Notarissen Veghel 1649-1670Dovnload 493.09 Kb.
Pagina6/7
Datum22.07.2016
Grootte493.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
262 16-08-1660 280v Veghel/Zondveld verklaring

Adriaen Wouters van Vijcht, 52 jaar en Handerick Henssen, 38 jaar, beiden afgaande borgenmeesters van Veghel en Elias Peters, ongeveer 63 jaar, gewezen borgenmeester van Veghel geven een verklaring op verzoek van Dirck Hanrick, Thonis Peters en Peter Gordts dat deze personen enig land hebben waarop ze telen en gelegen zijn op het Sontveld. Deze landen vallen onder de thient tHooch Sontvelt, het thient Leech Sontvelt en het thient Middelste Sontvelt, welke clampen tegenwoordig gepacht worden bij de Hoog Mogende gethient.

Zo van jaar tot jaar door genoemde personen gepacht zonder dat de pachtenaren wisten van de Novaliethient waarvan de thiend gehaald is.

De drie voornoemde attestanten zijn naaste buren en diverse jaren pachters geweest van genoemde clampen.


263 23-08-1660 281v Uden verklaring

Laurijns Peter Vrijnssen, oud borgenmeester van Uden in het land van Ravensteijn, gerechtelijk gedaagd door de vorster van Veghel en ter instantie en verzoek van Mechtel dochter van Lenaert Martens, tegenwoordig huisvrouw van Anthonij Alberts van Ravensthijn om te getuigen.

Dat, hij Laurijns, drie jaar geleden bij de drossert van Ravensteijn geleidebrieven heeft gehaald voor Anthonij Alberts van Ravensteijn zonder toestemming van laatstgenoemde.

Heeft dit gedaan uit eigen vrije wil.


264 24-08-1660 282 Veghel verhuring

Gerart Aernt Gerlinckx heeft verhuurt aan Adriaen Wouters va Vijght een heijcamp met de cluijt of turf die daar nog in de grond zit.

Het is gelegen te Veghel, genaamd Peter Dirckx Cluijtvelt. De verhuurder is dit aangekomen van de onmondige kinderen van Peter Dirckx en wel voor de tijd van 9 jaar.
265 30-10—1660 282v Veghel testament

Delis Jan Delissen en Peterken Geraert Adriaens zijn wettige huisvrouw.

Vermaken hun goederen op de langstlevende en deze zal dan aan hun drie kinderen, nog ongehuwd, een uitzet geven als ze komen tot de huwelijkse of geestelijke staat. Precies zoals de andere kinderen welke al getrouwd zijn hebben gekregen. Aan de huisarmen van Veghel 25 stuivers.
266 13-12-1660 283v Veghel verklaring

Amelis Gerarts van Dipenbeeck, Anthonij van Eeck en Phlijps Peters van Enickhoven geven een verklaring af op verzoek van de weledele geboren Maria van Rijssenburch, weduwe van jonker Gegewost ter Heerenhooften. Het betreft het vissgeweer, staande in de rivier de Aa en eigendom van de weledele juffrouw Maria Vladeracken, weduwe van Erp.

Het vissgeweer is alhier in de rivier de Aa gemeten en bevonden boven het water, tussen de stillen weijt, de grootte van 18 voet en vier duim.

Verder verklaard Phlijps Peters dat hij dit visgeweer 14 jaar geleden mee heeft helpen maken en toen was het op de weijde beneden op de grond 14 voeten tussen de stillen.


267 21-12-1660 284v Veghel testament

Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament.

Na beider dood aan de armen van Veghel 5 gulden jaarlijks van een bedrag groot 100 gulden welke hun erfgenamen jaarlijks zullen uitdelen.

Aan hun schoonzoon Jan Ghijssen gehuwd met hun dochter Jeckomijn het huis, hof en aangelegen schuur met nog een klein huisje staande aan de kant van de rivier de Aa waarin een brandewijngetouw staat.

Het huis waarin zij testateuren nu wonen in de straat van Veghel grenst aan ene zijde Phlijps Peters, andere zijde Jan Rombouts c.s. enen einde rivier de Aa en het andere einde de straat.

Ook erft Jan Ghijssen een half eeusel en aanliggend land, gelegen tot Veghel op de Watterstege. Ene zijde het H. Geestveld, andere zijde Phlijps Peters en Jan Hanrick Laurijnssen erfgenamen en de gemijne steegt.

Aan hun dochter Maijken, nog ongehuwd, een camp bouwland genaamd Adriaen Keijsserserff, gelegen te Veghel aan het Brock bij de Schutboem.

Maijken mag dit niet verkopen of verpachten tenzij ze tot de huwelijke staat komt en kinderen heeft verwekt. Als ze tot de geestelijke staat komt te verkeren mag ze de genoemde akker in tochte genieten. en mede is voor Maijken nog een rente van 700 gulden.

Aan hun zoon Willem Gerarts een akker genaamd den Heghacker en de Blomenhoffken, leenroerig aan de Hersberchleen aan het huis ten Bogaert tot Dinther. Ook nog het halve eeusel op de Watterstege gelegen en hooiland genaamd Huijgenboosch.

Aan zoon Jacop Gerarts een camp bouwland gelegen te Schijndel genaamd den Settelhorst in den Born. Nog een akker te Veghel in het Brock gelegen geheten d’Putten, gekomen van Gerart van Hessel. Nog aan Jacop een hoeffken gelegen in de Veghelse straat met aan de ene zijde Gerart van Brugel, andere zijde Matthijs Peters cum suis, enen einde erve Gillis Golloffs en andere einde de gemijne straat. Ook nog voor Jacop een akker in de Donckerstraet te Veghel.

Dit alles zal Jacop pas erven als hij tot de huwelijkse staat is gekomen en anders niet.

De rest van hun nagelaten goederen zullen in vier gelijken delen gesteld worden voor hun vier kinderen, ook alles wat in het sterfhuis aanwezig is.

Komt het genoemde huis eerder af te branden nog voor dood van de langstlevende moet de schoonzoon Jan Ghijsberts het weer opbouwen.
268 28-12-1660 287v Veghel testament

Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken opnieuw hun testament.

Veel is gelijk aan het vorig testament.

Over het leengoed Heghacker leenroerig aan de Hersberchleen aan het huis ten Bogaert tot Dinther, daartoe te gebruiken brieven van octrooi bij de edle raad van Brabant van 20 augustus 1660.

Jacomijn erft boven het eerder genoemd huisje met het brandenwijn getouw ook de koets welke in de kamer staat en op de zolder.

Ook nog besschreven als het eventuele afgebrande huis weer door door Jan Ghijssen opgebouw moet worden Maijken moet bijspringen met 100 gulden uit haar erfdeel.

Jacop hun zoon krijgt ook nog de eikenbalk die in de schuur ligt en hij mag aan de Putten de vier allerbeste bomen omhakken. Ook nog een balk met een stille (stijl) die te Schijndel op de Settelhorst

ligt. Dit als komt te timmeren.

Willem Gerarts hun andere zoon erft nog een akker bouwland genaamd den Heghacker, leenroerig Hersberchsleen aan het huis ten Bogaert te Dinther en gelegen is alhier te Veghel aan het Blomengaet.

Willem erft nog een stuk land te Veghel gelegen aan het Donckerstraetien met een akker Blomehoofft.

Verder nog een hof of huisplaats te Veghel aan de straat gelegen naast erve Gerart van Breugel, andere zijde Matthijs Peters, ene einde de gemijne straet en andere einde Gillis van Lissel.

Willem mag het Blomen Hooffken en het Donckerstraetien bezwaren met 300 gulden, dat als hij tot de huwelijkse staat zal komen en de andere percelen na dood van hun testateurs.

Tenslotte mag Willem als hij een huis komt te timmeren de beste 5 eikenbomen oomhakken
269 01-01-1661 290v Zijtaart verklaring

Dirck Baltussen van der Rijdt, Hendrick Peter Elias, Aernt Rijnders, allen mannen van geloof verklaren op verzoek van Peter Willem Peters dat zij zich nog goed kunnen herinneren dat genoemde Peters in 1657 rond Kerstmis van Handrick Jan Jacops een huis etc. had gehuurd> Het is gelegen opt Creijtenburch en woont daar nu nog steeds. De huur was voor 6 jaar en komende Pinksteren zitten er drie jaar huur op.


270 09-01-1661 291 Veghel bouwopdracht

Jonker Wernart de Hundt, heer [su] Booss met joffr. Maria de Fladeracken (weduwe) over een akkoord met Mr. Dirck, molenmeester van Helmond om een nieuw kruiswerk te maken onder de windmolen van Veghel. Dit moet dit jaar gebeuren bij de allerbeste gelegenheid.

Mr. Dirck zal naar het land van Kessel gaan op de Putten genaamd en daar bomen merken.

De jonker zal deze dan op zijn kosten laten omkappen.

Mr. Dirck zal het kruiswerk aldaar ter plaatse korten en bruikbaar maken.

Daarna zal het hout naar de molen te Veghel worden vervoerd en de molenmeester Dirck zal het dan onder de molen maken. Ook zal hij de molen hoger zetten en dat hij weer rechter staat met 12 hamervoeten.

Ook is besproken dat molenmeester Dirck en zijn knechten tijdens het maken en opschoren van de molen voldoende kost en drank hebben.

Mocht er tijdens de werkzaamheden schade optreden dan is het risico en onkosten voor de molenmeester. De nagels zijn ook op kosten van de heren.

KANTLIJN:

Op 24 mei 1662 heeft Mr. Dirck Molenmeester aan Jonker Wernart de Hondt een specificatie gegeven van zijn werk aan de molen en gekomen tot het bedrag van 371 gulden, 18 stuivers.

Dit is buiten het houwen (kappen) schalijen (met stro of leien bekleden) en het dekken van de molen.
271 18-01-1661 292 Erp belening

Hendersken dochter van Handerick Lenarts, weduwe, Handerick Lenaerts en Jan Lenaerts haar zonen hebben in leen uitgegeven aan Handerick Jan Arnts, inwoner van Erp, een akker teuland van 30 roeien grenzende ene zijde Jorden Jacop Donckers, andere zijde erve Handerikske voorschreven, enen einde de gemijne straet en andere einde erve van de weduwe.

Op 5 februari 1666 is voor deze belening 50 gulden betaald door Michiel Gunster.
272 02-02-1661 292v Veghel schuldbekentenis

Leijsken Jan Dirckx en Nelken Jan Dirckx bekennen 50 gulden schuldig te zijn aan Dirck Jacops van de Mortel. Op 2 september 1661 terug betaald.


273 05-02-1661 293 Veghel schuldbekentenis

Handrick Claessen, wonende te Veghel bekend aan Marieken de weduwe van Handrick Jan Jacops schuldig te zijn de som van 100 gulden. Afgelost op 27 juni 1669


274 14-02-1661 293v Veghel schuldbekentenis

Jan Thonis de Smith wonende te Veghel bekend schuldig te zijn aan Dirck Arntsen van Eerde de som van 100 gulden.


275 24-02-1661 294 Veghel verhuring

Handerick Dirck Jacops heeft verhuurt aan Claes Janssen een huis, hof etc. met 2 lopense land gelegen te Veghel aan de Buckelaer in de Davelarse thiende.

Daarbij is bescheiden dat de huurder de helft van de fruitoogst wil en wel van 2 notenbomen, 2 perenbomen en een appelboom. Volgen nog enige huurvoorwaarden
276 ?-02-1661 295 Veghel bekentenis

Jan Jan Dirckx en Peter Claes van Valderen beiden afgaande schepenen van Veghel hebben op verzoek van Handrick Claessen Pijnapel verklaard dat ze aanwezig waren ten huize van vorster Anthonij van Eeck op 8 februari laatstleden en toen gehoord en gezien hebben dat Peter Willem Aernts, voogd der onmondige kinderen van Hanrick Willem Aernts met Claes Hanrick Aernts ook ter presentie van Thonis Hanrick Willem Aernts het hadden over een jaarlijkse rente van een gulden 10 stuivers jaarlijks op de erfgoederen van voorschreven onmondige kinderen. Het heffen met alle verpachtingen, ook over de wijze van betalingen etc..


277 01-03-1661 295v Veghel verklaring

Goijaert Peter Rutten, schepen van Veghel ter instantie van Andries Lamberts van den Bogaert, burgers van de stad ’s-Hertogenbosch. Dat Goijaert in 1660 van genoemde Andries had gehuurd een derde deel van een hooiland te Veghel gelegen in het A-Brock aen de Helle, hooiende met Aernt Gerart Handerickx en Adriaen Daniels.

Dat Goijaert Peter Rutten van Den Bosch gekomen was om het hooi te pachten en de andere dag weer terug kwam om naar het hooi te kijken. Zag dat het hooi al gemaaid stond te drogen aan de opper. Aernt Gerart Handerickx en Adriaen Daniels waren samen met Hanrisken de weduwe van Ghijsbert Vrederickx het hooi aan het verdelen en naar huis te varen. Dat hij Goijaert krachtens zijn huring zei tegen de weduwe: “Handerske ick hebbe t’hoeij van Andries Lamberts van den Bogaert gehmeijt” waarop de weduwe antwoordde “icken kenne Andries Lamberts niet”.
278 30-03-1661 296v Veghel meningsverschil

Er is een proces ontstaan voor de schepenen van Veghel tussen Handerick Classen Pijnapels op last van zijn vader Claes Pijnapels ter ene zijde en Daniel Jan Thonis met Peter Willems de voogden over de onmondige kinderen van Handerick Willem Aents met consent van Claes en Thonis Handerick Willem Aernts, gebroeders.

Het geschil (ook in ’s-Hertogenbosch voor schepenen gepasseerd) gaat over een een jaarlijks rente van 30 stuivers welke rusten op de goederen van de onmondige met alle verlopen pachten.

Om proceskosten te voorkomen hebben partijen hulp ingeroepen van eerbare goede mannen.

Deze hebben besloten dat de onmondige aan Handerick Classen Pijnapels voor toekomende Paasdagen 25 gulden zullen betalen en zo zal de rente van 30 stuivers per jaar dood en teniet worden verklaard.
279 04-04-1661 297v Uden vergeving

Een meningsverschil tussen Peter Peters en Aernt Janssen.

Peter Peters zou op 4 mei in Uden een kwetsure hebben opgelopen.

Om toekomstige processen te voorkomen is er in vriendschap overleg gepleegd door Aernt Gerart Handrick, de neef van Aernt Janssen en voorschreven Peter Peters.

Hieruit is gekomen dat Peter Peters zijn belager Arnt Janssen hierover niet meer zal lastig vallen en ook niet zijn nakomelingen.
280 09-05-1661 298 Veghel Schuldbekentenis

Jan Handerick Adriaens, wonende te Veghel bekend schuldig te zijn aan Lambert van der Straeten de som van 250 gulden en beloofd met 5 % rente terug te betalen.

KANTLIJN: Aernt Daendels van Kilsdonck de man van Theodora van der Staeten bekend dat aan hem de bovenstaande schuld is afgelost door Eijcken de weduwe van Jan Handerick Adriaens en haar kinderen op 19 september 1694.
281 10-05-1661 298v Sint Oedenrode Schuldbekentenis

Claes Janssen van den Hassenputh, wonende in Sint Oedenrode bekent schuldi te zijn aan Anthonij van Eeck, vorster van Veghel de som van 100 gulden.


282 25-05-1661 299v Veghel bekentenis

Jan Arntsen uit Veghel bekend te ontvangen hebben op 1 april laatstleden uit handen van Jan Jordens 150 gulden.

Hiervoor mag Jan Jordens het derde deel van een halve hooibeemd, genaamd de Pieck gebruiken.

Jaarlijks rijende met de hoevener van de Groedonck, jaarlijks drie karren hooi.

Ene zijde Gritken op de Locht, andere zijde (niet ingevuld) ene einde de gemijntte van Veghel en andere einde de rivier de Aa.
283 25-05-1661 300v Veghel belening

Jan Goijaert Jan Claes en Adriaen Goijaert Jan Claes, broers hebben in leen uitgegeven aan Jan Handrick Jan Dirckx de helft van een hooibeemd gelegen te Veghelaan het Stenwech hecken. Belendende ene zijdeerve Margriet Donckers, weduwe Adriaen Claessen, andere zijde Adriaen Goijaerts voorschreven en meer andere, ene einde erve Peter Huijberts en andere einde Handrick Jan Willems.


284 03-07-1661 301 Veghel overeenkomst

Matthijs Jan Thijssen en Peter Rolloffs als voogden over Frans Aernts, hebben enige percelen land verpacht aan Laurijns Peter Laurijnssen Van deze pacht resteert nog drie jaar.

Maar omdat Frans Aernts is komen te trouwen met Metken de dochter van Jan Dirckx wil hij de verpachte percelen zelf gebruiken.

Door toedoen van goede mannen en in vriendschap is besloten dat Laurijns Peter Laurijnssen 15 gulden zal ontvangen en mag Frans de eerste dag na Pinksteren op een van de percelen gaan timmeren. De rest van de percelen kan hij gaan gebruiken na komende oogsttijd.


285 12-07-1661 302 Zijtaart verklaring

Op verzoek van Willem Aden Bons, pachter van de thient t’Sittaert en de twee Keselaers, het Keselaer naast de rivier de Aa en het Keselaer naast het Broek. Het verzoek om het kaf en stro aan te varen, uit te zetten en te dorsen. Dit onder de condities dat het gedaan wordt door Gerart Stevens, Adriaen Aernt Gerlinckx, Aernt Faessen en Marten Michiel Donckers als thienders van voorschreven klamp. Ook om het behoorlijk thientbaar te maken zoals op de plakkaten beschreven is.


286 04-08-1661 302v Uden volmacht

Adriaen Gerarts van de Ven heeft aan Jan Janssen van Kilsdock een volmacht gegeven om in zijn naam naar Uden te gaan in het land van Ravensteijn om voor hem te procederen.


287 05-09-1661 303v Veghel verklaring

Adriaen Daniels en Aernt Jan Arntssen, als voogden over de onmondige kinderen van Jasper Janssen en Jenneken Daniel Hanrick Daniels, hebben op verzoek van Hanrick Daniels, gekocht het twaalfde part uit de nagelaten goederen van Daniel Hanrick Daniels en wel van Heijlken de dochter van Daniel Hanrick Daniels


288 14-09-1661 304 Veghel testament

Matthijs Jan Thijssen en Cathalijna Jan Rolloffs maken hun testament waarin ze aan hun 6 kinderen, welke nog ongetrouwd zijn en aan hun getrouwde dochter Willemken in huwelijk met Claes Jacops van Uden die ook nog geen uitzet heeft mee gekregen.

De 7 kinderen krijgen nog een uitzet zoals ook dochter Methken getrouwd met Thonis Handrick Lamberts wel heeft gehad.
289 17-09-1661 304v Veghel schuldbekentenis

Otho Anthonis Faessen uit Veghel bekend schuldig te zijn aan Hermen Janssen van Gemonden de som van 100 gulden. Dillis Willems is schuldenaar principaal.

Terug betaald op 28-11-1680 door Faes de Leij.
290 01-10-1661 306 Uden verklaring

Michiel Aernts de Wildt verklaard ontvangen te hebben van Gillis Rolloffs van Lissel, gewezen voogd van Michiel voorschreven, de som van 33 gulden, komende van verkochte erfgoederen gelegen te Uden en door Gillis Rolloffs van Lissel aan Jenneken de huisvrouw van Vrederick Janssen, zijn moeder, heeft verkocht.

Michiel bedankt zijn oom Gillis hiervoor.
291 ?-?-1661 306v Veghel afgebroken akte

De zeer godsvruchtige heer Johannes Wer[…], pastoor van Veghel ……


292 30-11-1661 306v Veghel schuldbekentenis

Adriaen Daniels van der Donck, bekend deugdelijk schuldig te zijn aan Goijaert Janssen Vloijmans de som van 160 gulden. Komende van een verkocht stuk land.

Afbetaald op 19 december 1662
293 08-12-1661 306a Veghel overeenkomst

Margriet Goijaert Laurijnssen is voor kort komen te overlijden en laat na een dochtertje Lijssken Handericks, natuurlijk verwekt bij Handerick Jan Handrickx.

De vader met Jan Jan Handerickx als partij ter ene zijde en Evert Rutten, zwager van Margriet voorschreven, mede zich sterk makende voor Laurijnsken Goijaerts en weduwe Anneke Jan Lenarts ter andere zijde.

Afgesproken wordt dat Lijssken van haar overleden moeder twee van haar beste wollen rokken krijgt.

Als bevonden wordt dat een Wouter Peters nog enig geld schuldig is dit aak Lijssken toekomt. Verder erft ze nog 34 gulden als rente van een 100 gulden, staande alhier te Veghel aan Jan Jan Wouters. Ze zal deze rente blijven ontvangen totdat ze volwassen zal zijn. Als Lijsske bedlegerig wordt en het geld dringend nodig heeft kan ze dit geld gebruiken en als ze eerder komt te overlijden gaat alles naar de vrienden van Moeder.
294 12-12-1661 307 ‘s-Hertogenbosch volmacht

Dirck Jacops van den Mortel, over de 72 jaar, heeft Jan Janssen van Hedel volmacht gegeven.

Beiden zijn de voogden over de onmondige kinderen van Anthonis Jacops.

Vanwege zijn leeftijd machtigt Dirck zijn mede voogd om in Den Bosch, Orthen of elders mede voor hem op te treden als dat nodig mocht zijn. Zoals over 11 hondt land, genaamd Kivijtshevel, welke met doorbraak van de dijk belast, is enige penningen te geven uit het goed der onmondigen. Mede daaraan te verbinden een zeker huis in Den Bosch aan de Vissmarckt in de drie Heringen.


295 17-12-1661 308 Veghel verklaring

Peter Willems van Heeswijck, 55 jaar en molenaar, is gerechtelijk gedaagd om te getuigen ter instantie van Amelis Geraerts van Dipenbeck. Zo ook Aernt Hanrick Porters, molenaar te Veghel die mede getuigd voor Peter Willems van Heeswijck.

Op vrijdag16 december 1661 kwamen Willemke en Aleken Melis Geraerts van Dipenbeck bij de molen van Veghel. Daar kregen de zusjes woorden met Peter Hanrickx, de dienstknecht van Aernt Peters. Dat toen Peter Willems van Heeswijck tegen genoemde dienstknecht zei: “wat lighde ghij tegens de vrouwelijden en raest” waarop Peter antwoordde “wat hebben die horen van mij te seggen?

Aernt Peter Porters, de tweede getuigen, heeft ook op de 16 gezien dat Willemke en Alegonda, kinderen van Amelis Gerart van Dipenbeck over de weg liepen ter hoogte van de Veghelsche windmolen en zag dat ze kijfachtige woorden hadden met Peter Hanrickx.

296 30-12-1661 308v Veghel inventaris

Staat en inventaris, opgemaakt tussen Aernt Peters, nu de man van Anneken Jan Dirckx, welke daarvoor de weduwe was van Anthonis Adriaens.

Betreft de goederen uit haar eerste huwelijk o.a twee eiken kisten met sloten en sleutels, een koperen moespot etc. etc.

Haar dochter Lijske Thonis Adriaens, gehuwd met Handerick Peter Thonis krijgt als huwelijksgift 2 lakens.


297 30-12-1661 309v Veghel testament

Aernt Peters en Anneke Jan Dirckx maken hun testament op.

Jenneken Aert Peters dochter van testateur zal aan Lijsken Thonis Adriaens haar halfzus 25 gulden geven.
298 05-01-1662 311 Veghel geschil

Er is kwestie gerezen tussen Joost Jan Dirckx, mede zich sterk makende voor zijn zwagers Claes Janssen Thimmerman en Aernt Peters, te ene zijde en Matthijs Willem Meussen ter andere zijde.

Een verschil van mening over een testament gemaakt door Jan Dirckx inde Weijhoeve en Anneken zijn huisvrouw.

Ze zijn tot een volgende oplossing gekomen. Mathijs Willems voorschreven erft uit het sterfhuis van Jan Dirckx inde Weijhoeve, zijn huisvrouws schoonvader, een bed met twee paar slaaplakens, een saets en 8 gulden. Daarmee is hij tevreden en behoeft niets meer uit het sterfhuis.


299 22-01-1662 312 Veghel volmacht

Adriaen Gossens en Lijsken Spirinckx zijn huisvrouw geven aan hun kinderen Peter, Jan en Severijn volmacht. Om in hun naam te verschijnen te Loven of waar ook hun offeren gelegen mocht wezen hun zaken te regelen.


300 29-01-1662 312v Veghel verkaring

Jan Dominicus Rovers en Handerick Inngers, burgers der stad ’s-Hertogenbosch, als voogden over Jacop Daniels van Oisterwijck. Ze verklaren ontvangen te hebben van Dirck Jacop van den Mortel en Jan Janssen van Hedel, de voogden over de onmondige kinderen van Anthonis Jacops Vijsscoper, 60 Carolus guldens.

De voogden hebben dit gedaan ten profijt van de onmondige kinderen van Anthonis Jacops Vijsscoper. Deze 60 gulden wordt is om te redimeren (vrijkopen)

In deze akte wordt nog gesproken van een jaarlijkse rente van 12 gulden staande een bedrag van 200 gulden en gegeven is in een dijkgift. (vermoedelijke inhoud van deze akte)


301 29-01-1662 313 Veghel schuldbekentenis

Peter Willem Peters van Hevelbeerch, inwoner van Veghel bekend schuldig te zijn aan Jan Erbeerts Beeckx en Pouwel Jan Peters, de voogden van de onmondig kinderen van wijlen Adriaen Pouwel Rijckers de som van 100 gulden. Afgelost op 9 september 1666.


302 31-01-1662 314 Veghel schuldbekentenis

Aernt Jan Lamberts inwoner van Veghel, bekend schuldig te zijn aan Jan Anthonis Jacops de som van 200 gulden.

Op 1 februari 1667 terug betaald aan Aernt Jan Anthonis Jacops.
303 04-02-1662 314v Veghel afbetaling

Jan Corsten en Nelken de dochter van Jan Jan Dirckx bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jan Rolloffs van Kilsdonck en Anthonij van Eck, vorster van Veghel de som van 200 gulden.

Jan Jan Dirckx, verklaard dat dit bedrag zijn zwager Jan Corsten toe behoort en hiermee zal betalen zekere pachtpenningen van de novalie thient bij Jan Dirckx gepacht.
304 06-02-1662 314a Veghel testament

Handerick Jan Willems van de Groenendael en Mariken Phlijps Janssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament waarin ze hun goederen vermaken aan de langstlevende hunner.

Na beider dood aan de voorkinderen van Handerick Jan Willems van de Groenendael verwekt bij Jenneken Willem Meussen.
305 20-02-1662 315 Veghel verklaring

Matthijs Jacop Matthijssen, omtrent 68 jaar en Dirck Melissen van Sevenberch, omtrent 66 jaar hebben op verzoek van Handrick Adriaens verklaard dat deze jaarlijks aan de dekens van de schutterij St. Anthonis alhier te Veghel drie gulden heeft betaald.

Deze som geld is altoos ontvangen door de genoemde dekens en nooit door enig geestelijke persoon.1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina