Notulen vergadering deelmr cygnus Gymnasium met bevoegd gezag (16 april, 19. 00 uur) AanwezigDovnload 21.45 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte21.45 Kb.
Notulen vergadering deelMR Cygnus Gymnasium met bevoegd gezag (16 april, 19.00 uur)

Aanwezig:

Bevoegd gezag: Joost Visser

Oudergeleding: Kati Varkevisser, Merel van Lierop

Personeelsgeleding: Hann van Schendel (voorzitter MR), Grignion van Montfoort (notulen) ,

Guy Vossen, Paul van Ravels

Leerlinggeleding: Josha Kanne en Tijmen Massier, Piet Seidenberg (scheidend lid)Agenda:

1. Opening

2. Notulen 12 maart 2015

3 a Formatiekader 2015 - 2016

3 b huidige situatie klas 3

- 23 leerlingen per keuzevak gebaseerd op 5 klassen

4. Invoering vernieuwde lessentabel leerjaar 3

5. Pilot Zomerschool

6. Schoolplan

7. Rondvraag

8. Sluiting

1. Opening

Hann opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder de twee aspirantleden, Josha Kanne en Tijmen Massier (leerlinggeleding), die met ingang van de volgende vergadering, als Piet Seidenberg officieel afscheid neemt, de leerlingen zullen vertegenwoordigen in de deelMR.2. Notulen 12 maart 2015

Er zijn enkele kleine tekstuele aanpassingen. Daarmee worden de notulen vastgesteld.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van de notulen van 12 maart 2015.


 • In de notulen was een alinea gewijd aan het functioneren van de Ouder Kind Adviseur (OKA). Kati heeft nog geen signalen gehad over problemen met betrekking tot de OKA. Als die haar bereiken, zal ze aan de bel trekken.

 • N.a.v. punt 4: Het overzicht over de ouderbijdrage is tamelijk globaal. Als er behoefte bestaat aan meer gedetailleerde informatie, kan een verzoek hiervoor aan Joost/de controller worden gericht.

 • N.a.v. punt 6: Joost laat weten dat het belang van een beleid met betrekking tot het omgaan met Social Media op school ook door het MT wordt onderkend. Philip Monas zal een document over dit onderwerp gaan opstellen.

3a. Formatiekader 2015 – 2016

Bij de agenda van de vergadering van vandaag is het Formatiekader 2015/2016 meegestuurd. Joost licht dit document toe. Als de prognoses bewaarheid worden, zal het leerlingaantal per schooljaar 2015-2016 groeien van 734 naar 738. Dit resulteert in 36,9 FTE voor onderwijzend personeel. Hiermee is per week ruimte voor 903 lessen van 50 minuten. Op basis van de huidige prognose van het aantal klassen (leerjaar 1 t/m 3, 5 klassen, leerjaar 4 t/m 6, 4 klassen) en de gekozen vakken in de bovenbouw, moeten er in praktijk 935 lessen gegeven gaan worden. • Hann vraagt zich af waar dit verschil door veroorzaakt wordt. Joost legt uit dat een VWO-school altijd duurder is dan bijvoorbeeld een Havo. Op een Havo-school is in de onderbouw het aantal leerlingen per klas beter te sturen. In de bovenbouw is dit moeilijker. Omdat een VWO-school een relatief langere bovenbouw ( 3 jaar i.p.v. 2 jaar) kent, is een VWO-school dus bijna per definitie duurder dan een Havo/VWO-school waar de bekostiging van onze school, op is gebaseerd. Daarnaast kent het Cygnus nog steeds een relatief breed aanbod van vakken in de bovenbouw, met naar verhouding kleine klassen wat e.e.a. ook duurder maakt.

Streefformatie Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

Het meest opvallend bij de streefformatie OOP, is dat het aantal conciërges zal worden terug gebracht van 3 naar 2. Het aantal leerlingen per conciërge is lager dan de norm. Desgevraagd wist Joost niet exact de norm voor het aantal leerlingen per conciërge. Joost is in gesprek met een van de conciërges voor uitplaatsing. • Kati vraagt of er binnen Zaam voor dit soort situaties een sociaal plan bestaat. Joost geeft aan dat er soms binnen Zaam mogelijkheden zijn voor herplaatsing. Ook tussen schoolbesturen zijn soms afspraken om elkaar te helpen met boventallig personeel.

 • In het formatiekader staat dat de taken m.b.t. Moodle bij de TOA zullen worden weg gehaald. Hann vraagt wie deze taken nu op zich gaat nemen. Joost antwoordt dat enkele docenten zich hiermee gaan bezig houden. Incidenteel zal een beroep worden gedaan op een gespecialiseerd bureau.

 • Hann vraagt of er een meerjarenplanning is voor het formatiekader. Joost antwoordt dat dit er niet is.

 • Guy vraagt zich af of we dit jaar mogelijk afscheid moeten gaan nemen van collega’s. Joost gaat er van uit dat dit niet het geval zal zijn. Wel heeft hij een aantal collega’s met een kleine (tijdelijke) aanstelling geadviseerd een leuke baan op een andere school te pakken als die gelegenheid zich voordoet, omdat hij geen garanties kan geven.

 • Paul vraagt wat er gebeurt met docenten in vaste dienst op het Cygnus, die niet het aantal lessen kunnen geven, passend bij de omvang van hun aanstelling. Joost antwoordt dat docenten in dienst zijn bij Zaam. Als een dergelijk geval zich voordoet, zal mogelijk worden gekeken naar een tewerkstelling op een andere Zaam-school.

 • Hann verzoekt voor de volgende vergadering om:

* Een specificatie van de exacte getallen

* Uitsplitsing van de formatie van OP naar schaal (LB/LC/LD)

* De norm voor het aantal leerlingen per conciërge

Joost zal het formatiekader verder bespreken met OP en OOP, omdat hij de volgende vergadering van de deelMR, (11 juni 2015) niet meer in functie is als rector a.i..3b. huidige situatie klas 3

Guy maakt zich zorgen over de drempel voor het al dan niet doorgaan van een vak in leerjaar 4. Vorig jaar is de deelMR akkoord gegaan met een norm van 23 leerlingen op basis van toen 135 leerlingen in leerjaar 3. De deelMR heeft toen hierbij aangetekend dat een norm van 20% van het totaal aantal derdeklassers een betere norm zou zijn voor het doorgaan van een keuzevak in leerjaar 4. Een percentage houdt immers rekening in schommelingen in het leerlingaantal. Dit jaar is er sprake van een duidelijk lager aantal leerlingen in leerjaar 3 (106). Daarom wordt het voor bepaalde vakken (o.a. Muziek, Wiskunde D en NLT) moeilijker het vereiste aantal leerlingen te halen. Joost antwoordt dat het financieel niet verstandig is om de norm van 23 leerlingen te verlagen. Een oplossing moet worden gezocht in verticaal clusteren. Door bijv. leerlingen van leerjaar 4 en leerjaar 5 samen les te geven kan het vereiste aantal leerlingen toch worden gehaald.4. Invoering vernieuwde lessentabel leerjaar 3.

Het MT wil de vernieuwde lessentabel voor leerjaar 3 in schooljaar 2015-2016 invoeren. Joost geeft toe dat er over dit onderwerp niet verstandig is gecommuniceerd. • Grignion merkt op dat er (blijkens berichten op de mail) over dit punt veel onrust is bij de secties Duits, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Joost is in gesprek met secties waar de pijn gevoeld wordt. Joost verzekert dat er aan individuele vakken geen toezeggingen zijn gedaan om af te wijken van de voorgenomen lessentabel in leerjaar 3. Er heeft ondanks afspraken hierover, nog geen evaluatie van de invoering van de lessentabel in leerjaar 1 en leerjaar 2 plaats gevonden. Grignion vraagt zich af of de invoering bijvoorbeeld daadwerkelijk heeft geleid tot een lagere afstroom in leerjaar 2. Joost antwoordt dat die evaluatie aan het begin van volgend schooljaar moet plaats vinden. Ook de werking van het voortschrijdend gemiddelde zal moeten worden geëvalueerd. Leerlingen die een slecht eerste blok hebben gedraaid, zijn mogelijk gedupeerd door het voortschrijdend gemiddelde. Joost pleit er voor dat vakken met een cumulatieve opbouw toetsen aan het einde van het jaar, zwaarder laten wegen om hier aan tegemoet te komen.

 • Paul merkt op dat evaluatie impliceert dat bij gebleken ontevredenheid met de vernieuwde lessentabel ook de mogelijkheid aanwezig moet zijn om een en ander terug te draaien. Joost antwoordt hier op dat de decaan studeert op een mogelijkheid om vakken, die in de onderbouw niet of beperkt worden gegeven, zich op een andere wijze te laten presenteren in leerjaar 3. Tijmen geeft aan ook over de invulling hiervan mee te willen praten.

5. Pilot Zomerschool

Grignion maakt zich zorgen over de pilot van de Zomerschool: • Grignion twijfelt over het nut van de Zomerschool voor leerlingen van leerjaar 2. Hij is van mening dat het voor alle partijen (leerlingen, ouders en docenten) het beste is als leerlingen zo snel mogelijk op het niveau zitten waar ze thuishoren. Zomerschool voor leerlingen van leerjaar 2 leidt er mogelijk toe dat leerlingen die het niveau van het Gymnasium niet aankunnen nog langer hier op school verblijven. Joost antwoordt dat hij afstroom naar leerjaar 1 kan billijken, maar dat hij afstroom aan het eind van leerjaar 2 zo veel mogelijk wil beperken.

 • Vervolgens pleit Grignion er voor dat de docentenvergadering (die voorstellen doet voor de Zomerschool) zich in deze pilot beperkt tot de kernvakken (NE, EN en WI) en de klassieken. Er ontstaat een vreemde situatie als een docent een leerling van leerjaar 3 na de Zomerschool moet afwijzen voor een vak dat de leerling niet kiest in de bovenbouw. Door eerdergenoemde beperking van het aantal in te halen vakken op de Zomerschool wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. Bijkomend voordeel is dat slechts een aantal docenten zal worden gevraagd een taak+toets+nakijkmodel te maken voor de Zomerschool.

 • Tenslotte merkt Grignion op dat de pilot alleen doorgang moet vinden als hier een substantiële financiële vergoeding tegen over staat voor de docent die taak+toets+nakijkmodel moet maken. Uitroosteren hiervoor (zoals vaak het geval) aan het eind van het schooljaar leidt alleen maar tot een aanzienlijke taakverzwaring. Bovendien is er een subsidie beschikbaar voor deze pilot. Joost antwoordt dat hij op dit moment denkt aan declaratie van het aantal gewerkte uren voor taak+toets+nakijkmodel door de docent.

Joost merkt op dat hij de Zomerschool heeft besproken in het sectievoorzittersoverleg. Docenten hikken aan tegen het maken van taak+toets+nakijkmodel. Om hier aan tegemoet te komen is besloten, pas tot het daadwerkelijk maken van taak+toets+nakijkmodel over te gaan als het echt nodig is.

Guy vraagt zich af hoe de kwaliteit gewaarborgd is. Joost zegt dat die in principe in handen is van het 4e Gymnasium, maar dat de kwaliteit sterk afhankelijk is van de aangeleverde taak+toets+nakijkmodel.

Tijmen vraagt waarom de pilot alleen voor leerjaar 2 en leerjaar 3 wordt gestart. Joost antwoordt dat je met zoiets groot moet denken, maar klein moet beginnen om ervaring op te doen.

6. Schoolplan

Het schoolplan is afgelopen dinsdag besproken in de leerlingenraad. De nieuwe rector Paul Scharff gaat de finetuning doen. De instemming voor het schoolplan wordt pas in het najaar van 2015 gevraagd.7. Rondvraag

 • Hann vraagt wat de aspirant leden van hun eerst vergadering vonden. Josha denkt dat het hem wel gaat lukken om zich de materie eigen te maken. Tijmen had moeite met de afkortingen. Op het moment dat hij de draad kwijt raakte, stelde hij een vraag. Tijmen werd hiervoor door Joost gecomplimenteerd.

 • Paul vraagt zich af of er aan het eind van het jaar weer een uitje is voor het personeel. Hij hoopt dat het uitje leuker zal zijn dan het afgelopen jaar. Joost verzekert hem dat het niet zo moeilijk moet zijn om iets te organiseren dat beter is dan de afgelopen keer.

 • Paul merkt op dat we dit jaar 10 jaar bestaan. Wat voor activiteiten zijn er te verwachten? Joost antwoordt dat Aristeia voor een belangrijk deel in het teken van het tweede lustrum zal staan. Overige activiteiten zullen begin volgend schooljaar plaats vinden.

 • Joost maakt van de rondvraag gebruik om dit gremium veel succes te wensen. Na afloop van zijn rectoraat (a.i.) is de begeleiding van de werving van een nieuwe rector voor het Trinitas Gymnasium zijn eerste nieuwe klus.

 • Hann vraagt zich af of er met het eindexamen geluidsoverlast van de naburige bouw valt te verwachten. Joost geeft aan contact op te nemen met de opzichter van Heijmans.

 • Hann vraagt of er budget is om op gepaste wijze afscheid te nemen van leden van de deelMR die er aan het eind van dit schooljaar mee stoppen. Joost meldt dat dit geen probleem is.

 • Hann vraagt of er afscheid genomen gaat worden van Edu. Joost zegt dat hij een goed gesprek heeft gehad met Edu. Edu heeft in dat gesprek aangegeven prijs te stellen op een afscheid. Joost merkt op dat hier een drietal goede redenen voor is. Een afscheid zorgt er voor dat Edu een periode kan afsluiten en ook weer verder kan. Voorts is een afscheid positief voor zijn dochter Sophie die in de derde zit. Tenslotte vereenvoudigt een afscheid het tweede lustrum. Edu heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de eerste 8 jaar van het Cygnus.

 • Kati vraagt zich af of Aristeia door gaat. Ouders hebben immers een sponsormail ontvangen. Joost laat weten dat een bedrag van € 2500,-- gereserveerd is op de begroting voor Aristeia.

 • Grignion vraagt of er al een datum bekend is voor de uitvoering van de werkzaamheden om de warmte/CO2-hoogte terug te dringen in de lokalen aan de Zuidzijde van het gebouw. Joost zegt dat deze werkzaamheden nogal prijzig zijn. Een verzoek om financiering van deze werkzaamheden is bij de gemeente (eigenaar van het gebouw) neergelegd.

8. Sluiting

Om 20.50 uur sluit Hann de vergadering.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina