Notarissen Veghel 1649-1670Dovnload 493.09 Kb.
Pagina5/7
Datum22.07.2016
Grootte493.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

197 07-10-1658 220 Veghel finale verkoop

Voorgaande koop is na het opbranden van de kaars en na palmslag gebleven aan Wouter Peter Wagemans voor 185,-


198 09-10-1658 221 Dinther testament

Erken de dochter van Adriaen Jan Denen, nu weduwe van Anthonis Theuwens, ziek te bed, maakt haar testament.

Na haar dood vermaakt ze aan de huisarmen van Dinther 2 gulden 10 stuivers eens.

Haar goederen vermaakt ze aan haar zwager Jan Handerickx Verheijen als een akker gelegen te Dinther met de poterijen. Ene zijde het armenland, andere zijde testatrice, ene einde erve Peter Janssen c.s. en andere einde den ossendrup van het huis alwaar zij testatrice nu woont en verder op de gemijnte van Dinther.

Nog een huis waar voorschreven Jan Handerickx Verheijen nu woont. Ook aan hem de wat van de oogst nog in het huis opgeslagen is, waarvan hij de lopende pacht nog betaald, met ¾ maat roggen voor de pastorie van Dinther. Dit alles erft haar zwager vanwege zijn trouwe diensten.
199 19-10-1658 223 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Hanrick Thonis Wouters inwoner van Sint Oedenrode is 27 gulden schuldig aan Anthonij Drijssen van Eeck de tegenwoordige vorster van Veghel.

Afgelost met rente op 10 maart 1660.
200 21-10-1658 223V Veghel schuldbekentenis

Wouter Jacops van der Santvoort en Thonis Ghijsbert de Smit, deze laatste mede zich sterk makende voor Jan en Willem Jacops van der Santvoort, als erfgenamen van Jacop Wouters van der Santvoort hun overleden vader.

Ze verhuren aan hun broeder Willem Jacops van der Santvoort het huis waar hun overleden moeder in gewoond heeft en alhier te Veghel is gelegen aan het Hoogheijnde. De eerste jaarhuur moet betaald worden op Bamisdag 1659. Nog te leveren 400 cullen hop aan de staken en nog de boonstaken waarop de hop gebonden wordt. Volgen nog enige huurvoorwaarden.
201 11-11-1658 225 Veghel verhuring

Willem Jacop Wouters, verhuurt aan Thomas Adriaen Goossens een huis met hof gelegen in de Vegelsche straet. Belendende ene zijde erve Gerart Gerarts, andere zijde Anneke Janssen van Bolgoijen. Alles zoals Willem Jacop Wouters het nu in gebruik heeft.

De huurtijd zal zijn voor de komende 6 jaar met een jaarlijkse huur van 20 gulden.
202 13-12-1658 226 Veghel verhuring

Goijart Janssen Vloeners verhuurt aan zijn zwager Willem Hanrick Verdussen de helft van twee percelen zowel bouw- als hooiland.

Het bouwland is genaamd de Cloot en het hooiland is gelegen in het Broeck. Deze percelen komen van Hanrick Verdussen, zijn schoonvader, en is bij erfdeling verkregen.
203 23-01-1659 227 Sint Oedenrode verhuring

Mariken, weduwe van Adriaen Peter Wijnen, wonende te Veghel, verhuurt een huis etc. aan Anthonis Gerarts. Het huis staat te Sint Oedenrode en ze heeft het ook aldaar gekocht. Het is nu in gebruik bij Hanrick Janssen van de Wiell. De huur is voor de tijd van 6 jaar en er volgen enige huurvoorwaarden. Als schuldenaar principaal heeft de huurder gesteld Gerart Anthonissen.


204 01-02-1659 228v Veghel schuldbekentenis

Jan Hanrick Adriaens, wonende te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Gerart Geraerts Roeffs 250 gulden aan geleende penningen. Afgelost op 9 mei 1661.


205 01-02-1659 229v Veghel verhuring

Laureijns Peters verhuurt aan jan Adriaen Willems een huis, hof, boomgaard en aanliggend weiland op het Midegael te Veghel. Nu woont daar Aernt Gerart Schapen den Jongen. Het is in het geheel ongeveer 4 lopense groot en er volgen enige huurvoorwaarden.


206 03-02-1659 230v Vucht? schuldbekentenis

Adriaen Janssen van Kessel, wonende onder Vijcht, bekend schuldig te zijn aan Peter Adriaens van der Loe 82 gulden en 10 stuivers. Dit is van gekochte hop en beloofd komende Vastenavond 25 februari weer terug te betalen.


207 03-02-1659 231v Drunen volmacht

Jonker Jacop Albert Pronincks, stadhouder van Erp, Veghel en Schijndel heeft een volmacht gegeven aan Udolf Verheije om voor hem op te treden in een proces tussen hem de jonker en Adriaen Goijartsen op 2 november 1658 te Druijnen gepasseerd.


208 10-02-1659 232v Maren akkoord

Jan Marten Anthonissen, wonende tot Maren en Thonis Jan Thonis Corssen zijn zwager hebben samen een akkoord gemaakt inzake een proces welke Thonis voorschreven heeft stand gehouden. Dit proces was tussen Jan Martens voorschreven en diens oom Daniel Hanrick Daniels en betrof een som geld van 25 gulden.


209 10-02-1659 233 Veghel schuldbekentenis

Adriaen Handrick Jan Dirckx bekend schuldig te zijn aan zijn zwager Hanrick Hanrick Martens de som van 50 gulden. Deze som geld komt van een erfdeling gepasseerd te Veghel in het jaar 1651.


210 10-02-1659 233v Veghel schadeloosstelling

Lambert Petersen de zoon van Peter Lambert Arntssen heeft aan zijn zwagers Adriaen Hanrick Jan Dirckx en Handrick Martens beloofd hun voor het derde part schadeloos te houden van een zeker accoord, welke de zwagers hadden gemaakt met Jan Hanrick Jan Claes.

Het betreft een kwestie over een gekochte gemijnt gelegen aan de Hemel te Veghel.

Dit om in de toekomst moeilijkheden te voorkomen met genoemde Jan Hanrick Jan Claes.


211 13-02-1659 234 Veghel schuldbekentenis

Willem Gillens, zoon van Gillen Stevens, wonende te Veghel bekend 100 gulden schuldig te zijn aan Dirck Jacops van de Mortel. Afgelost op 28 april 1663


212 17-02-1659 234v Erp verhuring

Amelis Gerart van Dipenbeck verhuurt aan Sara Vrederickx een huis en hof te Erp aan de kerk gelegen. Nu woont daar Gillis Alis Entvogels c.s.

De huur is voor vier jaar en Sara zal een jaarlijkse huur betalen van 19 gulden.

Als borge voor Sara stelt zich Lambert Hermens, ook wonende te Erp.


213 21-02-1659 236 Reek schuldbekentenis

Jan Jan Evertsen, inwoner van Reek in het land van Ravensteijn bekend schuldig te zijn aan Dirck Jacops van de Mortel de som van 300 gulden. Afgelost op 17 januari 1660


214 24-02-1659 237 Veghel verklaring

Gillis Rolloffs van Lissell, 49 jaar en Aernt Gerarts, 41 jaar hebben op verzoek van Jan Gordt Jan Claes dat ze een man uit Veghel, Goijaert Jan Claes, goed hebben gekend. Hij was weduwnaar toen hij naar Veghel kwam en hertrouwde met Heijlken Adriaen Rijckers. Goijaert is eerder komen te overlijden dan zijn vrouw Heijlken. Heijlken is tot aan haar dood nooit meer getrouwd geweest.


215 27-02-1659 237v Erp verklaring

Willem Martens van den Boosch, 52 jaar en Marten Willems 25 jaar oud, beiden uit Erp. Ze worden gedaagd op verzoek van Dirk Jacop van de Mortel om een verklaring af te leggen.

Ze verklaren dat Jan Janssen van Hedel den Ouden, nu te Erp wonende in het jaar 1657 bij hun is geweest. Zij getuigen hebben met hem in den hof gezeten aan de [areleijden] en dat Jan jannsen tegen heeft gezegd dat hij met zijn zwager Dirk Jacop van de Mortel een kwestie had over een rente op de domeinen. Ook zei Jan Janssen dat hij van zijn zwager 400 gulden had ontvangen en dat een verschil van mening is over de rente.
216 27-02-1659 238v Erp verklaring

Willem Martens van den Boosch, 52 jaar en Marten Willems 26 jaar oud, beiden uit Erp. Ze worden gedaagd op verzoek van Dirk Jacop van de Mortel om een verklaring af te leggen.

Zie vorige akte.
217 01-03-1659 239 Veghel schuldbekentenis

Jan Jan Dirckx den Ouden te Veghel bekend schuldig te zijn aan Jenneken dochter, zijn nicht, en dochter van Handrick Jan Dirckx. Het betreft 100 gulden en is afgelost op 20 januari 1660.


218 01-03-1659 239v Veghel schuldbekentenis

Evert Ruth Evertssen bekend schuldig te zijn aan Jan Rolloffs van Kilsdonck 48 gulden.

Dit is de huur van een stuk land bij leven van Rolloffs Jan Daniels en gebruikt door voorschreven Evert Ruth Evertssen.
219 06-03-1659 240 Sint Oedenrode verklaring

Goijaert Peters, 58 jaar, president schepen van Veghel en Jacop Janssen van de Hagen, 40 jaar, oud borgenmeester van Veghel verklaren op verzoek van Adriaens van Sutven welke hier te Veghel in 1656 heeft gevaceerd in bijzijn van Lambert Willem Kemps en ten dienste van de gemeente Sint Oedenrode. Dat Adriaen van Sutven zich hier altijd heeft gedragen als een eerlijke man.


220 10-04-1659 246v Veghel schuldbekentenis

Maheus Peter Thonis te Veghel bekend schuldig te zijn aan Lenart Jacops de som van 50 gulden.

KANTLIJN: Jan Handerick Adriaens voogd over de kinderen van Wouter Lenaerts, als erfgenamen van Lenart Jacops, bekennen ontvangen te hebben genoemde 50 gulden en wel uit handen van Jan Handrick Geraerts, komende uit de goederen van Mattheus Peter Thonis. 17 mei 1666
221 20-04-1659 247 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Matthijs Peter Jan Maessen te Sint Oedenrode bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster te Veghel het bedrag van 50 gulden.

KANTLIJN: Peter Janssen van der Hagen man van Thrijncke, voorheen weduwe van Anthonij van Eeck bekent dat op 26 juni 1666 Matthijs Peter Jan Maessen de geleende som van 50 gulden heeft terug betaald.
222 03-05-1659 248 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Mariken, weduwe van Hanrick Janssen, wonende te Sint Oedenrode bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster te Veghel het bedrag van 100 gulden aan geleende geld.

KANTLIJN: Op 1 mei 1661 is door Mariken de helft aan Anthonij van Eeck terug betaald en op 26 mei 1664 de andere 50 gulden.
223 29-05-1659 248v Veghel verhuring

Geertruijth, weduwe van Handerick Denisse, heeft in huring gegeven aan jonker Jan Proninck drie kamers met kelder en ‘guet’ van haar huis waar ze woont.

De jonker zal dit huren vanaf nu tot Pinksteren komend jaar 1660 en dat voor een jaarhuur van 20 gulden. De jonker ondertekend met Jacob Alb. Prouning
224 31-05-1659 249 Linden volmacht

Jenneken, huisvrouw van Gerart Gerarts Roeffs geeft aan haar man volkomen macht om voor haar naar het land van Cuijck te gaan om zaken te regelen voor het gerecht van Lijden of Cuijck, over een klamp hooiland genaamd den Assboosch, gelegen op den Drulle tot Lijnden


225 02-06-1659 250 Sint Oedenrode belening

Thijs Hanrick Mathijssen heeft in belening uitgegeven aan zijn schoonvader Willem Jan Alberts een akker bouwland, gelegen in de vrijheid Sint Oedenrode. 3 ½ lopense groot genaamd Bessers velt.

ene zijde erve Gerart Jan Sijmens, ander zijde Thonis Dirckx c.s. ene einde Gerart Jan Sijmens en andere einde de gemijne straet van Veghel.
226 00-06-1659 251v Schijndel volmacht

Jan Anthonis Wijnen heeft Jan Lambert gemachtigd om in zijn naam 150 gulden te ontvangen van Jenneken de weduwe van Jan Laurijns te Schindel en van Gerart Anthonis Stoven.

Jan Anthonis Wijnen heeft dit bedrag eerder aan hun verstrekt en het komt uit de erfenis van Matheus Willem Gerlinckx tot Schindel.
227 11-06-1659 252 Veghel volmacht

Geertruijt Janssen Vloijens, weduwe van Hanrick Denissen, wonende te Veghel heeft volkomen macht gegeven aan Mr. Gerart de Vrise licentiaat in beiden rechten om in haar naam te ontvangen en eisen haar debiteuren.


228 26-07-1659 253 Veghel verklaring

Jan Laurijnssen, 74 jaar wonende te Veghel heeft op verzoek van Jan Adriaen van Locht, ook wonende te Veghel, de volgende verklaring afgelegd.

Dat in 1650 kapitein Jan de Weijer, liggende in het garnizoen binnen Gelder heeft alhier gepacht een stuk bouwland genaamd Smitscamp. Jan Laurijnssen toen aan de kapitein vroeg hoe hij ging om op zijn land te komen, want de weg welke daar dicht bij lag is van Jan Adriaens.

De kapitein heeft daarop geantwoord. Ik ga zomaar niet zonder dit eerst te vragen over die weg.

Dit heb ik eerst gevraagd aan Jan Adriaens en deze heeft toegestaan over deze weg te varen en heb dit al 8 jaar gedaan.
229 01-08-1659 254 Veghel verhuring

Peter Claessen van Valderen heeft een stuk bouwland genaamd den Spulhevel verhuurt aan Matthijs Jan Arntssen en wel voor 34 gulden per jaar.


230 15-08-1659 254v Veghel schuldbekentenis

Handerick Gortsen en Peter Gorts Jan Claessen, gebroeders, bekenne schuldig te zijn aan Delis Handerickx van den Bogaert de som van 150 gulden.


231 18-08-1659 255 Veghel verhuring

Alken de weduwe van Hanrick Cornelissen heeft verhuurt aan Ghijsbert Hanrick Cornelissen haar zoon een huis en bijbehoren samen 4 lopense groot en gelegen aan de haige. Nu in gebruik door genoemde Ghijsbert met een jaarhuur van 22 gulden. Alken heeft wel vrije inwoning bedwongen.

Volgen nog enige huurvoorwaarden.
232 27-08-1659 256v Veghel volmacht

jonker Matthijs Matthijs van Warnickhoff en jonker Johan van de Schout machtigen jonker Cornelis Prouninckx genaamd Deventer, hoofdschout van het kwartier Peelland en Meierij van Den Bosch om in hun naam in Breda te verschijnen om enige zaken te regelen bij de heer magistraat aldaar betreffende de edele vrouwe van Lamenborch.


233 28-10-1659 257v Sint Oedenrode schuldbekentenis

Handerick Hanssen Kerckhoff, wonende te Sint Oedenrode bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster te Veghel de som va 50 gulden, Afgelost op 8 juni 1660


234 28-10-1659 258 Veghel schuldbekentenis

Jan Jan Dirckx wonende te Veghel bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster te Veghel de som va 100 gulden.


235 03-11-1659 258v Erp volmacht

Jan Jan Dirckx man van Eneke Jacop Mathijssen, Mathijs Jacop Mathijssen, Adriaen Hanrick Adriaens, mede voor zijn vader Hanrick Adriaens de man Hijlken Jacop Mathijssen. Verder Jacop Handerickx en Adriaen Hanrick Adriaens als voogden over de onmondige kinderen van Jacop Handerickx en verwekt bij Mariken Jacop Mathijssen. Deze personen hebben aan Anthonij Andrissen van Eeck, vorster te Veghel van hun debiteuren te ontvangen een schepenobligatie van Erp van 30 maart 1647 groot 150 gulden. Deze debiteur is Faes Joseps uit Erp.


236 15-11-1659 259v Erp verhuring

Amelis Gerits Dipenbeck heeft verhuurt aan Corstiaen d’Jossen een huis met 2 lopense land, te Erp gelegen aan de Brugh. Corstiaen die er nu woont, zal het huis mogelijk na een paar jaar verlaten als Amelis daar dan gaat wonen.


237 15-11-1659 259v Veghel schuldbekentenis

Mr. Adriaen Janssen, wonende te Veghel bekend schuldig te zijn aan de kinderen van Hanrick Jan Willems de som van 55 gulden, komende van Willem Meussen van Dinther, de grootvader van voorschreven kinderen. Grootvader Willem Meussen had dit in zijn leven uitgeleende aan Adriaen Janssen en nu de kinderen toekomt.


238 10-01-1660 261v Veghel koop

Willem Daniels en Jacop Daniels hebben te samen verkocht aan Michiel Ghijsberts de helft van een stuk hooiland van 3 lopense groot. Het is gelegen in de Waterstege en belendende ene zijde erve Claes Pouwels, andere zijde Peter Claessen van Valderen, ene einde erve de Collen camp en andere einde de Waterstege. Volgen nog enige voorwaarden.


239 21-01-1660 263 Veghel verhuring

Jan Welten heeft aan jonker Johan Prouninck verhuurt een zekere vuijtcamer aan het huis waar Jan Welten tegenwoordig woont. De vuijtcamer is voor enige jaren bewoond geweest door Jan Lambert de Smith, behalve het smijshuijscken. De kamer kan verhuurd worden totdat Jan Welten hem weer nodig heeft.

KANTLIJN: Op 6 april 1660 heeft jonker Johan Prouninck, met toestemming van Jan Welten, genoemde kamer overgegeven aan Andries Aernt de Schomaecker.
240 27-01-1660 264 Veghel schuldbekentenis

Handerick Claessen Jan Claessen, wonende te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Gerart Gerarts Roeffs de som van 250 gulden. Dillis Willems stelt zich borg voor hem.


241 04-02-1660 265v Veghel schuldbekentenis

Wouter Peters van Helmont wonende te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Dillis van den Bogaert de som van 50 gulden.


242 04-02-1660 266 Veghel belening

Jan Aernt Anthonissen van Nistelroeij heeft in belening uit gegeven aan Daniel Jan Thonis van Bergeijck een derde deel van een beemd in Veghel gelegen achter het Dorshouwt, reijende tegen Handrick Thonis Handrickx en meer andere.


243 24-02-1660 267 Erp obligatie

Jan Jan Dirckx de man van Eneken Jacop Mathijssen, Adriaen Hanrickx, mede optredende voor zijn vader Hanrick Adriaens en voor zijn moeder Heijlken Jacop Mathijssen. Verder Jacop Hanrickx en Adriaen Hanrickx als voogden voor de onmondige kinderen van Jacob Hanrickx voorschreven, Jan Mathijssen, mede optredende voor zijn vader Mathijs Jacop Thijssen. Allen als erfgenamen van Matthijs Marten Adriaens verkopen wettelijk aan jonker Jacop Albert Prouninck, stadhouder van Erp en Veghel een obligatie van 150 gulden.

De erfgenamen verklaren dat deze schepenobligatie afkomstig is van Faes d’Jossops uit Erp aldaar gepasseerd op 13 maart 1647
244 14-02-1660 268v Veghel verhuring

Aernt Gerart Hanrickx, heeft verhuurt aan Jan Hanrick Verdussen een bouwland genaamd de Strepen te Veghel in den Biessen gelegen en ongeveer 2 ½ lopense groot.


245 19-03-1660 269 Veghel schuldbekentenis

Adriaen Hanrick Jan Dirckx bekend schuldig te zijn aan Dirck Jacop van den Mortel 150 gulden.

Afgelost op 30 april 1667
246 19-03-1660 269v Veghel verhuring

Hanrick Lamers heeft verhuurt aan zijn broer Anthonis Lamers de helft van een huis met bijbehorend land. Het is gelegen in het Dorshouwt en de huur is voor de tijd van 4 jaar.


247 20-03-1660 270 Sint Oedendrode schuldbekentenis

Claes Janssen op den Hassenputh, wonende in de vrijheid van Sint Oedenrode bekent schuldig te zijn aan Anthonie van Eeck, vorster te Veghel de som van 25 gulden


248 02-04-1660 270v Breda volmacht

Jonker Cornelis Prouninck genaamd Deventer, hoofdschout van Peelland en de Meijerij van Den Bosch en jonker Martijs Martthijs van Warnichooff, hebben elkander volmacht gegeven om te Breda of elders te verschijnen om daar bij de magistraat of commissarissen zaken te doen tegen de weledele vrouwe van Ee, vrouwe van Lanenburch over een geschil.


249 11-04-1660 271 Veghel verhuring

Lambert Dirck Jaspers en Gerart Dirckx zijn broeder, met Mariken weduwe Jan Dirck, hebben te samen verpacht aan Anthonij Libre een huis met moeshof en hopveldje, alles zo groot en ver als ‘St. Achte [stief] uijtwijst’. De jaarhuur of pacht is 50 gulden.

Verder verhuurt ze nog aan Anthonij Libre het derde deel van het aanliggende land als ook de groeskanten.
250 16-04-1660 272 Veghel schuldbekentenis

Hanrick Hanrick Martens, wonende te Veghel bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster te Veghel de som van 50 gulden.

Op 1 juni 1670 wordt deze schuld afgelost en betaald aan Peter Janssen van der Hagen de man van Trineken de weduwe van Anthonij van Eeck.
251 03-05-1660 272v Veghel transport

Gerart Janssen van Dipenbeeck, verklaart dat hij aan zijn zoon Amelis heeft over gegeven een klein hooibeemdje jaarlijks hooiende met de erfgenamen van Aernt Boermans te Veghel. Belendende ene zijde erve Goijaert Peter Rutten, andere zijde erfgenamen Dandel Handerick Daniels, ene einde de Boedonck en andere eind Jan Welten.

Amelis zal aan de erfgenamen van Marieken Jan Delissen 107 gulden betalen na de dood van Gerart Janssen van Dipenbeeck.
252 28-05-1660 273 Veghel verhuring

Gerart Dirck Jaspers heeft verhuurt aan Adriaen Wouters van Vijcht een bunder hooiland genaamd Schoenmackerscamp. De helft daarvan ligt in de gemeente Veghel in de Heijsche bunders. Jaarlijks hooiende met Hanrick Corts alias den Roden cum suis. De huur is voor de tijd van 7 jaar en mag op dit perceel turven en vlaggen zonder bekeurd te worden.


253 14-06-1660 273v Gemert verhuring

Adriaen Rombouts uit Gemert heeft verhuurt aan Laurijns Peter Vrijssen, inwoner te Uden een hooicamp te Veghel gelegen op de Watterstege. Belendende ene zijde Matthijs Jan Thijssen, andere zijde de erve van de erfgenamen Peter Mols, ene einde erve Gerart Stevens en de andere einde de gemijne stege. Hooit jaarlijks met de weledele juffrouw mevrouw van Erp, Geraert Lennaerts en meer andere. De huur is voor de komende 6 jaar.

KANTLIJN: Op 22 juni 1663 bekend Laurijns Peter Vrijnssen 100 gulden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Rombouts.
254 19-06-1660 274v Veghel schuldbekentenis

Aernt de zoon van Goijaert Peter Rutten bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster van Veghel de som van 100 gulden, zijnde geleend geld.

KANTLIJN: Peter van der Hage de man van Trijntken, weduwe Anthonij van Eeck bekend ontvangen te hebben van Aernt Goijaert Peter Rutten 100 gulden. 21 mei 1665.
255 28-06-1660 275 Veghel conflict

Een zekere kwestie en verschil is opgestaan tussen Henderick Hermans ter ene zijde en Evert Ruth Evertsen ter andere zijde over huurpenningen.

Om een proces te voorkomen hebben ze enige goede mannen over deze kwestie laten oordelen.

Afgesproken wordt dat Evert aan Hendrick 55 gulden getaald en 7 Veghelse vaten rogge en 2 vim leverbaar dakstro.


256 06-07-1660 276 Veghel betaling

Andries Aernts de Schoenmacker man van Mariken Jan Lamberts heeft aan zijn zwager Aernt Jan Lamberts 50 gulden gegeven met alle verlopen pacht staande op Dirck Melissen van Sevenberch.

Deze 50 gulden is Andries bij erfdeling ten deel gevallen komende van wijlen Jan Lamberts Aernts.
257 29-07-1660 276 Veghel/ Uden testament

Peter Rolloffs te Veghel en Emke Adriaen Janssen zijn wettige vrouw maken hun testament op.

Ze vermaken hierin al hun goederen aan de langstlevende hunner ter tochten, welke goederen gelegen zijn te Uden in het land van Ravensteijn.

Na dood van hun beiden gaan de goederen naar Adriaen Peters hun zoon, zoals een akker bouw en groesland gelegen op de Hochstraet en groot 6 lopense. Belendende ene zijde Hanrick Jacops, ander zijde Jan Aernts, ene einde het Udense Broeck en andere einde de Veghelse gemeente.

Een hooibeemd genaamd Oirbempt, te Veghel gelegen en jaarlijks hooiende met Lambert Jan Lamberts en andere.

De drie voorkinderen met name Aernt, Willemke en Thoniske zullen vooraf erven uit de goederen van wijlen hun moeder evenveel als wat Jenneken, hun zuster, die nu al getrouwd is met Jan Jan Lamberts als uitzet heeft gekregen. Dat was een bed met toebehoren, een koets, een koe, tuff met een moespot. Ook nog roggen en boekweit.


258 04-08-1660 277v Veghel ruiling

Jacop Handrick Jan Sijmens Raeijmacker en Jan Janssen van den Boosch hebben met elkander in mangeling aan gegaan en voor de tijd van 8 jaar twee stukken land.

Wel te verstaan heeft Jacop Handrick voorschreven het vierde deel van de Thijs Martensakker in het Dorshouwt gelegen en wat Dillis Willems in gebruik heeft.

Het land van Jan Janssen van den Boosch is gelegen bij het Snelven.


259 04-08-1660 278 Veghel verhuring

Jan Janssen van den Boosch verhuurt aan Jacop Handerickx Raeijmacker een akker land van 2 lopense te Veghel gelegen in het Snelven en wat nu in gebruik is bij Aernt Jan Lamberts.


260 10-08-1660 279 Veghel verhuring

Peter Claessen van Valderen heeft verhuurt aan d’Joest Jan Dirckx en aan Mathijs Lamberts een stuk land genaamd de Spulhevel gelegen te Veghel in de Rutselsche thient en 5 a 6 lopense groot.

Het is voor de tijd van 4 jaar.

Nog wel de afspraak dat de huurder het stuk zal omspitten, bemesten met ‘poetselpotten’.

In het laatste jaar van de huur en het land verlaten wordt twee stuukken bezaaien met boekweit en de rest bezaaien met rogge.
261 14-08-1660 279 Veghel bouwovereenkomst.

Anthonis Libre zal met eigen hand een huis timmeren in samenwerking van Claes Janssen.

Het huis met drie gebonten en stillen van 15 voeten hoog, of een halve voet meer.

Het timmerwerk maakt hij op eigen kosten en drank.

De stillen 15 voet maken en de wandstillen moeten 6 voet, min een vierdendeel hoog worden.

In het drie gebont huis moeten 13 gespannen komen en de sulderribben zal hij zelf snijden. (10 tot 11 sulderribben). Etc.

Het huis moet komende Pasen af zijn. Anthonij moet ook al het hout leveren en Claes Janssen zal hiervoor ontvangen 30 gulden en 10 stuivers. De andere helft zal Anthonie Libre betalen nadat het huis geheel klaar is of 14 dagen daarna.1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina