Notarissen Veghel 1649-1670Dovnload 493.09 Kb.
Pagina2/7
Datum22.07.2016
Grootte493.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

054 28-08-1651 062v Erp verklaring

Joest Andries Gommers en Hanrick Peter Ruijtten, schepenen van Erp, gedaagd door de ondervorster van Veghel en op verzoek van jonker Albart Proninck, stadhouder van Erp en Veghel.

Dat jonker Jacop Albaert Proninck, stadhouder van Erp en Veghel, alhier te Erp op 4 augustus zijn geweest ten huize van Jan Huijbert Quens.

Dat toen Jacob Peterssen ver A, tegenwoordig tiend pachter, met een klacht naar hem kwam.

Joest Andries Gommers en Hanrick Peter Ruijtten waren erbij toen deze Jacob tegen de stadhouder zei dat Jan Aernt Vrijnssen, inwoner van Erp, zijn koren en de tiend geoogst had en van het veld gevaren.

De stadhouder en de twee schepenen worden verzocht om naar het veld te gaan om het te bekijken voor hun [solaris]. (om het schadeloos te stellen of te troostten)

Op het veld van Jan Aernt Vrijnssen aangekomen vraagt de stadhouder aan hem ‘wie heeft dit land gethient’ en dat Jan Aernt Vrijnssen antwoord ‘dat heeft Jan Martens gedaen’

Jacop Peters als thientenaer zegt echter dat Jan Martens hier niet is geweest.

Jen Aerntsen Vrijnssen antwoord daarop ‘soo heeft het eenen gedaen met eenen gellen hemptrock oft ijmant anders’ .

Zo vonden de schepenen en de stadhouder op het korenveld een klein hoopje ongebonden gras en bocht samen gebonden en waarop een ‘maeijken’3 was gestoken.

De stadhouder vroeg aan Jan Aernt Vrijnssen is dat dan die thient? Dat Jan daarop bevestigend antwoordde.
055 28-08-1651 064 Erp verklaring

Jan Marten Jans vande Boossch, inwoner van Erp, 52 jaar en gedaagd om de waarheid te zeggen op verzoek van de ondervorster en Jacop Albart Proninck, stadhouder van Erp en Veghel.

Dat Jan Aernt Vrijnssen alhier te Erp een veldje koren heeft, genaamd op de Heesse. Heeft dit jaar geoogst zonder bij hem, Jan Martens, de thient aan te geven.


056 28-08-1651 065 Erp verklaring

Jacop Peter ver A, 50 jaar, gedaagd door Hanrick van [..]elen en op verzoek van jonker Jacop Albert Proninck, stadhouder van Erp en Veghel.

Jacop Peters ver A verklaard dat hij naar de vrouw van Jan Aernt Vrijnssen is gegaan om haar te vragen waarom haar man de tiend samen met het koren van het land heeft gehaald op de akker geheten Op Hees. Dat ze daarop antwoordde: ‘het was gisteren avent soo laet doe wij t’koren halden dat men niet en conde gewetten ofter die thient vuijt was oft niet’.


057 26-08-1651 066 Veghel schuldbekentenis

Phlijps, zoon van Peter Hanrick, heeft een buitenechtelijk kind verwekt bij Anneke dochter van Lenart Martens. Het is een dochter genaamd Alken en is nog in leven.

Afgesproken dat Phlijps het kind zal opvoeden en ook dat hij aan Anneke, wegens aantasting van haar eer, de kraamkosten 70 gulden zal betalen.

Komende vrouwen lichtmisdag zal Phlijps dit aflossen.

Onder de akte staat:

Phlijps Peters van Emickhoven beken 81 gulden schuldig te zijn aan Anneke Lenaerts en zal dat aflossen op vrouwen lichtmisdag 1653 getekend op 19-05-1652.

Op 21-07-1653 is dit bedrag betaald door Henrick Jan Rutten op bevel van Phlijps Peterssen en in presentie van Mathijs Peters en Ruijth Jan Rutten Cluijtmans.
058 07-09-1651 067 Veghel verklaring

Jonker Johan Hessels over het erfrecht van de secretarie van Veghel wat hem tot tweederde toe behoort.

Dat op 24 juni ll. Willem Hanrickx van de Inne bij hem op de secretarie is gekomen zonder toestemming om hierover kopie te leveren. (zie ook de laatste akte 317)
059 21-09-1651 067 Veghel testament

Testament opgemaakt voor Willem Danniels en Willemken dochter van Laurijns Gordt Vrijnssen zijn wettige vrouw. Beiden wonende te Veghel.

Willem vermaakt bij eerder overlijden, aan zijn wettige vrouw een stuk land en groesveld gelegen aan de Bucklaerstege, in de Hesse thient, naast erve Thonis Hanrick Jacobs ter ene zijde en de andere zijde naast erve testateurs, ene eind de gemijnt en andere eind testateur. Ook de else heg die rond de dries staat. Dat zijn vrouw dit heer leven lang mag gebruiken en na haar dood te vermaken aan de kinderen van zijn zuster Mariken, met name Aernt Jan Pouwels en Dandel Jan Pouwels.

Met dien verstande dat de broers aan eventuele kinderen van zijn huidige vrouw of haar vrinden die nog in leven zijn, 100 gulden zullen geven.

Testateur wenst bovendien dat op genoemde bezittingen na zijn dood voor zijn vrouw geen pachten of renten meer op rusten.

Al hun andere goederen vermaken ze aan de langstlevende en na dood van hun beiden aan Mariken, de zus van de testateur.

Wel daaruit te vergelden 21 stuivers aan ’s-Hertogenbosch en 4 stuivers 1 ort aan de geestelijke rentmeester te St. Oedenrode.

Mariken zal na dood beider testateurs betalen aan de kinderen van Metken , zus van testateur, ieder kind 10 gulden. Aan de kinderen van Peter zijn broer en aan de kinderen van Engelken zijn zus ook ieder 10 gulden. Aan de kinderen van Thonis Hanrick Jacobs, verwekt bij Metken ook 10 gulden en aan de kinderen van Hanrick Marcelis 10 gulden.

De vrinden van de eerste aflijvige hunner zal de helft van de begrafeniskosten moeten dragen.

Ook zal Mariken na overlijden van testateurs, 25 gulden geleend geld, afhandelen.


060 05-10-1651 070 Veghel testament

Willem Danniels en Willemken dochter van Laurijns Gordt Vrijnssen zijn wettige vrouw herzien hun eerder gemaakt testament. Willem dan ziek zijnde.

Bij het overlijden van de eerste hunner 30 stuivers aan de huisarmen van Veghel.

Het land etc. aan de Buckelaer, genoemd in eerder testament komt toe aan de langstlevende, als ook de meubelen waarmee ze alles kunnen doen naar hun vrije wil.

Aan Mariken Jan Pouwels vermaken ze de resterende goederen welke ze zal ontvangen na hun beider dood, ook met alle schulden.

Aan de kinderen van de broer en zusters van testateur in vorige testament besproken vermaken ze niet telkens 10, maar 5 gulden per kind.

Mariken, zijn zus, als eerste erfgenaam van zijn goederen, zal nog wel de lening van 25 gulden moeten betalen aan Hanrick van Erp waarvan Willem Danniels testateur dit geleend heeft.
061 16-10-1651 72v Veghel testament

Lenaert Matthijssen en Lijnneken Nelissen maken hun testament op.

Vermaken hun goederen op de langst levende en 100 daalders, iedere daalder 30 stuivers gerekend die de langstlevende zal genieten.

Nog 200 gulden welke ze nog schuldig zijn aan Claes Gerarts van Soest en aan Jan Willem Alberts.

Van deze personen hebben ze twee erfbrieven gekocht van 262 gulden en de langstlevende mag deze verkopen onder bepaalde voorwaarden.

Áan hun dochter Mariken welke gehuwd is met Peter Gorts vermaken ze voor haar uitzet 2 van de beste koeien met een maalke, een bed met toebehoren, twee paar nieuwe sloplackens, een nieuwe koetse, een nieuwe koeketel, een malder rogge etc..

Na dood hunner beiden zal de dochter nog profiteren de goederen van moederszijde zoals linnen en wol. Peter, hun zwager zal zijn uitzet ontvangen zo wanneer hij dat goed dunkt.
062 05-11-1651 074v Veghel schuldbekentenis

Lambert Dirck Jaspers, inwoner van Veghel, bekend schuldig te zijn aan Martijn Thonissen 150 gulden.

KANTLIJN: afgelost op 27-10-1654 100 gulden en de resterende 50 gulden op 17-01-1658
063 27-11-1651 075 Veghel schuldbekentenis

Hanrick Hanrick Martens man van Lijsken dochter van Peter Lambert Arntsen, Lambert zoon van Peter Lambert Arntsen, met zijn voogd Gerart Janssen van Dipenbeck, Anneke Lambert Arntsen de weduwe van Hanrick Janssen, geassisteerd door Claes Pouwels.

Anneke Lambert Arntsen heeft huurschuld met nog andere onkosten.

Anneke beloofd aan haar zwager Hanrick Martens 30 gulden en aan haar broer 25 gulden te betalen. De huur van Anneke haar huis zal op kerstmis 1651 vervallen. Daar rust nog een schuld van 43 gulden op. Als dit wordt afgehandeld beloven partijen elkander niet meer lastig ie vallen.

Onder staat:

Op 10 april 1657 dat aan hem voorstaand bedrag door Adriaen Dircx is betaald.

Hanrick Hanrick Martens man van Lijsken Peter Lambert Arntsen bekend volkomen betaald te zijn door Adriaen Hanrick Jan Dirckx op 10 februari 1759.
064 27-11-1651 076 Veghel volmacht

Jan Anthonis Wijnants, wonende te Eindhoven heeft Jan Lambert, borgenmeester te Veghel gemachtigd om in zij naam Geraert Anthonis Stoven en Jenneken, weduwe van Jan Laurenssen te manen hun schuld van 154 gulden te betalen.


065 09-12-1651 077 Veghel verklaring

Anthonis Martens, molenaar te Veghel geeft een verklaring ter instantie van Claes Pouwels, Jan Martens, Wouter Ghisberts, Jan Wijnen, Peter Jacops en Jan Claessen.

Verklaard dat genoemde personen op 3 december in zijn huis zijn geweest en ze vroegen waar zijn zoon Steven was, bruidegom en gehuwd met een jonge dochter uit Dinther.

Anthonis Martens antwoordde daarop dat zijn zoon Steven bij Dilis Rolloffs, bier was drinken.

Een van bovenstaande gasten zei toen daar willen we ook naar toe zonder dat ze aangaven dat ze bruidegombier wilden hebben.
066 09-12-1651 077 Veghel verklaring

Dillis Rolloffs van Lissell, herbergier te Veghel, 31 jaar oud, geeft een verklaring ter instantie van Claes Pouwelssen, Wouter Ghisberts, Jan Wijnen, Peter Jacops en Jan Claessen.

Verklaard dat Claes Powelssen cum suis, bij hem kwamen om bier te drinken. Daar waren ook Mathijs Thonnissen en Steven Thonissen, de zonen van de huidige molenaar te Veghel.

Steven Thonnisen was bruidegom en gehuwd met een jonge dochter uit Dinther.

Ze kwamen hem geluk wensen.

Marten, de broer van de bruidegom, sprak de gasten toe dat ze hier waren gekomen omdat Steven getrouwd was met een Dintherse jonge dochter en dat ze nog vaak naar de molen zouden komen.

Dat hij hen vereren op een drinkgelag maar het is geen bruidegombier.

Hierop antwoordde een van de gasten dat ze geen bruidegombier wilde maar op de gezondheid wilden drinken. Dillis heeft niemand bruidegombier horen eisen.


067 27-12-1651 079 Deurne verklaring

Jan Hanrickx Laurijnssen verklaard op verzoek van Jan Jan Asten, wonende te Helmond dat hij nog goed kan herinneren dat in 1636, de juiste dag niet meer te weten, Chuben Jan Dirckx van Jan Janssen een hoeve huurde genaamd de Mullen hoef, gelegen in de parochie van Durssen en wel voor een jaarlijks bedrag van 100 gulden


068 30-12-1651 080 Veghel geschil

Hanrick Adriaens heeft een geschil met Adriaen Janssen Copens, molenaar op de Coeverinck en met Jan Claessen.

Het gaat over de afwatering vanaf het Rijbrock lopend naar een sloot op het naar de erven van Adriaen Janssen Copens en Jan Claessen. De waterloop loopt vanaf het Rijbrock naar de rivier de Aa. Hanrick Adriaens, die vlak naast Adriaen Janssen Copens en Jan Claessen woont, heeft achter zijn schuur de sloot dicht gegooid.

De personen Govart Govartsen, Mathijs Peters, Arnt Gevartsen en Antrhonis Ghijsbert de Smit hebben als arbiters besloten dat Hanrick Adriaens de dichtgemaakte sloot achter zijn schuur moet openen zodat het water weer zijn koers kan nemen door de schoor bij Michiel Donckers, gelegen in de Valstraet, en verder kan stromen naar de rivier de Aa.


069 22-01-1652 081v Veghel transport

Aelken, weduwe Peter Willem Ghijben, geassisteerd met haar zoon Jan Peters , wonende te Veghel hebben beleend aan de zwager van Aelken Jan Hanrickx een akker bouwland van ongeveer anderhalf Veghelse lopensaet, gelegen in Dorshoudt naast enen zijde de Cruijsbroeders hoeve, andere zijde erve Jan Hanrickx, ene einde Anthonis Arnts van Erde en andere einde Aelke voorschreven.

De leen bedraagd 108 gulden en Jan Hanrickx beloofd elk jaar 7 gulden te betalen aan Aelken.

Volgen nog enige pachtvoorwaarden.


070 06-02-1652 082v Veghel verklaring

Adriaen Jan Adriaens, oud borgenmeester van Veghel, gedaagd om op verzoek van Michiel Donckers, schepen te Veghel.

Adriaen is in 1650 met Rover Jan Hanrickx naar ’s-Hertogenbosch geweest. Toen ze aldaar langs de gevangenpoort liepen hoorde ze vanuit de poort de vorster van Veghel, Hanrick Dennissen, roepen.

Hanrick Dennis vroeg hun of zij Michiel Donckers zouden willen vragen hem in vriendschap te komen opzoeken.

Adriaen is nog op dezelfde dag met Michiel Donckers terug gegaan naar de gevangenpoort om Hanrick Dennissen te bezoeken. Toen de gevangen hun zag zei Hanrick Dennissen ’Donckers, ick hebbe U met Adriaen Jan Adriaens en Rover ontbode, dat ghij toch bij mij soudt commen. Ick heb U liden geinviteert. Ick bid U lieden dat ghij mij wilt vergeven van alles dat ick hebbe misdaen’.

De gevangen vorster viel daarop Michiel Donckers met wenende ogen om zijn hals en kuste hem.


071 05-03-1652 082v Veghel testament

Eijcken, dochter van Aernt Jan Roeffen, weduwe Aernt Janssen, ziek te bed, maakt haar testament.

Aan haar zoon Dennis en dochter Mariken vermaakt zij 25 gulden eens. Bovendien krijgt Dennis een koe. Mariken krijgt ook een koe, mits dat testatrice haar laatste man de vader is van Mariken, de beesten en schapen heeft gekocht. Ook de gewassen op het veld moeten ze samen delen. Het paard ook samen gebruiken. Alles na haar dood.
072 18-03-1652 085v Veghel verkoop

Aernt Peters verkoopt aan zijn broer Dennis Peters de helft van de meubels welke Aernt van zijn ouders is aangestorven.

Dennis moet nog wel een schuld af lossen aan Thijs Jan Thijssen alles wat Aernt Peters deze nog schuldig is. Deze schulden raken nog het sterfhuis van zijn moeder zaliger.

073 26-03-1652 086 Veghel schuldbekentenis

Jan Jan Thonis, Willem Jan Henrickx, Adriaen Jan Adriaens, Jan Cornelissen van Durssen, alle inwoners van Veghel bekennen samen schuldig te zijn aan het dorp Veghel de som van 400 gulden. Ze hebben deze ontvangen uit handen van Delis Jan Delissen en Elias Peter Elias de gewezen tiendbeurders van Veghel.

De schuldenaars beloven met rente terug te betalen en de eerste vervaldag is 26 maart 1653.


074 13-04-1652 087 Veghel schenking

Peter Janssen van Oirschot heeft in vriendschap geschonken aan zijn schoonvader Dirck Hanrickx alle vrouwenkleren van Jenneken de dochter van Peter Janssen van Oirschot welke onlangs is komen te overlijden.


075 17-04-1652 088 Veghel verklaring

Jan Hanrick Vrijnssen, 63 jaar en Jan Janssen van Meuwen, 40 jaar, Claes Marcelissen, 32 jaar en Anthonis Ghijbert de Smith, 60 jaar, allen wonende te Veghel hebben verklaard goed te weten dat Gerart Hanrickx en Aert Gerarts en Jan Dirk Thonissen op heden 17 april met 55 hoornbeesten naar de Langstraet op Waelwijck zijn gegaan. Deze beesten zijn allen binnen de Meijerij gekocht in Veghel, Erp, Dinther en Beek en Donk.


076 17-04-1652 089 Veghel verklaring

Michiel Donckers, schepen te Veghel, Jan Peter Huijberts, 30 jaar, hebben verklaard op verzoek van Ghijsbert Peter Ruijtten, 30 jaar dat deze laatste op heden 17 april met 10 koebeesten naar de Langstraet op Waelwijck heeft gedreven. Deze beesten zijn gekocht te Veghel, Sint Oedenrode en Lieshout.


077 17-04-1652 089v Veghel testament

Hanrick Janssen te Veghel, ziek te bed liggende maakt zijn testament op.

Na zijn door schenkt hij aan de huisarmen van Veghel 30 stuivers eens.

Zijn goederen gaan naar zijn drie nakinderen verwekt bij Alken dochter van Delis Jacops een hooibeemd gelegen aan de Hintel naast Krijencamp. Nog een huis met plaats gelegen aan de Heijde waar tegenwoordig Corstiaen Sellen in woont.

Nog een hoefken gekomen van Dirck Arien Giellis en een stuk bouwland gekomen van Marieken Greffe. Hooiveldje gelegen aan de Kolersche hoeff, wat testateur aan zijn zoon Jan heeft gegeven, doch met die verstande dat deze goederen onder de drie zonen worden verdeeld.

Vooruit vermaakt hij aan zijn dochter Mariken 27 gulden, nog staande aan Anthonis Denne, en dit voor haar trouwe dienst.


078 17-04-1652 091v Veghel verklaring

Jan Hanrickx, zoon van Hanrick Janssen bekent en verklaard voor mij notaris dat alle goederen van zijn vader in diens testament beschreven zullen vallen op zijn beiden zussen Mariken en Anneken en daarvoor zal zorgen.


079 24-04-1652 092 Veghel verklaring

Anthonis Ghijsbert de Smith, Gillis Rolloffs van Lissel en Aernt Geraert Hanrickx,allen wonende te Veghel hebben op verzoek van Gerart Hanrickx, schepen alhier, verklaard dat Aernt Geraerts, Jan Peter Huijberts, Ghijsbert Peter Ruijtten en Jan Dirck Thonis, allen inwoners van Veghel hebben op heden 97 hoornbeesten gedreven naar Waelwijk op de Langstraet.

Dat deze beesten zijn gekocht te Veghel, Erp, Dinther, Sint Oedenrode en Nistelrode, allen binnen de Meijerij.
080 29-06-1652 093 Veghel schuldbekentenis

Anthonis Ghijsbert de Smith, bekend schuldig te zijn aan Dirck Arntsen van Eerde 2 00 gulden welk bedrag hij beloofd terug te betalen met 5 % rente. Afgelost op 28-04-1658


081 22-07-1652 093v Veghel testament

Willem Sijmens en Ariken Lunissen, zij ziek te bed, maken hun testament op.

Dat de langstlevende hun 3 kinderen, als ze tot de huwelijkse staat komen, een uitzet mee geven.
082 29-07-1652 095v Veghel schuldbekentenis

Jan Janssen van Balgoijen, bekend schuldig te zijn aan het dorp Veghel 150 gulden en beloofd eerlijk dit terug te betalen met rente. Op 14-6-1656 afgelost.


083 29-07-1652 096 Veghel schuldbekentenis

Adriaen Jan Adriaens, wonende te Veghel, bekend schuldig te zijn aan het corpus van Veghel 50 Carolus gulden. Komende van geleende penningen door de schepenen van Veghel tot zijn gerief. Beloofd eerlijk met rente terug te betalen Eerste vervaldag 29 juli 1653.

Terug betaald aan Goijaert Peter Rutten, president en aan Handrick Dirck Jacops 19 ducatons op 22 augustus 1656.
084 03-09-1652 096v Veghel testament

Matthijs Martens maakt zijn testament op en geeft na zijn dood aan de huisarmen van Veghel 30 stuivers eens.

De kinderen van Marten Jacop Thijssen, zijn neef, i.p.v. hun vader, zullen zijn goederen erven.

De notaris heeft dit testament opgesteld in het huis van Marten Jacop Thijssen.


085 03-09-1652 098 Veghel schuldbekentenis

Heijmen Hanrick Heijmens, wonende te Veghel bekend schuldig te zijn aan Marten Jacop Thijssen het bedrag van 100 gulden.

KANTLIJN: Peter Daendels van Bergijck bekend ontvangen te hebben uit handen van de weduwe Heijmen Hanrick Heijmens de geleende som op 21-12-1684
086 03-09-1652 098v Veghel testament

Marten Jacop Mathijssen en zijn vrouw Alken dochter van Jan Gevarts Dirckx maken hun testament.

Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel 3 gulden eens.

Aan hun drie kinderen, bij trouwen, elk 150 gulden voor de uitzet.


087 09-09-1652 100v Veghel Verklaring

Jan Hanrickx Dirckx, 27 jaar, wonende te Veghel door de ondervorster gedaagd om namens jonker Jacop Albert Prouninck, stadhouder van Erp en Veghel een verklaring af te leggen.

Dat Jan Jan Wouterssen den Oude, na een woordenwisseling, hem met een stuk hout diverse keer op zijn arm en hand heeft geslagen en genoodzaakt was om hem het stuk hout met geweld af te nemen.

Dit gebeurde op 4 september jongstleden.


088 09-09-1652 101 Veghel Verklaring

Geraert hanrick en Goijert Peter Rutten, schepenen van Veghel door de ondervorster gedaagd en ter instantie van jonker Jacob Albert Proninck om de kwetsuren van Jan Jan Wouterssen den ouden te visiteren.

Ook werd deze laatste gevraagd of hij terug geslagen heeft toen hij werd aan gevallen.

Bekende dat hij inderdaad terug geslagen heeft om zich te verdedigen, maar al snel het stuk hout verloor tijdens de aanval.


089 23-10-1652 102 Veghel Verklaring

Op 5 oktober heeft Hanrick Dennissen in tegenwoordigheid van de officier schepen en in vollen vergadering met Matthijs Peters, Gerart Gerarts, Michiel Donckers em Anthonis Jacops.

Verklaard spijt te hebben van zijn misdaden eerder gedaan en verklaard dat hij toen dronken was en niet helder van geest.
090 23-10-1652 102v Veghel volmacht

Hanrick Anthonis Martens, Gerart Jan Sijmens en Aernt Jaspers hebben hun zwager Jasper Lambertssen de volmacht gegeven om alle goederen in ontvangst te nemen van hun oom de heer Rombout Cuijpers, gewezen pastoor te Heess.

Lijske Stevens, de gewezen dienstmaagd van de pastoor beheerd momenteel deze goederen

Als Lijske de nagelaten goederen van de pastoor weigert te geven mag Jasper Lambertssen haar via het gerecht daartoe dwingen.


091 26-10-1652 103v Veghel schuldbekentenis

Daniel Hanrick Daniels, inwoner van Veghel bekend 150 gulden schuldig te wezen aan de gemeente van Veghel.


092 18-11-1652 104 Veghel testament

Luijckas Thonissen en zijn tegenwoordige vrouw Heijlken Janssen Oirtmans maken hun testament.

Na dood van een hunner schenkt de langstlevende aan de huisarmen van Veghel drie vaten roggen.

Ieder kind erft 50 gulden en 2 koeien. Nog een bed en ‘bult’ met toebehoren, een koets en een kist. De langstlevende zal dit geven als deze kinderen tot een huwelijk komen.


093 21-11-1652 105a Veghel lening

Dandel Lennaerts, leent aan Michiel Donckers een vierendeel van een hooibeemd gelegen achter de Valstraet, ene zijde weduwe Adriaen Henrick Adriaens, ander zijde Adriaen Aernt Gerlinckx c.s. ene einde erve Michiel Donckers en ander einde de rivier de Aa. Dit voor de som van 100 gulden en de lening staat vast voor drie jaar.


094 21-12-1652 106 Veghel testament

Jan Jan Thonissen en Thonnisken dochter van Jan Vrederickx maken hun testament.

Na dood van een hunner schenkt de langstlevende aan de huisarmen van Veghel 3 vaten rogge.

Aan de twee voorkinderen van Thonnisken, verwekt bij Peter Dennen, elk 2 gulden.


095 30-12-1652 108 Veghel testament

Elsken dochter van Mattheus Josephs, nu weduwe van Peter Thonissen vermaakt na haar dood aan de huisarmen van Veghel 10 stuivers.

Haar goederen vermaakt ze aan haar zoon Hanrick Peters. Har dochter Mariken een hooibeemd de Dirck Cuijpercamp met een Cluijth venne, gelegen op de Watterstege.

Hanrick haar zoon erft ook het paard met kar en aardkar, ploeg en eg. Ook de rest van het boerengereedschap. Dochter Mariken het vlas, linnen, laken en wol.

De koeien en malen zijn voor Hanrick en Mariken samen, als ook het hooi, stro en koren.

Dit alles zullen ze mogen delen na dood van Elsken hun moeder.


096 17-01-1753 109v Veghel boedelbeschrijving.

Op verzoek van Marcelis Adrien Lucas worden de goederen geïnventariseerd welke gevonden zijn in het sterfhuis van Adriaen Lucas van Cool.

een eijcke kiestte met sloot ende sluttell ent drie isseren gehengde, een eijcke kiste met twee gehengde en twee ijsseren ringe, een eijcken kist met nog een denne zeneken etc..

(verder worden meer dan 40 goederen opgesomd)


097 10-02-1653 111 Veghel testament

Gerart Hermens van den Graspeel en Leijneken Janssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament.


098 25-02-1653 112v Nistelrode belening

Willem Huijberts wonende te Nistelrode heeft beleend aan Aernt Janssen wonende te Uden een gerechte helft van een stuk bouwland te veghel gelegen en groot omtrent twee Bossche lopensaeten grenzend ene zijde Sijmen Lamberts, ander zijde Adriaen Thonissen, ene einde erve Adriaen Vrijnssen en ander einde de gemijnte van Veghel. Te aanvaarden na eerstkomende oogst en Aernt Janssen mag het gebruiken zonder bijkomende lasten omdat die Willem Huijberts voor zijn rekening zal houden. De leen is voor twee jaar en wel voor het bedrag van 53 gulden.


099 15-03-1653 113v Veghel volmacht

Anneke de weduwe van Aernt Gerlincx en Engelken de weduwe van Albert Hanrick Jans, machtigen tezamen Aernt Gerlincx de zoon van Anneke. Hij zal hun verdedigen voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch van een vonnis wat Jan Lamberts en Ghijsbert Lamberts tegen haar gevoerd hebben op 11 november 1632.


100 15-03-1653 114v Oirschot verhuring

Pouwels Sijmens heeft in verhuring uitgegeven een erfenis zoals huis en landerijen gelegen op de Weeth onder Oirschot en wel aan Hanrick Jan Santegoits welke deze landerijen in gebruik heeft.1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina