Notulen algemene ledenvergadering hc scoop d. D. 04-11-2010 AanwezigDovnload 26.85 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte26.85 Kb.


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HC SCOOP D.D. 04-11-2010
Aanwezig:

C. Breurers (voorzitter), R. de Koning (notulen), Erik, P. Drogt, T. van Maaren, R. Walraven, H. v.d. Kuy, F. van Eijnatten, C. Pelzer, C. Straatman, R. Otten, I. Gyaux, P. Lemmens, R. Jeurissen, J. Bröls, M. Goossens, R. ten Teije, C. v. Rooy, C. Werner, G. v. Schoonhoven, R. v. Grol, P. Beumers, P. Icario

  1. OPENING

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

  1. MEDEDELINGEN

Afmeldingen

C. Koers, C. v.d. Berge.Ingekomen stukken

Geen
Provincie – Sportzone

De Sportzone wordt een epicentrum voor topsport en breedtesport op het vlak van sportbeoefening, onderwijs, leisure, innovatie en ondersteunende services in Sittard-Geleen. Hockey is geen speerpunt als sport maar wordt er toch in meegenomen.

Wij zijn nog niet op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen maar de KNHB heeft ons afgelopen maandag aangegeven dat er gesprekken geweest zijn tussen de KNHB en de Provincie.


Sportstichting

Vanaf het seizoen 2011-2012 zullen wij een jaarlijks huurcontract van de Sportstichting ontvangen. Het concept huurcontract voor komend seizoen wordt momenteel kritisch bekeken. Vooral de exploitatie en zeggenschap van de velden is een belangrijk issue.


Waterveld

In 2012 zijn de huidige velden afgeschreven.

Een kleine maand geleden is Paul Lemmens door het bestuur benaderd om een commissie te vormen die zich bezig zal gaan houden met de ontwikkeling van een waterveld. Het kader hiervoor wordt na het bezoek van de wethouders bepaald.
Gemeenteraad

Op 20 november a.s. komen op onze uitnodiging de wethouders Guyt (Sport) en Geenen (Verkeer) een bezoek brengen aan HC Scoop en AV Unitas. Zij zullen tijdens hun bezoek een presentatie krijgen van beide verenigingen waarbij volop wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen die we aan het doorlopen zijn.Combinatiefunctionaris

Merlijn Roede is in augustus 2010 gestart als combinatiefunctionaris HC Scoop/Unitas. Hij organiseert activiteiten / clinics om kinderen enthousiast te krijgen voor een sport bij Scoop of Unitas.

Verder staat op het het programma:KNHB – Strategiesessie

Er zijn twee sessies geweest op 8 juli en 1 november, met als doel een realistisch strategisch beleid formuleren waarnaar HC Scoop zich kan ontwikkelen.

1 November j.l. heeft feedback plaatsgevonden. De KNHB heeft goede en frisse ideeën om zowel jeugd als senioren op hoger niveau te krijgen en een hogere kwaliteit spelers en trainers te bewerkstelligen. Hierin speelt ook een waterveld een belangrijke rol. Dit alles binnen een realistische doelstelling. We zullen een plan gaan opzetten wat gedragen wordt door de club en dat ook zien vol te houden.

Er wordt gevraagd om de presentatie op de site te zetten. Bestuur zal dit nagaan.


Vacatures

Erik heeft aangegeven de werkzaamheden als barbestuurder los te koppelen van zijn functie als Bestuurslid Facilitair.

Per heden is hierdoor dus een vacature voor Bestuurslid Bar ontstaan.  1. NOTULEN VORIGE VERGADERING D.D. 10-061-2010

Er zijn geen opmerkingen op de notulen.

Notulen worden onder dankzegging vastgesteld.

  1. FINANCIëN DOOR P. DROGT


Winst/verliesrekening 09-10
Peter geeft een toelichting op de sheets. Concluderend kan gezegd worden dat

we vorig seizoen positief hebben afgesloten; de verbetering van de financiële positie ligt op schema.


Ivar Gyaux merkt op dat de trainerskosten schrikbarend hoog zijn.

Hugo v.d. Kuy antwoordt dat hierin ook de kosten voor de algemene trainerscoördinatie zijn meegenomen, net zoals de kosten voor het leggen van sponsorcontacten. Er wordt bekeken of we dit volgend jaar kunnen scheiden. Afspraken met huidige trainers zijn al contractueel vastgelegd.

Er volgt een discussie over de prestaties van H1.
Chantal Pelzer merkt de -/- Eur 1000,= op bij de gemeente Sittard-Geleen:

Peter zegt dat dit belastingen zijn.


Chris Werner merkt de lage winst op bij de bar.

Peter geeft aan dat de situatie niet is gewijzigd. In het verleden is e.e.a. Wel anders geboekt. Voorheen zijn virtuele inkomsten meegenomen, zoals de drankjes voor scheidsrechters per wedstrijd. De kosten van deze drankjes zijn voorheen fictief meegenomen als inkomsten. In de nieuwe benadering worden deze kosten wel in de boeken opgenomen, maar niet meer meegeteld in de barinkomsten.


Balans 09/10
Dit is een eerste opzet. In samenspraak met financiële deskundigen wordt de balans verbeterd.

Conclusies zijn:


Volgende vergadering wordt een verslag uitgebracht door de kascommissie.


Dhr. Jeurissen vraagt of “Vrienden van Scoop” nog in beeld is? De voorzitter antwoordt dat het maken van een afspraak moeizaam verloopt.

Ivar geeft aan dit op zich te willen nemen.

5. BESTUURSMUTATIES

Aftreden huidige bestuursleden: Hugo v.d. Kuy heeft aangegeven af te treden als bestuurslid. Hij zal zijn werkzaamheden voortzetten als voorzitter TC. Er blijft input vanuit TC naar bestuur.

De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage en biedt hem een presentje aan.
Pauze

BEGROTING
R. v. Grol merkt op dat hij zich niet serieus voelt genomen inzake arbitrageplan en inzake kosten.

Het bestuur zal een gesprek plannen met Rob.

Er wordt momenteel een cursus Bondsscheidsrechter aangeboden. Aanmelden kan vanaf nu. De cursus kan op de club gevolgd worden (= 2 avonden en een zaterdag).

Ivar merkt op dat een bondsscheidsrechter consequenties heeft bij H1 en D1.


De TC werkt een plan uit voor de A en B jeugd om ze verplicht te laten fluiten, anders heeft dit consequenties.
Caspar van Rooij merkt op dat de sponsorinkomsten laag zijn. Peter en Roel geven aan dat ze veilig zitten.
RONDVRAAG
Mw. C. Pelzer: heeft bezwaar tegen ouderlidmaatschap. In feite moet men stemrecht kopen. H. v.d. Kuy antwoordt dat dit puur kostendekkend is.
Mw. Pelzer vraagt waarom het tenue niet gesponsord wordt?

Antwoord: dit gebeurt al, in overleg met de sponsorcommissie.


C. v. Rooy merkt op dat hij iedere zondag voor de wedstrijd de netten moet plakken met tape. Verzoek om dit te verhelpen.
R. Ten Teije vraagt of er al een gesprek met Albert heeft plaatsgevonden.

H. v.d. Kuy en C. Breuers gaan dit doen.


M. Goossens vraagt waarom er geen afgevaardigden van de seniorenteams aanwezig zijn bij de ALV.

Bestuur zal Aktie nemen.


Dhr. Jeurissen vraagt naar meer transparanter communiceren in de begroting.
Dhr. Lemmens vraagt wanneer opstart van de waterveldcommissie plaatsvindt.

Tevens merkt hij op dat bestuursleden weinig op de club zichtbaar zijn.

Een felle discussie volgt …………….
Dhr. vd. Kuy complimenteert de penningmeester voor het overzicht financiën.

SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en nodigt een ieder uit voor een drankje.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina