Notulen ledenvergadering d d. 27 mei 2008 Locatie: ’t Sterretje aan de Koemarkt AanwezigDovnload 18.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte18.06 Kb.
Ondernemersvereniging ’s Gravelandse Polder

Secretariaat: Hooiland 12 3121 XD Schiedam
Notulen ledenvergadering d.d. 27 mei 2008

Locatie: ’t Sterretje aan de Koemarkt


Aanwezig: 22 ondernemingen - Stichting Stimular.- Gem. Schiedam A.P.Vos en Leon Verzijden

Afwezig: met bericht van verhindering: 6 ondernemingen.1. Opening.

De voorzitter – Peter Dijkstra – opende de vergadering en verwelkomde alle aanwezigen alsmede Evelien v. Doorn en Martijn v. Loenen van stichting Stimular en de heren A.P.Vos en Leon Verzijden met collega van de gemeente Schiedam.


2. Ingekomen stukken en notulen

Er waren geen ingekomen stukken.

De notulen van de vorige ledenvergadering werden unaniem goedgekeurd.


3. Verslag secretaris over 2007

De secretaris Carl Smit gaf een verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

 • Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente over ophoging werkzaamheden, openbare verlichting, tramkeerlus, herstructurering ’s Graveland Zuid, kruising de Brauweg/van Heekstraat, parkeerbeleid enz. enz.

 • Samen met de andere ondernemersverenigingen in Schiedam is er in oktober 2007 het veiligheids ontbijt georganiseerd in de foyer v/h theater a/d Schie. De opkomst was helaas miniem.

 • We hebben deelgenomen aan BOHW. = Bedrijven op het Water. Het doel was netwerken en contacten leggen met collega’s en toekomstige leden.

 • Er is 2 x p.jr. op het stadskantoor overleg met de ondernemers en de wethouder M.Groene.

 • De email nieuwsbrieven worden goed ontvangen. Ga zo door!

- Het ledental schommelt tussen de 70-75 leden.

Een nieuwe actie heeft weinig respons opgeleverd

Mond op mond is het beste. Leden moeten leden werven.

Verwijs naar de website.
4. Financieel.

De penningmeester – Hans Bergers – besprak de financiën van het afgelopen jaar evenals de begroting voor 2008 Er waren geen vragen en/of opmerkingen. De kascontrole commissie – de heren R.Koot en P.Hack - heeft ook alles gecontroleerd en akkoord bevonden.

Zij verleende het bestuur decharge.

De bestaande kascontrole commissie werd bereid gevonden ook voor 2008 deze functie uit te oefenen. Waarvoor dank!

Voor 2008 blijft de contributie op € 100,00 per jaar.

De begroting voor 2008 werd unaniem aanvaard.


5. Uitslag enquête

Mede gezien de bedroevend lage respons op de enquête werd besloten de enquête nogmaals te versturen. Reageer dan wel a.u.b.6. Lokaal Sociaal Akkoord

Onze penningmeester Hans Bergers is samen met een paar andere ondernemers uit Schiedam, benoemd in het adviesorgaan van de gemeente Schiedam, het LSA. Dit orgaan kan het gemeente betuur gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van:

 • Onderwijs en educatie. ( Jongeren a/h werk helpen)

 • Ruimtelijke ordening en planologie. (Bedrijven terreinen)

 • Dienstverlening. (binnenstad – winkelgebied – toerisme)

Ook werd de stichting MENTOR genoemd.

Dit is een stichting die jonge, startende ondernemers begeleid.

Zij zoeken mentoren. Dus als u zich hiertoe geroepen voelt, neem dan contact op met stichting Mentor onder tel.nr. 010-2465304 of email: info@stichtingmentor.nl


7. Ophoging ’s Graveland Noord e.a.

8. ’s Graveland ZuidArie Pieter Vos gaf een uiteenzetting over de plannen van de gemeente Schiedam in de ’s Gravelandse Polder.

 • ’s Graveland Noord wordt opgehoogd. De werkzaamheden beginnen nog dit jaar. Iedere betrokken ondernemer krijgt vooraf bericht hierover.

 • De verlichting wordt ook aangepakt. Geen of minder oranje licht i.v.m. herkenning op beveiliging camera’s.

 • ’s Graveland Zuid wordt geherstructureerd.

 • Kruising de Brauweg/van Heekstraat wordt een kruising met verkeerslichten. Een rotonde was niet mogelijk door het ontbreken van ruimte. Dit jaar (2008) starten de werkzaamheden. De omliggende ondernemers worden vooraf geïnformeerd.

 • De tramkeer lus en het toekomstige NS-station Kethel. Nog voor de zomer zal het college deze zaak behandelen. Onze voorkeur gaat uit naar de ZW kant van de spoorlijn en de ’s Gravelandseweg. De wethouder houdt zich nog steeds vast aan de ZO zijde van de spoorlijn omdat dit zo in het convenant van de PvdA stond. Onze optie geeft echter meer dan 10.000 m2 extra ruimte voor nieuwe bedrijven.

Wij zijn alert op de contacten tussen gemeente en ondernemers. Als dit niet goed loopt, gaarne contact via info@sgravelandsepolder.nl


9.St. Stimular

Martijn van Loenen en Evelien van Doorn.

Dhr. v. Loenen gaf een tweede uiteenzetting wat Stimular voor ondernemers kan betekenen. (zie ook de notulen van vorig jaar)

Ondernemingen kunnen veel (tot 60%) besparen op energie.

D.m.v. :


- aanwezigheids detectie en daglicht sensoren.

- Computer energie beheer op laag zetten

- Scherm op zwart dus geen screensaver.

- Koeling server ruimte. Temperatuur hoger naar 21º C

- Verwarming/koeling nauwkeuriger inregelen.

- Koffie en andere drank automaten uitzetten.

- enz. enz.

Wij zullen proberen via onze website een link te maken met www.duurzaambedrijvenplatform.nl waarbij we dan ook gebruik kunnen gaan maken van elkaars knowhow en ideeën. Er zal dan ook een berichten forum op komen te staan.

We houden u hiervan op de gebruikelijke manier op de hoogte.


10.Email nieuwsbrieven.

De email nieuwsbrieven worden goed ontvangen.

Ga zo door was de algemene gedachte.11. Rondvraag.

Er waren klachten over de bezoekers van Burger King voor wat betreft vandalisme en afval. Klanten van Burger King gaan elders in de polder hun gekochte etenswaren en drank nuttigen en laten het afval liggen. Ook komt hieruit nogal eens vandalisme voor. Volgens Arie-Pieter Vos is er nog vorig jaar een gesprek geweest met de bedrijfsleiding van Burger King. Burger King zou een groter gebied schoon houden. Tegen het vandalisme kunnen zij niet veel doen.

Tips hierover naar info@sgravelandsepolder.nl


Leon Verzijden van de gemeente Schiedam stelde zich voor.

Hij is de toezichthouder / adviseur van alle openbare ruimten in Schiedam.

Verzoeken, klachten, opmerkingen over het beheer van de openbare ruimte kunnen rechtstreeks aan hem worden gericht.

Tel.nr. 010-2191857 of 06-30034930Email: lsm.verzijden@schiedam.nl


12. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering en dankte alle aanwezigen voor hun inbreng en belangstelling.


AvG

Juni 2008De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina