Notulen mr 2011 – 1 24Dovnload 10.47 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.47 Kb.
NOTULEN MR 2011 – 1 - 24
Aanw.: Robert, Edy, Gretel, Lucy

Afw.: Joost, Monique S., Carry


1. Opening en vaststelling agenda.
Robert heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld zoals opgevoerd.
2. Verslag 10 november 2010.
Ad.9: Edy schrijft een stukje voor op de site: “Wat zijn de taken van de MR”.

Luus onderzoekt of de notulen op de site in mapjes kunnen per jaartal. Dit voor de

overzichtelijkheid.

Verder blijkt dat nog niet iedereen een foto en telefoonnummer aan Edy heeft gemaild ten behoeve van het “smoelen A4” van de MR op de prikborden op De Haar en de Valkhof.

De notulen worden verder goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken.
Brief van het HCO: zij geven voor MRleden een presentatie over “cyberpesten”.

Robert belt met hen om te informeren of zij deze presentatie ook voor ouders geven. Wij denken aan een ouderavond met dit thema.


4. Evaluatie jaarplan 2010-2011.
Algemene aanbeveling: Er staan nu nog wat punten met een “min” gescoord. Zou er een kolom toegevoegd kunnen worden, met daarin wanneer verwacht wordt dat deze punten wel afgerond zullen zijn?

Denk aan: Actieplan zorgprofiel

Samenstelling en start werkgroep woordenschat

VVE invulling in ESIS en ouderactiviteiten Nederlandse taal

Opbrengstgericht werken – actieplan

Brede buurt school – plan van aanpak gemeentecriteria

Joost wordt gevraagd zo veel mogelijk antwoord per mail te geven, zodat wij het de evaluatie volgende MR vergadering kunnen afronden.

Tevens ligt er een voorstel om een ouderavond te organiseren over de nieuwe technisch leesmethode “Estafette”. Deze zou dan zijn voor de ouders van groep 3 (volgend jaar Estafette) en groep 4 (nu al Estafette). Luus geeft dit voorstel mee aan het Bouwoverleg.


5. Nieuwbouw.
In de werkgroep “Nieuwbouw” wordt momenteel hard gewerkt aan het Programma van eisen.

De MR zou graag een stappenplan en tijdspad zien, zodat zij kan anticiperen op “instemmings- en advies momenten”. De nieuwbouwwerkgroep wordt gevraagd dit te maken.

Verder vraagt de MR zich af, of het zinvol is als één of meer MRleden (af en toe) bij deze vergaderingen zijn.

6. Schoolzaken.
Het tevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden bij ouders, leerlingen en leerkrachten.

In de MR zullen wij dit volgende vergadering bespreken (21 februari 2011).

De commissie “Overblijf” is bezig met het protocol. Ook dit onderwerp komt volgende vergadering aan bod.
7. Informatie vanuit de GMR.
Woensdag 26 januari 2011 is er een bijeenkomst. Robert en Edy gaan daar naartoe.

Tijdens een themabespreking zullen zij kunnen kiezen uit drie thema’s, nl.:

-Passend onderwijs,

-Toegevoegde waarde v.d. school aan de ontwikkeling v.h. kind zichtbaar maken,

-en Brede school.

I.v.m. de nieuwbouw zullen zij kiezen voor de Brede school.


8. Agenda volgende vergadering.
Volgende vergadering: 21 februari 2011

Agendapunten: overblijf, jaarplan, missie/visie school en tevredenheidsonderzoek.


9. W.v.t.t.k. en rondvraag.
Edy zal voor de volgende Trampetter een stukje schrijven over de Brede School en dan m.n. over wat zij te weten is gekomen op de GMR bijeenkomst.
10. Sluiting.
Om 21.45 uur wordt de vergadering gesloten.
ACTIELIJST:
Robert: bellen met HCO (cyberpesten)
Edy: stukje schrijven site (wat doet de MR)

stukje schrijven Trampetter (Brede school)


Luus: de MRsite overzichtelijker maken

bouwoverleg vragen ouderavond “Estafette”


Joost: jaarplan aanpassen met nieuwe kolom

vragen jaarplan over de mail beantwoorden (v.z.m.)stappenplan en tijdspad maken nieuwbouw
Allen: Foto met telefoonnummer sturen aan Edy t.b.v. smoelen A4
Lucy Schuerman
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina