Notitie Reacties en Antwoorden Regionaal Groenprogramma 2010-2020 ontwerp 22 januari 2010Dovnload 158.19 Kb.
Pagina1/4
Datum14.08.2016
Grootte158.19 Kb.
  1   2   3   4ontwerp 22 januari 2010

In Holland Rijnland werken samen:

Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk

Leiden, Leiderdorp, Lisse,

Noordwijk, Noordwijkerhout,

Oegstgeest, Teylingen,

Voorschoten en Zoeterwoude

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Inleiding 3

1Reacties concept Regionaal Groenprogramma 3

1.1Portefeuillehoudersoverleg Ruimte 3

1.1.1PHO Ruimte 16 september 2009 3

1.1.2PHO Ruimte 6 januari 2010 4

1.2Overheden 5

1.2.1Gemeente Bloemendaal 5

1.2.2Gemeente Hillegom 5

1.2.3Gemeente Kaag en Braassem 5

1.2.4Gemeente Katwijk 6

1.2.5Gemeente Leiden 6

1.2.6Gemeente Leiderdorp 7

1.2.7Gemeente Lisse 10

1.2.8Milieudienst West-Holland 11

1.2.9Gemeente Noordwijk 11

1.2.10Gemeente Noordwijkerhout 12

1.2.11Gemeente Oegstgeest 12

1.2.12Gemeente Teylingen 12

1.2.13Gemeente Voorschoten 13

1.2.14Gemeente Zoeterwoude 13

1.3Maatschappelijke organisaties 15

1.3.1Agrarische Natuurverenigingen 15

1.3.2Milieu overleg Duin- en Bollenstreek 16

1.3.3Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa 17

1.3.4Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 18

2Afwegingen 19

2.1Clustering 19

2.1.1zorg over de verplichting tot clustering 19

2.2Toetsingskader 19

2.2.1nadere uitwerking toetsingskader en proces 19

2.2.2groenblauwe toets 20

2.3Financiën 20

2.3.1relatie met de Beheersverordening van het Regionaal Investeringsfonds 20

2.3.2middelen voor de hele regio 20

2.3.3geen hogere regionale bijdrage voor niet-prioritair gebied 21

2.3.4geen voortijdige uitputting van RIF-gelden voor groen voorzien 21

2.3.5geld voor inrichting 21

2.3.6geen bijdrage voor beheerskosten van particuliere grondeigenaren 21


Inleiding


In deze notitie met Reactie en Antwoorden zijn de reacties op het concept Regionaal Groenprogramma van Holland Rijnland samengevat en beantwoord door het Dagelijks Bestuur van het Holland Rijnland.

Op 2 juli 2009 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het concept Regionaal Groenprogramma. Vervolgens is het op 17 juli 2009 vrijgegeven voor reacties. Tot 1 oktober 2009 konden de colleges en gemeenteraden van de Holland Rijnland-gemeenten, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hun reacties op dit bespreekstuk inbrengen. Op 16 september is het concept Regionaal Groenprogramma besproken in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte. Daarnaast zijn in totaal zijn 15 schriftelijke reacties ontvangen. Naast 10 gemeenten in Holland Rijnland hebben ook de Milieudienst West-Holland, de gemeente Bloemendaal, de federatie van agrarische natuurverenigingen, Stichting Zuid-Hollands Landschap, Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa en het Milieu-overleg Duin- en Bollenstreek gereageerd.


Over het algemeen zijn de gemeenten en belanghebbende op hoofdlijnen positief over het Regionaal Groenprogramma. De reacties zijn in deze nota samengevat en voorzien van een antwoord. Of de zienswijzen tot aanpassing van de het concept Regionaal Groenprogramma leiden, is in de beantwoording aangegeven. De belangrijkste reacties zijn toegelicht in het laatste deel van deze nota.

 1. Reacties concept Regionaal Groenprogramma

In dit hoofdstuk zijn de samenvattingen van de reacties opgenomen. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen enerzijds overheden en anderzijds maatschappelijke organisaties. Bij de reacties is het antwoord van het Dagelijks Bestuur opgenomen en aangegeven of de reactie leidt tot wijziging van het concept Regionaal Groenprogramma  1. Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

   1. PHO Ruimte 16 september 2009

Op 16 september 2009 is het concept Regionaal Groenprogramma voorgelegd in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van de regio. Het portefeuillehoudrsoverleg Ruimte heeft de portefeuillehouder Natuur en Landschap gevraagd de op- en aanmerkingen mee te nemen om hiermee het Groenprogramma aan te scherpen.


De volgende opmerkingen worden meegegeven:

 1. Dhr. Weijers van de gemeente Hillegom verzoekt de ‘ommetjes’ op te nemen op de indicatieve lijst. Daarnaast maakt hij een voorbehoud t.a.v. de financiën. Ook vraagt hij de eerste tranche projecten te versnellen.

Antwoord: zie § 2.2.2


 1. Dhr. van Dunné van de gemeente Voorschoten vraagt de nota van glas naar gras niet als vigerend beleid op te nemen maar het betreffende bestemmingsplan. Daarnaast mist hij het ‘Zoef’ fietspad Leiden-Den Haag in de nota.
  Antwoord: zie § 2.2.13

 2. Een aantal aanwezigen vraagt meer ruimte op te nemen voor lokale projecten. Er worden twijfels geuit bij nut en noodzaak van de (gebiedsgerichte) clustering.

Antwoord: zie § 3.1


 1. Dhr. de Kok van de gemeente Oegstgeest mist in het stuk een passage over compensatie van infrastructurele ingrepen. De relatie met de projecten die hiervoor ingezet kunnen worden, moet volgens hem duidelijker.

Antwoord: voor een totaaloverzicht van alle groenprojecten in Holland Rijnland, is er iets voor te zeggen om in het Groenprogramma ook aandacht te besteden aan alle compensatieprojecten. Deze informatie is op dit moment niet voorhanden en hier ligt ook geen rol voor Holland Rijnland. De RIF-gelden voor groen zijn niet bedoeld als fonds waarin compensatie-geld wordt gestort en waaruit compensatie-projecten worden gefinancierd. Dit heeft namelijk tot gevolg dat de relatie tussen project en compensatie vertroebelt.


 1. Dhr. Steegh van de gemeente Leiden bepleit investering in groenprojecten in het hoefijzer rond de As-Leiden-Katwijk. Hij wil lokale projecten niet uitsluiten mits deze passen in een groter geheel. Tot slot vraagt hij naar de rolverdeling DB en gemeenten.

Antwoord: de rol van de regio is coördinerend. De regio voert zelf geen projecten uit. Zie ook reactie gemeente Leiden, § 2.2.4.


 1. Gevraagd wordt of de RIF-gelden voor groen in delen worden gesplitst, zodat ook latere projecten in aanmerking komen voor cofinanciering.

Antwoord: nee, wanneer zich snel veel plannen aandienen die aan de voorwaarden voldoen zijn de middelen eerder uitgeput (zie ook § 3.2.3).

   1. PHO Ruimte 6 januari 2010

Op 6 januari 2010 is het Ontwerp Regionaal Groenprogramma voor advies voorgelegd in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van de regio.
 1. Dhr. de Kok van de gemeente Oegstgeest vraagt aandacht voor de positie van de Elsgeesterpolder. Oegstgeest wil het overblijvend groen heilig verklaren en de kwaliteit opwaarderen. De gemeenten Teylingen en Katwijk geven aan hierover met Oegstgeest in overleg te willen treden.
  Antwoord: opmerking heeft geen gevolgen voor het Groenprogramma.
 1. Dhr. Steegh van de gemeente Leiden vraagt om in de doelstellingen nadrukkelijker aandacht te besteden aan stad-land relatie en de stadsrandzone.
  Antwoord: akkoord.
 1. Mevr. Ateş van de gemeente Zoeterwoude stelt voor om aan te sluiten bij de indeling van provinciale landschappen, in plaats van de huidige clusterindeling, omdat dit praktischer is voor samenwerking / fondsenwerving. Dhr. Homan van de gemeente Teylingen antwoordt hier tegen te zijn, omdat hiermee de Bollenstreek buiten het beschermd groen valt.
  Antwoord: de huidige clusterindeling biedt voldoende aanknopingspunten voor samenwerking met de provincie.
 1. Dhr. Binnendijk van de gemeente Katwijk vraagt om toch een RIF-bijdrage mogelijk te maken voor het project Nieuw Rhijngeest. Dit project is niet alleen gekoppeld aan woningbouw, maar ook een belangrijke regionale ecologische verbinding.
  Antwoord: voorgesteld wordt dit ter discussie te stellen in het cluster bij het opstellen van het gebiedsprogramma. Opmerking heeft geen gevolgen voor het Groenprogramma.
 1. Dhr. Glasbeek van de gemeente Leiderdorp vraagt om een beperkte bijdrage vanuit het RIF aan grondverwerving binnen een project mogelijk te maken. Andere gemeenten kunnen zich vinden in het voorstel van Leiderdorp.
  Antwoord: akkoord, hierbij wordt aangesloten bij de voorwaarden die aan subsidiering van grondverwerving wordt gesteld in de
  Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland, te weten dat maximaal 10% van de totale subsidiabele kosten van het project grondaankoop mag betreffen.
 1. Mevr. Ateş van de gemeente Zoeterwoude vraagt meer ruimte voor cofinanciering van beheerskosten bij particuliere grondeigenaren. Dhr. Glasbeek van de gemeente Leiderdorp vraagt echter de mogelijkheid te schrappen om uit de RIF-gelden een eenmalige bijdrage te verlenen voor beheerskosten van particuliere grondeigenaren. Dit is volgens Leiderdorp een verantwoordelijkheid van de gemeenten en/of andere subsidieverlenende instanties. Andere gemeenten kunnen zich vinden in het voorstel van Leiderdorp.
  Antwoord: de mogelijkheid om vanuit het RIF een bijdrage te leveren aan beheerskosten van particuliere grondeigenaren wordt geschrapt.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina