Notulen Bestuursvergadering Oudervereniging Vossius Gymnasium 16 januari 2013 AanwezigDovnload 19.84 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte19.84 Kb.
Notulen Bestuursvergadering

Oudervereniging Vossius Gymnasium16 januari 2013


Aanwezig:

C. Kuyl, K. Markus [voorzitter], U. Matt [secretaris], J. van Muilekom , A. Nieuwendijk, J. Schwarz, M. van Straaten [MR]Afwezig met bericht:

E. Plakman [penningmeester]
 1. Opening

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.


 1. Ingekomen post [algemeen], mededelingen MR, LOZG en overige

Ingekomen post: Er kwamen twee e-mails binnen in verband met ‘roken op school’. Caroline van Gool deelde in een e-mail mee dat je met behulp van de organisatie ‘Stivoro’ kan proberen een rookvrije school te worden. Middelbare scholen als het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam en het Hermann-Wesselink-College in Amstelveen worden in de e-mail als voorbeeld van een rookvrije school genoemd.

In de andere e-mail, van Pauline van Cromvoirt, werkzaam bij KWF, werd medegedeeld dat kinderen via een nieuwe campagne [“roken is zóóó”-filmpjes…] worden aangespoord om niet te roken en dat er door het KWF maatschappelijke stageplekken worden aangeboden. J. van Muilekom is geïnteresseerd in de stageplekken bij het KWF en vertelt verder, dat de school inderdaad al bezig is om het Vossius rookvrij te maken. Er wordt op dit moment met de leerlingenraad overlegd, om te onderzoeken in hoeverre hiervoor draagvlak bestaat onder de leerlingen zelf.

Verder kwam een brief binnen van een ouder die graag wil weten bij welke instantie je

terecht kunt in verband met een achterstand op de ouderbijdrage c.q. een te hoge rekening. J. van Muilekom adviseert om eerst contact op te nemen met het OSZG in Haarlem, het bureau dat de ouderbijdragen administreert.

Er is enige onduidelijkheid bij de aanwezigen over de ouderbijdrage en de eindafrekening bij schoolverlating en J. van Muilkom geeft een korte toelichting op het systeem omtrent de ouderbijdrage:

Ouders betalen elk jaar een vast bedrag als voorschot. Dan worden kosten gemaakt, die op het jaarlijkse overzicht in beeld worden gebracht. Op het overzicht is te zien wat men als “vaste lasten” heeft betaald [bijv. vaste bijdrage aan de oudervereniging of algemene schoolbijdrage] en daarnaast bevindt zich een kolom ‘zich ontwikkelende kosten’. Al deze kosten kunnen het bedrag, wat men jaarlijks betaalt overstijgen. Dit verschil in kosten kan bijvoorbeeld ontstaan door niet ingeleverde boeken, door de deelname aan veel activiteiten die op school worden aangeboden [zoals Café Chantant en het bestellen van eten voor de uitvoering] of door activiteiten buiten school [zoals naar de Melkweg gaan]. Men kan ervoor kiezen om het verschil tussentijds te vereffenen of het bedrag te laten staan totdat het kind de school verlaat. Helemaal aan het eind van de schoolperiode vindt namelijk een finale eindafrekening plaats.

J. van Muilekom erkent dat het voorschotbedrag dat op dit moment gemiddeld per schooljaar wordt betaald eigenlijk te laag is, en geeft aan dat het wellicht zinvol is om de jaarlijkse voorschotbijdrage van een leerling te verhogen, zodat de ouders aan het einde van de Vossiustijd niet voor een onaangename financiële verrassing komen te staan. J. van Muilekom zal een voorstel tot verhoging van het jaarlijkse voorschotbedrag in het voorjaar ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorleggen. Dan zou de verhoging vanaf het nieuwe schooljaar in kunnen gaan.

[Verdere informatie over de ouderbijdrage is te vinden in de schoolgids 2012/2013: http://www.vossius.nl/sites/default/files/u16/Vossius%20Gids12-13_12%20sep_LR.pdf

Pagina 35 e.v.].

Verder ingekomen berichten: • Op 29 januari a.s. vindt in het Hyperion de tweede Amsterdamse ouderhearing [Amsterdams onderwijsgesprek] plaats. Belangstellenden zijn welkom.

 • Nieuwsbrief van de Stichting Omonia: Onderwerp: Omgaan met pesten / sterktraining.

J. van Muilekom licht hierbij toe dat er op het Vossius in de eerste en tweede klassen veel aandacht aan pesten wordt besteed.

MR: Begroting ziet er voor 2013 beter dan voorgaande jaren uit. Dit i.v.m. het aannemen van een extra eerste klas in het schooljaar 2012/2013 en een aantal bezuinigingsmaatregelen voor dit schooljaar. Er wordt opgemerkt dat alle middelbare scholen met financiële problemen te maken hebben. Landelijk gezien staan middelbare scholen gemiddeld ca. 4% in de min.
Op de volgende MR vergadering zal het Schoolondersteuningsplan aan de orde komen. [=Schoolondersteuningsplan komt van de Wet ‘passend onderwijs’, wat inhoudt dat alle leerlingen moeten kunnen worden opgevangen door het reguliere onderwijs, ook lichamelijk gehandicapte kinderen en andere kinderen met bijzonderheden. In het ondersteuningsplan is opgenomen dat de aard en de zwaarte van de onderwijsbeperking en/of handicap en de de feitelijke (on)mogelijkheden binnen de school een reden voor het Vossius kunnen vormen om een plaatsingsverzoek al dan niet te honoreren.

LOZG: geen nieuwe mededelingen


 1. Mededelingen schoolleiding

 • Het eerder aangekondigde plan van het invoeren van de verplichte rekentoets tijdens eindexamens is door de staatssecretaris weer ingetrokken. De rekentoets zal wel worden afgenomen, maar het cijfer telt voorlopig niet mee [voor het slagen aldus niet]. Waarschijnlijk pas over twee jaar. In de afgenomen pilot-rekentoetsen kwam naar voren dat de uitval bij VWO eindexamens zeer sterk zou stijgen.

 • Verder denkt de schoolleiding na over een nieuwe vakantieregeling. De zomervakantie zal van overheidswege met een week worden ingekort, en er moeten nog dagen worden verspreid over het schooljaar. Er moeten nog allerlei uitwerkingswetten komen, zoals CAO etc., om te kunnen bepalen hoe het een en ander kan worden ingericht, mede in verband met de contracten van de leraren.
  De losse vakantiedagen kunnen door de school, in overleg met de MR, vrij worden ingedeeld en vastgelegd. De achterliggende gedachte van de nieuwe wettelijke regeling is dat leerlingen te lang zomervakantie hebben en door het jaar heen wat rust nodig hebben [n.a.v. OSVO].
  Deze nieuwe regeling gaat al in met schooljaar 2013/2014.

 • Op 4 maart a.s. is profielwerkstukkenavond. Iedereen is van harte welkom. Beste profielwerkstukken worden ingestuurd naar diverse landelijke wedstrijden. Er staan leuke prijzen tegenover, zoals één jaar gratis studeren of geldprijzen.
 1. Klassenouders [voortgang]

 • Klas 1:
  1e klassenkamp vs. Romereis: 1e klas heeft in principe prioriteit qua begeleiding van de mentoren.
  Naar aanleiding van het commentaar van de klassenouders heeft J. van Muilekom intussen de website onder de loep genomen. Hij beaamt, dat er op de schoolwebsite [met name op de eerste pagina van ‘ouders’] sommige onderdelen moeilijk te vinden zijn en het een en ander meer gestructureerd kan worden neergezet. Er is inmiddels al enige verandering aangebracht. De website blijft een punt van aandacht. Er wordt afgesproken dat alle bestuursleden de website vóór 1 maart 2013 goed bekijken en al hun eventuele kritiekpunten leveren.
 • Klas 2:
  Met betrekking tot de brief van een ouder in verband met o.a. de zeer hoge werkdruk in de tweede klassen heeft J. van Muilekom inmiddels met het lerarenteam het een en ander besproken. Er is al enige actie in geweest. De hoge werkdruk is o.a. toe te rekenen aan de extra vakken waarmee men in de tweede klas te maken krijgt. De vraag is of men evt. magister meer kan inzetten om huiswerk, proefwerk etc. vooruit te plannen. J. van Muilekom zal de hoge werkdruk en de daaruit voorkomende demotivatie in de tweede klassen verder ter discussie stellen. K. Markus zal de betreffende ouder een antwoordschrijven sturen.

 • Klas 3:

Decibellen worden in clubs goed bewaakt. Er dient nog wel een soort decibelmeter op school te komen. Hier wordt aan gewerkt.

 • Klas 4:

Profielkeuze: Er staat een profielkeuzeboekje op de website [leerlingen -> decaan]

Het beleid omtrent mobiele telefoons staat in de schoolgids. In principe werken de regels goed, ook al beginnen de overtredingen in de 1e en 2e klassen weer toe te nemen. • Klas 5:

Beurzen/studiekeuze: Het hele informatietraject naar voren halen en de ouders ook hierover informeren! De leerlingen kunnen weliswaar op een decaansite inloggen om het een en ander in verband met studiekeuze te bekijken, maar dat wordt door de aanwezigen niet als voldoende gezien. J. van Muilekom zal ervoor zorgen dat er een directe link naar de decaansite komt.

M. van Straaten deelt mee dat een studiekeuze begeleidings-cursus zeer behulpzaam is bij het kiezen van een studierichting. • Klas 6:

M.b.t. draaiboek voor de Bond, vertelt J. van Muilekom dat de locaties voor schoolfeesten in kaart worden gebracht en becijferd qua faciliteiten etc. 1. Open Dag

Er wordt besloten een aantal folders van het LOZG uit te delen tijdens de Open Dagen. M. van Straaten zal de folders bij het LOZG bestellen. De folder is bestemd voor ouders en geeft inzicht wat de keuze voor een zelfstandig gymnasium in praktijk inhoudt.

Verder zal het bestuur deze keer niet officieel aanwezig zijn, aangezien in de voorafgaande jaren is gebleken dat de aanwezigheid van de bestuursleden niets toevoegt aan een Open Dag. Er is geen belangstelling bij ouders van groep 8ers die met hun kinderen de Open Dagen bezoeken om vragen te stellen aan het Bestuur van de Oudervereniging.
 1. Voortgang activiteitenrooster [ALV etc]

24 en 26 januari ’13 Open dagen Vossius

8 en 9 februari ’13 Bovenbouw toneel

1 en 2 maart 2013 Café Chantant

11 maart 2013 Vossius lezing: Louise Fresco

28 maart 2013 Orkestival Concertgebouw [coördinator: Peter Bouma]


 1. Lief en leed pot

A. Nieuwendijk en J. Schwarz nemen de taken omtrent Lief&Leed per heden van K. Markus over.


 1. Notulen bestuursvergadering 13 november 2012 en notulen ALV 10 december 2012

Beide verslagen worden na enkele geringe aanpassingen goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.


 1. Rondvraag en sluiting
  A. Nieuwendijk vraagt, welk protocol er wordt gehanteerd bij kinderen die op school ziek worden of bij wie zich bij voorbeeld ongemakkelijkheden voordoen als een migraineaanval.

J. van Muilekom licht toe, dat een kind in zo’n geval eerst naar de kamer van de conciërge [Steve] wordt gebracht, waar het kind kan rusten. Er is eigenlijk geen stilteruimte. Desnoods worden de ouders gebeld om het kind te komen ophalen.
Verder staat het een en ander ook in het zorgplan, te vinden op de website onder het kopje: algemeen -> begeleiding.

J. van Muilekom stelt voor om volgende keer ook het cadeau van de Ouderverenigign aan de school op de agenda te zetten. Dit onderwerp kwam in de ALV j.l. aan de orde.


Verder zijn er geen vragen en K. Markus sluit de vergadering om 22.00 uur.

De data voor de volgende vergaderingen zijn als volgt:Woensdag 13 maart 2013

Woensdag 22 mei 2013 U.M.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina