Notulen Bewonerscommissie Tarthorst Datum: 10 februari 2014 Tijd : 19. 30 – 21. 00 uur PlaatsDovnload 16.43 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.43 Kb.
Notulen Bewonerscommissie Tarthorst
Datum: 10 februari 2014

Tijd : 19.30 – 21.00 uur

Plaats : De Vredehorst
Aanwezig:

Dick Ausma, Cathalijne Gofferje, Patricia van Soest, Johan Uittenbogaard,

Conny in ’t Veen, Otto Vleeming, Elly de Zeeuw


Afwezig:

Jaap Meijer (met bericht)


Voorzitter : Otto Vleeming

Notulist : Conny in ‘t Veen

  1. Opening

Otto opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld


3. Notulen vergadering van 9 december 2013

Notulen worden vastgesteld.


Actiepunten

Afgehandeld punt 3, 15, 16, en 17

1. Blijft staan

2. Brief naar de Woningstichting over deurdrangers in de kelderruimte. Er zouden stops geplaatst worden, maar dit is tot op heden nog niet gedaan.

Tijdens de vergadering van 17 maart a.s. met de Woningstichting, ook eventuele zonnepanelen voor de Tarthorst bespreken.

Tevens de Woningstichting er op attent maken dat zij soms vergeten de huurders in de Wieken op de hoogte te houden.

6. Opschoondag

11. Vergadering is 17 maart met Woningstichting

12. Blijft staan, misschien opnemen met Ellen Lamers

13. Blijft staan

14. Blijft staan
4. Ingekomen stukken en algemene mededelingen

Otto heeft een email van Ellen Lamers ontvangen met de vraag of zij Lex Janssen voor de vergadering van 17 maart moet uitnodigen. Otto zal hierop bevestigd antwoorden.


Ook is er een email van Riet Nigten ontvangen betreffende de busbaan over de campus en de nieuwe dienstregeling. Wageningen Bereikbaar wil donderdag 13 februari a.s. een alternatieve dienstregeling aanbieden aan de mensen van de provincie. Echter dit zal meer gewicht hebben als zij dit namens bewonerscommissies, buurtplatforms en het wijkpanel kunnen doen. De vraag was of wij hier achter staan en of zij de naam van de bewonerscommissie bij de aanbieders mag noemen.

Alleen eenstemmig akkoord.


Otto is naar de avond van de fietsproblematiek in de Tarthorst geweest.

Hier waren o.a. aanwezig de gemeente, een adviesbureau, de universiteit, het wijkpanel en de bewonerscommissie Tarthorst.

Otto zal hier namens de bewonerscommissie en Conny zal hier namens het wijkpanel bij betrokken worden.

De studenten gaan tijdens de AID een andere route instellen voor de weg terug naar de stad, zodat het ’s nachts ook wat rustiger zou moeten worden.

De verwachting is dat er in 2015, 12.000 fietsers zullen zijn en in 2016, 15.000. Dit kan nog verder uitgroeien tot 20.000 fietsers.

Een van de voorstellen voor een alternatieve route was om bij de achterste vlonder op de Kennedyweg een doorsteek te maken naar de Churchillweg.

Een ander voorstel was om een app op de telefoon te gebruiken, die registreert hoe de fietser rijdt. Elke keer als zij over de Rooseveltweg rijden i.p.v. door de Tarthorst worden zij “beloond”.

Ook werd er tijdens deze avond meegedeeld dat er geen supermarkt op de campus komt, maar een AH to go.

De plastic bakken bij de C1000 zouden ook verplaatst worden i.v.m. de verkeersveiligheid.

5. Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst

De opkomst was boven verwachting. Patricia leest een email van de heer Huibers voor, waarin deze de bewonerscommissie bedankt.

Volgend jaar zullen we dit wederom organiseren.

Discussie ontstaat over het uitbrengen van een nieuwsbrief. Besloten wordt dit eens per kwartaal te doen. Patricia neemt dit op zich. In de eerste brief zal een verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst staan en een stukje over de opschoondag.

Misschien kunnen we de winkeliers benaderen om in de toekomst eventueel een advertentie te zetten.
6. Opschoondag 29 maart 2014

Twee weken voor deze dag zal er een A4-tje in de bus gedaan worden door Dick en Jaap.

Otto zal een marktkraam of tent regelen, welke we aan de weg bij de Vredehorst kunnen plaatsen. Otto zou eventueel ook uitzending kunnen doen vanaf de Opschoondag.

Otto zal ons ook aanmelden op de site van de Opschoondag, misschien kunnen we daar promotiemateriaal krijgen of andere dingen.

Bij de gemeente zal gevraagd worden om grijpers, handschoenen en vuilniszakken.

Patricia maakt de flyer, Johan of Patricia kopiëren deze 750x, Jaap en Dick zullen voor de verspreiding zorgen.

Omdat het toch redelijk kort dag is, wordt besloten elkaar op de hoogte te houden via email.
7. Aktiepuntenlijst

Zie punt 3


8. Stavaza Penningmeester

Johan laat verslag rond gaan.9. Rondvraag en sluiting

Patricia heeft problemen met fietsen voor haar huis. Otto raadt aan om dit bij Toon te melden. Misschien ook raadzaam om het in de nieuwsbrief te vermelden.

Conny heeft een email naar de Woningstichting gestuurd betreffende kostenbesparing. Het licht hoeft bijv. niet de gehele dag te branden bij de kelders, dit zou door middel van een bewegingsmelder 5 minuten kunnen branden als de deur open gaat. Ook zouden de ramen van het portiek door de bewoners zelf gewassen kunnen worden. Ellen Lamers heeft gereageerd en zij zou e.e.a. opnemen.

Johan, kunnen wij De Kastanje, als deze leeg komt, niet gaan gebruiken als buurthuis?

Dit opnemen met Lex Janssen en Ellen Lamers op 17 maart a.s.

Frans v.d. Wee heeft Johan benaderd met de vraag of er een commissie verkeer en veiligheid is, zo niet zou hij dit graag willen doen. Wordt goed ontvangen en Johan zou hem inlichten. Graag even mailadres naar Conny en Otto.

Otto vraagt of iemand een logo kan maken voor de bewonerscommissie of misschien een huisstijl zegt Johan. Patricia wil dit wel proberen.

Er wordt een idee geopperd om een prepaid telefoon te kopen en dit nummer in de nieuwsbrief te vermelden. We zouden de telefoon bij toerbeurt moeten beantwoorden.


Om 21.00 sluit de vergadering.
Volgende vergadering 17 maart 2014 wellicht met Lex Janssen van De Woningstichting.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina