Notulen Werkvergadering fsr-fgw Dinsdag 3 September 2013 Raadskamer fsr 02 pc hoofthuis AanwezigDovnload 34.9 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte34.9 Kb.
Notulen

Werkvergadering FSR-FGw

Dinsdag 3 September 2013 Raadskamer FSR 3.02 PC Hoofthuis
Aanwezig: Gunnar de Haan, Roos de Groen, Claar Muller, Stephanie Kramer, Bert van Laar, Ruud van Veen, Keje Boersma, Sophie van Weeren, Anne Louise Schotel, Astrid Zwinkels.

Afwezig: Rik van den Hoven (geen machtiging) en Alex Tess Rutten (geen machtiging).

Notulist: Annemiek Smelting
1. Opening

Crabbendam opent de vergadering om 17.03 uur.


2. Post in/uit

Aangezien dit de eerste vergadering is zijn er geen notulen om goed te keuren.


3. Mededelingen/ CSR-update/DB-update/Update Maagdenhuisweekend

- Er is voor iedereen een email adres gemaakt met @studentenraad.nl, Anne Louise weet meer van de instellingen.


Voorzitter kwam op het Maagdenhuisweekend en was een van de drie/vier aanwezigen van de raad. Hierover wil hij graag zijn zorgen uitspreken. De tweede dag waren er slechts drie van de raad. Van sommige mensen was het niet duidelijk waar ze waren. Voorzitter voelde zich in de steekgelaten. Van Laar wil graag alle constitutieborrels afgaan met een grote groep om de gezichten van de FGw te laten zien. Voorzitter meldt dat er een hoop gemist is door diverse FSR-FGw leden. Voorzitter vermoedt dat er een dieper probleem ten grondslag ligt, namelijk een motivatieprobleem. Schotel wil graag dat er op FSR aangelegenheden een helder afmeldsysteem wordt ingevoerd. De Groen wil graag, net als Schotel, dat er helder gecommuniceerd wordt over aanwezigheid. Volgens Boersma gaat het om twee zaken. Hoe meld je je zo efficiënt mogelijk af maar ook, inderdaad, motivatie en inzet voor de raad. Boersma wil graag zoveel mogelijk als collectief opereren. Zwinkels wil het iets nuanceren of positiever maken, het zal niet snel weer voorkomen dat vier mensen ziek zijn en er een aangereden is. Van Weeren spreekt haar vertrouwen uit in de samenhorigheid en collectiviteit van de raad.
Schotel geeft een CSR update: morgen is de eerste PV voor de CSR zonder de oude raad. Er is op dit moment nog weinig te melden. Schotel gaat een CoBo organiseren, begin november zal deze plaats vinden. Boersma wil graag de stand van zaken horen over de fusie béta faculteiten (AAA). Schotel zit in een commissie waarin ze plaats neemt naast mensen van de COR, vrijdag a.s. is er een GV.
DB-update: Kramer vertelt dat men zich bezig heeft gehouden met de dossierverdeling. En er is een koffiemachine aangeschaft.
Van Weeren heeft kritisch naar de koelkast gekeken. Het idee is om een nieuwe koelkast aan te schaffen. Voor de DiMBo’s is dit belangrijk. De koelkast lekt. De Groen vraagt of er op persoonlijke kosten een koelkast wordt aangeschaft of dat het van het raadsbudget gaat? Kramer stelt voor om eerst een begroting te maken en eventueel de koelkast daarin op te nemen. Voorzitter stelt voor om Schotel voor deze boodschap te sturen.

Van Weeren wil graag dat er met een groepje opgeruimd wordt in de raadskamer. Alles aan kant opgeruimd en duidelijk.

Schotel: in het kader van afmelden, ze moet vier keer voor medische ingrepen weg. Bij dezen de afmelding alvast. Ze mailt de exacte data.

Kramer: wil melden dat ze vanuit haar positie als SoCo-lid gesprekken heeft gevoerd voor het Klokhuis der Geesteswetenschappen. Ook wil men hier nog aanvullend budget voor. Dat wordt bekeken of dat tot de mogelijkheden behoord.

Zwinkels: heeft van Ronner (oud-raadslid) een brief gekregen met een aanmaning voor de website (jaarlijkse kosten) 8-8-4. De Groen denkt dat het verstandig is om de website te behouden. De vraag is of het meldpunt nog relevant is. Kramer had van Entjes (oud-raadslid) begrepen dat het niet meer zo relevant is. Faculteitsbestuur is ook goed op de hoogte van de problemen rond 8-8-4.
De raad brengt het volgende in stemming: Astrid Zwinkels krijgt het mandaat om in samenspraak met de vorige dossierhouder te besluiten om over te gaan op sluiting dan wel behoudt van de website.
Voor, 9

Tegen,


Onthouding, 1

Blanco,
4. Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.


 1. Dossierverdeling

Kramer: Bij sommige dossiers staan dubbele woordvoerders, aan sommige mensen heeft de raad dossiers toegewezen aan de hand van interesses. Gemiddelde dossierlast is 4 à 5 dossiers.

Van der Veen: Bij sommige dossiers zijn de woordvoerders niet duidelijk.

Van Laar: Heeft het dossier faciliteiten toegewezen gekregen, het valt hem op dat het niet aansluit bij zijn voorkeuren en hiernaast heeft hij al een hoge dossierlast. Het woordvoerderschap hierover is niet iets wat aan hem toegewezen zou moeten worden.

Van Weeren: Stelt voor om het dossier faciliteiten over te nemen van Van Laar.Pauze

Boersma: Heeft een dossier te veel, wat zal betekenen dat er bij de dossiers waar hij bij aanwezig is minder invloed kan uitoefenen. Hij wil voorkomen dat er situaties ontstaan waarin hij mensen teleur moet stellen.

Kramer: Een aantal dossiers zijn kleiner waardoor de dossierlast voor Boersma in praktijk zal neerkomen op 8 uur per week.

De Groen: Kramer gaat met iedereen praten over de dossiers. Er zijn twee maanden om aan te kijken hoe het loopt met de dossiers.

Kramer: Er zal worden gekeken of iedereen aan de tijd (8 uur per week) voldoet en of iedereen tevreden is met zijn/haar dossiers.

Muller heeft hetzelfde probleem als Boersma. Ze wil niet half werk leveren door tijd te kort.

Voorzitter: Boersma en Muller gaan aankijken hoe het gaat met de dossiers en de dossierlast

Kramer: Iedereen staat bij OC ingedeeld, maar dit is niet het dossier maar het buddy-systeem.

De Groen: contact met onderwijsdirecteuren verloopt via DB.


 1. Vergaderdata

Vergadermoment: woensdag 17.00 – 19.00 met een academisch kwartiertje.

De vergadering zal in een zaaltje plaatsvinden. 1. Belbin+vergadertraining

Gekozen datum: maandag 14 oktober 12.00 – 15.00

Volgende vergadering wordt hier op terug gekomen. 1. Jaarplan
  De Groen: Jaarplan wordt geschreven in september. Er wordt per dossier een stukje geschreven wat er bereikt moet worden in dat dossier. De woordvoerders plannen de eerste vergadering voor het betreffende dossier. De deadline voor een eerste voorstel is 24 september.

Kramer: wil van het jaarplan een inspirerend stuk maken, de ideale faculteit. Eerst een brainstormsessie in de raad in plaats van het afschuiven naar DB.

Voorzitter: dan komt de deadline snel dichtbij waardoor het lastig wordt voor de woordvoerders om de stukken te schrijven. Als iedereen het er mee eens is om dat binnen een week te schrijven moet het geen probleem zijn. 1. WVTTK

Machtigingen, Notuleren

Opties notuleren: 1. Staccato

 2. Woordelijk verslag

 3. Hoofdlijnen

De raad heeft besloten dat de notuleerstijl Staccato zal zijn. Dit is per acclamatie aangenomen.

Er zal worden teruggekomen op het geven van machtigingen aangezien het niet duidelijk is wat er in het HR staat.


 1. Rondvraag
  Kramer vraagt hoe om te gaan met de stukken. De raad stelt vast dat stukken minstens een dag voor de vergadering inzichtelijk moeten zijn.

Voorzitter: wil graag regels vaststellen over het emailverkeer.

Overigens is de voorzitter van mening dat de FGw een fantastische decaan heeft.

 1. Sluiting


Actielijst

130903-01 Kramer zoekt uit of er een soort google group kan komen.

130903-02 Schotel moet een verkeerscursus volgen.

130903-03 Schotel: inventariseren Koelkast.

130903-03 De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat aangaan voor Boxman.
130903-04 DB: Nieuw voorstel dossierverdeling volgende week
130903-05 Van Weeren komt met een nieuwe datum voor foto’s van de raad.
130903-06 Schotel maakt een google agenda aan.
130903-07 Kramer gaat informeren naar andere data waarop trainingen gegeven kunnen worden.

Besluitenlijst:

130903-01 Astrid Zwinkels krijgt het mandaat om in samenspraak met de vorige dossierhouder te besluiten om over te gaan op sluiting dan wel behoudt van de website.

130903-02 De raad heeft besloten dat de notuleerstijl Staccato zal zijn. Dit is per acclamatie aangenomen.

Notulen

Plenaire Vergadering FSR-FGw

Maandag 18 februari 2013, 08:30 uur PC Hoofthuis 3.01

Aanwezig: Oosterwijk Oosterwijk, Fischer Fischer, Van den Hoven van den Hoven, De Graaff de Graaff, Walon Walon, Lizzy Entjes, Broeder Broeder.Afwezig: Freek Ronner (machtigt Lizzy Entjes), Joris van Wouden (machtigt Oosterwijk Oosterwijk), Maarten Koopmans (Broeder Broeder), Esther Crabbendam (machtigt De Graaff)

1.Opening
Broeder opent de vergadering om 19.20

2. Mededelingen
Broeder stelt voor om meteen naar OER-advies door te gaan.

3. OER-advies
Fischer stelt voor om op de eerste pagina OER-en te veranderen in concept OER-en, omdat men anders instemt met een BSA in plaats van hun BSA aanpast. Oosterwijk is het hier niet mee eens, volgens hem maakt dit niets uit. Eventueel kun je er OER-en 2013-2014 schrijven. Oosterwijk wil liever niets veranderen. Oosterwijk geeft aan dat in eerste en laatste zin het woord advies vervangen kan worden door brief. Broeder stelt voor om een aanhef toe te voegen in de vorm van ‘ Geachte decaan, Beste Van Vree’.
Op pagina 2 geeft Fischer aan bij de Inleiding dat ‘aanzet daartoe’ verandert kan worden. Volgens Oosterwijk is de gehele inleiding nog te veel geschreven als concept. Van den Hoven is het hiermee eens en stelt voor de hele inleiding te herschrijven. Oosterwijk ziet graag een eenvoudige versie. De rest van het document bespreekt Walon aan de hand van de wijzigingen. Oosterwijk stelt voor om bij de Inleiding nog een leeswijzer toe te voegen. En bij de derde alinea van een concreet plan is nu een stuk toegevoegd, graag postpropedeuse correct schrijven en toevoegen over het al dan niet toelaten van een student tot de postpropedeuse; iets waardoor het ook positief ingekleed kan worden. Walon vat samen al dan niet; wel of niet toelaten. Oosterwijk geeft aan dat het al dan niet toelaten pas veel later komt, die link die het BSA samenvat die komt later.
Pagina 5 bindend studieadvies voor studenten die voor 1 februari stoppen met hun opleiding. Fischer stelt voor om dit punt niet geheel te schrappen, maar om uit te leggen dat dit punt uit de OER moet. De Graaff vraagt zich af hoe je een BSA kunt krijgen voor beide opleidingen als het niet faculteitsbreed is. Fischer legt uit dat je een BSA krijgt als je 30 punten hebt gehaald voor de ene opleiding maar je uitschrijft in januari en je propedeuse haalt aan de andere studie, je een BSA krijgt voor die eerste opleiding, hoewel je in essentie wel je ene studie nog zou kunnen halen. Hierom moet dit artikel geschrapt worden. De Graaff vindt dit wel logisch, aangezien je je uitschrijft voor die studie. Van den Hoven lijkt het helemaal niet logisch. Volgens Fischer staat dit in de model OER en is dat de reden dat het in onze OER terugkomt. Zij vindt dat je in het stuk op moet nemen dat we het eruit halen. Walon gaat het aanpassen. Onder kopje gevolgen van een negatief studieadvies zal Walon de datum aanpassen naar 31 januari. Fischer vindt het jammer dat de zin ‘de faculteit der geesteswetenschappen is bijzonder in zijn diversiteit aan opleidingen’ eruit is gehaald. Walon vindt het een mooie zin, maar omdat het punt al is toegezegd, is het logischer om het in zijn geheel te schrappen. Meest complete is volgens Fischer in deze zin niet correct en moet gewijzigd worden naar compleetste. Bij het kopje voorstel studentenraad onder de docentenvergadering vindt Fischer dat het zo kan blijven staan, maar dat je het ook anders uit kunt leggen. Maar het is misschien het beste om het op deze manier te laten staan. Van den Hoven geeft aan dat je zoveel mogelijk andere werkgroepdocenten zou kunnen toevoegen. Oosterwijk geeft aan bij toelating postpropedeuse dat het nog iets mist. Walon en De Graaff zijn het hier niet mee eens. Fischer stelt voor om achter de voorlaatste zin toe te voegen ‘om verdere vertraging te voorkomen’. Walon gaat dit aanpassen. Bij punt 5 studenten met een functiebeperking zijn een aantal dingen gewijzigd. Walon geeft aan dat hij heeft uitgelegd wat een studentendecaan precies is en dat zij je doorverwijzen naar een studieadviseur om drempels weg te halen. Fischer geeft aan dat het veranderd was in studieadviseurs en Walon beaamt dat wij die rol van de studentendecaan weer terug willen.
De checklist is op veel punten uitgelegd. Fischer vindt dat de eisen bij de aanwezigheid wel heel hoog geformuleerd zijn. Daarnaast vindt ze dat dit punt te vroeg in de checklist voorkomt, omdat het nu net lijkt alsof je altijd mag komen en dan 5en haalt, dat het wel goed is. De Graaff geeft aan dat je deze studenten juist niet zou moeten willen houden. Fischer stelt voor om de tweede zin in zijn geheel te schrappen en het alleen bij de eerste zin weg te halen. De Graaff stelt voor om de motivatiebrief ook aan te halen. Walon geeft aan dat de checklist ook bestaat om naast de motivatiebrief aan te bieden. Bij academisch talent merkt Fischer op dat het niet een overweging kan zijn, maar moet zijn. De Graaff vindt dat het dan geen houvast meer is. Van den Hoven vat samen dat het dus overwogen moet zijn. Fischer vindt dat het zo zwak staat. Motivatie gaat eruit. Progressie mist volgens Fischer het stuk over punten die gehaald zijn. Volgens De Graaff staat dit al bij cijfers. Walon heeft het apart toegevoegd om aan te geven dat je niet per se op progressie moet worden afgerekend. Fischer vindt dat er bij moet staan waarom wij dit belangrijk vinden. En dat je bijvoorbeeld zou kunnen toevoegen dat het tweede semester belangrijker is dan in het eerste semester. Van den Hoven is het hier niet mee eens, je kunt ook op andere manieren slecht scoren. De Graaff stelt voor het zo te houden en dat ze het zelf kunnen invullen. Bij participatie hoeft niets gewijzigd te worden. Bij gemiddelde cijfer vindt Van den Hoven dat het woord gemiddeld weggehaald moet worden. Bij aantal behaalde studiepunten wordt niets gewijzigd. Vooropleiding blijft ook ongewijzigd. De persoonlijke omstandigheden vindt De Graaff iets dat docenten niet per se kunnen weten. Walon geeft aan dat het apart beoordeeld wordt en dat het wel bij de checklist moet. Van den Hoven vindt dat het uit elkaar moet worden getrokken, want het is onderdeel van de hardheidsclausule. De Graaff vindt dat het echt apart gehouden moet worden. Fischer geeft aan dat rekening moet kunnen worden gehouden met dingen die wij niet kunnen benoemen. Als je neef overlijdt kan het heel heftig zijn, terwijl de Examencommissie dit niet dichtbij genoeg zou kunnen vinden. Volgens Walon staat het geregeld in de wet. Oosterwijk geeft aan dat dit niet dekkend genoeg is. Het gaat er nu om; heb je je punten gehaald ja of nee en zo niet, ben je wel academisch geschikt. Fischer vindt dat als iemand op al deze punten scoort en 42 punten haalt, dan is er iets aan de hand waardoor je het niet maakt. Er kan dan iets zijn als pech, wat een persoonlijke omstandigheid is. Van den Hoven vindt dit niet, hij vindt dat het juist om je persoonlijke situatie gaat bij dit punt. Walon stelt voor persoonlijke eruit te halen en te vervangen door overige. Oosterwijk is het hiermee eens, maar wil toch nog wat duidelijkheid scheppen. Fischer wil dat in de inleiding iets wordt toegevoegd over die hardheidsclausule. Je moet hier de conclusie aan verbinden dat de Examencommissie hierop besluit. Oosterwijk vraagt zich af waarom wij niet de telling van de OER aanhouden. Walon geeft aan dat het in de Nota van Wijzigingen wel de juiste punten zijn. Oosterwijk stelt voor hier een opmerking over te maken, om onduidelijkheid te voorkomen. Walon haalt in ieder geval persoonlijke omstandigheden eruit en wijzigt het in overige, relevante omstandigheden.

Oosterwijk wil op het laatste moment nog iets opmerken over twee dingen die missen. Allereerst wordt in de brief excellentieonderwijs een voorstel gedaan dat in de OER moet worden geregeld. Deze wijziging honours moet ook in ons OER-advies. De Graaff vindt dat we reageren op het nieuwe voorstel van Van Vree, dat hoeft niet in de OER. Oosterwijk zegt dat er staat dat je de opleiding hebt afgerond binnen de nominale duur. Al die dingen, dus duur en ingangseis, staan in de OER, dus misschien moeten we hier nog goed naar kijken. Dit zijn wijzigingen die wij voorstellen naar aanleiding van zijn visie. Walon vraagt zich af of dit nu al relevant is. Oosterwijk geeft aan dat je niet niet in kunt stemmen omdat we het BSA niet willen en dan straks niet instemmen omdat we het niet eens zijn met het honours onderwijs. Fischer stelt voor om het stuk vast te nieten aan ons advies. Van Vree wil met een aantal veranderingen al volgend jaar beginnen. De Graaff stelt voor om een aantal wijzigingen uit de excellentiebrief heel sec in de OER op te nemen en de brief excellentie vandaag te sturen. Walon gaat dit erin verwerken. Oosterwijk stelt voor om in de brief excellentie te refereren aan de nieuw op te nemen wijzigingen in de OER, zodat het een geheel is en duidelijk is. Het tweede punt is mastergedeelte. Kunnen we ook in dit advies nog noemen. Komt in de WVTTK aanbod. Uitstel vragen tot vrijdag? Komt straks in ieder geval.


Broeder vraagt of er nog meer op- of aanmerkingen zijn over het OER-advies.
We versturen het advies onder voorbehoud van voorgestelde wijzigingen
Voor: unaniem

Esther Crabbendam komt om 10.05 binnen.4. Excellentieonderwijs
Brief moet dus gewijzigd worden. Oosterwijk stelt voor om aan te geven dat we iets aangeven als ‘dit is een uitgebreide brief bij de voorgestelde wijzigingen in de OER’. De Graaff gaat er nog even naar kijken en zal het aanpassen.


De raad stemt in met de brief zoals De Graaff die heeft geschreven onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen
Voor: 10
Tegen: 0
Blanco: 0

Onthouding: 1

5. WVTTK
Master OER. Fischer stelt voor om gewoon in te stemmen, niemand had aanmerkingen. Walon stelt voor om uitstel te vragen. Crabbendam is het hier niet mee eens. Broeder wil een week uitstel vragen. Crabbendam gaat om uitstel vragen bij Blaauboer.

6. Rondvraag


Entjes vraagt zich af of de brief over de reserveverdeling eveneens verstuurd kan worden. Dit gebeurt eveneens vandaag.

7. Sluiting


Crabbendam sluit de vergadering om 10.13 uur.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina