Notulen Algemene Ledenvergadering 16 september 2005. AanwezigDovnload 12.94 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.94 Kb.
Notulen Algemene Ledenvergadering 16 september 2005.
Aanwezig: Ernst-Jan Heijen, Piet Luteijn, Cian Garry, Tjaart de Vries, Inge van de Wal, Henk Hommes, Mark Schuls, Erik Mulder, Sander Wiersema, Wiljon Meints, Gelijn Werner, Anne de Jong, Tonny Dolfing, Jan d’Haen, Rudger Lammerts, Henk Kruithof, Menze Poortman, Bert Keuter, Jan-Luuc Halsema, Hans Hendriks, Gert-Jan Huiskes, Ina d’Haen, Elwien Pruiksma (later), Titus Damsma (later), Jan-Willem van der Werf (nog later), Michiel Scouten (heel erg Laat), Inge Redder (23.20 uur).

Afwezig met kennisgeving: Kirsten Kaptein, Anita Spoelstra, Janine Dolfing, Bob Oosting, Koos Kuiper, Piet van Gijssel, Lieselot Schuurman (ziek).


  1. Opening.

Gert-Jan heet iedereen welkom en opent om 20.15 uur de vergadering.


  1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken, Gert-Jan heeft wel de volgende mededelingen.

Volgend jaar bestaat GTTC 70 jaar, september 2006, een oproep aan een ieder om met ideeën te komen voor een leuke viering van het 70 jarig bestaan.

De kantine is prachtig verbouwd door Annet Helmink, er worden nog enkele details ingevuld, als dank hier voor ontvangt zij binnenkort een bos bloemen.

Jan-Luuc heeft toe gezegd het donateurschap voor oud-leden of belangstellenden op te gaan zetten. Mocht je iemand weten die donateur wil worden dan kun je dat melden bij Jan-Luuc.
  1. Verslag bestuur.

Gert-Jan neemt het verslag van het bestuur door en de beleidsvoornemens van het bestuur voor het komende jaar. Het bestuur heeft besloten om het uit te breiden met 2 bestuursleden, komt verder bij punt 9 aan de orde.

Werknemers komt bij punt 4 aan de orde. Ledenaantal blijft een punt van aandacht, een van de bestuursleden moet dit op zich nemen om weer actief leden te werven. Komend jaar gaat de gemeente van ons eisen dat er een BHV plan komt en een RI&E moet worden uitgevoerd.

De GK wordt ook komend jaar weer georganiseerd, tevens is er een open dag op 19 oktober georganiseerd.


  1. GTTC als werkgever.

Titus is ruim 11 jaar in dienst geweest, hij heeft ontslag genomen. Titus is nog niet aanwezig,er wordt unaniem besloten om hem erelid van GTTC te maken.

Het is mogelijk om zijn plaats weer te laten opvullen, de keuze van het bestuur is op Tjaart gevallen. Dit is mogelijk zodra er voor zijn huidige werk een vervanger is gevonden. Tjaart is erg blij met zijn toekomstige nieuwe baan.
  1. Verslagen en planning commissies(technische-, activiteiten-,kantine-, sponsor-,ratel-,internet- Groninger-,afdeling Haren-, en de topsportcommissie)

Algemeen: er zijn van lang niet alle commissies een verslag ingeleverd en/of doelstellingen. Gelijn zal een nieuw soort format opstellen in een vraag en antwoord concept die door alle commissies gebruikt dient te worden zodat alles overzichtelijker is.

Tevens krijgen alle commissies de complimenten van het bestuur voor hun inzet en motivatie.AC: Jan d’Haen geeft een toelichting, Luciën is gestopt wat een groot verlies is voor de commissie. Er zijn over het jaar erg weinig vrije dagen voor activiteiten welke dan ook zeer goed gepland dienen te worden.

Verzoek van het bestuur om de huldigingen van de teams ook op een vaste dag in te plannen.Kantine: Cian geeft een toelichting, er is vorig seizoen gestart met het nieuwe bardienstenrooster, die heeft bijna altijd goed gewerkt. Er is op deze manier weer meer betrokkenheid van de leden in de kantine. De omzet is licht gestegen, maar de zwarte lijst is te lang, het boetesysteem gaat per 1-1-2006 inwerking. Jan d’Haen merkt nog op dat bij het schoonmaken er veel rommel wordt gevonden en onderdelen van spelletjes, er staat ook vaak nog een berg afwas op het aanrecht. Dus ruim je rommel altijd zelf op.

Sponsor: Alleen Gert-Jan zit nog in de sponsorcommissie, er waren eerst 6 leden. Er zijn nog een aantal nieuwe leden nodig om de sponsorcommissie te kunnen laten functioneren.

Ratel: Er komen 3 Ratels per jaar uit, Gelijn geeft een toelichting.

Internet: Mark geeft de stand van zaken door, Hans Hendriks gaat helpen met het onderhoud van de site.

Groninger: Gert-Jan doet verslag, ipv de voorzitter, er is winst gemaakt, er zitten totaal nog 5 mensen in de organisatie. Er kunnen weer spullen worden ingeleverd voor de verloting.

Haren: Mark neemt het woord, Haren is een geweldig succes veel kinderen onder de 12 jaar. Senioren zijn nog niet er te porren om te komen spelen. Mark heeft een beleidsplan gemaakt voor de komende jaren, de doelstelling zullen nog tussentijds door Mark worden aangeleverd. Er blijft een begroting voor Haren die los staat van de begroting van GTTC. De alv gaat akkoord met het beleidsplan voor Haren.

Topsport: Piet geeft een samenvatting, Assen en Groningen samen tafeltennissen. Gericht op Dames 1 en eventueel Heren1 en de jeugd. Goede trainers en sponsoren erg belangrijk. PR loopt goed, media aanwezig bij de wedstrijden. Lijnen tussen het bestuur en de topsportstichting blijven kort. Basis blijft de club. De begroting van de stichting is onafhankelijk van de vereniging, geld komt binnen via sponsering.

TC: Titus is ook gearriveerd vandaar dat dit punt als laatste aanbod komt. Titus deelt de evaluatie van het afgelopen seizoen uit, er zijn veel meisjes bijgekomen er is zelfs een meisjesteam. De organisatie van de tc is niet goed dit gaat volgend seizoen wijzigen. Bert Keuter merkt op dat de indeling van de teams zorgvuldiger moet gebeuren. Elwien merkt op dat de nieuwe aanvangstijden erg laat worden doorgegeven.
Gert-Jan neemt het woord om Titus te bedanken voor zijn 11 jaar trouwe dienst, hij feliciteert hem met zijn erelidmaatschap van GTTC, en overhandigt Titus een bijzondere taart. Titus is erg trots dat hij erelid is geworden en vind het een grote eer, GTTC is een groot deel van zijn leven hij geeft veel om de club, hij bedankt iedereen.
Pauze voor een stukje van de lekkere taart.
Afwijkend van de agenda vind er eerst de stemming voor het Houten Bat plaats, het Bat gaat naar Hugo Beute.


  1. Financieel overzicht en kascommissie.

Jan-Luuc geeft een toelichting. Wiljon doet namens de kascommissie verslag. De kascommissie stelt de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt aan genomen.

Aftredend lid in de kascommissie is Cian Garry, Menze Poortman neemt zijn plaats in.  1. Begroting komende jaar, vaststellen contributie.

Jan-Luuc geeft een toelichting. Alle leden worden nu lid gemaakt van de Bond, ze zijn anders niet verzekerd en mogen niet mee doen aan toernooien.

Het bestuur stelt voor om de begroting goed te keuren en de contributie met € 4,00 per jaar te verhogen, dit wordt met algemene stemmen goed keurt.

Voorstel voor automatische incasso voor alle leden en de toernooikosten. Hier is goedkeuring van de ALV voor nodig en een handtekening plus bank/gironummer van alle leden.

Voostel: het bestuur zal deze mogelijkheid tot verplichting verder uitzoeken en in de volgende ALV moet hier over gestemd worden.

8. Uitreiking Houten bat en Zilveren bat.

Het Houten Bat is uitgereikt, en het Zilveren Bat gaat naar Gelijn Werner en Inge Redder.  1. Samenstelling en uitbreiding van het bestuur en de commissies.

Jan-Luuc Halsema vertrekt als penningmeester, hij is twee jaar actief penningmester geweest. Gert-Jan bedankt hem hartelijk namens het bestuur. Tonny Dolfing wordt met algemene stemmen aan genomen als zijn vervanger.

Lieselot Schuurman vertrekt als algemeen bestuurslid, ze is twee jaar actief bestuurslid geweest. Gert-Jan bedankt haar hartelijk namens het bestuur.

Ina d’Haen treedt af en is herkiesbaar, het bestuur stelt voor haar opnieuw te kiezen, dit wordt met algemene stemmen aan genomen.

Voor de verdere uitbreiding van het bestuur worden Gelijn Werner, Ernst-Jan Heijnen en Piet Luteijn voorgedragen, zij worden alle drie met zonder tegen stemmen aangenomen.

De vacatures van de commissies zijn al genoemd.


  1. Notulen vorige vergadering.

Er zijn geen op- of aanmerkingen, notulen vastgelegd en goedgekeurd.

  1. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Gert-Jan: de fietsen moeten zaterdags buiten staan. Er is een cadeautje voor Nathan gekocht.

Titus: inmiddels een sms van Hugo ontvangen, hij is erg blij met het houten bat. Titus geeft een rondje ter ere van zijn erelidmaatschap.

Mark: je kunt je nog inschrijven voor het toppenteam.

Tjaart: in Haren zijn erge slechte netjes, daar moet wat aan gedaan worden.

Michiel: hij vindt de contributie verhoging aan de lage kant, moet dit niet hoger, is inmiddels al vast gesteld.

Gelijn: koop loten voor de grote club actie.JWW: parkeerbeleid voor de zaal, Gert-Jan gaat dit uitzoeken
Gert-Jan sluit de vergadering om 23.30 uur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina