Notarissen Veghel 1649-1670Dovnload 493.09 Kb.
Pagina4/7
Datum22.07.2016
Grootte493.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

139 02-02-1656 166 Veghel testament

Dirck Jacops van de Mortel, wonende te Veghel maakt zijn testament.

Na zijn dood vermaakt hij aan de huisarmen van Veghel 5 malder roggen of dit in brood gebakken en dat deze door zijn vrinden zal worden uitgereikt.

Zijn andere goederen vermaakt hij aan zijn zuster Hilleken, weduwe van Willem Welten en haar twee kinderen Jacop en Jenneken. Verder aan haar een bed met toebehoren, de koets waarin hij nu slaapt, een eikenblok met vier deuren.

De buren die hem zullen begraven mogen bij Mathijs Peters een ton bier drinken.

140 02-03-1656 168 Veghel testament

Anthonie Thonisse Tibos en Catharina Artsen zijn tegenwoordige huisvrouw maken hun testament.

Ze vermaken hun goederen aan de langstlevende hunner.


141 05-03-1656 169 Veghel volmacht

De edele vrouwe Maria van Vladeracken, weduwe van Johan van Erp en Frisselstijn, in leven heer van Erp en Veghel geeft volkomen volmacht aan Jan Janssen van d’Eerde om tot Seelst Velthoven en Mersevelt te verschijnen en daar te vernaderen zodanige goederen als clampthiende, zoals deze verkocht zijn bij de erfgenamen van de weledele heer Charles van Vladeracken.


142 07-05-1656 169v Veghel belening

Jan Goijaert Jan Claes, wonende te Veghel, heeft in leen gegeven aan Gerart Aert Gerlincx een vierendeel van een hooibeemd gelegen achter het Sittaert, hooiende met Hanrick Marten Meussen en meer anderen. Belendende ene zijde Heijlken weduwe Hanrick Adriaens, ander zijde Ariaen Aernt Gerlincx c.s. ene einde de gemeijne vloet en andere einde weduwe Michiel Donckers.


143 07-08-1656 170v Veghel testament

Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen.

Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden eens.

De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot.

Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
144 02-09-1656 172 Veghel volmacht

Jan Rutten, Jan Evers en Andries Dirckx, allen wonende te Veghel geven aan Mr. Marten Beckman, notaris te ’s-Gravenhage een volmacht om op 7 september voor de edele rade van Brabant hun zaken te regelen. Rogier Anthonissen van Durssen, pachter van s’lands middelen heeft een zaak wat hun aangaat.


145 28-11-1656 172a Veghel schuldbekentenis

Claes Pouwels, inwoner van Veghel, bekend schuldig te zijn aan Catharina van den Berghe, weduwe Gevart van Hersel, in leven stadhouder van Erp en Veghel, de som van 160 gulden met nog een vet varken. Afgelost op 11 april 1657


146 18-12-1656 173 Uden volmacht

Adriaen Janssen Copens, voogd van het onmondige kind van Mr. Daniel Sichmans zaliger en zich mede sterk makende voor Jacop Janssen de Smit ook voogd van genoemd kind.

Ze geven Ghiliis Rolloffs van Lissel een volmacht om naar Uden te gaan in het land van Ravenstein om daar te aanhoren de eis en conclusie van Joest Vinc een molenpachter die aldaar voor schout en schepenen van Uden een eis ten laste van de onmondige hebben gedeponeerd.
147 27-12-1656 174 Veghel belening

Dirck Melissen van Sevenberghe, inwoner te Veghel bekend 150 gulden ontvangen te hebben van Handerick Lamberts van de Ven. Hiervoor zal deze laatste een land mogen gebruiken, gelgene op het Ham in Veghel in de Lanckveltsche thient.

Mede als getuigen verschenen Jan Dirckx van Sevenberghe en Lijsken Dirck Melissen van Sevenberghe de weduwe van Lunis Handerickx.
148 02-01-1657 175 Veghel huurcontract

Adriaen daniels van der Donck heeft aan Willem Daniels verhiirt een huis met landerijen gelegen in de Waterstege te Veghel waar nu Ghijsbert Vrederickx in woont.

De huurtijd is vier jaar te aanvaarden Pinksteren toekomende en het land na de oogst.

De huur is 28 gulden jaarlijks en er volgen nog enige huurvoorwaarden.


149 04-02-1657 176 Veghel proces

Handerick Martens, Jan Martens en Anthonis Jan Thonis Corsten c.s. zijn genoodzaakt geweest om een proces te voeren tegen Agnesken, de weduwe van Daniel Hanrick Daniels.

Ze treden tevens op voor hun broers en zusters en betalen samen de proceskosten.
150 13-02-1657 177 Veghel schuldbekentenis

Daniel Thonis Daniels te Veghel bekent openlijk schuldig te zijn aan Jan Jan Roffen 40 gulden aan geleend geld


151 15-02-1657 177 Uden schuldbekentenis

Jan Peters van Tuijffhujs onder Uden, lande van Ravensteijn bekent openlijk 25 gulden schuldig te zijn aan Jan Jan Roeffen inwoner van Veghel.

Onder staat: Jan Jan Roeffen als enige erfgenaam van Jan Jan Roeffen zijn vader zaliger, bekend ontvangen te hebben op 3 september 1663 van Jan Peter Tuijffhuijs 25 gulden.
152 16-02-1657 177v Veghel verklaring

Adriaen Dirckx, 45 jaar en Dirck Jan Dirckx 20 jaar inwoners te Veghel leggen op verzoek van hun buren en voor Jasper Marcelissen een verklaring af.

Adriaen verklaard alle duiven van Jasper Marcelissen te hebben gerkorft en dat kort daarna het per plakkaat verboden werd om duiven te korven.

Dirck Jan Dirckx verklaard te weten dat hij als naaste buur van Jasper Marcelissen geen duiven heeft gekorft nadat het per placcaat verboden werd.


153 19-02-1657 178v Veghel testament

Dirck Jacops van de Mortel maakt zijn testament op.

Na dood aan de huisarmen van Veghel 5 malder rogge a 18 stuivers de malder en deze zullen door zijn vrinden dan worden uitgereikt.

Zijn goederen vermaakt hij aan zijn zuster Hijlleken, de weduwe van Willem Welten, die tegenwoordig in Nistelrode woont.

Ook aan haar zijn bed waarin hij nu slaapt met de hoofdpeluw en twee oirlinggers, dekens etc..

De kinderen van Hijlleken met name Jacop en Jenneken Willem Welten erven het als hun moeder eerder komt te overlijden.

Na zijn dood zo wenst testateur dat zijn buren een ton bier mogen drinken in het huis van Matthijs Peters.

Er gaan ook nog enige goederen naar zijn vrinden en de vrinden van wijlen Elisabeth de dochter van Seger Jacops, zijnde de gewezen huisvrouw van testateur.

Dit staat beschreven in een eerder opgemaakt testament te ’s-Hertogenbosch op 9 juli 1653.

Uitgenomen Perina Anthonis Jacops. Deze erft enkel 5 stuivers.

Tot testament executeur testamentair kiest hij notaris Matthijs Peters.
154 01-03-1657 181 Veghel verpachting

Anneke de dochter van Jan Adriaen Peters, nu huisvrouw van Willem Thonissen, heeft verpacht aan Sijmen Meltiors een akker bouwland op den Mullenacker welke Lambert Dirckx nu in gebruik heeft.

Pacht is 8 gulden per jaar.
155 02-04-1657 182 Zijtaart verhuring

Hermen Adriaens heeft verhuurd aan Pouwels Jan Cemps een huis, hof en landerijen gelegen te Veghel opt Sittart omtrent 6 lopense groot. Dit voor 30 gulden s’jaars.

Volgen enige huurvoorwaarden met o.a. het schouwke wat Pouwels in het huis heeft gemaakt moet er wel blijven. Ook over het gebruik van het houtgewas worden afspraken gemaakt.
156 25-04-1657 183 Veghel verpachting

Heijmen Handrick Heijmans, schepen te Veghel heeft in ’s-Hertogenbosch een originele akte geraadpleegd van 23 juli 1656 toen gepasseerd voor notaris J.de Beije in ’s-Hertogenbosch met getuigen Andries Lamberts van den Bogaert en waar Anthonie van Someren aan Jan Adriaens van Alphen verpacht is het derde deel van een wind,- en watermolen en met een oliemolen, huis en landerijen.


157 28-04-1657 184 Veghel testament

Handerick Cornelissen van Durssen en Marieken Janssen zijn tegenwoordige huisvrouw, Mariken ziek te bed. Ze vermaken hun goederen aan de langst levende hunner zoals een akker in Veghel gelegen in de ackersche thient en een hooibeemd in het Abroeck.

Verder goederen gelegen in het land van Ravenstein in het graafschap Megen.
158 03-05-1657 185v Veghel volmacht

Jacop Jan Welten man en momboir van Geerrtuijt Jan Franssen, machtigt Sr. Ghijsbert Lambertssen, borger in de stad Grave om uit handen van Handerick van Campen een obligatie van 100 gulden in ontvangst te nemen, komende van Jan Franssen zaliger, de vader van Geertruijt.


159 02-06-1657 186v Veghel koop

Peter Willem Arntsen, wonende te Veghel bekend ontvangen te hebben uit handen van Ghijsbert Vrederickx 70 gulden. Dit bedrag is van een huis, gelegen in de Valstraat, wat Ghijsbert Vrederickx van Peter Willem Arntsen gekocht heeft.


160 16-06-1657 187 Erp ondervraging

Anneke de huisvrouw van Jan Huijbert Queens en haar dochter Anneke welke 30 jaar oud is zijn op verzoek van jonker Jacop Albert Pronninck, stadhouder van Erp en Veghel gedaagd om een verklaring af te leggen.

Genoemde stadhouder is op 2 februari laatstleden ten huize van Jan Huijbert Queens geweest om daar recht heel de dag te spreken.

Die dag heeft de stadhouder drie moedwillige vechtersbazen berecht.

Tegen de avond spande hij zijn paard weer voor de kar om naar Veghel te varen, maar besloot om de nacht in Erp door te brengen omdat moeder en dochter gehoord hadden dat hij op weg naar Veghel op zijn kar dood geschoten zou worden.

Die nacht werd er in de stal bij het huis van Queens ingebroken en hebben ze het paard van de stadhouder in zijn been gestoken. Het paard is enige dagen later aan zijn verwondingen overleden.

Anneke en haar dochter verklaren ook dat ze in de avond buiten schoten gehoord hebben.
161 16-06-1657 188 Erp ondervraging

Hanrick Peter Rutten, president schepen van Erp legt een verklaring voor ter instantie van de stadhouder van Erp en Veghel Jacop Albert Pronninck.

De stadhouder had op 2 februari ten huize van Jan Huijbert Queens, 3 jong gezellen van Erp aan gesproken over hun rechten.

Tegen de avond wilde de stadhouder weer naar Veghel varen, maar om zijn leven te redden is hij in Erp blijven slapen. Hanrick verklaard dat hij bij het huis van Jan Huijbert Queens enige schoten heeft gehoord. De andere dag is de president schepen weer naar het huis van Queens gegaan waar hij hoorde dat het paard van de stadhouder gestoken en gewond was. Hoorde van Anneke de vrouw van Jan Huijbert Queens zeggen dat het maar goed was dat de stadhouder gisterenavond niet naar Veghel is gevaren, want ze had bij het kelderraam gehoord dat ze de stadhouder op weg naar huis zouden dood schieten.


162 06-07-1657 189v Erp huwelijkse voorwaarde

Pauwel Jan Pouwels van Erp, bruidegom en Anneke Handerick Peters jonge dochter, geboren op Bockel in het land van Ravensteijn als bruid maken hun huwelijkse voorwaarde.

Anneke wordt bijgestaan door haar zwager Jan Martens.

Uit deze voorwaarde o.a. een erfenis te Erp gelegen aan den Dijck waar nu de bruidegom in woont. Een paard, drie koeien, 4 kisten met sloten en sleutels, drie koetsen etc..


163 06-09-1657 191 Oploo verklaring

Jasper Aernt Jaspers en Ansum Jacop Doncquers, inwoners van Erp en Jan Jan Adriaens, inwoner van Veghel verklaren op verzoek van Pouwel Peters, wonende te Oploo dat ze 19 bijenstokken hadden gebracht naar de Gemertsche peel. Dat er kort daarop drie bijenstokken waren verdwenen en gehoord hadden dat er op de Bunthorst 3 bijenstokken waren gevonden.

Daar heen gegaan herkende ze hun bijenstokken en namen deze weer mee naar huis.
164 01-11-1657 192 Veghel schuldbekentenis

Thijs Hanrick Thijssen, wonende te Veghel bekend 25 gulden schuldig te wezen aan Jacop Denis Janssen als geleende penningen.


165 22-11-1657 193 Veghel transactie

Roedier Anthonissen van Deurssen bekend een pacht in bieren en wijnen gegeven te hebben aan Jan Rolloffs van Kilsdonck. Dit voor de dorpe van Veghelk vanaf nu oktober tot september 1658. Onder de conditie van Jan Rolloffs van Kilsdonck genoemde Roedier Anthonissen van Deurssen kosteloos en schadeloos zal houden en binnen 14 dagen zal ontvangen 12 rijksdaalders.

Ook zal Jan de vertering betalen gedaan bij Mr. Daniel Witvelt.

Roedier ondertekend met Rogier van Deursen.


166 22-01-1658 193v Veghel testament

Jan Hanrick Roeffen Bouwmans, ziek te bed, maak zijn testament op.

Na dood aan de huisarmen van Veghel een mud rogge eens.

Aan Jan van der Rijth, vier vaten roggen eens.

Aan Heijlken dochter van Aernt Willems 200 gulden en een wulighe koets. Dit voor haar trouwe diensten omdat ze jarenlang de zieke testateur heeft verpleegd.
167 02-02-1658 195 Veghel schuldbekentenis

Peter Jan Jacops, inwoner van Veghel bekend schuldig te zijn aan Dillis Willems de som van 50 gulden Hollands geld van geleende penningen. Op 29 januari 1660 afgelost.


168 04-02-1658 195v Sint Oedenrode verhuring

Mariken, weduwe Peter Adriaen Wijnen, inwoonster te Veghel verhuurt aan Henrick Janssen van de Wiel, wonende te Sint Oedenrode, een huis, hof en landerijen. Alles gelegen in Sint Oedenrode en bewoond door de huurder. Volgen de huurvoorwaarden.


169 06-02-1658 197 Veghel verhuring

Evert Ruijth Everts verhuurt aan Ghijsbert Hanrick Cornelissen een huis met 4 lopense land te Veghel gelegen en genaamd het Vranckenvoort en nu in gebruik door Henrick Lamers de Clompmacker.

Met de huurvoorwaarden.
170 13-02-1658 198 Veghel contract

Adriaen Danielk van der Donck en Jan Thonis Peter Thillens, borgemeesters van het huidige jaar aan deze zijde van de A op navolgende condities.


171 18-02-1658 198 Veghel transactie

Adriaen Daniels van der Donck, bekend ontvangen te hebben van Jan Thonis Peter Thilemans de som van 200 gulden en beloofd terug te betalen volgens beschreven contract.


172 27-02-1658 199 Veghel transactie

Peter Rolloffs, inwoner van Veghel bekend ontvangen te hebben van Jan Thonis Peter Thillens op ons Lieve vrouwedag als men de hop zaait de som van 100 gulden en op 6 september 1661 is de gehele som met rente terug betaald.


173 02-03-1658 200 Zijtaart verkoop

Pouwel Jan Kemps verkoopt aan Hermen Adriaens ‘gesmeten doeff houdt’ (afgevallen dood hout). Komende van de goederen gelegen op het Sittaert

Bij verpachting in 1657 (zie akte 155) had de eigenaar Pouwel Jan Kemps aan de pachter Hermen Adriaens bedwongen dat alle bomen als eiken, wilgen en essen onder zijn beheer bleef.

Boven de pachtsom moest Hermen voor het hout nog 3 gulden betalen.


174 08-03-1658 200v Veghel schuldbekentenis

Geraert Aernt Gerlinckx, wonende te Veghel bekend 255 gulden schuldig te zijn aan Handerick Henssen. Op 12 maart 1659 bekend Handerick Henssen dit bedrag met rente terug ontvangen te hebben zijnde 275 gulden.


175 18-03-1658 201 Dinther verklaring

Jan Geraert Gorts, wonende te Dinther verklaard op verzoek van Willem Claessen dat hij in gezelschap te Dinther is geweest ten huize van Lambert Dannels. Dit was op 3 maart laatstleden omtrent 8 uur in de avond. Op een vraag of hij heeft horen roepen toen hij daar was geeft hij een ontkennend antwoord. Heeft ook niet gezien dat er gevochten werd. Wel heeft hij in de kamer enige drank verteert.


176 25-03-1658 202 Dinther verklaring

Dirck Peters, 29 jaar, wonende te Dinther geeft op verzoek van Handrick Claessen een verklaring af.

Hij heeft op 3 maart ll. zitten drinken bij Lambert Dennen in de keuken, samen met Jan Claessen en Lambert Dennen. Op die avond kwamen nadien Claes Pouwels en Ruijth Janssen, beiden met hun vrouw en lieten enige brandewijn schenken.

Dirck Peters, attestant, heeft ook gehoord dat Jan Claessen met Claes Pouwels twistige woorden kreeg. Claes Pouwels sloeg daarbij met zijn vuist op het hoofd van Jan Claessen, waarop deze laatste een stoel nam om zich te verdedigen. Heeft verder geen geroep gehoord of slaan op de deuren en vensters. Het licht in de keuken wat bleef branden heeft hij niet gezien dat iemand dit heeft uitgeslagen. Was wel de laatste die in het huis van Lambert Dennen is gebleven.


177 25-03-1658 203 Dinther verklaring

Peter Janssen, 25 jaar en inwoner van Dinther geeft op verzoek van Handrick Claessen een verklaring af. Op 3 maart omtrent 9 uur in de avond kwam hij van Heeswijk en liep richting Dinther.

Hendrick Claessen was bij hem. Komende bij de Dinterse kerk en het huis van Lambert Dennen vonden ze de voordeur open staan. Beiden liepen naar binnen en hoorde enige ruzie in de keuken.

Claes Pouwels en Jan Claessen waren de ruziemakers en Claes Pouwels vroeg nog aan Hem Peter Janssen of hij er zich mee wilden bemoeien, maar Peter zei nee.

Heeft de ruziemakers uit de voordeur zien verdwijnen.
178 29-03-1658 204 Veghel verklaring

Inwoner van Cranenburch, land van Cleef, 55 jaar oud geeft een verklaring op verzoek van Gerard Anthonis Stoven.

Verklaar nog zeer goed te weten dat zijn vader Corstiaen Adriaens te Veghel onder d’Eerde heeft gewoond, daar waar nu Jan Arntssen woont.

Dat zijn vader samen met Heijlken Hanssen en Lijsken diens zuster jaarlijks een mud garst leende, Vegelse maat. Dat aan Catharina de dochter van Jan Ghijsbert Laureijnssen voor de ene helft en de andere helft aan Mattheussen Allartssen, hun zwager en die Geraert Anthonis Stoven nu toe behoort.

Welke voorschreven mud garst zoals Dirck Corsten verklaard nog weet te herinneren dat zijn vader dit steeds vredig en goed heeft geleverd aan Geraert Anthonis Stoven totdat hij is komen te overlijden.
179 30-03-1658 205 Uden volmacht

Hanrick Dirck Jacops, Goijaert Dennissen, Jan Denissen, Aernt Peterssen, Handrick Aernt van Cleeff, allen wonende te Veghel zijn erfgenamen van Lenaert Gorthen zaliger.

Ze hebben Jan Willems de Smith, wonende te Uden als mede erfgenaam de volmacht gegeven om in hun naam 134 gulden te ontvangen van de erfgenamen van wijlen Anthonis Jan Wijnen. Deze som geld is als obligatie gepasseerd voor notaris Mr. Peter van Beeck op 2 juni 1626.
180 01-04-1658 206v Veghel schuldbekentenis

Lourens Jan Vrijnssen, bekend schuldig te zijn aan Anthonis Jan Thonis Corsten zijn halfbroer de som van 75 gulden. Als borg geeft aan een akker bouwland op de Hoochbockt te Veghel gelegen in de thient aldaer en ongeveer 4 lopense groot. belendende ene zijde erve weduwe Lijske Aernt Jacops, andere zijde erve Mariken de weduwe Aernt Thomas, ene einde het oude kerckhoff en andere eind de gemeente weg.


181 06-04-1658 207v Veghel schuldbekentenis

Daniel Lenaerts, inwoner van Veghel bekend schuldig te zijn aan Jan Adriaens de som van 100 gulden en beloofd met rente terug te betalen.


182 06-04-1658 208 Veghel schuldbekentenis

Dillis Rolloffs van Lissel, inwoner van Veghel, bekend schuldig te zijn aan Melis Gerart van Dipenbeck de som van 100 gulden.

In de kantlijn staat: Ariaen Hanrick Jan Dirckx en Hanrick Martens, voogden van Hogart Melissen, verder Hanrick Dirckx van Eerd als man van Willemke Amelis van Dipenbeck, Willem Gerart Steven

als man van Allegonda van Dipenbeck. Allen erfgenamen van Amelis Gerarts van Dipenbeeck.

Ze verklaren dat ze het geleende geld op 26-02-1666 van Dillis Rolloffs van Lissel hebben terug ontvangen.
183 06-04-1658 209 Boekel volmacht

Handerick Jan Arntsen, inwoner van Bockel, land van Ravensteijn man van Anthonisken Claessen heeft volmacht gegeven aan Sr. Johan van der Beeck, procureur van de edele raad van Brabant in ’s-Gravenhage om in zijn naam voor de raad te verschijnen en zaken te regelen tegen Lambert Claessen en Bartholomeus Claessen.


184 16-04-1658 210 Veghel weddenschap

Sr. Johan van Hessels en Jan Jan Dirckx hebben samen een zekere weddenschap aan gegaan.

Jan Jan Dirckx heeft tegenover Sr. Johan van Hessels verklaard dat hij tussen nu en komende Pinksteren geen brandewijn zal drinken. Niet in het buitenland of in het binnenland. Anders zal hij verbeuren de som van 2 gulden en 10 stuivers welke hij aan Sr. Johan van Hessels zal geven.

Zal echter Jan Jan Dirckx zich onthouden van drank, moet Sr. Johan van Hessels die som betalen.


185 23-04-1658 210v Veghel testament

Jan Martens van de Boosch en Mariken Hanrick Peters zijn vrouw maken hun testament.

Na hun dood zulle de goederen in vier parten verdeeld worden.

Twee delen voor de voorkinderen van Jan verwekt bij Jenneken Hanrick van Backel en de andere twee delen gaan naar de kinderen welke ze samen hebben verwekt, met name Marten en Jenneken Janssen. Hanrick Janssen, een van de voorzonen geniet voorruit 50 gulden voor zijn uitzet


186 28-04-1658 212v Veghel schuldbekentenis

Jan Claess Jan Claessen, wonende te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Gillis Willems en Hermen Janssen Leesten de voogden over de onmondige kinderen van Jan Jan Leesten zaliger, de som van 50 gulden.

KANTLIJN: Op 7 februari 1666 bekennen Aernt en Jan de kinderen van Jan Jan Leesten samen met hun voogden de 50 gulden hebben terug ontvangen van Jan Claess Jan Claessen.

187 11-05-1658 213 Veghel verklaring

Jan Cornelissen van Durssen en Aernt Claessen, inwoners te Veghel hebben op verzoek van Anthonis Jan Thonis verklaard nog zeer goed te weten dat Anthonis Jan Thonis voorschreven omtrent Pasen 1654 met heel zijn huisraad vanuit Veghel naar het rijk van Nimwegen gegaan. Met paard en kar en met zijn hoornbeesten.
188 14-07-1658 214 Veghel verpachting

Hanrick Rutten en Aert Claessen verklaren over genomen te hebben van Sr. Willem Aden Boons een zeker clampthiende genaamd de Hoogh Heijde – Legen Heijde welke voorschreven Willem Bonsop 5 juli 1658 te Sint Oedenrode heeft gepacht van de Hoge mogendheden.


189 26-07-1658 214v Uden schuldbekentenis

Hanrick Lamberts van de Ven, nu inwoner van Uden, land van Ravensteijn bekend 75 gulden schuldig te zijn aan zijn zuster Lijsken.


190 29-07-1658 215 Veghel verpachting

Jan Lamberts en Handrick Claessen van Berckel hebben in pacht overgenomen van Sr. Willem Aden Boons een zeker clampthiende genaamd de Uijtcampen.

Jan Lamberts ondertekend met Jan Lambert Jenssen

191 30-07-1658 215v Veghel verpachting

Hanrick Hanrick Martens en Dirck Thonissen Tibus hebben in pacht overgenomen van Sr. Willem Aden Boons een zeker clampthiende genaamd het Wilroet donck, Middelsche Dorshouwt met het Achtersche Dorshouwt.

Dirck Thonissen Tibus ondertekend met Dirck Thonissen Tijbos.


192 04-08-1658 216 Zijtaart verpachting

Adriaen Aernt Gerlinckx en Jan Jan Adriaens hebben in pacht overgenomen van Sr. Willem Aden Boons een zeker clampthiende genaamd het Sittert naast de A ende Keselaer naast het Broeck.


193 00-08-1658 217 Veghel verklaring

Jan Jan Thonis, 40 jaar en Peter Rolloffs 54 of 55 jaar, inwoners te Veghel, verklaren ter instantie van Geraert Theuwens dat ze zich borg hebben gesteld voor zijn broeder ten aanzien van de erfgenamen van Jan Theunis zaliger aan de Heijde en wel voor 90 gulden van gekochte hop. Deze hop was voor jan Theuwens, zijn broer die dit heeft moeten betalen.


194 18-09-1658 218 Veghel contract

Geraert Peters Dobelsten de man van Heijlke Janssen, Lijneken Adriaen Arntsen van Balgoijen, de weduwe van Jan Meltiors en Jan Janssen, die zich mede sterk maakt voor zijn broer Lambert Janssen, burger van de stad Gelder.

Deze personen hebben bekend dat ze hun moeder Anneke Jan Adriaen Peters, nu huisvrouw van Willem Thonissen, eerlijk en loffelijk zullen onderhouden in kost drank en kleren.

Jaarlijks betalen ze daarvoor aan Jan Janssen 40 rijksdaalders op Bamisdag (1 oktober)


195 19-09-1658 219 Veghel contract

Geraert Peter Dobbelsteen en Lijneken, weduwe Jan Meltiors, Jan Janssen mede optredende voor zijn broer Lambert Janssen.

Allen zijn kinderen van Anneke Jan Adriaen Peters. Ze zullen hun moeder, nu gehuwd met Willem Thonissen blijven onderhouden.

Mede verschenen Lambert Dirck Jaspers, tevens optredende voor zijn drie voorkinderen verwekt bij Maijken Adriaen Arntssen van Balgoijen die dit contract mede ondersteund.


196 19-09-1658 219v Veghel verkoop

Handrick Jan Rutten, wonende te Veghel is in openbare verkoop verkocht aan Wouter Peter Wagemans een erfenisse genaamd het Selstken ongeveer 1 ½ lopense groot en in Veghel gelegen. ene zijde Phlijp Peters, ander zijde erve Peter Claessen, ene einde de Kerckenacker en andere eind erve Jan Arntsen.1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina