Notulen van de vergadering commissie Milieu, Onderwijs, Welzijn, Verkeer, Openbare Werken Economie en Sport d d. 6 december 2005 te GendringenDovnload 29.95 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte29.95 Kb.
Notulen van de vergadering commissie Milieu, Onderwijs, Welzijn, Verkeer, Openbare Werken Economie en Sport d.d. 6 december 2005 te Gendringen.

Aanwezig: Dhr. J.H.M. Finkenflügel, Lokaal Belang GVS, voorzitter


Dhr. P.W. Bannink, griffier
De leden: Dhr. G.J. Snelting, CDA
Dhr. M. Tekinerdogan, CDA
Dhr. G. Vossers, Lokaal Belang GVS

Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS

Dhr. L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS

Dhr. J.B.H. Rutjes, PvdA

Dhr. O. Delioglu, PvdA
Dhr. H.J.L. Keurentjes, PvdA

Mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD

Dhr. A.C. Rehé, VVD

Dhr. R. Sloots, VVD


Voorts aanwezig: Wethouder J.F.M. Freriks

Wethouder W.E.N. Rijnsaardt


Dhr. H.J. Kolenbrander, beleidsmedewerker afd. MOW

Mw.J.G.M. Vos-Roes, notuliste1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Inventarisatie spreekrecht burgers.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3. Definitief vaststellen van de agenda.

De agenda wordt vastgesteld.


4. Vaststellen van de notulen van de vergadering d.d. 11 oktober 2005.

De notulen worden vastgesteld.


5. Mededelingen van actuele aard door leden van het college, ter uitvoering van de actieve informatieplicht.
Wethouder Rijnsaardt zegt dat de kwestie met betrekking tot de controleput ten behoeve van de vetafscheiding van snackbar ‘Peuzelkroeg Buurman Jan’ te Ulft is opgelost.

Wethouder Rijnsaardt/wethouder Freriks zeggen over
5.a. Stand van zaken harmonisatie accommodatie- en subsidiebeleid welzijn en sport.

Sport
dat het college de kwestie, gezien het grote maatschappelijke effect, op 7 december opnieuw zal bespreken. De communicatie met verenigingen krijgt bijzondere aandacht. Tevens wordt bezien welke activiteiten al dan niet gesubsidieerd worden. Het college beraadt zich ook over een overgangsregeling voor verenigingen die fors achteruit gaan.

Dit punt wordt geagendeerd voor de commissievergadering Welzijn en Zorg op 10 januari 2006.


Welzijn

dat het college heeft gesproken met Spectrum, een adviesbureau dat ervaring heeft met het opzetten van maatschappelijke discussies over de welzijnstaken in een bepaalde omgeving of gemeente. Spectrum heeft voorgesteld dat de raad de kaders vaststelt voordat de discussiebijeenkomsten in het veld plaatsvinden. Naar verwachting zullen deze gesprekken voor de zomervakantie 2006 afgerond zijn. In de Voorjaarsnota kunnen dan de lijnen voor het volgende begrotingsjaar uitgezet worden. Sluseborch en de Stichting Welzijn Wisch zullen nauw bij het proces betrokken worden.


De VVD vraagt of het servicepunt vrijwilligerswerk betrokken wordt bij de discussie.

De fractie vraagt hoe het bedrag dat aan het servicepunt wordt uitgegeven zich verhoudt tot het totale bedrag voor het welzijnwerk.Wethouder Freriks antwoordt dat de subsidie beschikbaar is gesteld voor de periode van één jaar. De hoogte van de subsidie voor de periode daarna wordt meegenomen in de totale discussie.

Het coördineren van de vrijwilligers zal in de Wmo een belangrijke taak worden omdat de inzet van vrijwilligers, gezien de hoogte van de rijksbijdrage, hard nodig blijft.

Met betrekking tot het fusieproces welzijn zegt de wethouder dat Sluseborch en Stichting Welzijn Wisch hebben aangegeven dat zij achter de fusie staan. Verwacht wordt dat de streefdatum mei/juni 2006 gehaald kan worden.
De PvdA vraagt of er aan de fusie een goed plan ten grondslag ligt voor wat betreft de producten en de financiële onderbouwing.
Wethouder Freriks zegt dat de fusiepartners volop werken aan een planmatige opzet van een sterke nieuwe organisatie.
De voorzitter zegt dat de kaderstelling door de raad nadrukkelijk aan de orde moet komen.

5.c. Stand van zaken verbouw/uitbreiding wethouder Berkhoffschool te Varsseveld.Wethouder Freriks zegt dat de verbouw/uitbreiding gerealiseerd kan worden. De kosten blijven binnen de begroting. Er is gekeken naar de verkeersafwikkeling rond de school. Er zal een schoolzone ingesteld worden en de omgeving zal fysiek duidelijk herkenbaar worden als schoolgebied. De school heeft aangegeven mee te willen helpen om het verkeer binnen de schoolzone goed te geleiden. Voor betrokkenen wordt er op 8 december 2005 een inloopavond georganiseerd.
De heer Kolenbrander zegt dat indien alles volgens de planning verloopt de verbouw/uitbreiding eind van 2006 gereed zal zijn.
De VVD zegt dat er in de voormalige gemeente Wisch sprake van is geweest om ter verbetering van de infrastructuur garage Harbers te saneren.

Wethouder Freriks zegt dat er contact is geweest met de huurder van het pand.

Op dit moment is de verkeerssituatie rond de school verkeerstechnisch goed geregeld. Ontsluitingsmogelijkheden die ontstaan bij sanering van garage Harbers moeten in groter verband bezien worden.


5.d. Plan van aanpak Brede School te Terborg.


Wethouder Freriks
zegt dat WischWonen kennis heeft kunnen nemen van het programma van eisen van de gebruikers. Er wordt nu gewerkt aan het bijbehorende kostenplaatje. De gemeente gaat uit van een sober, maar doelmatig gebouw. Comfortverhogende elementen worden in een optiepakket opgenomen. Daarvoor moet extra betaald worden.

De gemeente gaat in gesprek met de schoolbesturen over zaken als de buitenkant van het gebouw en de energievoorziening. De binnenkant van het gebouw is een zaak van de schoolbesturen zelf. Er heeft een gesprek plaatsgevonden over de grondexploitatie. Dit is een zeer complexe materie. Afgesproken is dat helder moet zijn wat de inbreng en afschrijving van de gronden van WischWonen en van de gemeente zijn. Naar verwachting kan in april/mei 2006 een voorstel met betrekking tot de kosten en exploitatie aan de commissie worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat toekomstige huurders op basis van dit stuk een huurintentieverklaring afgeven.De PvdA zegt in de veronderstelling te verkeren dat de huurintentieovereenkomsten al geregeld waren.

Het CDA vraagt wat er is gebeurd met de toezegging van het college om te kijken naar de in de beleving van de fractie gebrekkige communicatie tussen WischWonen en de betrokken partijen.
Wethouder Freriks zegt dat WischWonen een bijeenkomst met betrokkenen heeft georganiseerd. De toekomstige gebruikers van het gebouw hebben zitting in de werkgroep.
De heer Kolenbrander zegt dat in de eerdere planning het belang van een huurintentieverklaring is genoemd. Bij het gereedkomen van het haalbaarheidsonderzoek in oktober 2005 is in samenspraak met alle beoogde huurders een huurprijs van rond de € 110,- per vierkante meter uitgesproken. Het tekenen van de intentieverklaring is naar voren geschoven omdat enkele punten nader uitgewerkt moesten worden. De aandacht is in eerste instantie gericht op de kostencalculaties, voorontwerpen en het bijstellen van het programma van eisen. Wanneer er duidelijkheid is over de huurprijs, worden de formele stukken getekend.
6. Gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen, waaronder terugkoppeling door leden van het college.Wethouder Freriks zegt

- dat de harmonisatie van de Verordening op de peuterspeelzaal niet in 2005 plaats kan vinden. De GGD heeft hierbij een rol in verband met het toezicht. De GGD heeft meer tijd gevraagd in verband met drukke werkzaamheden rond het eigen fusieproces.- dat de voortgang rond de samenwerking met gemeente Aalten in het ISWI op dit moment moeizaam verloopt. Het ISWI is inmiddels in Aalten aan het werk om de werkzaamheden in januari goed over te kunnen nemen. De financiële en bestuurlijke situatie van de gemeente Aalten maken de overdracht van het werk en de opdracht voor 2006 lastig. Gemeente Aalten heeft in 2005 op het inkomendeel een tekort van Є 200.000,-. Dit loopt door in 2006 en het ISWI moet proberen om dit weg te werken. Het ISWI denkt dit te kunnen realiseren. Er ligt tevens een contract met Hameland met betrekking tot reïntegratietrajecten. Daarin is vastgelegd dat Hameland ook betaald moet worden indien reïntegratietrajecten niet worden uitgevoerd. Dit risico ligt straks bij het ISWI. Het probleem met de overgang van het personeel moet in eerste instantie door Aalten zelf opgelost worden. Spreker is van mening dat in Aalten de indruk bestaat dat men redelijk eenzijdig kan bepalen hoe dingen moeten gebeuren. In de komende week wordt hierover gesproken.
Het CDA vraagt of het eenzijdig door Aalten de gang van zaken willen bepalen een kwestie is van miscommunicatie of dat er mogelijk sprake is van onwil.
Wethouder Freriks zegt dat het te maken heeft met het feit dat Aalten niet volledig geïnformeerd is.
7. Inventarisatie agendapunten voor de volgende vergaderingen
Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.
8. Rondvraag
De heer Rutjes vraagt naar de ontwikkelingen rond het servicepunt Lichtenberg. Tevens vraagt spreker of bekend is wat er gebeurt met de sportzaal.
Wethouder Freriks zegt dat het servicepunt een project is geweest van WischWonen, waarvan in de loop van de tijd is gebleken dat het ambitieniveau niet haalbaar was. Het huidige college heeft in een gesprek aangegeven zich er in te kunnen vinden dat WischWonen trekker van het project blijft. WischWonen heeft een buro aangetrokken dat gespecialiseerd is in beleidsvragen op het gebied van zorg en wonen. Uit een inventarisatie bij alle partijen is gebleken dat in feite overgebleven zijn: een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, sportzaal, woningen voor Estinea en het sociaal cultureel werk van het Pakhuus. Het college heeft aangegeven dat het streven om op 3000 inwoners een wijksteunpunt operationeel te hebben, niet haalbaar is. Bij dit inwonertal is in feite sprake van dorpssteunpunten. De Lichtenberg zou dat voor Silvolde zijn. De inventarisatie is besproken en partijen gaan ‘het huiswerk’ doen. De gemeente gaat met name met de sportzaal bezig. De vraag of een multifunctionele accommodatie een betere keus is wordt hierbij meegenomen. WischWonen heeft verplichtingen aan Estinea om binnen niet al te lange tijd een aantal woningen voor cliënten te leveren.
De PvdA vraagt om dit punt voor de commissie te agenderen.
De voorzitter zegt dat er een scheiding plaats dient te vinden tussen wat voor de commissie en wat voor WischWonen is. Dit punt zal in februari 2006 geagendeerd worden voor de commissie Welzijn en Zorg. De aspecten rond de sportzaal worden bij dit agendapunt betrokken.
De heer Rehé verzoekt om de planning van de actiepuntenlijst te actualiseren.

De griffie zal dit verzorgen.


De heer Snelting vraagt naar de stand van zaken rond de zendmast aan de Vogelenzangweg.
De voorzitter zegt dat dit onderwerp terugkomt in de commissie Ruimte en Groen.
9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Actiepuntenlijst

Commissie MOW


Onderwerp

Uit vergadering

Actie

Actie door

Tijdpad

Regelgeving en handhaving

13-09-05

Commissie informeren

Portefeuillehouders handhaving

Februari 2006

Organisatie weekmarkten

13-09-05

Overzicht gang van zaken

Agendacommissie

Februari 2006

Evaluatie Wmo

13-09-05

Commissie en burgers informeren

Weth. Freriks

Eén jaar na inwerkingtreding wet

Toekomst welzijnswerk

11-10-05

Brainstormen in commissie

Agendacommissie

Februari 2006Harmonisatie accommodatie- en subsidiebeleid

11-10-05

06-12-05


Collegevoorstel

Weth. Freriks / Afdeling MOW

Januari 2006

Steunpunt Lichtenberg

06-12-05

Collegevoorstel

College

Februari 2006

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2006,


De plv. griffier de voorzitter

A.H. Jolink J.H.M. Finkenflügel

Commissie MOW6 december 2005

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina