Notulen van de jaarvergadering van de Christelijke Gymnastiekvereniging Jahn, gehouden opDovnload 16.07 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte16.07 Kb.
Notulen van de jaarvergadering van de Christelijke Gymnastiekvereniging Jahn, gehouden op

donderdag 12 mei 2016 in de Jan de Knegthal, Brahmslaan 80 te Leiden.


Aanwezig: 19 personen (zie presentielijst)
Afwezig met kennisgeving: Truus Goddijn, Manon Groenendijk, Anneke van Houten en Ton Zeilstra.


  1. Opening door de voorzitter.

Met een hartelijk welkom aan de aanwezigen opent de voorzitter, Jan de Knegt, de vergadering. Een speciaal welkom aan de ereleden. Op 1 augustus 2016 bestaat Jahn 100 jaar; dit is dus de 99e jaar-vergadering. Het ledenaantal is teruggelopen; momenteel telt de vereniging 612 leden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Dit is een belangrijke vergadering in verband met het samengaan in Gymsport Leiden.

Het jaar 2015 was een druk jaar met veel activiteiten.

In december 2015 kwam het bericht dat de gemeente het plan heeft het pand Brahmslaan af te stoten. Op 11 mei 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden met de breedtesportcoördinator,

Rick v.d. Geest, en topsportcoördinator, Tjeerd Scheffer, over deze kwestie. Zij zijn bereid zich in te zetten om dit plan van tafel te krijgen.

In de ledenvergadering van de 3 October Vereeniging op 6 mei 2016 werd bekendgemaakt dat de inzending van Gymsport Leiden de 1e prijs in de Praalwagenwedstrijd heeft gewonnen .

Ook op maatschappelijk gebied is Jahn bij activiteiten betrokken, o.a. bij de schoolsportcursussen freerunnen, BSO-lessen en heeft Jahn ondersteuning geboden bij het project JOGG (Jongeren op gezond gewicht).
2a. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen die van belang zijn voor deze vergadering.


2b. Aanvullen c.q. vaststellen van de agenda.

De voorzitter wil bij punt 11. van de agenda 2 punten toevoegen, n.l. 11c. Statutenwijziging en

11d. Raad van Toezicht.
3.Notulen van de jaarvergadering d.d. 25 april 2015.

Geen op- of aanmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.


4. Ingekomen stukken van belang voor de vergadering.

Bericht van de kascontrolecommissie.


5. Kort overzicht verenigingsjaar/secretarieel verslag 2015.

Naar aanleiding van het onderwerp ledenadministratie: Sander Gordijn heeft aangegeven dat hij tot het eind van het jaar deze taak op zich wil nemen met ondersteuning van Johan de Knegt.

Het jaaroverzicht wordt met dank aan Cobi Boom vastgesteld.
6a. Financieel jaarverslag 2015.

De penningmeester, Peter van Walbeek, geeft aan dat het jaar 2015 geen gemakkelijk jaar was.

Van de incasso-opdrachten werd 12 % gestorneerd. Het kost hem heel veel inspanning om de contributie binnen te krijgen.

Op basis van het aantal leden hebben alle verenigingen geld gestort in de fusiebegroting van Gymsport Leiden. Voor Jahn was dat een bedrag van € 15.000,-.

Van de gemeente is een bedrag van € 20.000,- aan subsidie ontvangen.

-1-


6b. Begroting 2016.

De begroting geeft hetzelfde beeld als in 2015. Het tekort bedraagt € 8.000,-. Op een vraag vanuit de vergadering antwoordt de penningmeester, dat er € 80.000,- in kas zit.


7. Verslag van de kascontrolecommissie.

Namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Cora Zeilstra, Danielle en Leontine Slegtenhorst, bedankt Cora de penningmeester voor de uitstekende wijze waarop de financiën zijn beheerd. Zij stelt de vergadering voor het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen.


8a. Verkiezingen

Mirjam Dusseldorp en Manon Groenendijk hebben zich herkiesbaar gesteld.

Jan de Knegt blijft aan als voorzitter tot aan het samengaan als Gymsport Leiden, dus herverkozen voor een bepaalde periode.
8b. Jubilarissen

Aangezien dit de voorlaatste ledenvergadering is, heeft het Dagelijks Bestuur gemeend enkele mensen in het zonnetje te zetten. Zij hebben allen hun sporen verdiend binnen Jahn. De voorzitter stelt voor de volgende personen voor te dragen voor het erelidmaatschap: Lucia Ligtvoet, Danielle Slegtenhorst, Francien Boelee, Mirjam Dusseldorp, Roland Slegtenhorst en Sissy Mook. Met applaus stemt de vergadering in met dit voorstel.

De volgende leden krijgen een KNGU-speld voor het 25-jarige lidmaatschap van de vereniging:

Mirjam Dusseldorp en Roland Slegtenhorst; Francien Boelee krijgt een speld voor een lidmaatschap van 40 jaar en Cobi Boom, Cora Zeilstra en Hans van Polanen ontvangen een speld voor het 60-jarige lidmaatschap. De dames Anneke Goedhart en Silvia van Barneveld, die ook 25 jaar lid zijn van Jahn krijgen hun speld op hun les op donderdagavond 19 mei 2016 uitgereikt.


8c. Kascontrolecommissie

Cora Zeilstra en Leontine Slegtenhorst zijn aftredend. Danielle en Sanny Slegtenhorst en Johan de Knegt zijn bereid de boeken van de penningmeester te controleren.


9. Activiteiten en opleidingen.

Voordat op 9 juli 2016 de zomervakantie begint, staan de volgende activiteiten op het programma:

11 juni 2016 clubkampioenschappen en 18 juni 2016 Open kampioenschappen Acro.

2 juli 2016 spelmiddag en 3 juli 2016 de Leidse kampioenschappen.

Aan de verenigingen die opgaan in Gymsport Leiden is gevraagd alle activiteiten te plannen voor het nieuwe seizoen.

Een drietal dames van de jazz kan waarschijnlijk in augustus 2016 de opleiding niveau 2 volgen; wel start op 21 mei 2016 een opleiding gymnastiek niveau 2.


10. 100-jarig bestaan.

Na veel denken en overleggen is het groene licht gegeven voor het houden van een show. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 17 december 2016.

Ook in de taptoe zal aandacht aan het 100-jarig bestaan van Jahn worden besteed.
Na een korte pauze verzorgt Hans van Polanen een presentatie over Gymsport Leiden.
11a. Voorbereiden opheffen C.G.V. Jahn Leiden.

Om dit opheffen mogelijk te maken dient artikel 20 bij de notaris gewijzigd te worden.

De vergadering gaat akkoord met handopsteking.

-2-


11b. Voorbereiden overstap naar Gymsport Leiden.

Op enig moment zal een brief aan de leden worden gestuurd dat we overgaan naar / deelnemen aan Gymsport Leiden, mits ……..


11c. Statutenwijziging.

Zonder bezwaren zullen de statuten bij de notaris gewijzigd worden.


11d. Raad van Toezicht

Aan alle verenigingen is gevraagd vóór 22 mei 2016 een lid voor de Raad van Toezicht aan te wijzen.

Op woensdag 25 mei 2016 komt dit in de stuurgroep aan de orde.

Ook het vermogen is onderdeel van de opheffingsvergadering.

De voorzitter herhaalt nog eens de woorden die hij al meerdere keren heeft uitgesproken: laat dit moment van overgang naar Gymsport Leiden geen afscheid zijn.
12. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Leiden, 22 mei 2016/wh
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina