Notitie Integrale Veiligheid Gemeente Oude ijsselstreekDovnload 185.21 Kb.
Pagina1/4
Datum20.08.2016
Grootte185.21 Kb.
  1   2   3   4

Notitie Integrale Veiligheid

Gemeente Oude IJsselstreek

College van burgemeester en wethouders, 18 januari 2005
Inhoudsopgave

Conclusies en voorstellen 3


 1. Inleiding 6
 1. Het belang van integrale veiligheid 7

  1. Wat is veiligheid 7

  2. Waarom een integraal veiligheidsbeleid 8
 1. Relatie met andere projecten en trajecten 9

  1. Integraal veiligheidsprogramma Rijk 9

  2. Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 9

  3. Project slagen voor veiligheid 10
 1. Huidige stand van zaken Gendringen en Wisch 11

  1. Stand van zaken gemeente Gendringen 11

  2. Stand van zaken gemeente Wisch 11

  3. Wensen ten aanzien van de structuur ivb gemeente Oude IJsselstreek i.o. 12
 1. Nieuwe organisatie: gemeente Oude IJsselstreek 13

  1. Structuur organisatie gemeente Oude IJsselstreek i.o. 13

  2. Structuur IVB nieuwe organisatie 14

  3. Bestuurlijke inbedding 14

  4. Ambtelijke inbedding 15

  5. Externe partners 15

  6. Voorstellen 1 t/m 3 16
 1. Veiligheidsvelden 17

  1. Veilige woon- en leefomgeving 17

  2. Horeca 18

  3. Jeugd en veiligheid 19

  4. Verkeersveiligheid 20

  5. Voorstellen 4 t/m 12 21
 1. Project Slagen voor veiligheid 22

  1. Brandveiligheid 22

  2. Externe veiligheid 22

  3. Rampenbestrijding 23

  4. Voorstellen 13 t/m 21 24
 1. Randvoorwaarden 25

  1. Communicatie 25

  2. Financiën 25

  3. Evaluatie 26

  4. Voorstellen 22 t/m 25 26


Bijlagen:

Bijlage 1: literatuurlijst

Bijlage 2: procedure en planning

Bijlage 3: overzicht werkgroepen

Bijlage 4: Schema structuur Integraal Veiligheidsbeleid

Conclusies en voorstellen


Veiligheidsbeleid is niet meer dan regelmatig bekijken welke veiligheidsproblemen zich voordoen of zouden kunnen gaan voordoen en vervolgens deze op een doeltreffende en doelmatige manier op te lossen.


Aan veiligheid moet blijven worden gewerkt. Veiligheidsbeleid is nooit af en er zijn altijd veiligheidsaspecten die verbeterd kunnen worden. In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan om het veiligheidsbeleid in de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek i.o. scherp te houden.

De genoemde voorstellen zijn afgeleid uit de hoofdstukken 5, 6 en 7 en zijn voor de duidelijkheid nogmaals op een rijtje gezet.Algemeen


De gemeente is trekker en regisseur van het integraal veiligheidsbeleid. Zonder een duidelijke structuur voor het integraal veiligheidsbeleid vast te stellen kan daarvan geen sprake zijn.

Om de bestuurlijke regierol tot uitdrukking te brengen worden de volgende voorstellen gedaan.


Voorstellen


 1. Instellen stuurgroep Integrale veiligheid waarin de burgemeester als voorzitter optreedt, de commandant van de brandweer en de teamchef van politie zitting hebben en als agendalid de officier van Justitie. De stuurgroep wordt ondersteund door een medewerker van de afdeling Veiligheid.

 2. Bestuurlijk ligt de coördinatie bij de burgemeester, waarbij de wethouder verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheidsterrein.

 3. Ambtelijk ligt de coördinatie bij de afdeling veiligheid, waarbij de meest betrokken afdeling verantwoordelijk is voor het eigen veiligheidsveld.
Werkgroepen

Om te bewaken dat de veiligheid voorop blijft staan, is het wenselijk de aantastingen van veiligheid als thema’s te beschouwen. Op basis van een overzicht daarvan in de gemeente Oude IJsselstreek i.o. kan worden nagedacht over veiligheidsproblemen. Hiaten in het beleid, oplossingsrichtingen, relevante partijen en te treffen maatregelen.

De werkgroepen zijn ingedeeld aan de hand van de volgende veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving, Horeca, Jeugd en veiligheid en Verkeersveiligheid. Binnen de veiligheidsvelden komen diverse veiligheidsthema’s aan bod.Voorstel

 1. Instellen van de in de bijlage 3 genoemde werkgroepen.Veilige woon en leefomgeving


De leefbaarheid en daarmee samenhangende sociale veiligheid in de woonomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid van de bewoners bij de woonomgeving. Daarnaast wordt de leefbaarheid bepaald door de kwaliteit van woningen, de woonomgeving en het voorzieningenniveau. Gevoelens van onveiligheid komen onder meer voort uit verloedering van de leefomgeving.

voorstel

 1. Uitvoeren van een veiligheid- en leefbaarheidonderzoek (veiligheidsscan) eens in de vier jaar.Horeca


Ondernemers kunnen slachtoffer zijn van onveiligheid (bedrijfsinbraken, overvallen) maar ook door hun bedrijvigheid een aanleiding vormen (horeca, kampeerterreinen)

Thema’s binnen dit veiligheidsveld spelen in wisselende mate een rol in gemeenten, afhankelijk van eventuele problematiek op bedrijventerreinen en bijvoorbeeld de aanwezigheid van grootschalige evenementen.voorstellen

 1. Harmoniseren horecaconvenant (Wisch en Gendringen) waarin afspraken worden vastgelegd tussen gemeente, politie, OM en horeca.

 2. De sluitingstijden in de Algemene Plaatselijke Verordening koppelen aan het horecaconvenant.

 3. Evenementenbeleid verder uitwerken voor met name grootschalige evenementen.

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina