Notulen van de vergaderingDovnload 48.11 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte48.11 Kb.
Gemeente Apeldoorn2010/03
Notulen van de vergadering


van
Burgemeester en Wethouders
Gehouden op 18 januari 2010

Aanwezig:

G.J. de Graaf, burgemeester; F.A. Spoelstra, J.C.G. Wegman, M.M. Boddeke,

P. Blokhuis, mw. J. Reitsma-Buitenweg, wethouders, R.N. de Boer, loco-gemeentesecretaris;

W. Waelen, bestuurlijke advisering; A.J.J. Zents, notulist.


Afwezig:

R.T. Metz, wethouder en K.N.H. Dekker, gemeentesecretaris
1.

Openbare notulen van de vergadering d.d. 11 januari 2010, nr. 2010/02
De notulen zijn gewijzigd in punt 7 (3e onderdeel). Voor het overige zijn de notulen ongewijzigd vastgesteld.

2.

Stand van zaken Hart van Zuid en openbare ruimte


Voorstel dienst Ruimtelijke Ontwikkeling:

 1. Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van winkelcentrum Hart van Zuid.

 2. De voorgenomen inzet op de openbare ruimte als sterke stimulans te gebruiken om de eigenaren zich (financieel) verantwoordelijk te laten voelen voor de aanpak van de luifels.

 3. Akkoord gaan met de verzending van bijgevoegde raadsbrief.
Het college besluit conform het voorstel.


3.

Plaatsen panden/objecten op gemeentelijke monumentenlijst, categorie winkels


Voorstel dienst Ruimtelijke Ontwikkeling:

Besluiten onderstaande panden uit de categorie winkels van de inventarisatie van het naoorlogs erfgoed te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst: 1. Deventerstraat 10, 10a en 10b in Apeldoorn,

 2. complex Hofveld 107-143/Debussylaan 47 en 47a in Apeldoorn,

 3. Hoofdstraat 77 in Apeldoorn,

 4. Paslaan 3 in Apeldoorn,

 5. Hoofdweg 32 in Loenen
Het college besluit conform het voorstel.


4.

Sociaal Programma Zuid Vooruit


Voorstel dienst Ruimtelijke Ontwikkeling:

 1. Instemmen met de verlenging van het sociaal programma Zuid Vooruit tot en met 2012, zoals verwoord in bijgaande notitie, en de uitvoering hiervan te realiseren met het nog beschikbare budget van € 357.000, ten laste van BROA Zuid.

 2. Dit besluit ter kennisname voor de raad aan het presidium aan te bieden
Het college besluit conform het voorstel.

Verder wil het college op korte termijn een voorstel voor de nieuwe spelregels voor de besteding van BROA-gelden voorgelegd krijgen.
5.

Verwijsindex Oost-Veluwe/ Midden-IJssel


Voorstel dienst Samenleving:

 1. Instemmen met het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Oost-Veluwe/ Midden-IJssel

 2. Instemmen met de aansluitingsovereenkomst met de minister voor Jeugd en Gezin

 3. De wethouder jeugd en zorg, Paul Blokhuis, mandateren om namens B&W de twee bovengenoemde stukken te ondertekenen.

 4. Instemmen met de voorgestelde financiering van de verwijsindex: vanaf 2012 jaarlijks structureel € 55.000 bekostigen uit de BDU.

 5. De directeur van de dienst Samenleving mandateren voor het ondertekenen van de benodigde uitvoeringsdocumenten. (Het aansluitformulier op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren, het aanmeldformulier aansluiting op de Beheervoorziening burgerservicenummer,de Service Level Agreement met Multisignaal, de overeenkomst met Multisignaal over het functioneel beheer).
Het college besluit conform het voorstel.


6.

Eindevaluatie cultuurtraject


Voorstel gemeentesecretaris:

 1. Instemmen met bijgevoegde rapportage.

 2. Het presidium verzoeken dit voorstel ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen.
Het college besluit conform het voorstel.


7.

Eindrapport Vermindering Regeldruk


Voorstel Publieksdienst:

 1. Instemmen met bijgevoegde rapportage. Deze rapportage ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad. Het eindrapport van het SIRA ter kennisgeving bijvoegen.
Het college besluit conform het voorstel.

Het college geeft er de voorkeur aan het SIRA-rapport voor de raadsleden ter inzage te leggen.
8.

Terugblik Apeldoorn over de grens


Voorstel dienst Middelen;

 1. kennisnemen van de resultaten van internationale samenwerking over de afgelopen raadsperiode;

 2. het presidium verzoeken dit voorstel ter bespreking voor te leggen aan de PMA
Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat het college nog een wijziging in de toelichting op het collegevoorstel en de notitie ‘Terugblik Europa 2007 – 2009’ aanbrengt.

9.

Vaststelling Algemene plaatselijke verordening


Voorstel Publieksdienst:

 1. De raad voorstellen de achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) vast te stellen.

 2. Het presidium verzoeken de achtste wijziging van de Apv aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Het college besluit conform het voorstel.


10.

Herijking beleid perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen


Voorgesteld besluit dienst Ruimtelijke Ontwikkeling:

 1. kennis te nemen van de inspraakreacties op de nota “Perifere en grootschalige detailhandel Apeldoorn, herijking van beleid”;

 2. de inspraaknota “Perifere en grootschalige detailhandel Apeldoorn, herijking van beleid” vast te stellen;

 3. de inspraaknota “Perifere en grootschalige detailhandel Apeldoorn, herijking van beleid” ter informatie aan de gemeenteraad en de insprekende partijen te sturen;

 4. in te stemmen met de nota “Perifere en grootschalige detailhandel Apeldoorn, herijking van beleid”;

 5. de gemeenteraad voor te stellen de nota “Perifere en grootschalige detailhandel Apeldoorn, herijking van beleid” vast te stellen als kader voor ontwikkelingen op het gebied van perifere en grootschalige detailhandel.
Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat het college nog een wijziging in de toelichting aanbrengt.


11.

Aanvaarding milieueffectrapport uitbreiding Golfbaan De Scherpenbergh


Voorstel dienst Openbare Werken:

 1. Instemmen met het voorliggende Hoofdrapport en Samenvatting Milieueffectrapport uitbreiding Golfbaan De Scherpenbergh d.d. 16 december 2009.

 2. Het presidium verzoeken het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de Golfbaan De Scherpenbergh ter aanvaarding aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).

 3. Instemmen met de vertaling van de in het milieueffectrapport beschreven meest milieuvriendelijke alternatief (zijnde het combinatiealternatief westelijke akker/MMC) in het voorontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van de Golfbaan De Scherpenbergh.
Het college besluit conform het voorstel.


12.

Concept-voorontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, AGOVV Apeldoorn


Voorstel dienst Ruimtelijke Ontwikkeling:

 1. Instemmen met het concept-voorontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, AGOVV Apeldoorn;

 2. Het Presidium verzoeken de stand van zaken over AGOVV te agenderen voor de behandeling in de PMA.
Het college besluit conform het voorstel.


13.

Projectprocedure aanleg De Grift Beurtvaartstraat


Voorstel dienst Ruimtelijke Ontwikkeling:

 1. instemmen met de zienswijzennota;

 2. Het presidium verzoeken om het voorstel om een projectbesluit te nemen aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Het college besluit conform het voorstel.


14.

Voortgang en aanvullend kredietaanvraag project “de Haere”


Voorstel Publieksdienst:

 1. Kennisnemen van de stand van zaken, de financiën en de risico’s in de laatste fase van het project “de Haere”.

 2. De wethouder machtigen om de tekst van het raadsvoorstel aan te passen indien het overleg met de corporaties dit wenselijk maakt.

 3. Conform het besluit van het presidium van 27 maart 2009 het presidium vragen in te stemmen met de volgende procedure voor een aanvullend kredietvoorstel.
  Het besluit van het presidium luidt, dat een aanvullend kredietvoorstel wordt voorgelegd. Het presidium zal bespreken op welke wijze de behandeling van het kredietvoorstel door de raad plaats zal vinden.(zie voor het vervolg van dit punt op pagina 2 bovenaan)
Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat € 5,5 ton ten laste wordt gebracht van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsreserves en dat daardoor het bedrag ten laste van de algemene reserve wordt verlaagd tot € 2 ton.

Tevens besluit het college nog een wijziging in de toelichting en het raadsvoorstel aan te brengen.Tot slot besluit het college dit voorstel als openbaar aan te merken.

15.

Ex Agenda/ Rondvraag


 • De burgemeester meldt dat vanuit de samenleving het initiatief is genomen om a.s. zaterdag een inzamelingsactie te houden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Het verzoek is of de gemeente bereid is om het ingezamelde bedrag aan te vullen.
Het college bevestigt de lijn dat in dit soort situaties de gemeente het bedrag in principe verdubbelt. Het definitieve besluit zal worden genomen zodra de hoogte van het ingezamelde bedrag bekend is.
 • De burgemeester meldt dat het presidium zeer waarschijnlijk gaat besluiten om een debat te houden over de vraag in hoeverre het bestuursakkoord is gerealiseerd.
De gemeentesecretaris zal in verband hiermee de midterm-review zoals die halverwege deze bestuursperiode is gemaakt, doen actualiseren en aan het college voorleggen.
 • Wethouder Reitsma meldt dat de Goede Woning nadere gegevens heeft aangeleverd over de WIF-certificaten. Zij stelt voor die met een nadere reactie van het college aan het presidium te sturen.
Het college neemt hier kennis van.


Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2010

burgemeester,
secretaris,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina