Notitie aanpassing bestuursconcept November 2011; versie 4Dovnload 174.26 Kb.
Pagina9/9
Datum22.07.2016
Grootte174.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Implementatieplan


In het implementatieplan wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten:

 • besluitvorming;

 • communicatie;

 • implementatie;

 • en vacaturebeleid.
  1. Besluitvorming


Het bestuur van het samenwerkingsinstituut moet met het voorstel instemmen. De OR-ACTA wordt om advies gevraagd, met name bij die beslissingen met rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers. Dit betreft advies over het:

 • veranderen van het bestuursconcept;

 • opnieuw positioneren van het Zorginstituut (§ 6.4.3);

 • samenvoegen van de afdelingen tot één afdeling (§ 6.5.1);

 • onderbrengen van de beleidsmedewerkers uit de verschillende instituten in één Bestuursbureau (§ 6.3.2).

1.22Communicatie


Om de voorgestelde veranderingen te kunnen accepteren, is het van groot belang dat de medewerkers van ACTA de onderliggende redenen goed begrijpen. De medewerkers worden geïnformeerd over alle stappen die in dit proces worden genomen. Om dit goed te organiseren wordt een integraal communicatieplan opgesteld.

1.23Vacaturebeleid


Er ontstaat een aantal nieuwe vacatures door de aanpassing van het bestuursconcept. Per functiecategorie is een beleid vastgesteld hoe met de invulling van de vacatures wordt omgegaan. Het betreft de categorieën:

 • Bestuursleden (§ 6.2)

 • Bestuurssecretaris (§ 6.3.2)

 • Afdelingsvoorzitter (§ 6.5.1)

 • Managers (§ 6.4 en § 6.5.1)

 • Coördinator praktisch Bacheloronderwijs (§ 6.4.1)

 • Coördinator praktisch Masteronderwijs (N.B. geen vacature, betreft alleen naamsverandering van chef de clinique OWP) (§ 6.4.3.1)

 • Manager stafklinieken (§ 6.4.3.2)

1.23.1Bestuur


Voor de functies van de decaan (§ 6.2.1) en directeur Bedrijfsvoering & Zorg (§ 6.2.3) verandert er niets.

De functies van vice-decaan (§ 6.2.2), portefeuillehouder onderwijs en portefeuillehouder onderzoek (§ 6.4) zijn nieuwe functies waarvoor vacatures ontstaan. De eis is dat zowel de vice-decaan en het bestuurslid voor de portefeuille Onderzoek een hoogleraar is. Dit geldt in mindere mate voor de portefeuille Onderwijs, hoewel het voor deze positie ook de voorkeur verdient. Wij kiezen ervoor om primair voor al deze posities intern te werven.


1.23.2Afdelingsvoorzitter


De positie van afdelingsvoorzitter (§ 6.5.1) is in de MUB (§ 5.1.1) geregeld. De afdelingsvoorzitter moet hoogleraar zijn. Voor deze positie wordt intern geworven.

1.23.3Managers


Voor de invulling van deze vacatures moeten wij naar verwachting ― naast de interne ook ― een externe werving voeren.

1.23.4Procedure werving en selectie


Voor de bestuursfunctionarissen en afdelingsvoorzitter is de keuze gelimiteerd tot ons hooglerarenkorps zodat wij hiervoor intern zullen werven.

N.B. Op dit moment telt ACTA 17 gewoon hoogleraren, zes bijzonder hoogleraren en twee gasthoogleraren. Daarnaast zijn vier gepensioneerde hoogleraren nog actief bij ACTA. Van de in totaal 22 hoogleraren in dienst, bereiken in de komende drie jaar, acht van de 16 gewoon hoogleraren en twee van de zes bijzonder hoogleraren de pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar. De wens om intern te werven komt er op neer dat ACTA voor de vervulling van een aantal belangrijke functies een selectie moet maken uit een beperkt aantal hoogleraren. Bij toekomstige werving van hoogleraren zal de management-competentie een belangrijk onderwerp zijn.

De decaan heeft alle hoogleraren van ACTA uit voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd waarin de notitie is toegelicht en de belangstelling voor het vervullen van bestuur- of managementfuncties is gepeild. Er blijkt voldoende belangstelling voor de diverse functies te zijn waardoor een open sollicitatieprocedure kan worden opgesteld. Voor de invulling van de vacatures voor de diverse managementfuncties wordt een open in- en externe werving opgezet. Een ontwikkel-assessment maakt onderdeel uit van de hierboven genoemde procedures.

1.24Implementatie


De implementatie van de voorgestelde aanpassing van het besturingsconcept mag niet worden onderschat. Niet alleen de rechtspositionele aspecten verdienen veel aandacht, ook de administratieve consequenties zijn niet gering. Tegelijkertijd kan het samenvoegen van bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers in één bestuursbureau alleen goed slagen als de diverse medewerkers ook fysiek bijeen worden gebracht.

Een implementatieplan wordt opgesteld voor: • de werving en selectie van de verschillende vacante posities;

 • het terugbrengen van drie afdeling naar één afdeling;

 • het herpositioneren van het Zorginstituut;

 • en het instellen van een Bestuursbureau.

Het streven is om in de periode januari tot april 2012:

 • het nieuwe bestuur te installeren;

 • de nieuwe afdeling te vormen;

 • en de meeste vacante posities in te vullen.

Daarnaast is het streven medio 2012 alle veranderingen af te ronden.

1.25Overzicht actoren en activiteiten


Doelen\stakeholders

(deliverables)

Bestuur samenwerkings instituut

Bestuur / decaan

OR

SR

Medewerkers

Acceptatie voorstel

Besluit nemen

Besluit nemen

Adviseren

Adviseren

Informeren

Instellen bestuur
Benoemen

Adviseren

Horen

Informeren

Inkrimpen aantal afdelingen
Besluit nemen

Adviseren
Informeren

Benoemen afd. voorzitter
Benoemen

Adviseren
Informeren

Werving en selectie managers afdelingen en instituten
Benoemen

Adviseren
Informeren

Transitie Zorginstituut naar Dental Hospital
Besluit nemen

Adviseren
Informeren

Huisvesting en Logistiek
Verhuizen


Beleidsmedewerkers uit instituten naar bestuursbureau
Besluit nemenInformeren

Uitwerken taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Benoemen

AdviserenCommunicatieplan
 Vaststellen

AdviserenBV's
Besluit nemen


Accreditatie postinitiële opleidingen
Plan opstellen
1.26Tijdpad


Activiteit

deadline

Informatie-adviesronde hoogleraren ACTA

medio oktober

Heidag Hoogleraren, UHD's, Diensthoofden, Bestuur en Management

26-oktober

Vaststellen rapport door bestuur van het samenwerkingsinstituut

Eind novemberOpstellen communicatieplan

Eind december/januari

Opstellen implementatieplan

Eind december/januari

Benoemingsprocedure voor bestuursleden en afdelingsvoorzitter

Januari-februari

Werving instituuts- en afdelingsmanagers

Januari-februari

Adviesrecht OR over benoeming afdelingsvoorzitter en bestuursleden ex art. 48lid 2 van het Faculteitsreglement

Januari-februari

Advies vanuit OR over de notitie bestuursconcept

Medio januari 2012

Interne vacaturestelling voor bestuursleden en afdelingsvoorzitter

Eind januari1.27Samenstelling afdelingen

Huidig

Nieuw

1 AfdelingAfdelingen

Algemene en Specialistische Tandheelkunde

Conserverende en Preventieve Tandheelkunde

Functieleer en Restauratieve TandheelkundeSecties

Orthodontie

Cariologie, Endodontologie, Pedodontologie en Orale Microbiologie

Orale Functieleer en Materiaalweten-schappen

Cariologie, Endodontologie, Pedodontologie en Orale Microbiologie

Orale Functieleer en Materiaalweten-schappen

Mondziekten en Kaakchirurgie

Parodontologie en Orale Biochemie

Orale Celbiologie en Functionele Anatomie

Parodontologie en Orale Biochemie

Orale Celbiologie en Functionele Anatomie

Algemene Tandheelkunde en Orale Radiologie

Sociale Tandheelkunde

 

Sociale Tandheelkunde

Mondziekten, Kaak- en aangezichts-chirurgie

 

 

 

Orthodontie

Algemene Tandheelkunde en Orale Radiologie

fte's

69

89

57

112,8

101,9

N.B. Deze tabel laat zien uit welke oorspronkelijke secties de nieuwe afdeling wordt samengesteld. Het bestuur van de nieuwe afdeling heeft de vrijheid om daarna een nieuwe sectie-indeling voor te stellen.

Afkortingen


ACTA Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

ADE ACTA Dental Education BV

ADR ACTA Dental Research BV

AST Algemene Specialistische Tandheelkunde (afdeling binnen ACTA)

BOVU Bestuurlijk overleg VU tussen CvB en CvD

CBO Centraal Bestuurlijk overleg tussen CvB en CvD UvA

CPT Conserverende en Preventieve Tandheelkunde (afdeling binnen ACTA)

CvB College van Bestuur

CvD College van Decanen

FRT Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde

iOZI Interfacultair Onderzoeksinstituten

MaNaMa Master-na-Master

MT Management Team

MUB wet Modernisering Universitair Bestuur

OR Ondernemingsraad (ACTA)

OWI Onderwijsinstituut

OWP Onderwijspraktijk

OZI Onderzoeksinstituut

SR Studentenraad

SO Strategisch Overleg

THK Tandheelkunde

UCO Universitaire Commissie Onderzoek

UFO Universitair Functieordenen

UHD Universitair Hoofddocent

UMC Universitair Medisch Centrum

UOC Universitaire Onderwijs Commissie

UvA Universiteit van Amsterdam

VU Vrije Universiteit Amsterdam

WGBO wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WP Wetenschappelijk personeel

Definities


Academische vrijheid Academische vrijheid is het beginsel volgens welk de docenten en de onderzoekers aan de universiteit, in het belang zelf van de ontwikkeling van de kennis en van de verscheidenheid van de meningen, een zeer grote vrijheid moeten genieten om onderzoek te verrichten en om in de uitoefening van hun functies hun mening te uiten.

Capaciteitsgroep Groep waarin personeel is ondergebracht.

Gideonsbende Kleine groep voortrekkers.

Human Health & Life Sciences Human Health & Life Sciences (H₂LS) is een initiatief van de VU en het VUmc om het bacheloronderwijs in te richten binnen een multidisciplinaire brede bachelor-opleiding met de Faculteiten: • Geneeskunde;

 • Tandheelkunde;

 • Bewegingswetenschappen;

 • en geselecteerde bacheloropleidingen van Aard- en Levenswetenschappen en Exacte Wetenschappen.

Integrale kwaliteitszorg Kwaliteitszorg (zie Kwaliteitszorg) in zijn geheel. In het geval van ACTA, voor de gehele Faculteit.

Kwaliteitszorg Het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van de instantie te onderzoeken, te borgen, te verbeteren, en openbaar te maken. Kwaliteitszorg kent dus meerdere functies, die vaak gelijktijdig in het geding kunnen zijn. De belangrijkste functies zijn: • verantwoording afleggen;

 • communicatie over de kwaliteit;

 • verbetering;

 • het tijdig signaleren van zwakke plekken: early warning system.

MOVE MOVE is een VU-onderzoeksinstituut waarin onderzoekers van de Faculteit der Bewegingswetenschappen, het VU Medisch Centrum en ACTA samenwerken. Onderzoekers van MOVE willen het menselijk bewegen beter leren begrijpen.

Onderzoekszwaartepunten Bepaalde zwaartepunten waarbinnen het onderzoek ingedeeld en ondergebracht wordt.

Professionele autonomie De vrijheid van oordeelsvorming van de arts om, gegeven de wettelijke kaders en de professionele standaard, zonder inmenging van derden, in de individuele arts-patiëntrelatie te komen tot diagnosestelling en advisering over behandeling en/of het verrichten van diagnostische en therapeutische interventies, waarbij inbegrepen het onderzoeken en het geven van raad met als doel de bescherming en/of verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt.


1 Een uitgewerkt toekomstplan staat in het bestuursconvenant 2011-2014.

2 De zusteropleidingen in Groningen en Nijmegen maken onderdeel uit van de betreffende UMC. Gezien het grote verschil in de verhoudingen tussen zorgomzet en facultair budget van Geneeskunde respectievelijk Tandheelkunde, biedt het deel uitmaken van een UMC geen organisatie- en bestuursverbetering in vergelijking met de huidige organisatiestructuur van ACTA.

3 De directeur Onderzoek is bijvoorbeeld een hoogleraar, die als directeur de gelden verdeelt welke hij tevens als sectievoorzitter ontvangt.

4 Citaat uit: Een nieuwe organisatie en een nieuwe cultuur in een nieuw gebouw, Evaluatie Topstructuur ACTA

Prof. dr. Joep Bolweg, Dr. Filip van den Bergh, mei 2010.5 ACTA telt 335 fte die zijn verdeeld over 530 medewerkers.

6 Het ‘Capaciteitsorgaan Mondzorg’ heeft om die reden een advies aan de minister van VWS uitgebracht om de numerus fixus voor Tandheelkunde aanzienlijk te verhogen.

7 Zoals vermeldt in de wet op het hoger onderwijs en de MUB.

8 Het ondermandaat wordt in de implementatiefase verder uitgewerkt zodat deze voor alle instituutsmanagers gelijk is.

9 Het ondermandaat wordt in de implementatiefase verder uitgewerkt zodat deze voor beide afdelingsmanagers gelijk is.1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina