Nota voor burgemeester en wethouders OnderwerpDovnload 10.49 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.49 Kb.


NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Verordeningen OZB en RZB
Notanr.: 2000.19763

SB/FIN (BB/BV)

16 november 2000
B&W dd. 21-11-2000

Besloten wordt:


 1. De raad voor te stellen

 1. De tariefdifferentiatie onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen ingaande 2001 vast te

stellen op respectievelijk 100 staat tot 132 (voorlopig getal) c.q. het tijdvakpercentage vast te stellen op 132

(voorlopig getal); 1. De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2001 vast te stellen, rekening houdende met een

budgetneutrale uitvoering van de hertaxatie per de waardepeildatum 1 januari 1999 en met de in de

begroting 2001 geraamde hogere opbrengst ten opzichte van 2000 als gevolg van de vastgestelde

trendaanpassing, de vastgestelde doorberekening meerkosten WOZ en de areaalontwikkelingen;


 1. Geen gebruik te maken van de in wetsvoorstel nr. 27 246 opgenomen mogelijkheid tot toepassing van de

instrumenten ingroeivariant en aftopvariant;

 1. De tarieven voor de roerende woon- en bedrijfsruimten 2001 vast te stellen op het niveau van de onder 2.

bedoelde tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2001;

 1. De "Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2001" vast te stellen;

 2. De "Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2001" vast te stellen;

 1. het raadsvoorstel en de ontwerp-besluiten “Verordening op de heffing en invordering van onroerende-

zaakbelastingen 2001” en “Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en

bedrijfsruimten 2001” vast te stellen; 1. de Commissie Financiën om advies te vragen;


OPENBAARMAKING:

dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
FINANCIELE ASPECTEN:

financiële gevolgen voor de gemeente?


toelichting/overwegingen:

Verwezen wordt naar het raadsvoorstel en de ontwerp-verordeningen.


Geattendeerd wordt op de volgende in het raadsvoorstel opgenomen beleidsmatige besluiten:

 1. het toepassen van een tariefdifferentiatie OZB tussen de categorieën woningen en niet-woningen, door vaststelling van het tijdvakpercentage op 124, te verhogen met 8 procentpunten van de maximale 10 procentpunten extra verruiming, zoals opgenomen in het geamendeerde wetsvoorstel dat op dit moment bij de Eerste Kamer in behandeling is (toelichting en onderbouwing in het raadsvoorstel);

 2. het niet toepassen van de instrumenten ingroeivariant en aftopvariant;

 3. het verwerken van een door het taxatiebureau Oranjewoud aan te leveren actualisering naar de situatie per eind november 2000 van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vaststelling van het onder a. bedoelde tijdvakpercentage en die actualisering betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel door de Commissie Financiën en aansluitend door de Raad;

 4. de toezegging aan het slot van het voorstel dat ingeval van een evidente afwijking tussen de werkelijke en de geraamde netto-opbrengst OZB als gevolg van een evidente afwijking van de in het voorstel opgenomen gegevens waarmee de tarieven zijn berekend, de tijdelijke onderdekking of overdekking mee te nemen voor verrekening in de OZB-tarieven 2002 in het voorstel tot vaststelling van de OZB-tarieven 2002.

Bij instemming met het onder a. verwoorde beleidsmatige besluit vormen de voorgestelde OZB-tarieven de uitkomst, rekening houdende met de overige gegevens zoals waardebepalingen en opbrengst. In de begroting 2001 is uitgegaan van een netto-opbrengst van f 32.232.000,--. In het voorstel wordt vooralsnog gewerkt met een bruto-opbrengst van f 33.000.000,--.


Het verschil in effect tussen een tijdvakpercentage van 124 en 132 is als volgt aan te geven, uitgaande van een begrote opbrengst van bruto f 33.000.000:
Omschrijving bij 124 bij 132

Tarieven e + g woningen f. 13,93 f. 13,65

Tarieven e + g niet-woningen f. 17,27 f. 18,01

Opbrengst woningen f. 22.621.038,-- f. 22.166.344,--

Opbrengst niet-woningen f. 10.373.743,-- f. 10.818.246,--

Budget voor opvang kwijtschelding enz f. 762.781,-- -/- f. 752.590,-- -/-Netto opbrengst f. 32.232.000,-- f. 32.232.000,--
Enkele aspecten zijn ambtelijk nog in behandeling, waaronder de onderbouwing van de bruto-opbrengstraming.
Tijdpad: 21 november 2000 B&W, 4 december 2000 Cie Financiën en 11 december 2000 Raad.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina