Notarissen Veghel 1649-1670Dovnload 493.09 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte493.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Notarissen Veghel 1649-1670

Notaris: Mathijs Peters Tijs van Uden

Bron: BHIC toegang 17701, inv. nr. 1
Regesten door: Antoon Vissers

001 26-01-1649 009 Veghel schuldbekentenis

Phlijps Peterssen uit Veghel bekend schuldig te zijn aan Jan Welten, ook uit Veghel, 165 gulden. Phlijps Peterssen beloofd met rente terug te betalen en de eerste 55 gulden al te betalen op sint Jans Baptistdag.
002 01-02-1649 009v Veghel schuldbekentenis

Dandel Lenaerts uit Veghel bekend schuldig te zijn aan Jan Laurijnssen de som van 50 gulden Hollands geld.

Kantlijn: Jan Laurijnsen bekent dat hij op 19 maart 1660 ten vollen betaald is door Seijken, weduwe van Daniel Lenaerts.
003 01-02-1649 010 Veghel schuldbekentenis

Jan Dirck Thonis, inwoner van Veghel, bekend schuldig te zijn aan Jan Laurijnssen de somme van 60 rijksdaalders, Hollands geld.

Afgelost op 15 december 1652 de somme van 150 gulden.
004 01-02-1649 011v Veghel verklaring

Arnt Peter Arnt Peter Arntsse, 32 jaar en Anthonis Jan Geraerts, 27 jaar, beiden inwoners te Veghel, hebben verklaard ter instantie van Michiel Donckers.

Dat ze hebben zitten drinken ten huize Dirck Rutten, secretaris alhier 21 dagen geleden met Willem Meussen en Goeijart Peter Rutten, schepenen en Michiel Donckers en meer anderen uit veghel.

Dat hij gehoord heeft dat Willem Meussen en Goeijart Peter Rutten tegen Michiel Donckers zei ‘hier wordt de vrede van Ariaen Peter Wijnen belast met de pacht selle, ghij mocht de pacht selle bestelle soo U L[ieden] dat goet dunckt, de schepenen en sullen U l[ieden] nimmermeer daervan ontslaen’.

Dat Cordt Peter Rutten zei: ‘ ick ben bij Arnden Peter Wijnne weduwe geweest ende haer geseijt dat den brieff vant bueren van de pacht selle wederom thuijs soude dragen, die haer l[ieden] die heeft gesonden etc..
005 08-03-1649 013 Veghel verklaring

Goijaert Gerarts van Soest ende Michiel Gunster, inwoners te Veghel, verklaren dat de hop die Jan Meltiors met een kar naar het land van Gullijck is gevaren, welke hop alhier te Veghel door Meierij van den Boosch is geteeld en geoogst.


006 14-03-1649 013v Veghel verklaring

Gerart Dirck Jaspers en Willem Dirck Jaspers verklaren hoe dat Peter Willem Peters, ook inwoner van Veghel met een kar, geladen met hop, heeft gevaren naar het land van Luijck.

Deze hop is hier te Veghel geteeld door Peter Willem Peters zelf.
007 16-04-1649 014 Veghel verkoop

Lambert Handrickx van de Ven, heeft verkocht aan zijn zwager Michiel [Cunster] het veertiende part van de helft der nagelaten goederen van Handerick Hermanus zaliger onder de condities dat de koper de dorpslasten blijft betalen. Koopsom is 36 gulden en 2 nieuwe hoeije.

Gedaan ten huize van Lambert Handrickx van de Ven met de getuigen Claes Rolloffs van Kilsdonck en Dierck Theunissen Tibos.
008 17-04-1649 015 Veghel transport

Jan Rombouts, jonge man, wonende te Veghel heeft ontvangen van Anneke Ariaen Arntse, zijn ‘moeije’ de som van 150 gulden. Dat Jan dit bedrag moet geven aan Jenneke Ansinus met de brieven die daarbij horen.


009 19-04-1649 016 Veghel testament

Claes Gerarts van Soest en Geertken zijn wettige echtgenoot, wonende te Veghel, beiden gezond van lichaam maken hun testament op waarbij ze begeren na hun dood begraven te worden in gewijde grond. Dat dan aan het armhuis alhier 50 stuivers gegeven worden. Verder dat de langstlevende alle goederen zullen erven en mogen beheren.


010 09-05-1649 018 Veghel transactie

Dandel Lenaerts te Veghel bekend schuldig te zijn aan Dirck Arntse van Eerde 100 gulden van geleende penningen onder besproken voorwaarde tegen een intrest van 5 gulden tegen 100.

Eerste vervaldag 9 maart 1650
011 10-05-1649 018v Veghel verklaring

Dirck Arntse van Eerde en Arnt Linders, inwoners van Veghel verklaren dat het waar is dat Dijrck Thonis op 11 mei 1649 met 50 zakken hop, ongeveer 400 pont met een kar naar Grave is gevaren.

Deze hop heeft Dijrck Thonis zelf geteeld.
012 14-05-1649 019av Veghel volmacht

Philips Peters van Emmickhoven, zoon en enige erfgenaam van Peter Hanrick van Emmickhoven, wonende te Veghel heeft wettelijk Michiel Gunster aan gesteld om in zijn naam 116 gulden te ontvangen van Dirck Holleckers tot Merckelbach van een zeker transport gepasseerd voor notaris Melis Jan Melissen binnen de stad Breda den 4e januari 1599.


013 10-06-1649 019v Veghel volmacht

Willem Anthonissen van Uden, heeft wettelijk opgedragen aan Huijbert Franssen, secretaris van Nistelrode om in zijn naam al zijn goederen te beheren. Zijn huis, hof, boomgaarden, beemden en houtgewassen. Verder het beheren van al zijn geldelijke zaken als cijnzen en erfpachten.

Ook dat wat hij later erft of gaat verhuren.
014 04-06-1649 020v Veghel verklaring

Jan Lamberts wordt rechtelijk gedaagd op verzoek van Huijbert Franssen om onder ede te verklaren dat hij Huijbert Franssen als secretaris van Nistelrode nu op 4 juni uit krachten van procuratie, hem door Willem Anthonissen gegeven op 1 juni 1649, verschenen was ten huize van Mathijs Peters.

Dat daar een zekere akte door de vorster alhier aan Jan Meltiors was opgesteld welke laatste mede aanwezig was.

Dat Jan Lamberts toen gezien heeft dat Jan Meltiors, nadat deze enige woorden had met Huijbert Franssen, met zijn vuisten tweemaal voor het hoofd van laatst genoemde heeft geslagen.

015 05-06-1649 021v Veghel volmacht

Jonker Elias Surmont heeft de edele jonker Jan van Wees wettelijk gemachtigd om in zijn naam van Geraert Marcelissen uit Den Driel de som van 80 gulden te ontvangen. Dit bedrag heeft de jonker in 1648 verkregen van Quen Bomgaert en die Geraert Marcelissen, maar nog niet heeft ontvangen.

Heden ten huize van notaris Mathijs gepasseerd met als getuigen Giellis Rolloffs van Liessel en Michiel Ghijsbert.
016 18-06-1649 022v Veghel verklaring

Peter Thonis Ariaens en Dirck Josops, verklaren dat Arnt Arnts, mede inwoner te Veghel op deze dag 18 juni 1649 met een kar hop gevaren zijn naar Grave en Nimegen, omdat ze deze daar het beste kunnen verkopen. Arnt heeft deze hop zelf hier in Veghel geteeld.


017 16-07-1649 023 Veghel verklaring

Hendrick Denis vorster alhier te Veghel en Albert Jan Alberts, verklaren dat Thonis Anthonis, ook inwoner van Veghel op deze morgen met een kar hop naar Nimegen is gevaren en welke hop hij Thonis zelf in Veghel heeft geteeld.


018 24-07-1649 023v Veghel verklaring

Gerart Anthonis Stoven en Dirck Melis van Henbergen uit Veghel verklaren dat Jan Janssen, ook inwoner van Veghel, met een kar geladen met 700 pond hop naar de stad Grave is gevaren. Jan Janssen heeft deze hop hier zelf verbouwd en geoogst.


019 08-09-1649 024 Veghel volmacht

De edele jonker Elias Surmont heeft de edele juffr. Adriana van Duerne wettelijk gemachtigd dat, ze als weduwe van jonker de Vriess een geldzaak mag regelen, komende van de erfgenamen wijlen Jan de Qaertij.


020 08-09-1649 025 Veghel volmacht

De edele juffr. Margrita Surmonts heeft wettelijk gemachtigd de edele jonker Elias Surmont, haar neef, wonende te Veghel om in haar naam te aanvaarden het vierde deel van de Oirbempt, gelegen te Veghel. Hij mag dit naar eigen oordeel gebruiken of verhuren.


021 13-09-1649 026 Veghel verklaring

Jan Welten, 48 jaar en Anthonis Ghijsbert de Smit 54 jaar, beiden oud borgenmeesters van Veghel, hebben op verzoek van Michiel Gunster eendrachtelijk verklaard dat deze Michien Gunster te Acken geboren al zeven jaar in Veghel woont en steeds zijn dorpslasten heeft betaald en zich steeds goed gedragen.


022 18-09-1649 027 Veghel volmacht

Voor mij notaris verschenen de edele juffr. Margrita van Surmont welke wettelijk heeft gemachtigd de edele jonker Elias Surmont om in haar naam tegen Dirck Jacops te zeggen dat deze nog te betalen heeft 320 gulden van de Ronden Bempt. Om van Dirck Jacops zulke rentebrief te eisen welke Dirck van haar heeft betreffende 2 mudde rogge jaarlijks ook op de goederen van Dirck Baltussen c.s. en gelegen onder Sint Oedenrode.

Bij weigering van betaling afstand van deze Ronden Bempt te eisen.
023 29-10-1649 028 Veghel verklaring

Jan Hanrick Lavrijnsen, 61 jaar en Giellis Roloffs van Liessel, 39 jaar, beiden uit Veghel hebben op verzoek van Nicolaes Pauwelssen, ook uit Veghel, verklaard dat op 23 oktober laatstleden genoemde Nicolaes alhier heeft gekocht van Peter de With koopman in vriendschap een veulen die bij genoemde Nicolaes Pauwelssen is geslacht en te Veghel is gebruikt.

Jan Hanrick Lavrijnsen en Giellis Roloffs zijn de buren van Nicolaes Pauwelss.
024 12-11-1649 028v Veghel Verklaring

Michiel Donckers, 51 jaar, Jan Handrickx, 62 jaar en Willem Geraerts van Engelen, 55 jaar, alle wonende te Veghel. Ze verklaren op verzoek van Reinder Berckers dat ongeveer 8 maanden geleden Reinder Berckers heeft geaccordeerd met Peter Huijberts alhier te Veghel ten huize van Willem Geraerts van Engelen over een geschil en de onkosten daarvan. betreft een proces te ‘s-Hertogenbosch tussen Jan Janssen van Asten ter ene zijde en Jan Gerluickx ter andere zijde.

Daar is gesproken over de onkosten van het geding welke door Reijnder Berckers betaald zouden worden. Dit onder de conditie dat Peter Huijberts het proces zou beëindigen zodat er geen verdere onkosten meer zouden komen. Michiel Donckers ondertekend met Michiel Aerijen Donckerss.

025 15-11-1649 030 Veghel verklaring

Arnt Geraert, 58 jaar en Handrick Denissen, 61 jaar, beiden inwoners van Veghel.

Ze hebben op verzoek van Adriaen Hermans verklaard dat deze in 1628 diverse malen met hun naar de stad Luijck zijn gevaren.


026 17-01-1650 031 Veghel volmacht

Jan Matheussen heeft mij notaris Mathijs Peters gemachtigd om in zijn naam te ontvangen van Matheus Janssen van Londen, wonende in het land van Ravenstein, de som van 85 gulden. Dit komt van een zeker erfgoed en gekochte koren die Matheus Janssen voorschreven van de zoon Jan Matheussen heeft gekocht en dit kan Matheus Janssen van Londen niet ontkennen.

Bij weigering het af te dwingen, hetzij van zijn gerede of ongerede goederen.
027 15-11-1649 032 Veghel verklaring

Mr. Albert Sterckman en Anthonis Janssen van Mueesen, beiden inwoners van Veghel.

Ze verklaren op verzoek van Mr. Michiel Dubert dat aan hun op 25 januari 1650 te Uden bij Mr. Willem, schoolmeester gezegd is dat hij het register van de kosterij te Heeswijk, 15 jaar geleden, heeft bijgehouden en dit toen over gegeven heeft aan Jan Thonissen die na hem de kosterij overnam.
028 07-02-1650 033 Veghel verklaring

Jan van Hessel, stadhouder van Erp en Veghel, 2? jaar en Thonis Jan Gerarts, 28 jaar, beiden wonende te Veghel hebben op verzoek van Jan Ghijsbert Cluijtmans een verklaring afgelegd.

Dat Jan Handrick Lavrijnssen, ook te Veghel wonende, op 6 februari 1650 in Veghel heeft zitten drinken ten huize van Matthijs Peters. Dat na een woordenwisseling deze Jan Handrick Lavrijnssen tegen Jan Ghijsbert Cluijtmans zei: “ghij seijdt eenen vande Roe Roe (sint Oedenrode) ende eenen papenvanger, eenen verrader”.

Dit gebeurde ten huize van mij notaris en in aanwezigheid van Elias Surmont en Thonis Arntse als geloofwaardige getuigen. Thonis Jan Gerarts ondertekend met Thonis Jan Gerirts van der Heijden


029 14-03-1650 034 Veghel verklaring

Willem Meussen, 61 jaar, geeft jaarlijks aan de schutterij Sint Anthonis 9 gulden.

Hendrick Gerart Goijarts, 50 jaar, geeft jaarlijks aan deze schutterij 3 gulden.

Luijcas Thonissen, 47 jaar, geeft jaarlijks aan deze schutterij 1 gulden en 15 stuivers.

Hendrick Adriaens, 48 jaar, geeft jaarlijks aan deze schutterij 3 gulden.

Heijman Handrick Heijmans. geeft jaarlijks aan deze schutterij 13 vaten rogge.

Al deze personen wonen in Veghel en verklaren op verzoek van de koning en vendeldrager met de dekens van de schutterij Sint Anthonis, dat ze de genoemde giften nooit hebben betaald aan enige geestelijke personen zoals een pastoor of kapelaan, maar aan de dekens of andere schutsbroeders en alleen tot profijt van de schutterij.

030 14-03-1650 035v Veghel verklaring

Peter Janssen de Smith, 83 jaar en Adriaen Willems van Wolre, 66 jaar, beiden inwoners van Veghel, hebben op verzoek van de gildebroeders van Sint Anthonis verklaard dat de 51 of 52 jaar geleden diverse jonge eikenbomen hebben geplant bij de Sint Anthoniskapel te Veghel, welke aldaar nog staan. Dit tot profijt van de gildebroeders en dat de schutterij hun hiervoor hebben betaald.

031 25-05-1650 036v Veghel verklaring

Anthonis Jan Thonis, 52 jaar en Sijmen Lamberts, 53 jaar, beiden inwoners van Veghel aan de Heijde aldaar. Ze verklaren, op verzoek van Anthonis Ghijsbert de Smith, dat Daniel Handrick Dandels, hun buurman, teelt op een akker tuellants genaamd het Vroukens velth.

Dat Daniel altijd al zolang zij herinneren op deze akker heeft geteeld .

Nooit gezien hebben dat een akker als h[oeij]camp genoemd wordt Peter Ghijlen campken welke nu van Anthonis Ghijsbert de Smith is.
032 17-06-1650 037v Veghel verklaring

Evert Aert Evertss, 53 jaar, oud borgenmeester en Anthonis Ghijsbert de Smith, 64 jaar, ook oud borgenmeester van Veghel verklaren op verzoek van Cornelis Corneliss van Hoochstraetten.

Dat deze Cornelis enige goederen had laten veilen ofwel openbaar verkopen.

Dat ze daarvoor op 9 of 10 december 1648 ten huize van Mathijs Peters waren en daar op de opkamer met meer anderen aan het bier drinken waren. Daarbij was o.a. ook Dirck Quijtten van der Haeghen, secretaris te Veghel en dat Cornelis van Hoochstraetten toen aan de secretaris een oude Veghelse perkamenten bezegelde brief gaf, inhoudende dat zijn goederen vroeger bij Arnt Jan Kuijtten waren opgedragen aan zijn broeder Jan Jan Kuijtten.

Cornelis Corleniss van Hoochstraetten wenste dat de secretaris deze brief hardop zou voorlezen.

De secretaris zei toen dat hij genoeg wist en dat hij de voorwaarde die in deze brief stonden thuis wel zou opschrijven. De attestanten kennen daarom niet de inhoud van deze brief.


033 18-06-1650 038v Veghel verklaring

Arnt Gerits, 57 jaar, voorheen schepen van Veghel en Giellis Roloffssen van Lissel, 40 jaar inwoner van Veghel verklaren op verzoek van Anthonis Ghijsbert de Smith.

Ze verklaren dat Dandel Handerick Dandels, inwoner van Veghel, koper en gebruiker is van een akker genoemd Vroukens velth. Dat zij attestanten op 4 juni 1650 bij Mathijs Peters bier zaten te drinken met meer anderen. Dat daar gesproken is over onkosten van een proces en voorstel aangaande een weg die loopt nabij het Vroukens velth. Dit is een proces tussen Anthonis Jan Anthonissen en Thonis Ghijsbert de Smith.
034 24-06-1650 040v Veghel Verklaring

Gerit Handerick, afgaande president van Veghel, 70 jaar heeft op verzoek van Anthonis Ghijsbert de Smith verklaard dat hij zich nog goed kan herinneren dat de weg naar het Vroukensveld te Veghel 42 jaar geleden gebruikt werd door Dandel Handerick Dandels die op het genoemde akker teelde, nu nog teelt en steeds gaat over de weg aldaar. Een zekere Hanrick Peters heeft dit nooit wettelijk verboden, dus heeft Dandel steeds die weg gebruikt .


035 23-08-1650 041v Veghel Verklaring

Willem Peters, 70 jaar heeft ongeveer 22 jaar gewoond op Lochtenborch, omtrent de Uijtcampen.

Adriaen Lavrijnss, 66 jaar woont al 24 jaar op’t Sonvelth omtrent de Uijtcampen.

Jan Martens Meussen, 62 jaar woont al ongeveer 30 jaar op den Biessen bij de Uijtcampen.

en Jan Lambert Henssen, 45 jaar.

Allen inwoners van Veghel en verklaren op verzoek van Peter Willems en Peter Jan Jacobs, als pachters van de corenthiende van Veghel in de genoemde Uijtcampen.

Dat zij attestanten zich nog goed herinneren van deze pachting en ook van de Hoppecamp, de Logtcamp, Cubben eerff, de Vonniscamp en de Jan Sijmenscamp.

Dat, zo ze weten, er in die tijd op de voorschreven kampen of percelen enige novalio is geëist of gepretendeerd.


036 23-08-1650 042v Veghel volmacht

Jonker Walraven van Erp heeft wettelijk macht gegeven aan Mr. Matthijs van Heess, notaris te Osterwijck om in zijn naam te ontvangen van Baltus Bennedictus van Coestenhoven, alle achterstallige gelden van een jaarlijkse rente groot 12 gulden en 10 stuivers. Mede om daar behoorlijke kwitantie en rekeningen te geven. Als genoemde Baltus weigert te betalen mag hij hem daarvoor wettelijk vervolgen.


037 21-09-1650 043v Veghel volmacht

De edele jonker Elias Surmont te Veghel heeft Norbertus Mutzaert, licentiaat in de rechten, in ’s-Hertogenbosch, wettelijk gemachtigd om in zijn naam in den Haag octrooibrieven te verkopen.

Ook om daar andere zaken, naar eigen goeddunken, voor hem te regelen.
038 geen datum 044 Veghel volmacht

Geraert Geraerts, Michiel Donckers, Willem Meussen, Adriaen Handrick Adriaens, Willem Janssen de Smith en Peter Claessen, schepenen van Veghel.

Verder Derck Martens, Heijmen Hendrick Hermans, Handerick van Berckel en Ruijth van der Hagten, Anthonis Janssen van Muees en Jan Janssen Leesten, als kerk- en armmeesters van Veghel.

Zijnde samen het corpus van Veghel die wettig willen machtigen de eerst twee genoemde schepenen Geraert Geraerts en Michiel Donckers om namens het corpus van Veghel te handelen in ’s-Hertogenbosch en Helmond. Betreffende de renten en cijnzen te administreren etc.


039 10-11-1651 045 Veghel verklaring

Jan Lamberts, oud borgemeester van Veghel, 46 jaar en Handerick Claessen van Berckel, 26 jaar, de tegenwoordige borgenmeesters van Veghel.

Ze zijn verzocht door Jan Goijaerts en Adriaen Goijaerts, beiden kinderen van Goijart Jan Claes zaliger.

Genoemde gebroeders hebben een stuk akkerland genaamd ‘t Plaetstuijck, gelegen op Creijtenborg onder Veghel, twee lopensaet groot, Uit deze akker rust een jaarlijkse pacht van 6 gulden aan de kosterij van Sint Oedenrode van de Ersselsche kerk aldaar.

Toch willen ze niet gaan telen op dat stuk land omdat het te slechte grond is.
040 10-11-1651 046v Veghel verklaring

Verschenen Aernt Gerarts, oud schepen en Rolloff Jan Dandels van Kilsdonck, oud kerk- en heiligengeestmeester Veghel verklaren op verzoek van Albart Jan Albarts, inwoner van Veghel.

Dat deze Albart uit zijn erfenis is geldende drie vaten garst aan de pastorie van Veghel, een vat garst aan de kerk van Veghel en nog een vat garst aan de kosterij van Veghel.

Dat voor deze 5 vaten elk 10 stuivers betaald is door van Kilsdonck toen hij kerkmeester van Veghel was.


041 12-02-1651 047v Veghel volmacht

De edele jonker Elias Surmont heeft jonker Walraven van Erp, zijn neef, wettelijk gemachtigd om in zijn naam te mogen verkopen als zulke ‘begraeffenisse’1 zoals hem deze is aangekomen van jonker Willem Surmont zaliger, de oom van jonker Elias Surmont.

Deze begrafenis is gelegen in de grote kerk van Rotterdam in het hoog koor.

Heeft deze ‘begraeffenisse’ verkocht en de penningen ontvangen.


042 00-00-1651 048v Veghel testament

Jan Dirck Thonis en Anneke Peters maken hun testament op,

Na hun dood geven ze aan de armen van Veghel 50 stuivers en de rest van hun goederen vermaken ze aan de langstlevende.

043 25-03-1651 050 Veghel schuldbekentenis

Jan Jan Leesten bekend schuldig te zijn aan Diellis Jan Dielissen 100 gulden Hollands geld welke hij geleend heeft van Michiel Donckers.

KANTLIJN: Jan Jan Leesten heeft op 4 februari 1652 afgelost.


044 29-03-1651 050v Veghel verklaring

Jan Hanrick Lavrijnssen, gewezen schepen en borgenmeester, Anthonis Ghijsbert de Smith, oud borgenmeester en Goijart Peter Ruijtten, afgaande schepen, allen te Veghel.

Ze verklaren gezamenlijk dat Hanrick Dennis, nu vorster van Veghel, al 24 jaar zijn zondaagse geboden of proclamaties loffelijk heeft bediend en nooit verzuimd.

Peter Claessen en Jan Rolloffs van Kilsdonck onderteken als getuigen.


045 30-03-1651 051 Veghel verkoop

Aert Hanrick Roffen heeft een bunder land aan Jan Janssen uitgegeven genoemd Arnt Rijnnen bunder, gelegen te Veghel naast het erf van Mathijs Jan Thijssen, andere zijde erve Jan Dirckx in de Weijhooff, ene einde op erve Anthonis Jacobs en andere einde de gemeente van Veghel.

Alles los en vrij behalve de dorpslasten. Koopsom 100 gulden en Jan Janssen zal deze bunder land vier jaar gebruiken met wederzijds opzeggen van twee jaar met de conditie dat Jan het houtgewas mag behouden.
046 06-06-1651 053v Veghel verklaring

Gerart Handrickx, afgaand president van Veghel, 70 jaar, Aernt Geraerts, oud schepen, 59 jaar, Peter Huijberts, gewezen borgemeester, Aernt Geraerts, 74 jaar, Jan Peter Huijberts, 27 jaar, allen wonende te Veghel. Ze verklaren op verzoek van Cornelis Jochems uit Gemert dat Gevart Jochems van Gemart, met hun attestanten diverse malen koopmanschap heeft gevoerd zowel met beesten2, paarden als met beestenvellen. Dat hij deze koopmanschappen al 9 a 10 jaar doet.


047 05-06-1651 054v Veghel verklaring

Adriaen Ghossens, 42 jaar oud, wonende te Doerne, verklaard op verzoek Cornelis Jochems, woonachtig te Gemert dat Gerart Jochems, ook wonende te Gemert, met hem Adriaen Ghossens, als koopman in beesten heeft rondgelopen in het land Cuijck. Diverse jaren met hem opgetrokken en als een eerlijk koopman heeft ervaren.


048 10-06-1651 056 Veghel schuldbekentenis

Jan Dirckx Cruijsbroeder en Sijmen Jan Sijmens, inwoners te Veghel bekennen schuldig te zijn aan Michiel Donckers van geleend geld 727 gulden en 2 stuivers Hollandse penningen.

Ze hebben dit geleend om daarmee Cornelis van Hoogstraetten te betalen en beloofd deze som geld weer terug te betalen met rente van 5 gulden jaarlijks.

KANTLIJN: Michiel Donckers verklaard dat de 727 gulden, welke de gemeente van Veghel toekomt, weer heeft ontvangen van het tiendrecht zo van Delis Jan Delis en Elias Peter Elias op 29 maart 1653.


049 10-06-1651 056v Veghel schuldbekentenis

Geraert Jan Dirckx Cruijsbroeder, beloofd aan Jan Dirkx zijn vader en aan Sijmen Jan Sijmens en Aernt Gerarts zijn zwagers, om 727 gulden die ze hebben opgenomen van Michiel Donckers te waarborgen deze terug te betalen.

Op 22 maart 1657 heeft hij deze schuld afgelost.

050 18-06-1651 057 Veghel schuldbekentenis

Goijart Peter Ruijtten, inwoner van Veghel bekend uit kracht van obligatie schuldig te zijn aan Michiel Donckers de som van 50 gulden en de belofte deze af te lossen komende lichtmisdag en wel twee dagen daarvoor.

Op 29 maart 1653 is deze som afgelost.


051 27-05-1651 057 Veghel scheiding en deling

Jonker Walterus van Erp, gehuwd met Juffr. Adriana Geertruijt van Duerne voor de ene helft en Jonker Elias Surmonts, voor hem zelf alsmede enige erfgenamen van zijn broer zaliger jonker Palinck Surmonts voor de andere helft erfgenaam van de nagelaten goederen jonker Willem Surmonts van een huis en erf gelegen te Rotterdam aan de zuidzijde van de Hoochstraet in het Oostvierendeel der stad Rotterdam.

Zij comparanten hebben de persoon Jacobus [Deiphnis] notaris te Rotterdam gemachtigd om in hun naam voor de edele schepenen der stad Rotterdam, ten behoeve van Jan Janssen Visscher, schoolmeester aldaar, alle papieren over te dragen welke laatste deze bij mij notaris van Veghel zal afleveren.
052 22-07-1651 059 Veghel transport

De edele juffrouw Margria Surmonts heeft Dillis Golloffs van Lissel wettelijk gemachtigd om in haar naam het recht te doen op het vierendeel van een hoeijbempt genaamd de Oerbempt te Veghel gelegen.

Deze beemd zou tegen haar wil verkocht zijn aan Thonis Jan Thonis. Ze wil procederen tegen Thonis Jan Thonis als deze weigert genoemde koop ongedaan te maken.
053 26-08-1651 060 Veghel testament

Jacob Hanrickx en zijn vrouw Mariken Jacob Matthijssen maken hun testament.

Jacob nog gezond en Mariken ziek te bed.

Na hun dood vermaken ze aan de huisarmen van Veghel 50 stuivers eens en verder vermaken ze al hun goederen aan de langstlevende en aan hun kinderen.  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina