Notulen Provinciaal Ledenoverleg GrienLinks FryslanDovnload 12 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte12 Kb.
Notulen Provinciaal Ledenoverleg GrienLinks Fryslan
Datum: Zaterdag 19 januari 2013 om 14.00 uur
Aanwezig: Nico Smits (voorzitter), Jochem Knol, Simone de Vries (notulen), Marijke van Dun, Peter Kranendonk, Gerrit van der Meer, Leo Komperveen, Ralph de Graaf, Grieke Land, Peter Bijker, Elmar Otter, Thewis Kooistra, Johan Sieswerda, Jaap de Jong, Janny Travaille, Oene Hofman, Sietske de Boer, Sytske Haveman, Corien van der Linden, Els Kornelis, Retze van der Honing, Andries Bergsma, Gerrie Rozema, Kees Iepema, Isabelle Diks, Matthijs Sikkes, Karel van der Linden

Gast: Paul Smeulders

Afwezig met kennisgeving: Irona Groeneveld, Aad Stapper, Anton Germeraad, D.J.M. Zeinstra, Hilbrand en Greet Schuurmans, Botte Ouderkerken, Jelte Pasma, Sjaak Kloppenburg, Peter Lesterhuis


 1. Opening en welkom

Nico opent de vergadering en introduceert het C-woord (van campagnevoeren!), als tegenwicht voor het dezer dagen veel gebruikte E-woord (van Elfstedentocht).


 1. Vaststellen van de agenda

Partijraadverkiezingen zijn toegevoegd onder punt 5, om Friesland weer synchroon te laten lopen met het landelijke verkiezingsschema.


 1. Mededelingen

 • Er is een mogelijkheid voor het organiseren van workshops voor besturen. Marieke Schep wil naar Friesland komen om deze workshops te organiseren.

 • De Leergang Friesland is begonnen met een introductiedag en mensen kunnen zich aanmelden voor de vervolg bijeenkomsten.

 • 12 februari is een bijeenkomst over het rapport van de commissie-Van Dijk in de Leppehiem, Akkrum.
 1. Notulen van 8 jan. 2012 en 8 juni 2012

De stukken op internet waren niet (meer?) toegankelijk. Er worden papieren versies rondgedeeld. De notulen worden goedgekeurd. Met dank aan de notulist John de Jong.


 1. Verkiezingen

 • Bestuur: Jochem en Simone worden per acclamatie her- en gekozen

 • Partijraad: Gerrie Rozema en Kees Iepema worden eveneens per acclamatie herkozen

Kees geeft korte toelichting op het afgelopen jaar. Onze vertegenwoordigers zijn een jaar geleden gekozen in een drie jarig landelijk schema. Paar partijraden meegemaakt, waaronder de hectische toen Jolande aftrad. Er zijn 80 leden, waarvan 2 uit Friesland. Partijraad heeft adviserende rol, maar wil graag een sterkere rol vervullen. Alle GrienLinksers kunnen meedenken bij voorbereidingsbijeenkomsten. Er wordt geopperd om meer samen te werken met andere afdelingen om de problematiek van het noorden beter voor het voetlicht te brengen.

Roeland Sprey wordt gekozen als derde afgevaardigde, omdat wij hopen dat op deze manier vervanging eenvoudiger zal zijn.
 1. Begroting voor 2013

In afwezigheid van de penningmeester geeft Jochem een toelichting:

De begroting is vrij sober, omdat we sparen voor de campagne van de staten verkiezingen. Zo word er flink bespaard door de Griene Linkse digitaal uit te geven en er wordt kritisch gekeken welke bijeenkomsten noodzakelijk zijn. Er is wel geld gereserveerd voor de partijraad voorbereidingen. De inkomsten uit Utrecht zullen dit jaar lager zijn door bezuinigingen aldaar. Er is €500 gereserveerd voor de leergang Fryslan. Het solidariteitsfonds en het fonds voor nieuwe afdelingen is voldoende groot en hoeft dus niet te worden aangevuld.

Er volgt een discussie over de nieuwjaarskaart. Deze kaart is tevens de schriftelijke uitnodiging voor de PLV, die in plaats is gekomen voor de papieren Griene Linkse. De meningen zijn verdeeld: een aantal mensen waardeert het zeer, terwijl anderen het geld (€400) liever anders besteden.

Het bestuur zal nadenken hoe hiermee om te gaan.


De begroting wordt goedgekeurd, met dank aan Aad Stapper, penningmeester.


 1. Vanuit de GrienLinks fractie: Retze geeft een toelichting.

Duurzame energie:

De fractie houdt zich met veel dingen bezig, dus is het onmogelijk om compleet te zijn. Windenergie is een onderwerp dat veel leden bezighoudt. De fractie heeft een motie van de VVD gesteund over het aantal hectares windenergie. De fractie streeft naar meer duurzame energie en daar hoort ook windenergie bij. Maar met niet te grote windturbines en in een goede mix met zonne-energie en andere duurzame energiebronnen. Wel energiedoelstelling vasthouden. Draagvlak is heel belangrijk.

Er wordt een vraag gesteld over het toetsingskader. Net als bij megastallen heeft PS vastgesteld wat zij willen. Later zal in het kader van de MER aan een toetsingskader moeten worden voldaan. Er wordt gesteld dat als de provincie niet voldoende hectares aanwijst, de rijksoverheid het zal doen, maar dat wordt door Retze in twijfel getrokken.

Er wordt nog gewezen op andere duurzame energiebronnen, zoals windmolens op zee, onderwater molens, windmolens in Skandinavie of zonne-energie uit Spanje.

Schrijnend is dat lokale molens, met veel draagvlak, moeten wijken (bijv. Reduzum). SWF ziet draagvlak verdwijnen, omdat er over mensen heen wordt gewalst. Zij willen graag samen op trekken met de provinciale fractie. Grienlinks is voor een Friese energiecooperatie, lokale activiteiten bundelen en steunen. Ook huurders moeten zonnepanelen kunne aanleggen. SWF wil een speciale bijeenkomst over dit thema organiseren, graag in samenwerking met andere afdelingen.
Grondpolitiek:

Grondverwerving in de provincie is een zooitje, balans onduidelijk, verantwoordelijkheden onduidelijk. Woensdag is er een debat hierover. Staten heeft niet zitten slapen, er zijn genoeg debatten over gevoerd. Het is onduidelijk of de te veel betaalde gelden terug zullen komen?
 1. Vanuit de lokale GrienLinks afdelingen

Door de herindelingen worden nieuwe, grotere gemeenten gevormd. Er volgt een korte discussie over het democratisch gehalte binnen grotere eenheden.
SWF moet binnen 4 weken met een eindstandpunt komen over de structuurvisie windenergie. Geen tijd meer voor alternatieve plannen. Megastallen idemdito. Retze denkt dat er nog wel tijd en mogelijkheden zijn voor alternatieven.
30 Januari is er een bijeenkomst over schaalvergroting in de landbouw in de provincie.


 1. Vanuit Dwars

Andries: er is een initiatief om weer wat te organiseren. De voorzitter is gestopt. Verdere informatie zal via de interactief worden verspreid.


 1. Rondvraag: geen punten.
 1. Lezing Paul Smeulders en vervolgens discussie

Paul Smeulders geeft een zeer inspirerende presentatie over campagne voeren. Voor de inhoud van de presentatie zie bijlage.
Vervolgens legt Jochem het Plan de Campagne van het bestuur voor. Het bestuur streeft naar meer coördinatie in de lokale verkiezingen. Als we samen afstemmen kunnen we regelmatig in beeld komen en een eenduidige boodschap naar buiten brengen.
Naschrift:

Inmiddels is ons verzoek aan de partijraad, om te werken met drie afgevaardigden, afgewezen. Dit betekent dat Gerrie en Kees onze afgevaardigden zullen zijn.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina