

Te denken valt aan de toegang tot het gemeentehuis buiten de werktijden voor de leden van de rampenstaf of

de beperkte mogelijkheden vanaf de brandweerkazerne kaarten van Sector Stads- en Dorpsbeheer in te zien.

Ook de vervangingsregeling van de leden van de rampenstaf bleek niet bij iedereen volledig bekend te zijn.

Inmiddels zijn diverse maatregelen getroffen de onvolkomenheden op te lossen.

Voor het overige verwijzen wij u naar het bijgevoegde evaluatieverslag.EVALUATIE DEMONTAGE BOM TWEEDE WERELDOORLOG OP 26 NOVEMBER 1999.
Vlak voor het binnentreden van het nieuwe millennium werd Deventer geconfronteerd met een erfenis uit de Tweede Wereldoorlog. Op 26 november werd tijdens werkzaamheden bij de Kapjeswelle een bom van 500 pond gevonden. Na inschakeling van de Explosieven OpruimingsDienst bleek dat de bom in die mate instabiel was dat vervoer te gevaarlijk was en dat derhalve demontage ter plekke moest gebeuren. Hoewel geen sprake is geweest van een situatie als genoemd in de wet rampen, wordt het passend geacht u via deze beknopte rapportage inzicht te geven over de wijze waarop de demontage is afgewikkeld. Daarbij wordt met name ingegaan op leerpunten voor eventuele volgende calamiteiten. In de afgelopen weken zijn diverse key-players geïnterviewd. In de notitie vindt u in een willekeurige volgorde puntsgewijs een aantal ervaringen, opvattingen en leerpunten terug.
1. Nadat in het begin van de avond duidelijk was dat demontage ter plekke moest gebeuren, zijn de gemeen-telijke rampenstaven bijeen geroepen. Hoewel in 1998 en 1999 enkele oefeningen hebben plaatsgevonden waarbij de bereikbaarheid van de leden van de beleids- en operationele staf werd getest, is het deze keer niet geheel vlekkeloos verlopen.

Hoewel de opkomst en de bereikbaarheid van vrijwel alle leden optimaal was en voorpoedig verliep bleek dat onvoldoende bekend was wie de ambtenaar openbare orde en veiligheid bij diens afwezigheid vervangt. De plaatsvervanger is niet benaderd en werd ter plekke vervangen door het hoofd voorlichting van de gemeente. De ambtenaar openbare orde en veiligheid kon pas rond 21.30 uur in de beleidsstaf aanwezig zijn. In hoofdstuk 2 deel 2 paragraaf 2.2. van het gemeentelijke rampenplan is een lijst opgenomen van de leden van de beleids- en operationele staf. Op deze lijst stond niet of onvoldoende duidelijk wie als vervangers optreden. De lijst is inmiddels zodanig aangepast dat de vervangers van deze leden in een aparte bijlage zijn opgenomen.Op donderdag 25 november werd de beleidsstaf in verband met verplichtingen elders van de burgemeester - na overleg tussen beide - voorgezeten door loco-burgemeester A.S. Scholten. De burgemeester is wel steeds volledig geïnformeerd geweest. Op de dag van de demontage was de burgemeester voorzitter.
2. Nadat de beleidsstaf was geïnformeerd over de stand van zaken, heeft zij in zijn eerste vergadering onmiddellijk besloten tot evacuatie van omwonenden voor en gedurende de demontage. Een cirkel van 150 meter rond de bom werd aangewezen als gebied waarbinnen iedereen vanaf 08.00 uur zijn/haar huis moest verlaten en een cirkel tussen 150 en 425 meter waarbinnen de bewoners om 10.00 uur het pand tijdelijk niet mochten verlaten. Om te voorkomen dat mensen weigerden het betrokken gebied te verlaten dan wel dat mensen het gebied om welke reden ook wilden gaan betreden heeft de burgemeester op grond van artikel 176 Gemeentewet een noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening is bijgaand toegevoegd. Overeen-komstig de in artikel 176, lid 2 Gemeentewet opgenomen verplichting is de verordening ter kennis gebracht van de raad in haar vergadering van 15 december 1999.
De bekendmaking van de noodverordening is een leerpunt gebleken. Hoewel alle getroffen bewoners zonder problemen inhoud hebben gegeven aan de opdracht tot evacuatie, kan het waardevol zijn bij een eventuele volgende keer de noodverordening gevraagd of ongevraagd onder de aandacht te brengen van de bewoners/nieuwsgierigen/pers. Zeker als de verwachting bestaat dat er weerstand zal optreden. Bij een eventuele volgende keer zal er voor worden gezorgd dat de politie op locatie in het bezit is van de verordening.
In het operationele team is besloten uit te zoeken een overzicht te maken van alle bewoners (personeelsgegevens op adresniveau) in het te evacueren gebied. In een nog nader te voeren intern overleg zal worden beoordeeld of een zo gedetailleerd inzicht vereist is of dat kan worden volstaan met een uitdraai van alleen het aantal mensen dat op adres- of straat niveau in het te evacueren gebied staat ingeschreven.
3. Alle bewoners hebben zo spoedig mogelijk op de avond van 25 november een folder gekregen waarin zij geïnformeerd werden over de gevolgen van de bomdemontage op vrijdag 26 november om 11.00 uur. Het beleidsteam heeft besloten om (vanaf 24.00 uur) voor de getroffen bewoners een gemeentelijke informatielijn gedurende de gehele nacht open te stellen. Op het moment echter dat bewoners de folder kregen (circa 23.15 uur) was de gemeentelijke informatielijn nog niet open, zodat het alarmnummer van de politie overbelast raakte. In het vervolg is op dit punt een betere afstemming noodzakelijk.


  1. Rampen gebeuren onverwachts en vaak buiten werktijd. Ambtelijke medewerkers in het beleids- of operationeel team kunnen in een situatie komen te verkeren dat zij acuut informatie/stukken nodig hebben. Ook bij het opstellen van de noodverordening bleek dat het makkelijk zou zijn geweest als de ambtenaar in kwestie ’s-avonds toegang tot het gemeentehuis heeft. Op basis van deze ervaring dienen enkele ambtenaren over een sleutel te beschikken, zodat zij te allen tijde de gemeentelijke panden kunnen betreden. De eerste stappen hiertoe zijn inmiddels gezet. Verder bleek dat vanuit de brandweerkazerne geen of in ieder geval onvoldoende toegang verkregen werd tot het kaartmateriaal van de sector Stads- en Dorpsbeheer. Via een zogenaamde net-view waarmee kan worden ingelogd op kaartensystemen is toegang inmiddels geregeld.
  1. In het verleden zijn in Deventer verschillende oefeningen geweest waarbij de vraag aan de orde kwam of samenvoeging of juist scheiding van het beleids- en operationeel team de meest wenselijke situatie is. Na een oefening in 1999 is gekozen om de staven te scheiden. Alle geïnterviewden hebben de scheiding op 25 en 26 november 1999 tussen beide staven als zeer werkbaar en positief ervaren. Voor het geval er nog twijfel over dit punt heeft bestaan, is deze twijfel thans weggenomen. Over het functioneren van zowel het operationele- als het beleidsteam bestaat grote tevredenheid. De sfeer en samenwerking was goed. De rol van de bestuurder als voorzitter van het beleidsteam is door de geïnterviewden uniform als positief gewaardeerd. Het beleidsteam heeft een aantal wezenlijke beslissingen genomen, zoals het langer openhouden van de Welle, (zodat de ochtendspits doorgang kon vinden), door niet de sporthal op Zandweerd maar het restaurant van het gemeentehuis aan te wijzen als opvangcentrum voor de getroffen bewoners, het melden van de bomdemontage en de getroffen maatregelen via radio Oost en radio Gelderland in de ochtend van vrijdag 26 november 1999 en het besluit tot afzonderlijke alarmering van de bedrijven in het te ontruimen gebied.

Van een zijde is de gedachte geopperd om de omvang van de beleidsstaf in te krimpen. Buiten de parate diensten nemen in het beleidsteam de burgemeester, gemeentesecretaris, hoofd voorlichting, hoofd sector Stads- en Dorpsbeheer , afdeling Juridische Zaken , afdeling Burgerzaken en de ambtenaar openbare orde en veiligheid deel. In het verleden is er al voor gekozen de staf in te krimpen; een verdere inkrimping wordt niet wenselijk geacht. Concessies doen aan de specifieke kwaliteiten en kennis die nu vertegenwoordigd zijn, lijkt niet verantwoord.
  1. Afdeling voorlichting heeft naar tevredenheid voor het eerst gewerkt volgens het nieuwe deelplan voorlichting dat sinds kort in een definitief concept gereed is gekomen. Dit betekent dat naast een afvaardiging in beide staven er ook een informatiecentrum is ingericht. Om ongeveer 20.00 uur is besloten dat een groot aantal mensen de volgende dag geëvacueerd zouden worden. De definitieve folder waarin een en ander nader werd toegelicht kon pas tegen 23.00 worden verspreid en uitgereikt. Het opstellen van een correcte en zorgvuldige folder kostte meer tijd dan verwacht. Vooruitlopend hierop is al via mondeling contact (aanbellen) reeds ongeveer 80% van de betrokken bevolking geïnformeerd wat er zou gaan gebeuren. Via deze wijze is - met succes - geprobeerd het aantal mensen dat pas de volgende dag geconfronteerd zou worden met de gevolgen van de demontage zo beperkt mogelijk te houden.
  1. In de verdere uitvoering is nog een aantal onvolkomenheden gebleken die een volgende keer vermeden of anders kunnen en moeten. De locatie in de brandweerkazerne is opnieuw als goed gekwalificeerd. Wel dienen allerlei communicatiemiddelen niet meer in de vergaderkamers van de beleidsstaven te liggen. Dit werd als storend ervaren. Het berichtenverkeer tussen de actiecentra (met name brandweer en politie) richting operationeel team kan beter vorm en inhoud gegeven worden door gebruik te maken van standaard berichtformulieren. Verder is opvallend te noemen dat vlak voor de demontage medewerkers van de pers in het verboden gebied zijn doorgedrongen. Los van het onverantwoorde (en onwettige) gedrag bleek dit voor de politie ook een goede oefening in het afzetten en afgezet houden van een gebied. Binnen de politie zijn inmiddels afspraken gemaakt om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen (bv door meer operationele commandanten ter plaatse aan te wijzen). Ter bewaking van het betrokken gebied is gebruik gemaakt van leden van de politie, vrijwillige politie, stadswachten en medewerkers van de sector Stads- en Dorpsbeheer. Het is van belang dat bij volgende gelegenheden instructies over het toelaten van mensen (die bv “even” bij de bank willen zijn) te allen tijde uniform worden uitgevoerd. Tenslotte blijkt dat het weinig zin heeft om het sein “veilig” vast te laten stellen door het beleidsteam. Tegen de tijd dat dit besluit is genomen en verkondigd, is men ter plekke alweer tot de orde van de dag teruggekeerd.

Als algemene conclusie kan worden gesteld dat de activiteiten met betrekking tot de demontage van de bom, de evacuatie en het functioneren van zowel beleid- en operationeel team buitengewoon goed zijn verlopen. Het op 25 november 1999 in de avond/nacht door de politie opgesteld draaiboek zal met de ervaringen die in deze evaluatie zijn beschreven worden aangepast en aangevuld. De samenwerking tussen de parate diensten is eveneens buitengewoon goed verlopen. In den lande blijkt nog wel eens dat er sprake kan zijn van een competentiestrijd; deze is in Deventer niet gebleken. Voor de parate diensten en zeker ook voor de leden van het beleidsteam en de (loco) burgemeester is de demontage een zeer goede praktijkles gebleken die minstens twee maal zo veel waarde heeft als een oefening.


Tot slot een nog onopgelost discussiepunt. Moeten de ramen tijdens de demontage nu open of dicht? Dicht zegt de politie omdat anders inbrekers het wel erg gemakkelijk wordt gemaakt. Open zeggen de fysica omdat anders meer schade kan ontstaan. Open zegt de verzekeringsmaatschappij omdat anders de schade niet is gedekt. Een punt dat zich nog voor nader onderzoek leent.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina