Notitie aanpassing bestuursconcept November 2011; versie 4Dovnload 174.26 Kb.
Pagina3/9
Datum22.07.2016
Grootte174.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.10Eigen evaluatie


In de komende convenantperiode zijn wij genoodzaakt een aantal veranderingsprojecten uit te voeren. Daarbij valt onder andere te denken aan:

 • Implementatie van de in voorliggende nota gepresenteerde aanpassingen van de organisatiestructuur.

 • Participatie in het Human Health and Life Sciences Initiatief (H2LS) van de VU.

 • Verbetering van de kwaliteit en kwaliteitszorg van het onderwijs, het onderzoek en de patiëntenzorg.

 • Harmonisatie van de maatschappelijke ontwikkelingen met het tandheelkundig zorgveld.

 • Verbetering van de samenwerking met de opleidingen Mondzorgkunde (o.a. Hogeschool InHolland en Hogeschool Utrecht).

 • Verhoging van de studenttevredenheid.

 • Accrediteren van de postinitiële opleidingen, bijvoorbeeld volgens het Master-na-Master (MaNaMa) concept.

 • Het verder concentreren van het onderzoek van ACTA binnen twee onderzoekprogramma’s.

 • Verbetering van de benutting van de kostbare infrastructuur van ACTA.

 • Opheffen van de nevenvestiging in Hoorn.

 • Bepalen van de toekomst van de nevenvestiging in Almere (het huurcontract loopt af ultimo 2014, met de mogelijkheid van nog één jaar verlenging).

 • Verder uitwerken en implementeren van een HRM-plan.

 • Verbeteren van de managementinformatie.

 • Ontwikkelen en implementeren van een integraal allocatiemodel voor het verdelen van de middelen.

Naast bovengenoemde uitdagingen en ambitieuze veranderprojecten vormt het anticiperen op het financieel perspectief van ACTA een minstens zo grote uitdaging. In de convenantperiode houden wij daarom onder andere rekening met:

 • significante eerste geldstroomkortingen;

 • de effecten van stelselwijzigingen in de mondzorg (experiment vrije prijzen mondzorg, tariefskortingen orthodontie, implementeren kwaliteitszorgsystemen);

 • hogere huisvestingslasten;

 • migratiekosten ICT;

 • de mogelijke financiële effecten van de invoering van het bindend studieadvies.

Gezamenlijk kunnen deze negatieve financiële effecten mogelijk oplopen tot wel 10-15% van het huidige budget.

1.11Conclusie


Al het bovenstaande in overweging nemende zou ACTA idealiter over een integraal besturingsmodel dienen te beschikken. Een model waarin de belangen van de drie pijlers van ACTA integraal zijn afgewogen in plaats van per separate pijler. Het huidig tijdsgewricht vraagt om meer bedrijfsmatige aansturing van alle processen, waarbij de kwaliteit en de efficiëntie op een nog hoger niveau kan worden gebracht.

Met het huidige besturingsmodel van ACTA zijn wij onvoldoende voorbereid om effectief en efficiënt het hoofd te bieden aan de uitdagingen die wij in de nabije toekomst verwachten. Hiertoe schieten het huidige besturingsmodel en de organisatiestructuur tekort. Wij willen het realiserend vermogen van onze organisatie versterken. Tegelijkertijd willen wij een situatie creëren waarbinnen wij veel ideeën en ambities ― zoals verwoord in het bestuursconvenant ― daadwerkelijk kunnen realiseren in een tijdperk van sterk krimpende middelen. Dit vraagt om een aanpassing van het besturingsmodel en de daarbij behorende organisatiestructuur.


Het kader waarbinnen een academische topstructuur wordt vormgegeven.


Het kader voor een academische/facultaire organisatiestructuur kan vanuit verschillende invalshoeken worden gevormd. Daarbij hebben wij de wens onze organisatie meer te richten op onderlinge samenwerking door het vergroten van transparantie. Binnen dit kader wordt de structuur vormgegeven.
  1. Wettelijk kader


Vanuit een wettelijk kader hoort de structuur te voldoen aan:

 • de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB);

 • en relevante wetgeving met betrekking tot het geven van hoger onderwijs, het doen van onderzoek en het leveren van patiëntenzorg.

1.11.1Modernisering Universitair Bestuur (MUB)


Voor het onderwijs geldt de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB). De MUB laat twee soorten topstructuur toe:

 1. Een faculteitsbestuur met een decaan als voorzitter, medebestuursleden als portefeuillehouders Onderwijs respectievelijk Onderzoek en de directeur Bedrijfsvoering.

Dit model komt het meest overeen met het facultair bestuursmodel dat de VU toepast.

 1. Een decaan als enig bestuurslid die samen met directeuren Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering een directieteam vormt (het huidig model ACTA lijkt hier het meest op).
  Dit model komt het meest overeen met het facultair bestuursmodel dat de UvA toepast.

N.B. De MUB houdt rekening met het wettelijk kader van een onderwijs- en onderzoeksinstelling, maar niet met de bijzondere positie van ACTA als een zorgverlenende onderwijs- en onderzoeksinstelling.

1.11.2Patiëntenzorg


Voor de patiëntenzorg geldt dat ACTA een zorginstelling is die moet voldoen aan de ruime wetgeving die daar op van toepassing is. Voorbeelden hiervan zijn:

De huidige organisatiestructuur biedt onvoldoende garanties om conformiteit met relevante wetgeving op patiëntenzorggebied te geven.

1.12Betrokkenheid van hoogleraren


Vanuit het perspectief van betrokkenheid van de hoogleraren hebben wij de wens om de hoogleraar in the lead te zetten.

Onze hoogleraren zijn in de academische wereld het gezicht van de universiteit. Om ze zich meer betrokken te laten voelen bij de aankomende verandering en de organisatie in haar geheel, is het onze ambitie dat zij meer invloed krijgen op het beleid. Een beleid dat mede door hen wordt gevormd; waarin zij zich herkennen en hun creatieve inspanning, toewijding en integrale verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina