Notanr.: 2000-17534 rmw/bwt 19 oktober 2000 Agenda BenWDovnload 15.87 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte15.87 Kb.


NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Weigering bouw/monumentenvergunning, weigering bestuursdwang Keizerstraat 8

Notanr.: 2000-17534

RMW/BWT

19 oktober 2000

Agenda BenW

B&W dd. 24-10-2000

Besloten wordt:


 1. Het Consulaat Generaal de gevraagde bouw- en monumentenvergunning voor het plaatsen van een beveiligings-hekwerk op het perceel Keizerstraat 8 te weigeren wegens strijd met redelijke eisen van welstand en aantas­ting van monumen­tale waarden.

 2. Het verzoek van omwonenden om toepassing bestuursdwang op grond van bijzondere omstandigheden in relatie tot de huidige bestemming van het perceel Keizerstraat 8 af te wijzen.

 3. Het Consulaat en de indieners van de bedenkingen van dit besluit in kennis te stellen;OPENBAARMAKING:

Dit besluit openbaar te maken nadat belanghebbenden daarover zijn geïnformeerd.


COMMUNICATIE:
FINANCIELE ASPECTEN:

nee
toelichting/overwegingen:


Aanvraag


Het Consulaat Generaal van de Republiek Turkije heeft bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een (reeds gerealiseerd) beveiligingshek­werk op de tuinmuur achter en op de achteruitbouw van het consulaat gevestigd aan de Keizerstraat 8. Voorts is gedeeltelijk puntdraad aange­bracht en zijn de ramen van het consulaat met een ondoorzichtige folie voorzien.

Aangezien het pand Keizerstraat 8 een rijksmonument is, is de aanvraag tevens opgevat als een aanvraag om vergunning in de zin van de Monumenten­wet.


Tenslotte is - daarvoor is geen vergunning aangevraagd - een traliewerk voor de ramen op de eerste verdieping aan de achter­zijde aangebracht.


Motivering aanvraag


Bij brief d.d. 9 augustus motiveert de Consul Generaal zijn aanvraag samengevat als volgt:

 • de "geplande" verbouwing is niet in strijd met de Woningwet en tast het gebouw niet aan;

 • de beveiligingsmaatregelen zijn op basis van ervaringen genomen (Armeense terreur en vrees voor PKK aanvallen);

 • de beveiligingsmaatregelen hebben niet alleen tot doel beschermen van personeel, maar ook het beschermen van het gebouw.Bedenkingen/verzoek bestuursdwang


Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning zijn bedenkingen ingediend door eigenaar/gebruikers van naburige percelen, te weten door:

Blokker Holding BV, Fam. P. van der Heijden, Walstraat 15a, Mevrouw Eltink, Walstraat 15 en de heer C. Coolsma, Geert Grootestraat 3.

De bedenkingen hebben uitsluitend betrekking op het hekwerk met punt draad. Zij menen dat het hekwerk esthetisch volstrekt onaanvaardbaar is, zeker bezien in het licht van de aanwijzing van de binnenstad als beschermd stads-gezicht; bovendien vormt - aldus appellanten - het hekwerk een

“onnodig afschrikwekkende barrica­de". Zij menen dat een eventuele aanslag op de consul met dit hekwerk niet zal kunnen worden tegengehouden en dat er bovendien wel andere esthetisch wél aanvaardbare beveiligingsmethoden bestaan. Zij menen dan ook dat geen vergunning behoort te worden verleend en dat uw college terzake met bestuursdwang dient op te treden.Welstandsadvies


De planadviescommissie heeft het navolgende afwijzende advies uitgebracht:
"Het betreft hier het aanbrengen van beveiligingshekwerken op een monument in het beschermde stadsgezicht en het aanbrengen van ondoorzichtige folie aan de binnenzijde tegen de ramen ervan.

Het plan is niet aanvaardbaar. Uit een oogpunt van welstand en monumenten­zorg bestaat er bezwaar tegen het plan. Ook past het niet in het beschermde stadsgezicht. Het beveiligingshekwerk dat op het platte dak van de achter­aanbouw is geplaatst is een zeer storend element in het stadsbeeld. Ook ten opzichte van het belendende pand aan de Geert Grootestraat ontstaat er eenzelfde storende situatie.

Door de ondoorzichtige folie op de ramen worden het dooie spiegelende vlakken, die sterk detoneren. De gevelwand van de Keizerstraat waar het pand onderdeel van uitmaakt, wordt ernstig verstoord door deze ondoorzich­tige spiegelende vlakken.
De commissie vraagt zich af of de noodzakelijke beveiliging niet op een meer subtiele wijze uitgevoerd kan worden, waardoor de belangen van het monu­ment, van welstand en van het beschermde stadsgezicht niet worden aange­tast".

Beslissing op monumenten- en bouwvergunning


Op grond van artikel 12 van de Woningwet dient ieder pand zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan te voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Daarnaast dient een Monumentenvergunning ingevolge artikel 11 van de Monumentenwet te worden geweigerd indien het plan leidt tot een aantasting van de monumentale waarden.

Op grond van artikel 44 van de Woningwet dient de bouwvergunning te worden geweigerd ingeval niet aan de redelijke eisen van welstand wordt voldaan en voorts indien een monumentenvergunning is geweigerd.
Voorstel: Gelet op het afwijzende welstandsadvies - waarmee dezerzijds kan worden ingestemd - dienen de bouw-vergunning en de monumentenvergunning ons inziens te worden geweigerd.

Beslissing op verzoek om toepassing van bestuursdwang


Op grond van thans geldende jurisprudentie dient een beginselplicht tot handhaving te worden aangenomen. Van handhavend optreden kan slechts dan worden afgezien indien bijzon­dere omstandigheden daartoe nopen.
Ofschoon omwonenden op zichzelf beschouwd rechtens verdedigbare belangen hebben bij verwijdering van het onderhavige hekwerk menen wij dat gelet op de bijzondere aard van dit geval in redelijkheid van toepassing van bestuurs­dwang dient te worden afgezien.
Factoren welke hierbij een rol spelen zijn de volgende:

 • aan het belang dat is gediend met (het waarborgen van) de veiligheid van het Turks Consulaat dient een zwaarder gewicht te worden toegekend dan aan overwegingen van esthetische aard;

 • van de zijde van de politie is aangegeven dat de aanpassingen nodig zijn om calamiteiten te voorkomen of ingeval zich toch een calamiteit mocht voordoen de aanpassingen een garantie bieden dat zij de consul en personeel optimaal kan beschermen;

 • het beveiligingsbedrijf heeft aangegeven geen andere - esthetisch meer aanvaard­bare - beveiligingsmethoden met een vergelijkbaar beveili­gings­niveau te kennen;

 • mogelijke juridische belemmeringen op grond van het verdrag van Wenen ten aanzien van de vraag of het lokale overheden wel is toegestaan een consulaat te gelasten beveiligingsmaatregelen te verwijderen;

 • op grond van het aannemen van een bijzonder geval behoeft voor prece­dentwerking niet te worden gevreesd.

Terzijde kan nog worden opgemerkt dat van de zijde van het consulaat is aangegeven dat de bereidheid bestaat het puntdraad zonodig te verwijderen.

Het consulaat zal worden verzocht hiertoe op korte termijn over te gaan.

In de brief aan het consulaat zal er voorts op worden gewezen, dat het gedogen van de huidige situatie slechts geldt voor de tijd, dat het consulaat in het betrokken perceel gevestigd is en dat bij vertrek uit dit pand de aangebrachte voorzieningen terstond dienen te worden verwijderd.


Voorstel: Verzoek om bestuursdwang afwijzen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina