Notulen : mr-de Burcht Datum : 2 september 2014Dovnload 18.72 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte18.72 Kb.


Notulen MR vergadering van 7 september 2014
Aanwezig : Irene (voorzitter), Hessel, Rianne, Simone (vervangster Rianna) en Nynke (Notulist)

Afwezig : Gretha en Rianna

Notulen : MR-de Burcht

Datum : 2 september 2014

Tijd : 19.30-21.00 uur


Plaats : teamruimte de Burcht
Ontvangen bijlage voor deze vergadering;

Agenda MR vergadering 2 september 2014, Notulen MR 10 juni 2014, schooljaarverslag 13-14, schooljaarplan 14/15, activiteitenplan MR, mails m.b.t. Dag van de Leraar, deelname basiscursus MR en situatie groep 8 (vorig schooljaar).


Agenda:

 1. Welkom Definitieve agenda / notulist; vaststellen

 2. Mededelingen

 3. Notulen vergadering 10 juni 2014; vaststellen

 4. Schooljaarverslag 2013/2014; instemming

 5. Schooljaarplan 2014/2015; instemming

 6. Jaarplan/ activiteitenplan MR; vaststellen

 7. Draaiboek verkiezingen oudergeleding; vaststellen

 8. Uit de school (evaluatie portfolio / kindgesprekken)

 9. Uit het ouderpanel

 10. Sluiting / datum volgende vergadering


Verslag notulen:

 1. Welkom

Definitieve agenda / notulist; vaststellen

Irene heet iedereen welkom. Aan de agenda wordt bij punt 2 toegevoegd de ingekomen mails van afgelopen maanden en bij punt 9 de evaluatie portfolio en de oudergesprekken (met kind).

Nynke notuleert tijdens deze vergadering.


 1. Mededelingen

Simone geeft aan dat er dit schooljaar aantal nieuwe collega’s zijn gestart op de Burcht en dat de introductie goed is verlopen. Tevens licht ze een aantal personele zaken toe.

I.v.m. nieuwe samenstelling MR wordt na vergadering foto gemaakt en op facebook geplaatst.


Ingekomen mails:

 • 11-06-2014: mail schooldirecteur i.v.m. mogelijkheid deelname MR cursus. Hessel en Nynke hebben afgelopen jaar al deelgenomen aan deze MR cursus. Er is vanuit MR geen belangstelling.

Actie: Irene reageert namens MR de Burcht dat we geen belangstelling hebben.

 • 17-06-2-14: mail schooldirecteur ter info i.v.m. brief die naar de ouders van groep 8 is verstuurd.

 • 01-09-2014: mail van stichting ‘ een 10 voor jou’ voor (meer) aandacht voor de Dag van de Leraar. MR vindt het een goed initiatief om aandacht te vragen voor de waardering van onze meesters en juffen. Echter de Dag van de Leraar valt dit jaar in het weekend en op de maandag heeft het team van de Burcht de CBO meilandag. Tevens besteedt de OR er al aandacht aan.
 1. Notulen overleg 10 juni 2014; vaststellen

Opmerkingen:

 • De hoogte van de ouderbijdrage wordt in de gezamenlijke vergadering met OR/ MR in november 2014 besproken.

 • De GMR notulen worden op de website Meilan geplaatst.

Actie: Aan agenda voortaan punt GMR toevoegen en notulen GMR doornemen.

 • Layout notulen: Aan begin van notulen voortaan kort vaste gegevens opnemen (wie aanwezig, notuleert etc.)

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.Actie: Gretha plaats notulen op website.


 1. Schooljaarverslag 2013/2014; instemming

In het verslag is bij aantal onderwerpen kopje ‘conclusies en aanbevelingen’ opgenomen. MR merkt op dat onder deze kopjes regelmatig de aanbevelingen ontbreken.

Pag 4: aanbeveling om bij punt conclusies en aanbevelingen een opmerking (aanbeveling) op te nemen over de groepsgrootte.

Pag 6: zin over de automatisering geeft niet duidelijk aan wat daarmee bedoelt wordt.

Pag 7: 2e blok zin “Als we de resultaten vergelijken met onze schoolgroep”: advies MR om het woord ‘ schoolgroep’ te vervangen door ‘populatie van de kinderen’

Pag 10: advies om de conclusies onder het onderdeel functioneren VO nog eens goed te door te nemen en eventueel aan te passen.

Hoofdstuk 5: ICT project (werken met i-pads) ontbreekt in de evaluatie.


Irene stemt de aandachtspunten van het schooljaarverslag en – plan met Loek af.
Besluit: De MR stemt in met het schooljaarverslag 2013/2014 indien bovengenoemde opmerkingen worden meegenomen en Irene met Loek opmerkingen heeft besproken.


 1. Schooljaarplan 2014/2014; instemming

Pag 13: onder punt veiligheidsbeleid wordt verwezen naar situatie groep 8. Advies om niet te verwijzen naar bepaalde groepen, maar meer algemeen te omschrijven, bijv. “ situaties in het afgelopen schooljaar leert ons …”.
Besluit: De MR is van mening dat de Burcht een helder beeld heeft van hun ontwikkelpunten en er een goed kader ligt om zich weer verder te ontwikkelen op de verschillende onderwijsinhoudelijke onderdelen.

De MR stemt (na overleg Irene met Loek) in met het schooljaarplan 2014/2015.

 1. Jaarplan / activiteitenplan MR; vaststellen

Het jaarplan en activiteiten van de MR voor het schooljaar 2014-2015 wordt ter vergadering besproken. Belangrijkste onderwerpen dit schooljaar:

 • Ontwikkelingen op ICT gebied: MR instemmingsrecht bij wijzigingen

 • Groei van de school: o.a. nieuwe instroomgroep?

 • Attent blijven op communicatie school – ouders

 • Portfolio / kindgesprekken

 • Verkiezingen oudergeleding

Hessel heeft ter vergadering activiteitenplan + vergaderdata aangepast en gemaild naar de MR leden!
Actie: Irene stelt nog een jaarverslag op voor 13-14. GMR ontvangt dit graag in oktober 2014.


 1. Draaiboek verkiezingen oudergeleding

Aangezien de maximale zittingstermijn van Irene erop zit, is er per augustus 2015 een vacature voor een nieuwe ouder in de MR. Vanuit de personeelsgeleding zal per augustus 2015 ook nieuwe leerkracht moeten plaatsvinden, aangezien Rianna haar 2e termijn er ook op zit.
Doel is om per 16 en 17 februari 2015 (tijdens de oudergesprekken) verkiezingen te laten plaatsvinden voor de vacature oudergeleding MR.

Voorstel draaiboek:
Oktober: in nieuwsbrief 1e aankondiging vacature oudergeleding MR

3 nov: reminder in nieuwsbrief vacature. Tevens wordt de ouderlijst geraadpleegd of er zich ouders hebben opgegeven voor zitting in MR.

Deze ouders worden benaderd door Irene.

1 dec: kandidaten kunnen schriftelijke motivatie aan Irene sturen.

Kandidaten kunnen tot 1 december a.s. reactie naar Irene sturen (per mail).

Jan ‘15: korte presentatie van de ouders in de nieuwsbrief + uitleg procedure

16/17 feb: Verkiezingen

18-01-15: Stemmen tellen en uitslag verkiezingen communiceren aan kandidaten

30-03-15 Tijdens MR vergadering uitslag bespreken

18-05-15 Uitnodigen nieuwe kandidaat (mee laten draaien)
 1. Uit de school

Simone geeft een toelichting op de portfolio en oudergesprekken met kind erbij (vanaf groep 5). In het team is geevalueerd wat de ervaringen zijn. Deze zijn positief. Aandachtspunt is wel het gesprek met kind en ouders. In de gesprekken waren de ouders nu soms wat te veel toehoorder. Daarnaast waren er geluiden van ouders dat ze onvoldoende zorgpunten over hun kind met de leerkracht kunnen bespreken. Aan ouderpanel wordt ook input gevraagd. Onderdeel komt in de loop van het jaar ook nog op agenda van MR terug.


 1. Uit het ouderpanel

De vergadering voor de zomervakantie is niet doorgegaan i.v.m. onvoldoende bespreekpunten. MR hecht er wel waarde aan dat het panel structureel ongeveer 3x per jaar bij elkaar komt, gezien de input hoe bepaalde zaken lopen op school (waarover MR soms ook besluiten moet nemen) en ouderbetrokkenheid.

Actie: Nynke neemt contact met Alex op.


 1. Rondvraag

Geen


 1. Datum volgende vergadering

Dinsdag 4 november, gezamenlijk met de OR.

Actie: Irene sluit datum met voorzitter OR kort.Rooster van aftreden:

Rianne 2012-2016 (1e termijn), Nynke 2012-2016 (1e termijn), Rianna 2013-2015 (2e termijn), Irene 2013-2015 (2e termijn), Hessel 2013-2017 (1e termijn), Gretha 2014 – 2018 (1e termijn).

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina