Notitie aanpassing bestuursconcept November 2011; versie 4Dovnload 174.26 Kb.
Pagina5/9
Datum22.07.2016
Grootte174.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Voorstel


Binnen het kader ― zoals beschreven in deel 1 van deze notitie ― wil ACTA een aanpassing van het huidige bestuursconcept doorvoeren. Met dit besturingsmodel streeft ACTA ernaar slagvaardig(er) op te treden.

De aanpassing is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Cultuuromslag door:

  • een breed gedragen missie en visie van ACTA ;

  • duidelijkheid in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle medewerkers;

  • herkenning en waardering van goed gedrag;

  • elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

 • Een betere scheiding tussen besturen (richten) en managen (inrichten en verrichten) (§ 5.4.3).

 • De keuze voor een meerhoofdig bestuur zoals die werkt in de meeste UMC’s, in plaats van een decaan en directieteam (§ 5.1.1).

 • Een meer evenwichtige positionering van instituten van ACTA, wat met name invloed heeft op het Zorginstituut als eigenstandige zorginstelling (Dental Hospital) (§ 5.1.2).

 • Een versterking van de managementcapaciteit van de afdeling en de instituten (§ 5.4.4).

 • Een verbetering van de beleidsvoorbereiding (§ 5.4.5).

 • Een goede inpassing van onze strategische partners SBT en HinH.
  1. Organigram
1.15Het bestuur


Aan het hoofd van ACTA staat een Bestuur met integrale verantwoordelijkheid, waarbij is gekozen voor het hiërarchisch meerhoofdige bestuursmodel bestaande uit:

 • de decaan als voorzitter van het Bestuur en de volgende leden:

 • een directeur Bedrijfsvoering & Zorg (Dental Hospital)

 • portefeuillehouder Onderwijs; qualitate qua opleidingsdirecteur (Dental School)

 • portefeuillehouder Onderzoek (Dental Research Institute)

De functie vice-decaan is ondergebracht bij één van de hoogleraarbestuursleden.

De portefeuillehouder Onderwijs en – Onderzoek worden door de decaan benoemd voor een periode van vijf jaar. Een bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met de functie van afdelingsvoorzitter7.


1.15.1Decaan


De decaan is eindverantwoordelijk voor de faculteit en legt verantwoording af aan het bestuur van het samenwerkingsinstituut (de afvaardiging van beide CvB’s) over het functioneren van de faculteit. Besluiten van het Bestuur (§ 6.2). worden in beginsel in consensus genomen. Indien er geen consensus kan worden bereikt, beslist de decaan. Één en ander wordt nader geregeld in een faculteitsreglement.

De decaan is qualitate qua tevens directeur van de ACTA Holding BV.


1.15.2Vice-decaan


De positie van vice-decaan wordt bij voorkeur bij één van de hoogleraarbestuursleden ondergebracht. De decaan vertegenwoordigt de faculteit in beide colleges van decanen, colleges van promotie, centraal bestuurlijk overleg UvA (CBO) en bestuurlijk overleg VU (BOVU). Soms vallen de bijeenkomsten van de moederinstellingen samen waardoor het voor de vertegenwoordiging van ACTA wenselijk is dat de decaan een vaste vervanger heeft die goed is geïnformeerd over de onderwerpen die op centraal niveau spelen.

1.15.3Directeur Bedrijfsvoering & Zorg


Tijdens de reorganisatie 2008/2009 zijn de functies van directeur Bedrijfsvoering en directeur Zorg tot één directeursfunctie Bedrijfsvoering & Zorg (B & Z) samengevoegd. Tevens is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de directeur B & Z uitgebreid met een directe rapportagelijn naar het bestuur van het samenwerkingsinstituut. Dit blijft ongewijzigd.

In het voorstel zijn het Zorginstituut en de dienst Bedrijfsvoering apart gepositioneerd. In het geval dat de functie van directeur B & Z vacant wordt, kan opnieuw worden bepaald of deze samenvoeging blijft bestaan.

N.B. Het inhoudelijke deel van de portefeuille Zorg ligt momenteel bij de decaan, omdat deze alleen bij een tandarts kan liggen. Als de directeur B & Z geen tandarts is, wordt de portefeuille Zorg namelijk opgesplitst. De huidige directeur B & Z is geen tandarts. Het organisatorische deel wordt dus verzorgd door de directeur B & Z en een inhoudelijk deel door een bestuurslidtandarts (§ 6.4.3); op dit moment de decaan.
De directeur Bedrijfsvoering & Zorg:


 • geeft richting (bestuurt) aan de deelgebieden Bedrijfsvoering (§ 6.3) & Zorg (§ 6.4.3);

 • heeft zitting in het bestuur (§ 6.2);

 • zit het MT voor (§ 6.6.4);

1.16Bedrijfsvoering

1.16.1Bestuursstafdiensten


De dienst Human Resource Management (HRM), de ARBO- en veiligheidcoördinator, de dienst Finance & Control (F&C) en de Facilitaire Dienst (FD) functioneren vanuit Bedrijfsvoering als bestuursstafdiensten. Voor deze diensten verandert er niet veel.

1.16.2Bestuursbureau


Naast de bovengenoemde bestuursstafdiensten wordt een Bestuursbureau ingesteld dat onder de dagelijkse leiding komt te staan van een nieuwe functionaris, de bestuurssecretaris. Het Bestuursbureau valt onder de afdeling Bedrijfsvoering, maar de beleidsmedewerkers hebben direct contact met het bestuur; voornamelijk met de betreffende bestuursledenportefeuillehouder.

In het bestuursbureau is als volgt samengesteld: • De beleidsmedewerkers van de verschillende instituten

 • Het bestuurssecretariaat

 • De dienst Marketing & Communicatie

Het onderbrengen van alle beleidsmedewerkers van de verschillende instituten in het Bestuursbureau is noodzakelijk zodat zij een directe relatie met elkaar onderhouden en adequate bestuurlijke ondersteuning leveren. Deze verandering heeft als bijkomend voordeel dat het carrièreperspectief van de beleidsmedewerkers wordt verbreed, door de mogelijkheid van roulatie en/of uitbreiding van het werkveld.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina